Viggo Mathisen mot NRK

PFU-sak 225/12


SAMMENDRAG:

NRK hadde onsdag 23. mai 2012 et nyhetsinnslag som ble introdusert slik:

”Teknisk sjef i Ballangen etterforskes av kommunens kontrollutvalg etter påstander om korrupsjon. Bakgrunnen er at han fikk kjøpt ei hyttetomt for 30 000 kroner, når prisen vanligvis er på opp mot 300 000 kroner. Men teknisk sjef, Viggo Mathisen, benekter at han har gjort noe ulovlig.”

Viggo Mathisen uttaler:

”Nei, det føles jo veldig ubehaglig at man nå etter 6-7 år tilbake i tid har gjort en plan som man har gjort på fritida si og fått klarering både fra politisk nivå i kommunen og min arbeidsgiver.”

Reporteren viser til noe som skjedde da Mathisen var ansatt som saksbehandler i kommunen i 2006. Han påtok seg et oppdrag med å utarbeide en reguleringsplan for et hytteområde i Efjord.

”Som takk for jobben han gjorde for den private grunneieren fikk han kjøpe en hyttetomt til 30 000 kroner.”

Vigge Mathisen kommenterer:

”Jeg kjøpte ei tomt på linje med andre som har kjøpt tomt i Strømøy hytteområde. Men dette er, som sagt, gjort på fritiden min og klarert med kommunen og jeg har ikke hatt noen som helst vinning på den utarbeidelsen av planen.”

Reporteren forteller at grunneieren har opplyst at vanlig pris på hyttetomtene er 250 000 – 300 000 kroner og at lederen i kommunens kontrollutvalg skal samle informasjon om hva som har skjedd for å vurdere hva som skal skje videre. Lederen av kontrollutvalget sier:

”Der må vi ha dokumentasjon, og forefinnes det så blir det vanlig saksgang og det skal behandles av sekretariatet som er Hålogaland Revisjon og de legger det frem for oss i møte neste gang.”

Avslutningsvis kommenterer reporteren at ordføreren er lite fornøyd med en ”ny mulig korrupsjonssak i kommunen”.Ordføreren uttaler:

”Nei, det her er en påstand som jeg for en tid tilbake ble gjort kjent med og som jeg har bedt kontrollutvalget om å undersøke.”

KLAGEN:

Klageren er Viggo Mathisen, som blir omtalt i nyhetsinnslaget. Han reagerer spesielt på påstandene om korrupsjon.

Han understreker at han ikke har noe å skjule i saken, og at dette også ble gjort klart for reporteren som oppsøkte ham før innslaget. Klageren mener videre at reporteren også var klar over at dette ikke var en sak: ”Reporteren var på det tidspunktet intervjuet ble gjennomført, fullt klar over at saka var vurdert som en ikke-sak for kontrollutvalget i kommunen.”

Klageren påpeker at hans familie er blitt rammet på grunn av innslaget, og understreker: ”Så lenge korrupsjons-påstandene mot meg ikke er tilbakevist eller dementert, vil den negative omtalen om min person fortsatt være levende for meg og min familie i området nyhetsdekningen har nådd.”

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen og skriver innledningsvis at man ikke kjenner seg igjen i klagerens fremstilling av arbeidet med saken. NRK mener det er en sak av samfunnsmessig interesse at en teknisk sjef undersøkes for mulig korrupsjon.

Det har vært gjort forsøk på minnelig ordning, men klager har ønsket behandling i PFU.

NRK viser til at det kom et tips om at kontrollutvalget undersøkte om teknisk sjef kunne være involvert i en mulig korrupsjonssak. Reporteren tok deretter kontakt med ordfører og leder av kontrollutvalget og fikk bekreftet at det var satt igang undersøkelser: ”Både ordføreren og lederen i kontrollutvalget snakket om denne saken som en mulig korrupsjonssak i samtaler med reporteren. Alle opplysninger i nyhetsinnslaget kom fra åpne kilder som reporteren snakket med før intervjuet med Mathisen.”

NRK avviser derfor at reporteren hadde inntrykk av at dette var en ikke-sak: ”Den eneste som betegnet dette som en ikke-sak, var Viggo Mathisen selv.”

Kanalen understreker at Mathisen var kjent med premissene for intervjuet og hvem reporteren hadde vært i kontakt med før han selv ble intervjuet.

Deretter påpeker NRK at klageren fikk komme godt til orde i nyhetsinnslaget og fortalte sin versjon av hva som var skjedd, slik at imøtegåelsesretten ble innfridd.

Avslutningsvis skriver NRK at kanalen den 22. august meldte at kontrollutvalget hadde fastslått at Mathisen hadde fulgt kommunens regler: ”Denne nyhetsmeldingen kom i seneste laget. Det beklager vi. Vi skulle sjekket utfallet og brakt nyheten tidligere. Dette var uheldig og en brist på NRK Nordlands sjekkerutiner. De gjennomgås nå for å hindre at det skal gjenta seg.”

Klageren opprettholder sin klage og har utdypende kommentarer til to hovedpunkter i NRKs tilsvar. Han presiserer at han opplevde intervjusituasjonen annerledes enn det som kommer frem i tilsvaret. Blant annet ble han ikke opplyst om at reporteren hadde snakket med ordføreren og lederen av kontrollutvalget. Klageren skriver: ”Dette intervjuet med NRKs reporter Mikalsen ville aldri bli gjennomført av meg om jeg på forhånd hadde fått kunnskap om at reporteren var ute etter å ’ta meg’ slik saka fra hans side ble vinklet i nyhetsendingen dagen etter, nemlig som en korrupsjonsmistanke mot meg.”

Klageren understreker at korrupsjon er et ladet ord, og at mediene har et ansvar for at ordet ikke blir misbrukt.

Videre mener klageren at NRK gir feil opplysninger angående prisene på hyttetomter. Klageren reagerer også på at kanalen ikke har tatt seg bryet med å finne ut hva det koster å utarbeide en reguleringsplan, slik han hadde gjort i dette tilfellet.

NRK skriver i sitt siste tilsvar at kanalen fremdeles mener at det var riktig å lage sak på hyttetomtkjøpet etter at ordføreren hadde bedt kontrollutvalget undersøke kjøpet med tanke på mulig korrupsjon.

Kanalen gjentar sin forståelse av hvordan intervjuet forløp, men understreker at samtalen med rådmannen kun hadde dreid seg om at rådmannen ikke hadde innvendinger til at reporteren ville intervjue Mathisen. Dette skal ha blitt bekreftet av rådmannen i ettertid.

Videre viser NRK til at reporteren informerte om hvem andre han hadde vært i kontakt med, og at klager hadde en reaksjon på dette. Kanalen skriver derfor: ”Ut fra dette finner NRK det merkelig at Mathisen i ettertid sier at han ikke ble orientert om hvem reporteren hadde snakket med.”

Når det gjelder prisen på hyttetomten og hvordan denne ble betalt, påpeker NRK at ingen opplyste dem om dette, og at det er et misforhold mellom den prisen klager oppgir og den prisen grunneier har oppgitt.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsinnslag om en mulig korrupsjonssak i Ballangen kommune, der kontrollutvalget undersøker forhold i forbindelse med at en kommunalt ansatt skal ha fått kjøpe en hyttetomt billig som betaling for et oppdrag. Klageren er den omtalte. Han er nå teknisk sjef i kommunen. Han mener innslaget feilaktig stempler ham som korrupt og opplever seg uthengt. Han viser til at kontrollutvalget har avvist saken og mener NRK burde vært kjent med dette før de laget innslaget.

NRK avviser klagen og mener det var naturlig å lage et nyhetsinnslag om en mulig korrupsjonssak i kommunen. Kanalen viser til at den omtalte mannen fikk komme godt til orde i innslaget. Videre beklager kanalen at den ikke raskt nok meldte om at kontrollutvalget hadde avvist saken.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er derfor naturlig at mediene fatter interesse for slike forhold som i det påklagede tilfellet.

Utvalget vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysningene som gis er korrekte. Det er utvalgets mening at kildene som er brukt i innslaget synes relevante. Det er påpekt en uenighet om enkelte tall som fremkommer i innslaget. Utvalget mener det ikke er godtgjort at disse tallene er feil.

Videre vil utvalget generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: ”Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.” Påstand står mot påstand om hvordan intervjusituasjonen foregikk. Det synes imidlertid, ut fra de uttalelser som ble gitt i intervjuet, som at spørsmålsstillingene var klare og at klager fikk uttale det han ønsket.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.” I det påklagede tilfellet er det utvalgets oppfatning at klager får komme godt til orde og at hans synspunkter blir fremmet på en klar måte.

Videre vil utvalget generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 om at inn- og utannonseringer ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. Slik utvalget vurderer det, er annonseringen av innslaget i tråd med det som blir bekreftet av andre kilder i det videre stoffet.
Med hensyn til klagepunktet om sen publisering av kontrollutvalgets avgjørelse, noterer PFU seg at NRK har beklaget dette og selv tatt initiativ til å endre sine rutiner. Likevel finner utvalget grunn til å påtale forholdet. Som det heter i Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, er det god presseskikk å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere. Det samme bør også gjelde i saker der det har vært rettet alvorlige anklager mot navngitte personer. I det foreliggende tilfellet faktisk en påstand om mulig korrupsjon. Klageren hadde fortjent å få avgjørelsen publisert umiddelbart, og ikke flere uker forsinket.

NRK har opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 30. oktober 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile,Reidun Førde

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK opptrådte kritikkverdig da man lot det gå flere uker før det ble meldt at kontrollutvalget i Ballangen hadde kommet til at nåværende teknisk sjef i kommunen ikke hadde opptrådt i strid med bestemmelser da han i privat regi regulerte et hytteområde i Efjord. For jobben fikk han ifølge NRK kjøpe ei hyttetomt til sterkt redusert pris, og NRK omtalte forholdet som en mulig korrupsjonssak.»