Advokat Roald M. Engeness p.v.a Filip Mikkelsen mot NRK

PFU-sak 231/09


SAMMENDRAG:

NRK Sámi Radio publiserte tirsdag 15. september 2009 (kl 15.03) en nettartikkel med tittelen «Pedagog forbigått i ansettelsen». Ingress:

«Selv om en samiskspråklig pedagog søkte, ansatte Árran barnehage denne pedagogen i en lederstilling i barnehagen. Nå vurderer foreldre å trekke barna ut.»

Videre i teksten:
«En samisk pedagog, med flere års erfaring fra både barnehage og skole, ble forbigått i ansettelsen av pedagogisk avdelingsleder ved barnehagen til det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord.
God nok (mellomtittel)
Pedagogen har, etter eget skjønn, tilstrekkelige samiskkunnskaper for arbeidet, men sa seg også villig til å bedre de kunnskapene dersom hun ble ansatt. Storparten av jobbintervjuet ble gjennomført på samisk, likevel anså ikke Árran henne som egnet til jobben.
(…)
I utlysningsteksten søkte Árran etter en med pedagogisk bakgrunn, og Filip Mikkelsen, direktør ved Árran, sier de har ansatt folk i barnehagen etter deres forskrifter, og at de denne gang har prioritert samisk språk.
– Skal det være en samisk barnehage, må det være noen med samisk bakgrunn. Forskriftene våre sier også at det skal være en pedagogisk utdannet, og at vedkommende skal ha samisk på minimum grunnfagsnivå, sier Mikkelsen.
I tilknytning til artikkelen kom det samme dag, og dagen etter, en lang rekke innlegg med kritikk mot ansettelsen, og mot direktøren for Árran. Ett av innleggene, skrevet av «Frihet», hadde slikt innhold:
«Da håper jeg at mamman til Filip kommer og henter han hjem snart. Han har vært der lenge på overtid, uten at det har hjulpet. Kanskje det skyldes mangel på pedagogikk?»

Senere ble følgende tekst lagt til artikkelen:
«Stenger debatt
Etter en grundig vurdering har jeg i dag besluttet å ta vekk alle kommentarene som har kommet i denne saken. Men jeg setter pris på engasjementet og de kloke vurderingene som mange har kommet med.
Men jeg syns det er beklagelig at NRK Sámi Radios nettsider brukes til sjikanering og urettferdig kritikk av enkeltpersoner. Dette er ikke et lite samesamfunn verdig, hvor man har viktigere problemstillinger å ta seg av enn å sjikanere folk.
Ravdna Nilsdatter Buljo, fungerende sameradiosjef»

KLAGEN:

Klageren er omtalte direktør Filip Mikkelsen via advokat. Med referanse til innlegget over heter det i klagen:

«Filip Mikkelsens mor døde da han var 12 år gammel. Både dette innlegg og mange andre fremstår som svært krenkende overfor Filip Mikkelsen. Han mener at Sander Andersen (journalisten; sekr. anm.) på vegne av Sameradioen skulle ha strøket disse straks. Alt den 18.09. ble debatten stengt av Ravdna Nilsdatter Buljo som fungerende sjef for Sameradioen. (…) Filip Mikkelsen er av den oppfatning at utsagn som innebærer ønske om hans død, er et utslag av direkte ondskap.»

Det anføres i klagen at klageren ikke har noe imot at ansettelsen, og hvilke kvalifikasjoner man bør legge vekt på, blir gjenstand for diskusjon i ettertid og det understrekes at klagen retter seg mot «at debattinnleggene ikke ble stoppet og fjernet fra nettavisen umiddelbart».

Sekretariatet henvendte seg, på bakgrunn av klagen, til klagerens advokat m.h.t. hvor lenge det påklagede innlegget lå ute på nettet. Advokaten opplyste at innlegget fra «Frihet» sto i over en uke på nettet før det ble slettet. Videre heter det i advokatens svar:

«Anmodning om fjerning av innlegget fra ”Frihet” ble rettet til fungerende sjef for NRK Sameradioen. Mikkelsen opplyste at han ville gå til Pressens faglige utvalg med saken. Dette ønsket man å unngå. Det tok om lag 2 døgn fra Mikkelsen tok opp spørsmålet om fjerning av innlegget fra «Frihet» og til det ble fjernet.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK anfører at den påklagede kommentaren «ble fjernet fra vår nettside dagen etter at den var lagt ut». Videre heter det i NRKs tilsvar:

«NRK Sámi Radios nettmoderatorer hadde ingen forutsetninger til å forstå at innlegget kunne oppleves som støtende. Vi visste ganske enkelt ikke at moren til Mikkelsen var død og at innlegget var linket til dette. Dette fikk vi vite i etterkant. (…) NRK Sámi Radio fjernet det påklagede innlegget dagen etter at innlegget ble lagt ut på våre nettsider, etter at vi ble gjort oppmerksomme på at dette ble opplevd som et støtende innlegg.»

