Adv. Pål S. Jensen p.v.a. Berge Partners Ltd. ADRESSE: Steenstrup Stordrange DA, Rambergvn. 1, 3115 mot Dagbladet

PFU-sak 225/09


SAMMENDRAG:

Dagbladet hadde lørdag 15. august 2009 en artikkel på side åtte med tittelen «Granskes etter milliontap». Ingressen:

»Småsparere har tapt millioner kroner på spareprodukter som ble presentert som trygge. Nå granskes Berge Partners av Kredittilsynet.»

Videre første avsnitt i artikkelen:

«Tønsberg-mannen Petter Berge (51) og aktiviteten i firmaet Berge Partners Limited granskes nå av Kredittilsynet etter at småsparere har tapt flere titalls millioner kroner på spareprodukter han har hatt agentur på. Berge har vært agent for livsforsikringsprodukter fra det irske forsikringsselskapet Hansard siden 2004. For småsparerne som investerte i det omstridte produktet, ble det presentert som at minst 80 prosent av det investerte beløpet ble sikret.»

Senere i artikkelen:

«Gunnar Knudsen Borgestad i nå havarerte Forvaltningsgruppen, avviser at han har noe ansvar overfor de sinte kundene: – Dette får Berge partners ta på sin egen kappe, og jeg vet fra kolleger at det er rasende kunder over hele landet som har blitt «lurt» inn i Hansard. Jeg grøsser hver gang jeg hører navnet Berge partners, sa Borgestad Knudsen til Telamarksavisa i fjor høst.

– Trist (mellomtittel)
Petter Berge peker tilbake på rådgivningsfirmaene som ansvarlige for at kundene føler seg lurt. – Alle polisene er solgt med krav om rådgivning. Vi ser dessverre at flere av rådgiverne har vært blant de verste i klassen. De fleste er konkurs eller har mistet konsesjonen, sier Berge til Dagbladet.

(…)

– Hvordan føles det at så mange føler seg lurt, og at alle peker på Berge Partners?

– At kunder føler seg lurt er trist, men at de peker på oss er tristere. Men det er forståelig de vil peke på dem som fortsatt eksisterer og ikke er konkurs, sier Berge.»

Artikkelen var illustrert med et mindre foto av en inngangdør. Bildet hadde følgende tekst:

«FIRMAADRESSE: Petter Berge er under lupen hos kredittilsynet.»

Mandag 17. august brakte Dagbladet følgende notis på side 63:

«DAGBLADET PRESISERER: Dagbladet skrev lørdag at Kredittilsynet gransker Berge Partners i forbindelse med selskapets formidling av spareprodukter i Norge. Styreleder og medeier i Berge Partners, Petter Berge, presiserer at det er selskapet, og ikke hans person, som er under gransking av Kredittilsynet. Granskingen skjer etter at flere privatpersoner har tapt store beløp på spareproduktene. I Dagbladet lørdag uttalte Petter Berge at han mener Berge Partners ikke har gjort noe galt.»

Mandag 24. august brakte Dagbladet.no et innlegg med tittelen «Leserbrev fra Berge Partners».

«Styreformann i Berge Partners Limited, Petter Berge, tar i dette innlegget til orde mot Dagbladets dekning.

Dagbladets oppslag lørdag 15 august om «Milliontap» vies blant annet vår virksomhet og undertegnede. Artikkelen inneholder en rekke faktiske feil. Dette gjelder blant annet en helt usann påstand om pågående «gransking» av undertegnede personlig.

Mye av artikkelen baseres på sitater fra Telemarksavisa 17.08.08. Dagbladet unnlater å fortelle at denne artikkelen ble felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) den 31.03.2009 på flere punkter. PFUs kjennelse gjelder blant annet at det ikke er utøvet tilfredsstilende kildekritikk, nettopp hva angår de sitater Dagbladet ukritisk har brakt videre og uten mulighet for tilsvar fra oss.

Det hevdes i artikkelen at dette dreier seg om livsforsikring med garanti, helt motsatt av det som er situasjonen. Det dreier seg om livsforsikring med investeringsvalg, uten garantier. Resultatet og avkastningen blir det den blir, avhengig av de underliggende investeringsvalg kunden og investeringsrådgiveren gjør. Livselskapet garanterer ingen ytelser. Disse egenskapene fremkommer tydelig fra brosjyrer, forsikringsavtalen og ikke minst fra forsikringsvilkårene som alle kunder får tilsendt til aksept med 30 dagers fri kanselleringsrett.

Investeringsvalg innen polisen er fritt, man kan velge mellom de fleste verdipapirer og fond i verden. Nettopp fordi det er så fritt kreves det at kunden tilknytter seg en uavhengig investeringsrådgiver, gjennom avtale vi ikke har noen del i. Dette er en tjeneste som kunden evt. betaler rådgiveren for. Investeringsrådgivere er selvstendig ansvarlige for sin rådgivning, og opptrer ikke slik det hevdes på våre vegne.

Det antydes at vi har ansvar for at kunder skal ha tapt penger på å ta opp banklån for å investere. Vi formidler imidlertid ikke lån i det hele tatt.

Og alt dette kunne vi fortalt på forhånd. Hvis vi bare hadde blitt spurt.»

KLAGEN:

Klager er firmaet Berge Partners Ltd (BP) via advokat. Det vises til PFU-sak 188/08, behandlet i mars 2009. I denne klagesaken ble Telemarksavisa (TA) felt. Utvalget uttalte:

Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, var Telemarksavisa på presseetisk trygg grunn da avisen satte søkelys på omsetningen av finansielle produkter i forbindelse med problemer knyttet til et finansselskap i Grenland. Utvalget vil på generelt grunnlag understreke at journalistikk rundt forhold som det omtalte, er av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Men utvalget er ikke i tvil om at påstander framført i den påklagede artikkelen i Telemarksavisa, utløser en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Selv om det ikke framføres påstander om lovbrudd i artikkelen, har utsagnene fra avisens kilde et svært alvorlig innhold. Utvalget registrerer at påstand står mot påstand om hvorvidt avisen forsøkte å få kontakt med klageren eller ikke, men utvalget vil understreke at når samtidig imøtegåelse ikke ble oppnådd, kunne ikke påstandene publiseres i den form de fikk. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der retten til imøtegåelse er beskrevet.

Utvalget mener videre at avisen heller ikke i tilstrekkelig grad har utøvd kildekritikk, ved å unnlate å kontrollere eller dokumentere kildens påstander. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte». Utvalget vil påpeke at det kun er kildens subjektive påstander som er viderebrakt til avisens lesere, uten noen form for motforestillinger verken fra klageren eller andre.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Det vises videre til at kontakt med Dagbladet både direkte og gjennom advokat ikke førte til noe annet enn et tilbud fra avisen om «om å få trykket en uttalelse fra ham selv», noe klageren ikke ønsket fordi han ønsket at Dagbladet selv korrigerte feilen. «Noe slik korreksjon og beklagelse fra Dagbladet ble imidlertid ikke trykket.»

Videre heter det i klagen: «På samme måte som for Telemarksavisa ble ikke Berge av Dagbladet gitt adgang til samtidig imøtegåelse hva gjelder den positivt uriktige påstanden om at han personlig skulle være gransket av Kredittilsynet og uttalelsene fra Borgestad. Dette var en uriktig og sterkt belastende omtale av Berge personlig. Videre var det klart tendensiøs omtale av BP som det ikke var grunnlag for. Ved at Dagbladet ordrett gjenga deler av TAs oppslag, og som allerede var felt av PFU, ble fellelsen effektivt opphevet, og de felte påstandene gitt nytt liv. Det er riktig at BP er innklaget til Kredittilsynet av investorer som føler seg lurt. Dette skjer imidlertid etter at deres investeringsrådgivere – som de har et ansvarsforhold med – har gått konkurs. Etter dette forsøker investorene å rette et ansvar mot Hansards norske agent.»

Det understrekes at klageren verken er dømt i noen domstol eller kritisert i noe klageorgan. Videre anføres det fra klagers side at man aldri fikk opplyst at Dagbladet skulle bruke oppslaget i Telemarksavisa eller sitatene fra Borgestad. Klageren mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk, og punkt 4.14, om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse.

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet avviser klagen. Det anføres at man mener avisen har strukket seg langt i å imøtekomme klageren, ved å bringe en presisering og ved å ta inn et leserinnlegg fra klageren på dagbladet.no. Det anføres at dialogen med klageren var grei, men at det synes som man etter å ha fått innfridd sine krav stadig vil ha mer og mer. Det understrekes at presiseringen ikke må oppfattes som en erkjennelse av brudd på god presseskikk.

Angående klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse viser Dagbladet til at den påklagede artikkelen skiller seg avgjørende fra den felte artikkelen i Telemarksavisa. «Petter Berge er selv den mest siterte kilden i saken han hevder han ikke har fått rett til imøtegåelse i. Berge har fått mulighet til å imøtegå alle påstander som rettes mot Berge Partners i artikkelen. Berge fikk oversendt sine sitater før trykking og fikk korrigere disse.» Det vises også til at utvalget, i klagen mot Telemarksavisa, mente at avisa var på presseetisk trygg grunn da avisen omtalte forholdet. Dagbladet mener også at den intervjuede personen som retter kritikk mot klageren, utvilsomt var en kilde som har evne til å opplyse saken.

Det anføres i tillegg at klageren har fått kommet til orde i senere artikler om samme forhold.

Klageren gjentar i sitt tilsvar at Dagbladet aldri konfronterte Berge «med at avisa skulle sitere det felte oppslaget i TA. Ikke på noe tidspunkt ble TAs oppslag eller innholdet i dette nevnt. Dersom Dagbladet hevder det motsatte kan Berge fremlegge telefonsamtaleopptak som bekrefter hans versjon. Siden oppslaget viste seg å være en vesentlig del også av Dagbladets oppslag, kan det vanskelig hevdes at Berge med dette fikk utøve imøtegåelse av disse sterke beskyldningene, jf. VVP punkt 4.14.

Når Dagbladet ukritisk gjengir sitatene fra Borgestad, uten verken referanse til PFU eller gir Berge mulighet for imøtegåelse, utøver Dagbladet enda slettere kildekritikk enn TA.»

Dagbladet har ikke hatt ytterligere kommentarer ut over å melde at «våre betraktninger i vårt første tilsvar ligger fast».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Dagbladet om at Tønsbergfirmaet Berge Partners var under gransking av Kredittilsynet i forbindelse med at småsparere har tapt penger på spareprodukter som firmaet har hatt agentur for. I artikkelen var det også opplyst at firmaets deleier var under gransking.

Klageren, den navngitte deleieren, mener Dagbladet brøt god presseskikk da avisen hevdet at han var under gransking. Videre mener klageren at avisen skulle gitt ham mulighet til å imøtegå påstander i artikkelen gitt av en tidligere samarbeidspartner. Disse påstandene ble framsatt i Telemarksavisa (TA) i september 2008 i en artikkel Pressens Faglige Utvalg fant var i strid med god presseskikk. Grunnen til at artikkelen ble felt, var nettopp at klageren ikke fikk komme samtidig til orde. Videre mener klageren, som i den omtalte PFU-saken, at Dagbladet ikke har utvist tilstrekkelig kildekritikk da avisen siterte den tidligere samarbeidspartneren.

Dagbladet avviser klagen. Det vises til at det to dager etter den påklagede publiseringen ble trykt en presisering angående hvem som var under gransking av Kredittilsynet. Når det gjelder klagepunktet om manglende tilbud om samtidig imøtegåelse, viser Dagbladet til at klageren får komme til orde, at han til og med er den mest fremtredende kilden i artikkelen. Avisen kan heller ikke se at kildebruken ellers er i strid med god presseskikk.

Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, var Dagbladet på presseetisk trygg grunn da avisen satte søkelys på omsetningen av finansielle produkter gjennom det navngitte firmaet. Utvalget vil på generelt grunnlag understreke at journalistikk rundt forhold som det omtalte, er av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Med hensyn til omtalen av hvem som var under gransking, har Dagbladet brakt en presisering som utvalget mener var en akseptabel klargjøring av hva som var korrekt.

Uvalget er videre ikke i tvil om at påstander som opprinnelig ble framført i en artikkel i Telemarksavisa, utløser en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Dette gjelder selvsagt også når disse gjentas i Dagbladet. Utvalget tviler ikke på klagers påstand om at han ikke ble opplyst om at det skulle siteres fra Telemarksavisas artikkel, men mener uttalelsene hans til Dagbladet, har et meningsinnhold som fungerer som en relevant kommentar også til TA-sitatet. Slik utvalget ser det, er kravet til samtidig imøtegåelse dermed er oppfylt. Av dette blir det etter utvalgets mening også logisk å slutte at kravet til kildekritikk er oppfylt.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 17. desember 2009

Halldis Nergård,
Hege Lyngved Odinsen, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse