Array mot Ukeavisen Ledelse

PFU-sak 226/14


SAMMENDRAG:

Ukeavisen Ledelse (UL) hadde onsdag 22. januar 2014 en artikkelsak i nettutgaven med tittelen «Personstrid og økonomisk rot: Komplett disharmoni i Norges korforbund.».

Ingressen lyder:
«Tre generalsekretærer er skiftet ut siden 2009. Denne uken ble hele styret kastet i et ekstraordinært landsmøte. Elendig økonomistyring, store underskudd og bitter personstrid har i årevis gjennomsyret Norges Korforbund, landets nest største musikkorganisasjon.»

Av brødteksten går det frem at det er «opprør og kaos i Norges Korforbund» og at et ekstraordinært landsmøte har avvist å behandle en intern granskningsrapport.

Artikkelen lister opp flere hovedpunkter fra rapporten, deriblant kritikk av både styreleder, styret og kontrollkomiteen i Korforbundet.

Videre fremkommer det at det ekstraordinære landsmøtet også avviste å behandle en rapport fra kontrollkomiteen og at den heller ikke valgte ny kontrollkomite eller musikkfaglig råd, men at det ble valgt et nytt styre.

En tidligere generalsekretær kommenterer det som skjedde på landsmøtet:
«Jeg er overrasket over at Landsmøtet ikke ville behandle den interne rapporten og at de i stedet valgte å kaste styret, sier tidligere generalsekretær i Norges Korforbund Cathrine Schumann til Kultmag/Ukeavisen. Hun påpeker at tidligere president Svend-Ola Hådi nå var gått av, at styret var forholdsvis nytt, og at det virket som om styret nå ønsket å rydde opp.»

Artikkelen redegjør videre for de offentlige tilskudd som Korforbundet mottar og påpeker at forbundet gikk med driftsunderskudd i 2012 og antakelig også i 2013, noe som har store konsekvenser:
«Mangelen på likviditet gjør at organisasjonen i januar har problemer med å betale ut lønn til de ansatte. Banken har grunnet mangel på egenkapital avslått å gi Norges Korforbund kreditt for å kunne betjene sine regninger.»

I tillegg har flere blitt sagt opp:
«Sviktende økonomi har nå resultert i flere oppsigelser. En av de oppsagte har anlagt sak mot Norges Korforbund begrunnet i usaklig oppsigelse.»

Også revisjonsselskapet KPMG har kritisert forbundet:
«KPMG er svært tydelig i sin kritikk, og gir forbundet dårligste karakter ‘ikke tilfredsstillende’. I sin rapport skriver de: ‘Vi har konstatert betydelige svakheter i ledelsens risikovurdering…»

Ifølge artikkelen fratrådte daglig leder sin stilling etter landsmøtet, og han kommenterer at situasjonen er «trist og tragisk».

Artikkelen går deretter nærmere inn på noen av forholdene som angår den avgåtte styrelederen og påpeker at både økonomiske forhold og hans væremåte og opptreden kritiseres i rapporten. Samtidig er det ifølge artikkelen ikke første gang det er problemer rundt den avgåtte styrelederen;
«I en rapport fra Arbeidstilsynet i 2009 kommer det blant annet frem at de ansatte fryktet at innspill de kom med skulle bli tolket som partsinnlegg i konfliktene innad i organisasjonen…»

Avslutningsvis kommer det frem at den avgåtte styrelederen ikke har ønsket å kommentere sin egen avgang, men den tidligere generalsekretæren har uttalt seg:
«Tidligere generalsekretær Schumann bekrefter langt på vei påstander om at Hådi blandet seg inn i den daglige administrasjonen og forventet at både administrasjon og resten av styret gjorde som han ville.»

Noen dager senere, tirsdag 28. januar 2014 hadde avisen en oppdatert og utvidet artikkel med tittelen «Musikkrådet inn i korkrigen». Store deler av artikkelen er identisk med den foregående artikkelen og vil derfor ikke bli gjengitt på nytt.

Ingressen lyder:
«Manglende oversikt over antall medlemmer, feil rapportering av inntekter og utilstrekkelig dokumentasjon av kostnader kommer på toppen av en rekke utmattende personstrider i Norges Korforbund. Det store korslaget er ikke over. Nå vil Norsk musikkråd ha en forklaring.»

Av brødteksten går det frem at musikkrådet vil involvere seg:
«Norsk musikkråd…har iverksatt utvidet kontroll av tilskuddet til Norges Korforbund på bakgrunn av opplysninger i pressen de siste dagene, sier daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo.»

En avgått president i forbundet mener det er uheldig at landsmøtet ikke ville behandle den interne granskningsrapporten:
«-Når landsmøtet viser en slik arroganse, er det veldig trist for forbundet. Det lå absolutt ingen hevngjerrighet fra vår side. Det skulle være en uhildet gransking som skulle danne grunnlag for å få organisasjonen på rett kjøl.»

Avisen har nå også fått flere detaljer om avgangen til daglig leder og det står:
«I stridens hete ble også daglig leder Rune Bergmann fjernet fra sin stiling. Etter det Kultmag/Ukeavisen har fått vite ble han fysisk hindret adgang til Korforbundets lokaler allerede dagen etter landsmøtet.»

Videre refererer artikkelen en uttalelse hun har gitt til et annet medium tidligere om at styret burde ha kommentert hvorfor styrelederen trakk seg.

Artikkelen går deretter detaljert inn på hvilke funn KPMG har gjort og hvilke råd de har gitt til organisasjonen.

Avslutningsvis har artikkelen kommentarer fra Frivillighet Norge, Kulturrådet, Voksenopplæringen og Folkeuniversitetet som nå avventer utviklingen.

KLAGEN:

Klageren er Norges Korforbund ved Kontrollkomiteen (KK) som reagerer på at komiteen er trukket inn på en svært negativ måte.

Klageren mener at kontrollkomiteen burde fått anledning til samtidig imøtegåelse: «KKs hovedankepunkt er at KK ikke er gitt den samtidige imøtegåelsesretten, og på den måten ikke har fått høve til å imøtegå de uriktige påstandene som kommer fram…»

Ifølge klageren gir inntrykk av «kampanje- og refererende journalistikk som ikke er preget av egne undersøkelser.»

Deretter nevner klageren flere eksempler på det man mener er påstander som avisen burde kontrollert nærmere: «UL aksepterer påstander uten å kontrollere om de har rot i virkeligheten. Kritiske spørsmål for å komme til bunns i påstandene mangler i stor grad. Dermed blir UL sine udokumenterte påstander stående som en etablert sannhet…»

Tilsvarende skriver klageren: «Den journalistiske vinklingen av NK som UL har valgt. Synes å bestå av en oppvirvling av udokumenterte påstander, uten at det legges ned synlig arbeid i å sjekke oppriktigheten i noe av det UL får presentert.»

Klageren konkluderer slik: «KK konstaterer at vi ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse og heller ikke senere er blitt bedt om kommentarer. Derfor mener KK at UL ikke har ønsket å få en balansert framstilling av saken, men kun har satset på en refererende og kampanjepreget journalistikk.»

TILSVARSRUNDEN:

Ukeavisen Ledelse avviser klagen og presiserer innledningsvis at artiklene omhandler Korforbundet, og ikke Kontrollkomiteen, som kun blir nevnt tre ganger i artiklene.

Av denne grunn mente avisen det var viktig at tidligere president, tidligere generalsekretær, daværende generalsekretær, den sittende administrasjonen, tidligere styreleder/president og nyvalgt styreleder/president skulle få anledning til å uttale seg, men at ikke alle valgte å bruke denne muligheten.

Avisen viser videre til at den ikke har mottatt klager fra noen av disse.

Deretter kommenterer avisen det klageren har påpekt og viser i all hovedsak til at det enten er referert fra den interne granskingsrapporten og/eller at de aktuelle personene har fått uttale seg, eller eventuelt ikke besvarte henvendelser fra avisen. Det er også presisert flere steder at avisen forsøkte å få kontakt med Kontrollkomiteens leder.

Avslutningsvis konkluderer avisen med at de vanlige kravene til etterrettelig journalistikk er oppfylt ved at de nevnte personer er gitt anledning til samtidig imøtegåelse. Samtidig skriver avisen: «I ettertid ser vi at vi kunne tatt med følgende kommentar: ‘Det har ikke lykkes Ukeavisen ledelse/Kultmag å komme i kontakt med Kontrollkomiteens formann Harold Jenssen.»

Klageren opprettholder klagen og skriver innledningsvis at Kontrollkomiteen blir omtalt i ca. 25 % av den interne granskingsrapporten: «UL sin presisering av at gjeldende artikler omhandler NK og ikke KK og dets leder, tar KK so en bevisst avledningsmanøver!»

Klageren avviser at han er forsøkt kontaktet av avisen og viser til at han har vært tilgjengelig både på mobiltelefon og epost.

Deretter gjentar klageren en del av de påstandene Kontrollkomiteen reagerer på og gjengir også hvilken informasjon komiteen kunne bidratt med hvis den hadde blitt kontaktet. Ifølge klageren ville dette balansert og gitt et mer riktig inntrykk i artiklene.

Ukeavisen Ledelse anfører i sitt siste tilsvar at avisen har bestrebet seg på å opptre i henhold til kravet om samtidig imøtegåelse: «Vi har hatt all mulig grunn til å tro at organisasjonen har fått komme fram med sitt syn når de mest sentrale personene i saken har uttalt seg.»

Avisen skriver også: «Vi har ikke oppfattet kravet om samtidig imøtegåelse slik at vi må vente med å publisere en sak inntil alle aktører som er omtalt, har fått gitt sin versjon.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Ukeavisen Ledelse om uro i Norges Korforbund etter at en intern granskingsrapport har rettet beskyldninger mot tidligere styreleder om økonomisk rot. Rapporten har ført til at både styret og daglig leder har fratrådt, og det er nå et nyvalgt styre som skal forsøke å rydde opp i organisasjonen.

Klageren er Kontrollkomiteen i Norges Korforbund som mener at artiklene gir et feilaktig inntrykk av organisasjonen og situasjonen som har oppstått. Komiteen mener den burde fått anledning til samtidig imøtegåelse og at komiteen da kunne bidratt til å balansere og korrigere fremstillingen.

Ukeavisen Ledelse avviser klagen og mener imøtegåelsesretten er ivaretatt ved at de som reelt utsettes for beskyldninger har fått kommentere disse og at det også er innhentet kommentarer fra andre sentrale personer som på ulik måte har vært involvert i den interne konflikten i Norges Korforbund.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det ikke er uenighet mellom parten om at det kan være naturlig for pressen å følge en stor organisasjon som Norges Korforbund nøye, men at det er uenighet om hvorvidt artiklene gir et korrekt bilde av de faktiske forhold på publiseringstidspunktet. Deler av klagen dreier seg etter utvalgets mening om at klager ikke liker Ukeavisen Ledelses journalistikk om korforbundet. Utvalget mener Ukeavisen Ledelse ikke kan kritiseres generelt på dette grunnlaget.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 gis den som utsettes for sterke beskyldninger en rett til å imøtegå faktiske opplysninger. Utvalget kan ikke se at det i det innklagede materialet forekommer påstander om klageren, Kontrollkomiteen, som utløser komiteens rett til samtidig imøtegåelse, i tråd med kravet i punkt 4.14. Derimot er det framsatt påstander og kritikk mot andre i det samme systemet, som utløste en slik rett. Utvalget registrerer at disse på en reell måte fikk en slik mulighet til å ta til motmæle og at kravet til samtidig imøtegåelse dermed er oppfylt.

Ukeavisen Ledelse har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Alexander Øystå, Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum Reidun Førde, Erik Schjenken