Andrea N.B. Skimmeland mot Dalane Tidende

PFU-sak 228B/20


SAMMENDRAG:

 Dalane Tidende publiserte 6. november 2020 en artikkel med tittelen:

«Rune Haaland skal urettmessig ha overført ‘større pengebeløp’ frå Motvind Sørvest sin bankkonto»

I ingressen stod det:

«Konflikten mellom sokndølen Rune Haaland og Motvind-organisasjonen har tilspissa seg ytterlegare. Nå blir han òg skuldafor urettmessig bruk av Motvind Sørvest sine pengar. Også Jan Helge Vassbø, opphavleg frå Eigersund, er involvert.»

 

KLAGEN:

Klager er en privatperson, som klager med samtykke fra Rune Haaland. Hun mener Dalane Tidende har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
4.14, om samtidig imøtegåelse
4.15, om tilsvarsrett

Klager påpeker at det i artikkelen ikke fremgår at det er gjort noe forsøk på å få kommentar fra Haaland til de publiserte beskyldningene. Ifølge klager utløste beskyldningene rett til samtidig imøtegåelse.

Klager skriver:

«Dalane Tidendes overskrift lyder: ‘Rune Haaland skal urettmessig ha overført «større pengebeløp» frå Motvind Sørvest sin bankkonto’. Så skriver avisa at ‘Rune Haaland skal ha tatt seg til rette i organisasjonen.’ Videre at Haaland har overført ‘større pengebeløp’ frå Motvind Sørvest sin bankkonto til Motvind Norge og eit advokatfirrma utan styret har gjort vedtak om eller vore kjent med dette.’ Dette skal ha skjedd uten ‘fullmakt eller signatur’.

Dalane Tidende skriver så at ‘Styret har konfrontert Rune Haaland med dei urettmessige overføringane og utbetalingane. Ifølgje e-posten har han ikkje svart på nokon av styret sine mange spørsmål rundt dette.’

Anklagen fra styret mot Haaland får stå uimotsagt. Journalisten har altså ikke gjort forsøk på å kontakte Haaland, hverken til en samtidig imøtegåelse eller mulig korrigering i ettertid.»

Ifølge klager blir Haaland beskyldt for underslag i artikkelen.

Klager mener at også retten til tilsvar er brutt:

«Nesten to uker etter at Dalane Tidende publiserte angrepet på Rune Haaland, har avisen ennå ikke gitt Haaland mulighet til å imøtegå anklagene.»

Klager skriver at det eksisterer et «sannsynlig nærstående bånd» mellom avisens journalist og et av styremedlemmene som står bak beskyldningene mot Haaland.

«Adressesøk på journalistens bosted og arbeidssted, samt adressesøk på styrets medlemmer, kan tyde på at minst en i styret kjenner journalisten godt fra før.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

Dalane Tidende avviser at god presseskikk er brutt. Avisen skriver:

«Vi forstår at avisen kan kritiseres for ikke å få frem Rune Haalands kommentarer til kritikken og påstandene fra organisasjonen Motvind Sørvests styre tidligere enn vi faktisk gjorde. Vi mener vi ikke kan kritiseres for at hans kommentarer ikke kom frem i den første meldingen om det utspillet styret i organisasjonen gikk ut med få timer forut for det ekstraordinære landsmøtet. Vi har både gitt Rune Haaland tilsvarsmuligheter og referert saken på en balansert måte.»

Avisen mener at artikkelen må leses som del av et større sakskompleks. Dalane Tidende viser til en rekke artikler høsten 2020 om striden i Motvind.

Artikkelen bygger på en epost som var sendt ut som pressemelding  kvelden før et landsmøte i Motvind, og det var grunnen til at avisen mente det var riktig å omtale saken umiddelbart.

Avisen understreker at redaksjonen selv ikke har kommet med anklagene mot Haaland, men referert hva styremedlemmene hevdet i eposten.

Når det gjelder avisens kontakt med Haaland, opplyser Dalane Tidende at artikkelen ble oppdatert dagen etter med følgende tekst:

 «Det har ikkje lykkast DT å få kontakt med Rune Haaland for å få hans kommentar til det styrekollegaene skuldar han for.

Nestleiar Marit Brevik presiserer i ein e-post til Dalane Tidende laurdag at det ikkje er mistanke om at Haaland og Vassbø har hatt til hensikt å oppnå personleg vinning med det dei har gjort.»

Videre skriver Dalane Tidende at det ville styrket artikkelen hvis Haalands kommentar var med på publiseringstidspunktet, men fastholder at det ikke var nødvendig å ha med dette ved første publisering, da artikkelen var del av en løpende nyhetsdekning.

Avisen skriver:

«Hensynet til sakens nyhetsverdi og behovet for å belyse saken i forkant av det nært forestående landsmøtet, tilsier at det ville være galt å bli avskåret fra å formidle nyheten, inntil en slik samtidig imøtegåelse var innhentet. Det var vår oppfatning at saken måtte publiseres allerede fredag kveld og at Haalands kommentarer skulle innhentes raskest mulig, jfr VVP 4.15. Artikkelen ble altså laget så raskt som mulig etter at vi ble kjent med styremedlemmenes utspill og publisert fredag kveld kl. 21:04.»

Avisen opplyser at redaksjonen først lørdag morgen forsøkte å komme i kontakt med Haaland. «Det ble gjort flere slike forsøk – og vi oppdaterte derfor artikkelen med at vi hadde gjort disse forsøkene, sammen med ytterligere ny informasjon fra styret (…)».

Da avisen til slutt fikk tak i Haaland, beklaget redaktøren overfor Haaland at han ikke hadde fått kommentere artikkelen, og det ble avtalt at han skulle intervjues «og komme bredt til orde». «Vi hadde deretter løpende kontakt med ham flere ganger i perioden frem til et intervju med ham kom på trykk 24. november», skriver avisen.

Dalane Tidende opplyser også at de i en artikkel 7. november 2020 gjenga hva Haaland hadde kommentert overfor Avisen Agder. Avisen skriver:

«I vår dekning av saken 7. og 8. november kommer det frem flere sider ved saken og om Haalands rolle, blant annet meldte vi tidlig at ‘anklager mot avgåtte generalsekretær Rune Haaland ble avvist på landsmøtet.’

Dalane Tidende mener at vi på denne måten har ivaretatt viktige hensyn til at forhold rundt Rune Haalands rolle og anklagene mot ham har fått en balansert og god fremstilling.»

Dalane Tidende avviser at Haalands tilsvarsrett er brutt, ettersom Haaland kom godt til orde i etterkant av publiseringen. Avisen understreker at redaksjonen hadde dialog med Haaland om dette.

«Artikkelen som først kom på trykk 24. november (se under) – noen dager etter at klagen ble sendt til Pressens Faglige Utvalg – viser med tydelighet at vi har gitt ham anledning til å komme til orde. (…)

Dalane Tidende vil peke på at prosessen frem til publiseringen av denne artikkelen, skjedde i nær dialog med Rune Haaland.»

Dalane Tidende avviser også at artikkelen inneholder anklager om underslag. Haaland ble kun beskyldt for «urettmessig bruk av Motvind Sørvest sine penger».

Videre skriver avisen at det klagers påstand om nært bånd mellom journalisten og et av styremedlemmene er fullstendig grunnløs.

«Det finnes ingen kobling mellom avisens journalist og kilden for opplysningene som vi videreformidler. Journalisten er fullstendig habil i saken.»

 

Klager hadde ingen flere kommentarer.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Dalane Tidende publiserte en artikkel om Rune Haaland, tidligere generalsekretær i organisasjonen Motvind Norge. Avisen skrev at Haaland «urettmessig skal ha overført ‘større pengebeløp’» fra organisasjonens konto.

Klager er en privatperson som klager med samtykke fra Rune Haaland. Klager reagerer på at Haaland ikke ble kontaktet før publisering. Ifølge klager inneholder artikkelen sterke beskyldninger som ga Haaland krav på samtidig imøtegåelse. Artikkelen fremstiller det som at Haaland har begått underslag, mener klager. Klager mener også at avisen har forbrutt seg mot Haalands tilsvarsrett. Videre fremholder klager at avisens kildekritikk, kildebredde og opplysningskontroll har vært mangelfull.

Dalane Tidende innrømmer at artikkelen helst burde inneholdt kommentar fra Haaland, men argumenterer for at stor offentlig interesse, og det faktum at beskyldningene var sendt ut i en pressemelding kvelden før et landsmøte i Motvind, gjorde det riktig og nødvendig å publisere umiddelbart, uten Haalands kommentar. Avisen understreker at han kom rikelig til orde i en senere artikkel. Dalane Tidende avviser at Haaland ble beskyldt for underslag. Avisen mener det kom klart frem i artikkelen hva beskyldningen gikk ut på.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager reagerer på hvordan saken ble fremstilt i artikkelens tittel og ingress. Vinklingen kan forstås som at Haaland har brukt organisasjonens penger på seg selv. Dette er imidlertid bare en av flere mulige tolkninger, og PFU merker seg at det kommer klart frem i brødteksten at Haaland anklages for urettmessig å ha overført penger innad i organisasjonen, samt til et advokatfirma – altså ikke til eget forbruk. Etter en samlet vurdering mener PFU at presentasjonen kan aksepteres.

PFU reagerer imidlertid på at Haaland ikke ble kontaktet før Dalane Tidende publiserte anklagene. Utvalget mener Haaland ble utsatt for sterke anklager som utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. Vær Varsom-plakatens 4.14. Når pressen publiserer sterke anklager av faktisk art, skal den som utsettes for anklagene, få muligheten til å imøtegå dem i samme publisering. At Haaland kom til orde i en senere artikkel, veier ikke opp for overtrampet.

Slik utvalget forstår det, videreformidlet Dalane Tidende anklagene uten å kontrollere dem med andre kilder. PFU viser til VVP 3.2, som krever at pressen er kildekritisk og kontrollerer at opplysninger er korrekte før de publiseres. Punktet må ofte sees i sammenheng med VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse, fordi den som utsettes for anklager, gjerne er en sentral kilde for å undersøke anklagene. PFU mener Dalane Tidende burde gjennomført bedre opplysningskontroll og sikret bedre kildebredde i artikkelen.

 

Dalane Tidende har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana, Ingrid Rosendorf Joys