(NN) mot Harstad Tidende

PFU-sak 224/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Harstad Tidendes (HT) omtale av en rettssak i Trondenes tingrett. Påtalemyndigheten hadde reist søksmål mot en kvinne for utøvelse av vold mot sin mannlige partner. Klager er mannen. Han mener HT brøt god presseskikk fordi avisen to ganger skrev at det var han som hadde reist søksmålet samt at han mener omtalen er ubalansert til samboerens fordel. I tillegg mener han HT har spredd rykter om ham «på byen» ved, gjennom kildekontakt, å gjøre undersøkelser om ham.

Harstad Tidende avviser klagen. Avisen viser til at omtalen er så anonymisert at det kun er tingrettens navn som er stedsmarkør. Avisen beklager feilopplysningen om hvem som hadde anmeldt samboeren, men viser til at dette ble rettet opp i nettutgaven og beklaget i papirutgaven. Det vises også til at avisen etterkom klagers ønske om fjerning av innhold, men anfører samtidig at dette ikke innebærer at det som ble publisert var i strid med presseetikken. Med hensyn til påstanden om ryktespredning viser avisen til at den har utført akseptabel journalistikk, uten at noe av dette er publisert.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen er todelt, dels handler den om at Harstad Tidende gjennom sitt undersøkelsesarbeid skal ha bidratt til å spre ufordelaktige rykter om klageren. Og dels handler den om omtale av en rettssak klager var involvert i som vitne.

Utvalget konstaterer ser at journalister gjennom sitt arbeid i gitte situasjoner kan komme til å påføre personer en belastning. Å undersøke om det er hold i et tips kan innebære at det spres rykter. Det er derfor, på generelt grunnlag, grunn til å mane til varsomhet ved slik research.
Utvalget registrerer at påstand står mot påstand angående hvordan det journalistiske skal ha blitt utført og kan ikke ta stilling til om redaksjonen i denne sammenheng har opptrådt i strid meg god presseskikk. Det konstateres at det ikke er publisert opplysninger med grunnlag i dette arbeidet.

Når det gjelder omtalen av rettssaken er det snakk om tre publiseringer. Den første artikkelen, en del av den løpende dekning av rettssaken, ble bare publisert på nett. Den inneholdt en faktafeil, om hvem som hadde anmeldt saken. Feilen ble rettet etter initiativ fra klageren, og hele artikkelen ble senere slettet. Utvalget ser at opplysningen var ukorrekt, og mener gjentagelsen av den samme feilen, i den andre artikkelen, omtalen av tingrettsdommen, absolutt skulle vært unngått. Når utvalget likevel kommer til at det ikke foreligger et presseetisk overtramp er det fordi avisen var rask med å endre i nettversjonene samt å beklage i papirutgaven. Det konstateres også at alle de påklagede publiseringene er anonymisert.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Harstad Tidende ikke har brutt god presseskikk.
Oslo 25. oktober 2016

Anders Opdahl,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Gunnar Kagge
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku