Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad mot Ullern Avis Akersposten (papir og nett)

PFU-sak 229/08


SAMMENDRAG:

Ullern Avis Akersposten har siden torsdag 20. september 2007 med jevne mellomrom omtalt ideen om å bygge kunstisbane på Bogstad golfbane. Prosjektet har fått navnet «Bogstad Vinterparadis», og initiativtakerne til prosjektet er Røa Bandy med Bo Callander i spissen.

Allerede tidlig i prosessen, torsdag 1. november 2007, uttrykte Ullern Avis Akersposten på lederplass sin støtte til prosjektet. Her skrev avisen blant annet:

«Det finnes ikke argumenter imot denne fantastiske muligheten og her må byens politikere få øynene opp for hvilken sjanse som åpenbarer seg.»

Men ikke alle har vært like begeistret; noen av naboene i området der kunstisbanen planlegges, er sterkt imot en slik bane. Deres innvendinger ble første gang omtalt i en artikkel torsdag 8. november 2007, der initiativtaker Callander fikk komme bredt til orde og imøtegå reaksjonene. Ingen av de kritiske naboene var intervjuet, men torsdag 22. november 2007 hadde én av de kritiske naboene skrevet hovedinnlegget på avisens debattsider. I innlegget presenterte skribenten flere argumenter mot prosjektet. I tillegg ble avisen kritisert:

«Hvor er det blitt av den kritiske journalistikken som stiller nødvendige spørsmål for å avklare og bringe frem alle sider ved en sak?»

Avisen fortsatte å følge saken utover vinteren og våren 2008, og i slutten av juni 2008 dannet de kritiske naboene en gruppe kalt «Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad», som blant annet produserte flyere med informasjon om sin motstand. Torsdag 3. juli 2008 gikk Ullern Avis Akersposten på lederplass ut mot naboenes aksjon:

«I et opprop fra motstanderne står det så mye faktisk feil og så mye rart at protestaksjonen i seg selv blir verdiløs. Når man setter i gang en slik aksjon, må det som blir presentert som fakta være godt underbygget (…) Vi forestiller oss at sentrale politikere etter hvert får overlevert protestskrivet med et gitt antall underskrifter, som de på ingen måte kan ta seriøst når de ser grunnlaget (…).»

I perioden 3. juli til 14. august 2008 hadde avisen et opphold i sine utgivelser av papiravisen, men torsdag 21. august 2008 sto et motinnlegg (til avisens lederartikkel) fra Naboaksjonen på trykk under tittelen «Riktig og galt om kritikken av kunstisbane».

Uken etter, torsdag 28. august 2008, hadde Ullern Avis Akersposten en liten førstesidehenvisning med tittelen «Klimatrussel», som refererte til en nyhetsartikkel med tittelen «Truer med klimaendringer». I ingressen til artikkelen sto det:

«I et brev til Bogstad skole skriver en av lederne i Naboaksjonen mot kunstisbane at banen vil medføre klimatiske endringer. Dette blir avvist av [M]ete[o]rologisk institutt.»

Videre, i brødteksten, opplyser avisen at det i brevet refereres til hva en anonym meteorolog ved Meteorologisk institutt har uttalt om «effekten av en 17.000 kvadratmeter stor isflate». Ifølge avisen skal brevskriveren ha sagt til avisen at «han har hørt dette av andre i aksjonsgruppen og vil forsøke å spore opp mete[o]rologen».

Avisen på sin side har også forsøkt å finne meteorologen ved å ringe Meteorologisk institutt, som ikke kjenner til den aktuelle uttalelsen, og som avviser påstanden om klimatiske endringer som følge av en kunstisbane.

I en undersak omtaler avisen også hvordan initiativtakerne til Bogstad Vinterparadis skjøt kjempeballonger opp i luften for å markere høyden til de planlagte lysmastene på anlegget, og virkningen av disse. I ytterligere en undersak skriver avisen at Bo Callander har mottatt trusler, som følge av at han lanserte ideen om kunstisbanen.

Torsdag 4. september 2008 hadde Ullern Avis Akersposten en liten førstesidehenvisning som viste til en artikkel med tittelen «Støyforening støtter naboaksjon». I artikkelens ingress het det:

«Norsk Forening mot støy (NFMS) gir i en pressemelding sin støtte til Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad.»

I artikkelen blir daglig leder i NFMS, Hanne Herman, intervjuet og konfrontert med en rekke utsagn i pressemeldingen. Avslutningsvis i artikkelen skriver avisen:

«Hanne Hermann hadde ikke kontakt med representanter for Bogstad Vinterparadis før pressemeldingen med Hambre [i Naboaksjonen, sekr. anm.] og Hermann gikk ut til mediene.»
I en kort undersak med tittelen «– Svært forundret» uttrykker Bo Callander undring over at Støyforeningen ikke har vært i kontakt med prosjektgruppen for kunstisbanen før NMFS gikk ut med sin støtte til Naboaksjonen.

Ullern Avis Akersposten fulgte også opp saken, som tok en litt ny vending, i sin utgave torsdag 18. september 2008. Også her henviste avisen på sin førsteside til omtalen inne i avisen. Artikkelen hadde tittelen «Vurderer søksmål etter nytt utspill mot Bogstad Vinterparadis», og i ingressen sto det:

«Forkjemperne for Bogstad Vinterparadis mener de har brukt så mye ressurser på å imøtegå løgner og usannheter at de nå vurderer søksmål.»

Og videre i brødteksten het det:

«Det som har fått dråpen til å flyte over er en flyer fra Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad.»

Bo Callander kommenterer flyeren, og omtaler blant annet at et manipulert bilde på flyeren ser ut som en «atombombe». I tillegg mener han at Naboaksjonen har sendt ut «løgner, usannheter og påstander uten hold», og under mellomtittelen «– Verst mulig hensikt», sier initiativtakeren:

«– Dette er gjort i verst mulig hensikt. Ikke nok med at lyset er feilplassert på det manipulerte bildet, men det lyser opp Fossumjordene og skogen helt bort til Kolsåstoppen. I tillegg er den vanlige bybelysningen dratt opp på et nivå som gir et grelt lysskjær som ikke har noe med vårt planlagte lysanlegg å gjøre.»

I den påfølgende utgaven av Ullern Avis Akersposten, torsdag 25. september 2008, publiserte avisen en lengre uttalelse skrevet av Paal Espen Hambre på vegne av Naboaksjonen, under tittelen «Ønsker søksmål velkommen». Hambre var avbildet, og i artikkelens ingress, før avisen gjenga aksjonens uttalelse, het det:

«Paal Espen Hambre i Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad ønsker en uttalelse offentliggjort etter Ullern Avis Akerspostens artikkel om et eventuelt søksmål fra Bogstad Vinterparadis mot Naboaksjonen.»

Videre ble det referert kort til hva avisen skrev om saken i forrige utgave, før avisen presenterte Naboaksjonens uttalelse under mellomtittelen «Her er Hambres uttalelse:»

Torsdag 16. oktober 2008 publiserte Ullern Avis Akersposten en artikkel med tittelen «Full støtte til kunstisbane», som det også ble henvist til på avisens førsteside. I artikkelen ga tre bydelspolitikere i Ullern bydelsutvalg sin støtte til Bogstad Vinterparadis, som planlegges i deres nabobydel Vestre Aker. I brødteksten uttalte politikerne blant annet:

«– Vi mener at her ligger det til rette for et idrettsanlegg, og vi ser viktigheten av at ungdom får tilgang til en slik kunstisbane. Vi må se på helheten i dette, og vi kan ikke se at motargumentene er gode nok (…)»

«– En kunstisbane vil gagne barn og ungdom i Ullern og andre i Oslo vest.»
Påfølgende uke, torsdag 23. oktober 2008, hadde Ullern Avis Akersposten tittelen «Slaget om kunstisbane» som hovedoppslag på sin førsteside. Oppslaget var illustrert med en tegning av den planlagte kunstisbanen, og i henvisningsteksten sto det:

«Frontene mellom tilhengere og motstandere av kunstisbane er på ingen måte kjølt ned. I møte med bydelens politikere, hevdet Paal Hambre at prosjektledelsens forsikringer om at det ikke blir høyttaleranlegg, er lite verdt. Samtidig er ekspertuttalelser om lyd[-] og lysforholdene kommet, som ifølge Bo Callander er egnet til å berolige nabolaget. Norges Miljøvernforbund støtter Naboaksjonen, men det gjør ikke Naturvernforbundet.»

Oppslaget inne i avisen besto av en hovedartikkel og to underartikler. Hovedartikkelen hadde tittelen «Miljøvernere støtter naboaksjonen», og i ingressen het det:

«Norges Miljøvernforbund (NMF) gir sin støtte til Naboaksjonen, men uten å ha snakket med prosjektgruppen for Bogstad Vinterparadis.»

I brødteksten refererte avisen uttalelser hentet fra en pressemelding fra NMF og Naboaksjonen. Her fremkom det blant annet at NMF mener kunstisbane-prosjektet vil gi negative følger som støy- og lysforurensing, samt økning i trafikken. Prosjektets forkjemper, Bo Callander, får imøtegå innvendingene i samme artikkel, og uttaler blant annet:

«– Dette er jo i tråd med hva som skjedde da Støyforeningen ga sin støtte til Naboaksjonen. Heller ikke da fikk vi lov til å legge fakta på bordet. NMF sier de har gått gjennom prosjektet på plan- og bygningsetatens nettsider. Da har de tydeligvis lest dårlig.» «– Ellers gjenkjenner jeg argumentene fra Naboaksjonen. (…) Nå må Naboaksjonen slutte med kun å synse. (…) Jeg har for øvrig merket meg at Naturvernforbundet rett ut sier at de er blitt presset av Naboaksjonen for å bli med på et samarbeid. Det har Naturvernforbundet avslått (…).»

Callander uttaler seg også i den ene undersaken, som har tittelen «– Fakta og ikke spekulasjoner». Her opplyses det at konsulenter har vurdert virkningen av lys- og lydforholdene i det planlagte prosjektet Bogstad Vinterparadis. Callander anfører at prosjektgruppen har benyttet «de beste konsulentene på lyd og lys», og at Naboaksjonen nå ikke kan beskylde forkjemperne «for å gjøre bestillingsverk». I tillegg hevder han at motstandernes påstander er «tatt ut av løse luften».

I den andre undersaken med tittelen «Tror ikke på kunstistilhengerne» refereres det fra et møte, der representanter fra Naboaksjonen la frem sitt syn på kunstisbane-prosjektet for lokalpolitikere i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen (BMS). Her fremkom det blant annet at Naboaksjonen ikke tror på initiativtakernes lovnader om at det ikke blir noe lydanlegg. I tillegg ble deres bekymring for hvordan lysforholdene vil bli, samt økningen i trafikken, gjengitt.

Torsdag 6. november 2008 publiserte Ullern Avis Akersposten en kort artikkel med tittelen «Ikke folkemøte om kunstisbane», hvor det ble opplyst at det ikke ble noe av et planlagt folkemøte fordi «ingen av motstanderne ønsket å stille». Om bakgrunnen for møtet, skrev avisen:

«Ullern Avis Akersposten hadde bestilt lokaler og lydanlegg og invitert aktuelle personer til å delta på folkemøte, men måtte avlyse da ingen fra Naboaksjonen ønsket å stille.»

Like ovenfor denne korte artikkelen, hadde Ullern Avis Akersposten for øvrig en artikkel med tittelen «Naboaksjonen ignorer kunstisstøtte». Her kommenterer en representant i Naboaksjonen det faktum at forkjemperne for kunstisbanen har samlet inn 9000 underskrifter til støtte for Bogstad Vinterparadis:

«Baneforkjemperne og Røa IL har misforstått. At den parten som har mest underskrifter skal gå av med seieren, er en overraskende primitiv og umoden tanke fra deres side. Dette er ingen konkurranse. Selvfølgelig vil alle som ikke blir berørt av banens negative ringvirkninger rundt trafikk, lyd, lys og nedbygging av Oslo-marka, gjerne ha den (…).»

For øvrig ble det også publisert flere andre artikler og debattinnlegg om saken i perioden da de ovennevnte artiklene utkom. Artiklene er vedlagt. Mange ble også publisert i avisens nettutgave.

KLAGEN:

Klager er Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad, «en veldig løst sammensatt ad-hoc-organisasjon bestående av naboer som kjemper for felles sak». Organisasjonen, som ble etablert i juni 2008 og teller omkring 800 medlemmer, reagerer på Ullern Avis Akerspostens dekning av «den planlagte kunstisbanen på Bogstad Golfbane, også kalt Bogstad Vinterparadis». Klagen gjelder altså en rekke artikler, publisert i løpet av en periode på omtrent ett år, og klagerne anmoder derfor om at klagefristen på tre måneder fravikes.

I sin begrunnelse for å fravike fristen, skriver klagerne: «Årsaken til at vi overskrider klagefristen på et lite antall av sakene, er at vi ønsket å tro at avisen ville føre en mer nøytral linje hvis vi inngikk dialog med dem i etterkant av en rekke ensidige saker som i våre øyne ble skrevet til fordel for kunstisbanen. Da vi til slutt forstod at så ikke ville skje, var noen av de verste sakene allerede mer enn tre måneder gamle.» Klagerne bemerker også at det er «spesielt viktig» at PFU vurderer de foreldede artiklene «når man ser på den ensidige dekningen og for vår del ødeleggende omtalen saken har fått over tid».

Klageren påpeker dessuten at «den absolutte majoritet» av de publiserte artiklene om saken, både i nett- og papirutgaven, etter deres syn har «vært svært ensidig fremstilt, selv om det fra tidlig i prosessen (sommer/høst 2007) åpenbart har vært kjent for avisens journalist og ansvarlig[e] redaktør at motstanden mot kunstisprosjektet ”Bogstad Vinterparadis” har vært sterkt voksende».