NRK viser til PFU-sak 283/09 og følgende formulering i utvalgets uttalelse:

«Til gjengjeld legges det i samme punkt vekt på at redaksjoner har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

I tilknytning til den aktuelle saken vil utvalget benytte anledningen til generelt å understreke betydningen og rekkevidden av et slikt ansvar. Dette må innebære at redaksjonene har sikre og raske rutiner for å fange opp innlegg med ytringer som det åpenbart er i strid med pressens etiske normer å formidle. Her viser utvalget også til Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, der det heter: «Den ansvarlige redaktør har det fulle og hele ansvar for mediets innhold.»»

Fra NRK anføres det at man etter beste evne har fjernet usaklige innlegg, og at man dessuten beklaget debattnivået i den aktuelle saken. Det vises også til at klageren har avvist et forsøk på å få løst saken i minnelighet.

Klageren skriver i sitt tilsvar:

«Utsagnet (i NRKs tilsvar; sekr. anm.) om at NRK Sámi Radio ikke hadde forutsetning til å forstå at innlegget kunne oppleves som støtende, kan ikke være riktig. Journalist Sander Andersen (som hadde laget den opprinnelige artikkelen; sekr. anm.) er søskenbarn av Filip Mikkelsen. Hans far er bror at Filip Mikkelsens mor. Han visste utmerket godt at Mikkelsens mor døde da han var 12 år gammel. At det tok over 16 timer fra det støtende innlegget kom på nettet og til det ble fjernet, tyder på lite kontroll med hva som foregår på nettsidene til Sámi Radio.»

NRK anfører at den omtalte journalisten ikke deltar i modereringen av debatter og at dette arbeidet utføres av dedikerte personer. «Sander Andersen (journalisten; sekr. anm.) har ikke ansvaret for dette og får dermed ikke varslinger eller er forpliktet til å følge med på innleggene som publiseres på våre nettsider.»

Sekretariatet registrerer at det er noe ulik framstilling om hvor lenge det påklagede innlegget var tilgjengelig på NRKs nettsider. For vurderingen er det lagt til grunn at NRK ble gjort oppmerksom på innlegget etter arbeidstid og at det ble fjernet i løpet av påfølgende dag.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg på NRK Sámi Radios nettsider. Det korte innlegget sto i tilknytning til en artikkel om en ansettelse ved en barnehage i det lulesamiske senteret i Tysfjord. Det inneholdt sterk personlig kritikk av den navngitte lederen ved senteret. Lederen mener innlegget hadde innhold i strid med god presseskikk og at det ikke skulle vært publisert. Videre mener han det gikk for lang tid fra han gjorde redaksjonen oppmerksom på innlegget, til det ble fjernet.

NRK Sámi Radio avviser klagen. Det anføres at redaksjonen ikke hadde forutsetninger for å forstå hvilken belastning innlegget ville være for klageren, og at det ble fjernet dagen etter at redaksjonen ble gjort oppmerksom på forholdet. Det vises også til at redaksjonen har beklaget publiseringen av innlegget.

Pressens Faglige Utvalg viser til at det i de presseetiske normene, under visse forutsetninger, gis rom for umoderert publisering av digitale meningsutvekslinger. NRK Sámi Radio var innenfor det pressetisk akseptable da redaksjonen åpnet for kommentarer til artikkelen om ansettelse av en samisk pedagog ved Árran i Tysfjord.

Utvalget registrerer at redaksjonsledelsen valgte å stoppe debattflommen da den etter hvert antok former som kunne være i strid med god presseskikk. Videre legges det til grunn at det påklagede innlegget, som etter utvalgets mening var i strid med normene for god presseskikk, ble fjernet dagen etter at man ble gjort oppmerksom på det.

Slik utvalget ser det, påhviler det redaksjoner som slipper nettdebattanter fritt, et spesielt ansvar for å overvåke hva som til enhver tid kan leses på ens nettsider. Slik sett kunne NRK med fordel ha fjernet innlegget tidligere. Utvalget har imidlertid problemer med å lese innlegget på samme måte som klageren, og mener det var akseptabelt at det ble fjernet i løpet av noen timer påfølgende dag.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. januar 2010

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse