Ole Jørgen Klaussen mot Telemarksavisa

PFU-sak 227/08


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa (TA) brakte torsdag 6. november 2008 en nyhetsartikkel (side 25) med den femspaltede tittelen «Korrupsjonsjeger vil bli rådmann». Ingressen lød:

«NISSEDAL: Ni søkere har meldt sin interesse for jobben som rådmann i Nissedal kommune. Sju menn og to kvinner har sendt inn søknad. En av søkerne er korrupsjonsjeger.»

Alle de ni søkerne navngis sammen med opplysninger om alder og hjemsted. Under mellomtittelen «Variert bakgrunn» het det at «gjennomgående har alle søkerne en form for økonomisk kompetanse». Og deretter om én av søkerne:

«Ole Jørgen Klaussen jobber i dag som spesialrådgiver som korrupsjonsjeger i Bærum kommune. Han har tidligere jobbet ti måneder som økonomisjef i Grimstad kommune, nær fem år i Glåmdal revisjon IKS og halvannet år som økonomisjef i Gildeskål kommune. Klaussen har en mastergrad i finansiell analyse fra Høgskolen i Buskerud.»

KLAGEN:

Klager er Ole Jørgen Klaussen, som først og fremst reagerer på avisens bruk av betegnelsen «korrupsjonsjeger». Han viser til e-korrespondanse han har hatt med TAs sjefredaktør, for å få rettet opp det feilaktige inntrykket han mener avisen har skapt. Klageren har krevd et dementi, uten at partene har kommet til enighet. I klagebrevet heter det:

«Angående offentliggjøring av søkerliste, så er jeg selvsagt godt kjent med saksbehandlingsregler og lovverk/forskrifter rundt dette, og at det er kommunen som velger å offentliggjøre. Men i dette tilfelle har kommunen valgt å offentliggjøre mitt navn, mot min vilje. (…) Jeg gjorde det svært klart overfor ordfører i Nissedal, at jeg ikke ønsket å være et ”listefyll” på søkerlisten, og var jeg ikke aktuell, så jeg heller ingen hensikt i å være søker, og ville derfor trekke min søknad.»

Klageren finner det «overdrivende og negativt» å presentere ham som «korrupsjonsjeger». «Mitt yrke er aldeles ikke ”korrupsjonsjeger”, men jeg er spesialrådgiver i kommunal revisjon.» Slik klageren ser det, har TA gitt ham «et så sterkt handikapp» at han «umulig vil kunne få jobb noe sted i Telemark etter dette». «Det er vel ingen tvil om at min person heretter vil kunne bli sett på med svært stor skepsis i kommunene, og at de vil ha frykt for å ansette meg noe sted.»

For øvrig påpeker klageren at avisen feilaktig opplyser at han har vært økonomisjef i Gildeskål, mens han i realiteten var rådmann der.

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa viser også til e-korrespondansen med klageren, der redaktøren bl.a. skrev:

«Vi beklager selvsagt at vi har skrevet i artikkelen at du var økonomisjef i Gildeskål kommune når det riktige skal være rådmann. Om det er ønsket skal vi presisere dette på trykk. Når det gjelder tittelen på saken ble den laget fordi du har jobbet som spesialrådgiver i revisjon og har holdt mange foredrag under tema ”gråsoner mot korrupsjon”.»

«Hvis du ønsker at vi skal presisere at det er dette vi legger i tittelen, skal vi selvsagt gjøre det. Påstander kan du også [imøtegå] i form av et leserbrev. Du vil også få anledning til å gi uttrykk for ditt syn ellers på godt synlig plass i avisen. Generelt kan jeg si at vi selvfølgelig ikke har noe ønske om å ”bringe til torgs” feilaktige opplysninger.»

Sekretariatet anmodet klageren om å vurdere avisens tilbud på ny, med henblikk på å komme til en minnelig løsning av saken.

Klageren meldte tilbake at han «har stilt et forslag til TA om at de snarest laget en artikkel hvor de rettet opp det gale inntrykket de har skapt om min person». «Dette har TA så langt ikke villet imøtekomme. Og de har heller nærmest definert et motkrav om at jeg må skrive selv. Dette er ganske vanskelig å forstå. Hvorfor kan ikke TA lage en artikkel selv? Og på eget initiativ? Det er jo TA som har skapt denne situasjonen!»

«Selv mener jeg TA’s angrep på meg er et prinsipielt alvorlig angrep, hvor min yrkeskarriere står på spill, og TA så langt har toet sine hender, og ikke ønsker å imøtekomme mitt ønske om at de retter opp dette. (…) Derfor vil en behandling i PFU være eneste mulighet,»

Sekretariatet ba etter dette avisen om å avgi ordinært tilsvar til klagen.

Telemarksavisas sjefredaktør skriver i sitt formelle tilsvar:

«TA offentliggjør slike offentlige søkerlister i den grad vi får tak i aktuelle navn. Ulike kommuner har tidligere praktisert dette ulikt. Men i den senere tiden har det blitt mer og mer klart at til denne typen stillinger vil søkerlistene i sin helhet bli offentliggjort også fra kommunenes side. At Klaussen angivelig kan ha hatt en forståelse med ordføreren i Nissedal kan vi ikke se vedkommer vår befatning med saken.»

«Bruken av begrepet ”korrupsjonsjeger” er forankret både i de foredrag Klaussen har holdt med tema ”gråsoner mot korrupsjon” – og også at han har presentert seg på egen hjemmeside slik:

Ole Jørgen Klaussen’s Specialties:
Corruption hunting,
International business and marketing,
Financial economy,
Strategic analysis,
Accounting and economic analysis,
Budget managing,
Government liaison,
Purchasing and negotiations.»

«TA har ved en feil oversatt “Chief executive fra denne presentasjonen til økonomisjef i stedet for rådmann. Det har vi – gjentatte ganger – tilbudt oss å rette opp med presisering og beklagelse i avisen. Det tilbudet står ved lag.»

Klageren går i rette med at han på sin hjemmeside skulle ha presentert seg som «korrupsjonsjeger». «Derimot har jeg en profil på Linkedin… hvor jeg presenterer meg med tittel av ”special advicer” og ikke korrupsjonsjeger. Legger ved en skjermdump av denne profilen, slik at dere ved selvsyn kan se hvordan den ser ut.» Videre skriver klageren:

«Mitt yrke er å være spesialrådgiver i offentlig revisjon, og som [for] revisorer flest er anti-korrupsjonsarbeid en del av det normale dedikerte arbeidet. I tillegg til dette har jeg som nevnt fra TA holdt noen foredrag for å sette fokus på problemet med gråsoner. Det som imidlertid også er sant her, og som TA skjuler er at disse foredragene har TA absolutt ikke hatt tilgang til, da de aldri har vært tilstede…».

Som vedlegg følger grunnlagsmateriale for to av foredragene klageren opplyser å ha holdt for offentlig ansatte revisorer fra tre fylker.

«Når det gjelder TA’s presentasjon av meg i avisa, så er det enkelt å lese at TA har måttet gjort seg særs flid og brukt mye tid på å grave i min fortid, og har altså ikke bare hentet informasjon ut fra den forenklede søkeliste, som jo skal være offentlig. Tydelig har TA hatt tilgang til utvidet søkerliste fra Nissedal, og da spør jo jeg meg, hvordan kan de så presentere det som absolutt skal være unntatt offentlighet, i avisa?»

Telemarksavisa fastholder at redaksjonen hadde reelt grunnlag i klagerens egen nettpresentasjon for betegnelsen «korrupsjonsjeger». Avisen har vedlagt «Linkedin-siden som Klaussen viser til», og skriver: «Vi har både printet ut og tatt vare på siden og der står det også følgende: ”Ole Jørgen Klaussen’s Summary. My speciality to day is to be a corruption hunter.»

«Poenget er at Klaussen presenterte seg slik da artikkelen ble skrevet. At han i ettertid har endret dette uten å informere PFU om at han faktisk har endret det, stiller troverdigheten i et dårlig lys.»

Ellers avviser TA at avisen skal ha skapt en «stemning rundt» klagerens navn og person. «Presentasjonen av ham er ikke negativ. Alle ble for øvrig presentert i artikkelen.»

Når det gjelder den feilaktige opplysningen om at klageren tidligere hadde vært økonomisjef i Gildeskål kommune, mens det riktige skal være rådmann, velger TA å bringe en presisering «på trykk umiddelbart uavhengig av videre saksgang i PFU».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Telemarksavisa (TA) med tittelen «Korrupsjonsjeger vil bli rådmann». Den navngitte søkeren det gjelder, påklager begrepsbruken og det feilaktige inntrykket han mener TA dermed har skapt. Klageren finner det «overdrivende og negativt» å gi ham yrkesbetegnelsen «korrupsjonsjeger», mens han i realiteten er spesialrådgiver i kommunal revisjon. Ifølge klageren har avisens handlemåte gitt ham et handikapp når det gjelder å søke framtidige stillinger.

Telemarksavisa har sagt seg villig til å komme med presiseringer angående klagerens faglige bakgrunn, uten at dette er blitt akseptert som god nok løsning. TA mener imidlertid å ha fullgod dekning for bruken av begrepet «korrupsjonsjeger», siden klageren selv har omtalt seg som «corruption hunter» på egen nettside. Avisen er for øvrig uenig i at betegnelsen ikke taler til klagerens fordel.

Pressens Faglige Utvalg mener Telemarkavisa var i sin fulle rett til å gjøre nærmere bakgrunnsundersøkelser når det gjaldt søkerne til den aktuelle rådmannsstillingen.

Utvalget finner det gjennom TAs dokumentasjon godtgjort at avisen hadde dekning for å presentere klageren som «korrupsjonsjeger», som er betegnelsen han selv brukte på egen nettside da den påklagede artikkelen ble publisert. Slik utvalget ser det, må klageren dermed i høy grad påta seg et medansvar for eksponeringen som ble ham til del. Etter utvalgets mening faller den påklagede omtalen klart innenfor hva personer som søker sentrale offentlige stillinger må tåle.

Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Stig Inge Bjørnebye, Henrik Syse