Klagerne anfører: «Initiativtaker Bo Callander er i så måte den absolutt mest intervjuede person i saken, og får som oftest stå frem med sine argumenter tilnærmet uimotsagt. Argumenter fra Naboaksjonen mot kunstisbane blir, i den grad vi slipper igjennom, gjenstand for kraftig polemikk fra avisens journalist og Callander (…) Vi har, etter å ha gjennomgått nær sagt alt som er publisert i saken av nevnte avis, ikke klart å finne et eneste tilfelle hvor initiativtakerne bak prosjektet har blitt gjenstand for kritisk og undersøkende journalistikk fra avisens side.»

Klagerne reagerer også på at avisen har tatt standpunkt i saken, for banen. Slik klagerne ser det, er lederartikkelen publisert 03.07.2008, «et av de groveste eksemplene på avisens ensidighet».

For øvrig mener klagerne at båndene mellom Ullern Avis Akersposten og Callander er så tette at det går ut over troverdigheten og integriteten til journalisten/avisen. Klagerne underbygger dette synspunktet blant annet med henvisning til at journalisten som har skrevet de fleste artiklene om saken, «i samtaler med Naboaksjonens medlemmer selv [har] titulert seg som ”Bandyfar fra Bærum”». Dette mener klagerne viser at han har en egeninteresse i prosjektet.

Det opplyses dessuten at tre av Naboaksjonens representanter gjentatte ganger har kontaktet avisen for å kritisere dekningen av saken, men at kritikken ikke er blitt tatt til følge. I denne sammenheng viser klagerne til e-post-korrespondanse med avisen (klagens vedlegg 8), og påpeker at redaktøren her blant annet skriver: «Det viktigste nå blir en balansert dekning i tiden fremover.» Klagerne anfører i tillegg at de først fikk komme til orde da de i en e-post sendt 18.09.2008 (klagens vedlegg 5) skrev at de kom til å klage avisen inn for PFU.

Av e-post-korrespondansen i klagens vedlegg 5 fremgår det for øvrig også at avisen skal ha tilbudt Naboaksjonen spalteplass tidligere, men at Naboaksjonen da skal ha svart at de ville «vurdere hvilke mediekanaler aksjonen ville bruke». Klagerne anfører imidlertid at opplysningen ikke er korrekt, og bemerker: «Naboaksjonen har derimot ved et enkelt tilfelle sommeren 2008 informert Ullern Avis/Akersposten om at undertegnende ville fungere som aksjonens pressekontakt (…)(Se Vedlegg 7).»

Etter klagernes mening har Ullern Avis Akersposten brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten, samt Redaktørplakaten. Klagerne viser blant annet til Vær Varsom-plakatens punkt 1.1 (en fri, uavhengig presse), 1.2 (la ulike syn komme til uttrykk), 2.2 (opptre fritt og uavhengig), 2.3 (unngå interessekonflikt), 3.2 (kildebredde/-kritikk), 3.3 (klargjøre premiss), 3.6 (upublisert materiale), 3.7 (gjengi sitat presist), 4.1 (saklighet) og 4.14 (samtidig imøtegåelse). Klagerne gir også en rekke konkrete eksempler, men bemerker at de av «ressursmessige årsaker» ikke har tatt med alt de anser som brudd på god presseskikk.

Hva angår de konkrete eksemplene, mener klagerne for det første at avisen/journalisten demonstrerer sin partiskhet blant annet i artikkelen med tittelen «Truer med klimaendringer» (publisert 28.08.2008). I tillegg mener klagerne at avisen her «helt åpenbart går inn for å henge ut en part». Klagerne innvender at brevet som omtales i artikkelens ingress, ble sendt av en representant for Naboaksjonen til FAU ved Bogstad skole, men at han sendte brevet som far, ikke som medlem av Naboaksjonen. Det reageres derfor på at avisen likevel fremstiller det som «informasjon fra Naboaksjonen», og det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 1.1, 2.2 og 3.2.

I artikkelen med tittelen «Støyforeningen støtter naboaksjonen» (publisert 04.09.2008), reagerer klagerne blant annet på at Ullern Avis Akersposten har informert Bo Callander om pressemeldingen som omtales. Klagerne anser det som et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.6 (om upublisert materiale). (Dette gjelder for øvrig også i den senere publiserte artikkelen med tittelen «Miljøvernere støtter naboaksjonen», 23.10.2008). I tillegg mener klagerne at Støyforeningens daglige leder blir stilt «til veggs», mens Callander ikke får noen kritiske spørsmål (i undersaken «– Svært forundret»).

Når det gjelder artikkelen «Vurderer søksmål etter nytt utspill mot Bogstad Vinterparadis» (publisert 18.09.2008), anfører klagerne: «Saken viser på en god og beskrivende måte hvordan journalist Vidar Bakken lar initiativtaker Bo Callander slippe gjennom med sine synspunkter og argumenter. Representanter fra Naboaksjonen ble ikke forsøkt kontaktet med det for øye å imøtegå kritikken (…)». I denne sammenheng viser klagerne også til e-post-korrespondanse med avisen, omtalt over (klagens vedlegg 5), og det anføres brudd på blant annet den samtidige imøtegåelsesretten.

I artikkelen «Ønsker søksmål velkommen» (publisert 25.09.2008), reagerer klagerne på presentasjonen, spesielt bildeteksten og ingressen. Klagerne innvender at de ikke ba om å få uttalelsen på trykk, slik avisen skriver, men at det var journalisten som spurte om å få en kommentar (se klagens vedlegg 5). Dette mener klagerne innebærer et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 (premissene). Dessuten anføres det at avisen her har benyttet et bilde fra voksenlia.net, uten å ha innhentet tillatelse på forhånd.

Slik klagerne ser det, skulle de også fått anledning til å imøtegå utspill fra bydelspolitikerne som uttaler seg i artikkelen med tittelen «Full støtte til kunstisbane» (publisert 16.10.2008). I tillegg mener klagerne at de omtalte politikerne ikke er relevante kilder i saken, og de anfører: «Journalisten kunne like godt spurt kommunepolitikere fra andre norske byer hva de synes om prosjektet.»

I undersaken til artikkelen «Miljøvernere støtter naboaksjonen» (publisert 23.10.2008), der Ullern Avis Akersposten refererer fra et møte mellom Naboaksjonen og lokalpolitikere, mener Naboaksjonen seg feilsitert og anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.7. Det opplyses at en representant for Naboaksjonen i en e-post ba journalisten om sitatsjekk, men at han ikke fikk det (se klagens vedlegg 15b). Videre mener klagerne at avisen også har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, ettersom journalisten ikke klarla premissene, verken før eller under møtet han refererte fra. For øvrig mener klagerne at de skulle fått imøtegå Callanders uttalelser i den andre undersaken («– Fakta og ikke spekulasjoner»).

Når det gjelder den korte artikkelen «Ikke folkemøte om kunstisbane» (publisert 06.11.2008), reagerer klagerne på at avisen ikke opplyser hvorfor Naboaksjonen ikke ønsket å stille, noe klagerne skal ha anmodet ansvarlig redaktør om å gjøre. Slik klagerne ser det, fremstår artikkelen som «en surmaget oppramsing av årsaker til at Naboaksjonen har skylden for at folkemøtet ikke ble noe av». Klagerne opplyser at de takket nei til møtet fordi de ikke hadde tro på at avisen ville arrangere og skrive om møtet på en nøytral måte, og de mener avisen har brutt Vær Varsom-plaktens punkt 4.1 om saklighet og omtanke.

For øvrig gir klagerne også flere eksempler på det de anser som brudd i artikler som formelt sett er foreldet.

Sekretariatet informerte partene i igangsettelsesbrevet om at PFU kun vil vurdere de påklagede artiklene som er innenfor klagefristen (det vil i dette tilfellet si artikler publisert etter 06.08.2008), men at de tidligere artiklene vil bli lagt ved sakens dokumenter, slik at utvalget kan danne seg et bilde av den helhetlige dekningen av saken.

Klager kom etter dette med ytterligere kommenterer og argumenter for at PFU bør fravike klagefristen. Her viser klagerne blant annet til tidligere PFU-saker der utvalget, ifølge klagerne, «valgt[e] å behandle [klagene] av rimelighetshensyn» og grunnet omfanget av «den totale dekningen» (sak 174/96, 057/03 og 183/07, vedlagt).

Videre viser klagerne til artikkelen med tittelen «Beroliger naboene på Bogstad», publisert 08.11.2007, og de anfører: «Eneste intervjuobjekt er Bo Callander. Hvis PFU eksempelvis velger å se bort fra denne artikkelen i sin behandling, svekkes bildet av en langvarig ensidig og urimelig dekning i sterk grad, og gjør klagens grunnlag betydelig svakere. Det samme gjelder de andre artikler [og] lederartikler som vi har påklagd, og som er publisert før tremånedersfristen.» Det anføres også at klagerne mener seg utsatt for «overgrep fra avisen».

Klagerne påpeker dessuten at de samme personene som står bak Naboaksjonen (som ble etablert sommeren 2008), har vært i kontakt med avisen helt fra prosjektet startet (høst 2007) og ytret sin kritikk av dekningen. Klagerne anfører i denne sammenheng: «Vi ber derfor om at PFU ikke legger vekt på når ”Naboaksjonen”-navnet ble tatt i bruk (…).»

I tillegg bemerker klagerne at de ikke er noen formell organisasjon, men kun er «vanlige folk som forsøker å stå opp imot et enormt trykk fra Ullern Avis/Akersposten, Røa IL og enkelte bydelspolitikere». I denne sammenheng bemerkes det også at flere av de som har uttalt seg om saken, har mottatt både «trusler og ubehageligheter», og at «dette er svært vanskelig å håndtere for vanlige mennesker som kun har hatt et ønske gjennom prosessen, nemlig å få ytre sine meninger og kjempe for sin sak uten at det man sier omgående blir tatt til inntekt for det ene eller det andre, og tolket i verste mening av avisens medarbeidere, med tilhørende urettmessig negativ dekning».

TILSVARSRUNDEN:

Ullern Avis Akersposten mener å ha «fulgt saken nøye», og at protestene mot kunstisbane-prosjektet er «godt ivaretatt». Avisen anfører: «Det var flere som på et tidlig tidspunkt stilte spørsmål ved konsekvensene av et kunstisanlegg i området. Vi ønsket at noen av disse enkeltpersonene kunne stå frem og sette ansikt på saken. Ingen ønsket dette tidlig i saken, men enkelte ville bruke leserinnlegg for å kommunisere kritikk. Samtlige leserinnlegg fra motstanderne av kunstisbanen er tatt inn. Vi tok tak i spørsmålene likevel og stilte disse til leder av prosjektgruppen for Bogstad Vinterparadis, Bo Callander, i en egen artikkel november 2007. Se vedlegg 1.»

Hva angår selve Naboaksjonen, opplyser avisen at den ble kjent med «Naboaksjonens eksistens gjennom en flyer (…) i slutten av juni [2008]», og at avisens journalist da, «før siste papirutgave 3. juli ([o]pphold frem til 14. august)», kontaktet organisasjonen for å lage sak om aksjonen. Avisen anfører at en representant for aksjonen «i den sammenheng [sa] at Naboaksjonen først ville vurdere hvilke medier man ville bruke.»

Videre opplyser avisen at Naboaksjonen senere er kontaktet «med hensyn til kommentarer og enkeltstående intervjuer», som har resultert i «flere saker». Avisen anfører i denne sammenheng: «Det er viktig å merke seg at det er avisen som har tatt kontakt med personene i Naboaksjonen for å få kommentarer og intervjuer og ikke omvendt. Avisen har hatt flere andre forslag (…) Avisen ville også lage et folkemøte, hvor partene fritt og på like fot kunne komme frem med sine synspunkter. Dette ble avslått (…) Naboaksjonen avslo også å stille på møtet.»

Ullern Avis Akersposten avviser dessuten at det skal eksistere noen form for binding mellom redaksjonen og forkjemperne for kunstisbane-prosjektet, og innvender: «At Vidar Bakken [journalisten, sekr. anm.] bor i Bærum og har en sønn som spiller bandy, har ingen betydning for saken.»

Når det gjelder artikkelen som klagerne blant annet mener fremstilles som et leserinnlegg (publisert 25.09.2008), anfører avisen: «Journalisten hadde ikke noe annet valg, da [aksjonens talsmann] ikke ønsket å kommentere noe utover uttalelsen han hadde sendt avisen per mail. Det kommer klart frem av mailkorrespondansen han selv har lagt ved i saken. Journalisten fikk ikke noe intervju og [talsmannnen] ønsket uttalelsen på trykk.»

For øvrig avviser Ullern Avis Akersposten klagernes anførsler knyttet til behandlingen av to pressemeldinger. Avisen kan ikke forstå at pressemeldinger skal behandles som fortrolige dokumenter, og tilføyer: «Det er verdt å merke seg at de ”fortrolige” pressemeldingene fra Støyforeningen og senere fra Miljøvernforbundet ble lagt ut på de respektive organisasjonenes hjemmesider, flere dager før avisen kom ut med saken på nett og papir.»

Avslutningsvis påpeker avisen: «Vi vil understreke at Naboaksjonens representanter ikke på noe tidspunkt er nektet å uttale seg. Tvert i mot har avisen i flere omganger tatt kontakt for å få intervjuer og uttalelser.»

Klagerne avviser avisens anførsel om at ingen ville stille opp og gi saken et ansikt i startfasen, og opplyser at blant annet to av aksjonens representanter «både [har] ringt og mailet avisen med ønske om tilsvar helt fra prosjektet ble allment kjent, men [at de] ble møtt med sterkt [sic] skepsis fra avisens medarbeidere.» Klagerne anfører også at mange har vegret seg for å stille opp i «frykt for å komme i Ullern [A]vis/Akerspostens negative søkelys».

Videre vedgår klagerne at de har fått komme til orde «ved et lite antall anledninger», men mener de da «som oftest [er] blitt satt i et negativt lys» og «har måttet stå mer eller mindre skolerett», i motsetning til baneforkjemperne/initiativtakerne, som «ikke [har] fått et eneste kritisk spørsmål».

Når det gjelder avisens anførsel om kontakten mellom klagerne og avisen, blant annet i forbindelse med folkemøtet avisen ønsket å arrangere, ser klagerne noe annerledes på de faktiske forhold enn avisen. Klagerne viser i denne sammenheng til e-post-korrespondanse med avisen (vedlegg 1), og ber utvalget spesielt merke seg hva redaktøren skrev: «Jeg mener du skal være glad for at møtet ikke fant sted.» Klagerne mener formuleringen «på en illustrativ måte bekrefter at vi [Naboaksjonens representanter, sekr. anm.] kunne forventet alt annet enn nøytralitet ved å stille opp på det såkalte folkemøtet.»

Klagerne avviser også avisens forklaring på hvorfor artikkelen publisert 25.09.2008 fikk en slik form som den fikk («omtrent som et leserinnlegg», ifølge klagerne). Klagerne skriver: «[Artikkelen publisert 18.09.2008] har sin bakgrunn i en informasjonsflyer fra Naboaksjonen. På sedvanlig måte fikk baneforkjemper Bo Callander rakke fritt ned på flyeren, uten a[t] Naboaksjonens medlemmer fikk mulighet til å imøtegå kritikken. Undertegnende skrev så e-post til journalist Bakke[n] vedrørende manglende [imøtegåelse], hvorpå Bakke[n] først da ba om en kommentar. (…) Slik undertegnede ser det, var det i realiteten et intervju som foregikk. Journalisten ba meg om kommentarer, og jeg svarte. Jeg ba heller ikke på noe tidspunkt om å ”få en uttalelse offentliggjort”.»

Ullern Avis Akersposten fremholder at «kunstisprosjektet har blitt dekket balansert», og videre: «Vi mener alle parter har sluppet til, både på nett og på papir. Både på reportasjeplass og på debattsidene. Både før PFU-klagen og etter PFU-saken. Vi har tatt stilling for prosjektet på lederplass. Det betyr på ingen måte at vi ikke ønsker å slippe til dem som står for motsatt syn.»

Videre anfører avisen: «Det vi mener er kjernepunktet i denne saken er om avisen har gitt motstandernes synspunkter tilfredsstillende dekning.» I denne sammenheng opplyser avisen at deres journalist var til stede på informasjonsmøtet om kunstisbanen i slutten av juni 2008, og at journalisten ba om et intervju med [en av Naboaksjonens representanter] etter dette møtet (publisert 26.06.2008). Avisen påpeker også at Naboaksjonen ble dannet etter dette møtet, og anfører: «Det er jo åpenbart at når Bakken [journalisten, sekr. anm.] tar kontakt (…) med en gang han får vite om Naboaksjonen før siste utgave 3. juli, så er det for å få et intervju. Bakken står fast ved at [Naboaksjonen] ville vurdere hvilke medier [m]an ville bruke. At avisen får oppgitt [en av medlemmene] som pressekontakt i etterkant forandrer ikke dette faktum.»

Avisen opplyser også at pressekontakten fikk et leserinnlegg publisert etter avisens sommerpause (publisert 21.08.2008, sekr. anm.), og at avisen siden har «gjort henvendelser som har resultert i en rekke intervjuer med [pressekontakten] og andre motstandere av kunstisbanen». For øvrig har det også vært publisert flere leserinnlegg etter PFU-klagen. Avisen anfører dessuten: «På våre nettsider har det i lang tid vært omfattende debatter, hvor tilhengere og motstandere har hatt friske diskusjoner. Konklusjonen er at absolutt ingen er blitt hindret i å fremføre sine synspunkter. De eneste gangene vi har vegret oss for å gjøre enkeltsaker, er når tilhengere av kunstisbanen ville komme til med synspunkter som har vært godt belyst tidligere.»

For øvrig har avisen «[f]or ordens skyld» også vedlagt en mail sendt en av Naboaksjonens representanter 02.11.2007, der journalisten ber om et intervju, på bakgrunn av at denne naboen kontaktet redaksjonen per mail 01.11.2007. I tillegg har avisen vedlagt samtlige leserinnlegg publisert innen den formelle klagefristen (etter 06.08.2008).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er en «løst sammensatt ad-hoc-organisasjon bestående av naboer» på Røa i Oslo, som kjemper mot en planlagt kunstisbane på Bogstad golfbane. Klagerne reagerer på Ullern Avis Akerspostens dekning av saken, som startet med en artikkel 20. september 2007 og fortsatte ut hele 2008. Klagerne anmoder derfor om at klagefristen fravikes.

Slik klagerne ser det, har avisen fremstilt saken ensidig, til fordel for banen, og latt forkjemperne fremme sine argumenter tilnærmet uimotsagt. Selv anser klagerne seg utsatt for «kraftig polemikk» og kritiske spørsmål når de har sluppet til. I tillegg mener de at deres kritikk først ble tatt til følge da de informerte om at en PFU-klage ville komme. Det reageres også på at avisen har tatt standpunkt i saken, og klagerne hevder det er svært tette bånd mellom avisen og banens forkjempere. Klagerne etterspør en kritisk og undersøkende journalistikk, og angir en rekke brudd på Vær Varsom-plakaten, blant annet med hensyn til den journalistiske troverdigheten, den samtidige imøtegåelsesretten og kildeutvalget.

Ullern Avis Akersposten mener å ha fulgt saken nøye og at alle parter har sluppet til, både på nett og papir, og både før og etter PFU-klagen. Videre anfører avisen at det er redaksjonen som har tatt kontakt med klagerne for å få kommentarer, ikke omvendt, og at ingen av motstanderne ønsket å uttale seg tidlig i saken. Avisen påpeker også at samtlige innlegg fra motstanderne er tatt inn, og at avisen ikke har nektet motstanderne å uttale seg. Avisen innrømmer å ha tatt stilling til prosjektet på lederplass, men påpeker at dette ikke innebærer at motstanderne ikke får slippe til med sitt syn. For øvrig avvises påstanden om at det skal eksistere bindinger mellom avisen og banens forkjempere.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Ullern Avis Akersposten ikke bare har inntatt et klart standpunkt til det omstridte kunstisbaneprosjektet, men at avisen også tidlig slo fast i en lederartikkel at «[d]et finnes ikke argumenter imot» prosjektet. En slik holdning kan innebære en fare for at man overser de motargumenter som finnes, og slik utvalget ser det, måtte avisen derfor også forvente reaksjoner fra de som har et annet syn på saken, og en skjerpet mistanke om at upassende argumenter utelates.

Når det gjelder klagernes innvendinger mot at avisen har tatt stilling til prosjektet, vil utvalget imidlertid minne om at mediene er i sin fulle rett til å gjøre dette, så lenge man holder seg innenfor de gjeldende normene for god presseskikk.

Hva angår presentasjonen av motargumentene i saken, noterer utvalget seg at klagerne har fått komme bredt til orde i debattinnlegg med sitt syn på både selve saken og avisens journalistikk, samt at klagernes synspunkter også er formidlet gjennom flere artikler. Utvalget merker seg dessuten at dette skjedde allerede på et tidlig stadium i dekningen av saken, og at avisen også har omtalt og formidlet synspunkter fra andre som har innvendinger mot prosjektet.

Selv om klagerne ikke har fått komme til orde på reportasjeplass i like stor grad som forkjemperne for kunstisbanen, kan ikke utvalget se at klagerne skal ha blitt nektet å uttale seg. I denne sammenheng vil utvalget minne om at en balansert dekning ikke handler om antall spaltemillimeter, men i hvilken grad de ulike sidene ved en sak er presentert.

Det presseetiske spørsmålet i det påklagede materialet som ligger innenfor den formelle foreldelsesfristen, er imidlertid om klagerne skulle vært gitt anledning til samtidig å kommentere baneforkjempernes uttalelser i artikkelen der det ble varslet et mulig søksmål mot klagerne. Utvalget registrerer i denne sammenheng at Ullern Avis Akersposten har vært i den tro at klagerne ikke ønsket å uttale seg til avisen, og at påstand står mot påstand når det gjelder hva som her faktisk ble kommunisert mellom partene i forbindelse med en tidligere artikkel.

Etter utvalgets mening er det imidlertid liten tvil om at avisen var kjent med at klagerne hadde utpekt en pressetalsmann, og hvem dette var. På denne bakgrunn og i lys av kritikken klagerne hadde fremmet mot avisen tidligere, mener utvalget at avisen i større grad skulle ha bestrebet seg på å innhente klagernes samtidige kommentarer i artikkelen om det mulige søksmålet. Utvalget viser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har Ullern Avis Akersposten brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2009

John Olav Egeland
Halldis Nergård, Kirsti Nielsen, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse