Advokat Hanne S. Torkelsen p.v.a. Jacob N. Jacobsen og Hugo Olsen mot Vesteraalens Avis

PFU-sak 223/10


SAMMENDRAG:

Vesteraalens Avis (VA) publiserte i perioden juli – august 2010 en rekke artikler vedrørende en konflikt mellom en tidligere ansatt i Trollfjord Kraft og selskapets administrerende direktør Jacob N. Jacobsen og styreleder Hugo Olsen. Sistnevnte er også tidligere ordfører og leder av Felleslista i Hadsel kommune.

Den første innklagede artikkelen ble trykket lørdag 10. juli med overskriften:

«- Ble mobbet, trakassert og ”sparket” uten grunn.»

Ingressen:

«- Jeg jobbet fem år som markedssjef uten noen problemer med ledelsen i Trollfjord Kraft. Da jeg nektet å trekke meg fra ”mololys-komiteen” på Melbu, startet en systematisk mobbing og trakassering med sikte på å bli kvitt meg, sier Asbjørn Klaussen fra Melbu.»

Hovedbildet viser Klaussen, med tilhørende bildetekst:

«- I kampanjen for å bli kvitt meg, opplevde jeg et moralsk og etisk nivå som er direkte sjokkerende. Det er uforståelig for meg at personer kan befinne seg på et slikt lavmål, sier Asbjørn Klaussen om det han opplevde da han mistet jobben i Trollfjord Kraft høsten 2008.»

I brødteksten utdypes konflikten mellom partene. Klaussen forteller at han høsten 2007 gikk som frivillig privatperson inn i en ”mololys-komite” i regi av Melbu Lokalutvalg. Våren 2008 fikk han beskjed fra sin overordnede, Jacob N. Jacobsen i Trollfjord Kraft, om at han burde trekke seg fra prosjektet. Ifølge Klaussen fikk han ingen forklaring på hvorfor han burde trekke seg, utover at det ikke passet seg med hans jobb i Trollfjord Kraft å delta i en slik komité. Klaussen valgte da å fortsette i komiteen, noe som resulterte i en advarsel fra ledelsen i juli 2008. Noen dager senere mottok han nok en advarsel, denne gangen etter beskyldninger om at han hadde gått utover sine fullmakter som markedssjef, idet han anviste pengestøtte til et arrangement uten klarsignal fra ledelsen. Samtidig som Klaussen satt i styret for arrangementet, hadde han i kraft av sin stilling anvist støtte til ulike prosjekter i en årrekke, både før, under og etter hans tid som markedssjef i selskapet. Det eneste som skilte seg ved denne anledningen, var at han grunnet den pågående konflikten med ledelsen ikke var innom direktøren for å få klarsignal. Klaussen anså dette som unødvendig, da han hadde anvist støtte til dette arrangementet i flere år. Videre kom tredje og siste advarsel etter at Klaussen overfor en journalist i VA kommenterte at Hadsel kommune hadde fått tildelt seks millioner kroner til bredbånd. Ledelsen i Trollfjord Kraft hevdet at Klaussen ved å uttale seg vedrørende en jobb som skulle ut på anbud, hadde tilført både selskapet og Hadsel kommune problemer. Klaussen mottok så en skriftlig oppsigelse, med henvisning til arbeidsmiljøloven og at han hadde fått tre advarsler. Han bestred oppsigelsen, og inngikk i stedet en fratredelsesavtale med Trollfjord Kraft, med virkning fra samme dag.

Videre fremkommer det i artikkelen at Klaussen har valgt å stå frem etter at en annen tidligere kommuneansatt, Geir Svenningsen, har fortalt en lignende historie til VA. Klaussen uttaler blant annet:

«- Når jeg leser hva Geir Svenningsen sier til VA om et politisk bakteppe og misbruk av makt, kjenner jeg meg igjen. (….) I mitt tilfelle føler jeg meg trygg på at det er noen bak direktøren i Trollfjord Kraft som har hatt regien, nemlig styreformann Hugo Olsen.»

Og:

«(….) jeg følte at tiden var inne for å la offentligheten få innblikk i det som skjedde, og hvilken kynisme og mangel på moral og etikk som etter min mening utøves av enkelte politikere i den stadig mer destruktive krigen mellom Stokmarknes og Melbu.»

Videre:

«- Jeg har fått flere henvendelser fra ”vitner” som har hørt Hugo Olsen uttale seg negativt om lys-prosjektet på Melbu. Etter min mening bunner dette nok en gang i såkalte sterke personer som er involvert i stedskonflikten mellom Stokmarknes og Melbu. Dette er et åpenbart eksempel på misbruk av politisk makt, og ikke minst posisjon i et kommunalt eid selskap. Noen politikere bruker fortsatt mye ressurser på å holde bygdekrigen i gang.»

Og:

«- Her kan man snakke om ren destruktiv ødeleggelsestrang.»

I første sideartikkel følger det samtidig imøtegåelse fra Hugo Olsen. Overskriften: «- Vil ikke lese saken.»

Ingressen:

«Hugo Olsen er ikke interessert i å kommentere påstandene fra Asbjørn Klaussen.»

Videre et sitat fra Olsen:

«- Jeg er overhodet ikke interessert i å lese saken, men jeg føler meg trygg på at det ”den karen” sier ikke er sant. Jeg har aldri vært involvert i en personalsak i selskapet. Ellers har jeg ingen kommentarer.»

I en annen sideartikkel blir Jacob N. Jacobsen gitt mulighet til samtidig imøtegåelse, noe han avslår, med henvisning til en formell avtale mellom ham og Klaussen:

«- For to år siden inngikk jeg en avtale med Klaussen som begge parter undertegnet. Der sto det at vi skulle holde saken mellom oss. Det forholder jeg meg til. Jeg ønsker heller ikke å uttale meg om personalsaker.»

I en artikkel publisert tirsdag 13. juli opplyser Asbjørn Klaussen at det i taushetsavtalen han inngikk med Trollfjord Kraft sto følgende:

«Partene er enig om at intern informasjon i selskapet om fratredelsen kun skal gå ut på at arbeidstaker selv har sagt opp, og at han (Klaussen red. anm.) ønsker å finne seg nye utfordringer.»

Klaussen mener direktør Jacobsen selv brøt avtalen, i det han informerte de ansatte i markedsavdelingen på Trollfjord Kraft om at han hadde fått sparken hvis han ikke sluttet frivillig:

«- På møtet informerte han om at årsaken var ”Mololys-saken” og andre alvorlige forhold.»

Som svar på anklagen sa Jacobsen:

«- Slik offentlig skittentøyvask vil ikke jeg være med på. Jeg forholder meg til avtalen og vil ikke kommentere på nåværende tidspunkt.»

Den andre innklagede artikkelen er en leder datert 15. juli 2010. Her hevdes blant annet:

«Om Klaussen er sagt opp på grunn av sitt engasjement for mololysene så er det alvorlig. For etter vårt skjønn er det en særs usaklig oppsigelsesgrunn. Nå er det slik at Klaussen sa opp selv, men det etter påtrykk og en inngått avtale med Trollfjord. Dermed kan konsekvensene for Jacobsen og Olsen bli rimelig tøffe.»

Videre:

«Jacob N. Jacobsen og styreleder Hugo Olsen har vært korte i sine kommentarer om saken. Olsen sier at alt som kommer ut av Klaussens munn er løgn uten en gang å ha hørt hva han hadde sagt, mens Jacobsen sier han ikke vil delta på en offentlig skittentøyvask. Dette er etter vårt skjønn svar som bare skaper vann på mølla for spekulasjoner og de innrømmer på mange måter skyld. I slike tilfeller er det helt klart at det å tie ikke er den beste fremgangsmåten.»

Etter disse oppslagene ga Jacobsen mandag 19. juli sin versjon til nettstedet Vesterålen Online (vol.no), i en ikke innklagd artikkel. Her hevdet han blant annet:

«Jeg opplevde at Asbjørn Klaussen med vitende og vilje gikk bak min rygg, benyttet seg av sin posisjon i Trollfjord Kraft, og sørget for å få satt spaden i jorda både et annet sted og på et annet tidspunkt enn det vi var forespeilet. Jeg måtte gripe inn umiddelbart for å hindre at vi pådro oss økonomisk risiko i forhold til kommunen. Klaussen hadde brukt ressurser her på huset, og graving var i gang – uten at jeg var informert. Da var det naturlig å be Asbjørn Klaussen om å trekke seg ut av prosjektgruppa, all den tid jeg opplevde dette som svært uheldig rolleblanding.»

I artikkelen avviser Klaussen at han bestilte arbeid fra sin egen bedrift.

Samme dato ga Hugo Olsen kommentarer til vol.no i en ikke innklagd artikkel:

«Jeg har på ingen måte blandet meg inn i den saken. Det er ikke verken styrets eller styreleders oppgave. Jeg har aldri ytret meg om molosaken i egenskap av mitt styreverv, eller i styret i Trollfjord Kraft. At jeg har sagt mitt som politiker, på åpne politiske møter skulle imidlertid bare mangle.»

Torsdag 22. juli fikk Klaussen på nytt førstesideoppslag, hvor han gjentar beskyldningene og påstår:

«(…) det har foregått en sammenblanding av roller og at direktøren i Trollfjord Kraft har trenert gjennomføringen av en tiltaksbeslutning i kommunens formannskap, og at det har blitt utøvd påtrykk og makt på tvers av kommunedemokratiet.»

Videre trykket VA lørdag 24. juli et leserinnlegg av Ernst Rødli med overskriften: «Sykelig tilstand i Hadsel kommune». Her skrives det blant annet:

«Det som skjer under fire øyne eller over telefon kan aldri bevises, men er ikke mindre sant av den grunn.»

Og:

«Direktøren i energiselskapet kan altså umulig ha handlet på egen hånd i denne saka uten at styret var innblandet. Riktignok blir det sagt blant annet at direktøren i sin tid ble plassert i sjefsstolen av et styre med et flertall av representanter fra St. nes. (Stokmarknes red. anm.) nærmest uten å ha de formelle faglige kvalifikasjoner for stillingen og uten å måtte bli målt opp i mot andre kvalifiserte søkere. Direktørens manglende skikkethet for stillingen har han selv grundig dokumentert da han dagen etter at den skriftlige avtalen mellom markedssjefen og Trollfjord Kraft var undertegnet (felles enighet om taushet i saka), gikk [til] medarbeiderne i markedsavdelingen og plapret om detaljer i avtalen.»

Det skrives også:

«Personer som Hugo Olsen og Jacob N. Jacobsen som føler et slikt sykelig hat til Melbu blir dermed ikke samfunnsbyggere for kommunen men det stikk motsatte.»

I en lederartikkel samme dag under overskriften: «Ballspill på høyt plan», forsvarer VA at de trykket leserinnlegget:

«Sterke meninger har også sin rett i en lokalavis, spesielt på leserbrevplass. Det er mulig for alle å svare på kritikk, uansett hvor spiss den er.»

Videre produserte VA onsdag 28. juli et leserinnlegg som opprinnelig hadde blitt publisert på Vesterålen Online (vol.no). Brødteksten starter med en spørsmålsstilling:

«Har Hugo Olsen og Jacob N. Jacobsen bevisst motarbeidet demokratiet i Hadsel ved å trenere et vedtak fattet i både formannskap og kommunestyre? Og har man i prosessen tydd til sterke virkemidler som å presse en ansatt i Trollfjord Kraft AS ut av jobben?»

Under et avsnitt med undertittelen «Rollebytte», blir vi presentert for følgende:

«En personlig betraktning: Et sentralt punkt i Jacobsens forklaring på pressekonferansen var at Asbjørn Klaussen hadde startet opp arbeid bak ryggen hans, noe som visstnok kunne påført Trollfjord Kraft store kostnader. Dette ga direktøren grunnlag for å be Klaussen om å trekke seg fra lysprosjektet. Da Klaussen motsatte seg dette startet direktøren en oppsigelsesprosess.»

Videre:

«Avskrekket av muligheten for å tape 200 k (200.000 kroner red.anm) spant du altså rundt på hælen, og ga Klaussen begge løpene: PANG-PANG! Og så et nytt PANG!! Tre advarsler, en advokat i arbeid og vekk med brysomme Klaussen. Slik behandlet du en ansatt som i følge ditt eget utsagn hadde gjort en upåklagelig innsats i fire år. Nå er rollene byttet om. Hvordan føles det, Jacobsen? Nå er det din tur til å stå skolerett og forsvare deg mot anklager om illojalitet. Og du må tydeligvis ut og ro båten alene, siden styreleder Hugo Olsen benekter å ha deltatt eller å ha kjennskap til oppsigelsesprosessen, utover den orientering som styret har fått.»

Onsdag 18 august trykker Vesterålen Online et innlegg av Asbjørn Klaussen, hvor han kommenterer en pressekonferanse som Jacobsen holdt for å svare på påstander fra flere hold:

«Foruten det ovennevnte kan det i dag tenkes at JNJ (Jacob Normann Jacobsen red. anm.) på generelt grunnlag og også spesielt i forhold til sine utsagn i sin pressekonferanse og nå sist i sine ”presiseringer” har brutt sin taushetsplikt mange ganger. At JNJ benytter seg av denne taushetsplikten er ene og alene for å tildekke de graverende forhold som han selv og styreformannen står bak.»

Nederst på siden blir det opplyst om at innlegget er forkortet ved at i alt fem sitater rettet mot styreleder Hugo Olsen er holdt tilbake fordi VOL ønsker utdypning/dokumentasjon fra Klaussen før disse publiseres.

VA valgte på sin side å trykke hele innlegget fra Klaussen torsdag 19. august, hvor ytterligere påstander fremkommer:

«En annen hadde kanskje prioritert annerledes og latt ” undergrunnsbevegelsen” fortsette å forpurre kommunale beslutninger. Jeg mener at Hugo Olsen agerer utenfor rammen av demokratiet i Hadsel og utnytter sine posisjoner til eget godt befinnende. Dette har han gjort tidligere. Dette gjorde han i lysprosjektet og dette vil han sannsynligvis fortsette med så lenge han sitter i posisjon til det. Han etterlater ikke noe godt omdømme for Hadsel kommune og for sitt politiske parti!»

KLAGEN:

Klager er administrerende direktør i Trollfjord Kraft Jacob Normann Jacobsen og selskapets styreleder Hugo Olsen via advokat. De hevder å ha blitt utsatt for massiv, uriktig, usaklig og krenkende omtale gjennom serien av artikler publisert i Vesteraalens Avis (VA) i juli og august 2010. For det første peker klagerne på VAs lederartikkel torsdag 15. juli, der det blant annet heter:

«Jacob N. Jacobsen og styreleder Hugo Olsen har vært korte i sine kommentarer om saken. Olsen sier at alt som kommer ut av Klaussens munn er løgn uten å ha hørt hva han hadde sagt, mens Jacobsen sier han ikke vil delta i en offentlig skittentøysvask. Dette er etter vårt skjønn svar som bare skaper vann på mølla for spekulasjoner og de innrømmer på mange måter skyld.»

Klagerne mener det ikke er grunnlag for avisen til å reise tvil om sannhetsgehalten i Olsens svar på anklagene fra Klaussen. Videre pekes det på at VA på lederplass skriver at ”Olsen har sagt alt som kommer ut av Klaussens munn er løgn, uten å ha hørt hva han har sagt”. Klagerne reagerer på at avisen fordreier sitat av lørdag 10. juli til en påstand om at ”alt som kommer ut av Klaussens munn er løgn”: «- Olsen har selvsagt aldri sagt eller ment på generelt grunnlag at ”alt som kommer ut av Klaussens munn er løgn. Men de konkrete påstandene Klaussen fremsetter mot Olsen er nokså grove, de er overhodet ikke dokumentert, de er tilbakevist av Olsen, og dette tilsier at avisen bør være tilbakeholden med å konstatere at de som rammes av påstandene ”på mange måter innrømmer skyld”».

Videre poengteres det at Jacobsen som representant for arbeidsgiver var i sin fulle rett til å vise til den taushetsbelagte avtalen som var inngått mellom Trollfjord Kraft og arbeidstaker, uten at VA kan kostatere at han derved innrømmer skyld. Klagerne mener det snarere er avisen med sin opptreden som har bidratt til å gi vann på mølla og grobunn for ytterligere spekulasjoner og usaklige angrep, og ikke utvist den saklighet og omtanke som det manes til i Vær Varsom-plakaten.

Etter at Olsen og Jacobsen ga sine respektive forklaringer 19. og 20 juli, kritiserte VA dem begge på lederplass for at de ”lenge var lite villige til å forklare seg”. Klagerne peker på at avisen var kjent med taushetserklæringen som var inngått mellom Trollfjord Kraft og Klaussen, og at Olsen i den første artikkelen om konflikten svarte at han ikke var involvert i personalsaken, og dermed tilbakeviste påstandene fra Klaussen.

I forhold til leserinnlegget av Ernst Rødli 24. juli, mener klagerne VA har brutt VVPs punkt 4.4 og punkt 3.2. Det pekes på at det i innlegget fremsettes grove udokumenterte påstander, som avisen heller ikke har undersøkt om er korrekte. Det fremheves også at Jacobsen ikke ble gitt samtidig imøtegåelse i forhold til påstandene om hans ansettelsesforhold. Videre blir det hevdet at flere av beskyldningene er såpass usaklige og urimelige, at det er umulig å gi noen fornuftig imøtegåelse, jf. påstanden om at Olsen og Jacobsen ”føler et sykelig hat til Melbu”. Klagerne viser videre til lederen samme dag hvor VA forsvarer at de trykker innlegget, og peker på at VA sammenligner det å bli hengt ut i en avis med å bli utsatt for kritikk som journalist ”enten det er på åpen gate, i hagen eller på telefon klokka to om natta”: «- Dermed viser Vesteraalens Avis at de ikke skjønner sitt redaktøransvar – som også innebærer at det ikke kommer på trykk en rekke påstander i leserbrev som både er udokumenterbare og unødig sjikanerende i sin form. Vesteraalens Avis skjønner ikke at det er forskjell på å bli skjelt ut på gaten og det å bli hengt ut i aviser dag etter dag, måned etter måned, med utallige ulike angrep som for det meste er basert på rykter eller spekulasjoner. Klagerne peker på et sitat fra lederen: ”På samme måte har våre lokalpolitikere valgt å gå inn i politikken og da må de være forberedt på kritikk, enten saklig eller usaklig. De må til og med være forberedt på kritikk som er direkte gal”. Videre mener klagerne avisen her ser bort fra at kritikken og spekulasjonene som fremkommer, ikke gjelder en sak om lokalpolitikken, men berører en for lengst avsluttet personalsak som er avsluttet i tråd med det som er helt vanlig i norsk arbeidsliv for å løse konflikter. Det fremheves også at direktøren i Trollfjord Kraft ikke er lokalpolitiker. Klagerne poengterer at det er uholdbart at en styreleder, fordi han også har politiske verv, skal måtte tåle all mulig sjikane i avisene.

Videre mener klagerne at leserinnlegget publisert 28. juli både i papiravisen og på nettsidene vol.no er spekulativt, sjikanøst og bryter Vær Varsom-plakatens punkter 4.4 og 4.15: «- Etter en del ytterligere spekulasjoner knyttet til saken, går leserinnlegget over i ren sjikane mot Jacob Jacobsen under overskriften ”rollebytte” (….)».

Klagerne reagerer også på at VA 12 august på lederplass kommer med oppfordringen: «Nå kan Trollfjord Kraft og Hugo Olsen vise at de ikke har gjort noe galt i saken». De påpeker at både Olsen og Jacobsen allerede på saklig og korrekt vis har gitt sin versjon av saken og tilbakevist påstandene: «- Det er vanskelig å forstå hvordan Vesteraalens Avis kan kreve enda mer av Olsen og Jacobsen enn de tilsvar som allerede er gjort i saken, og dette er med på å nøre opp under de åpenbart urimelige forestillingene om at det er Trollfjord Kraft og ledelsen som har skapt oppslagene». Klagerne opplyser også at ansatte i Trollfjord Kraft 17. august så seg nødt til å få publisert et leserinnlegg hvor de forsvarte sin arbeidsplass.

Videre viser klagerne til punkt 1.5 i Vær Varsom-plakaten, men avviser at artikkelserien har vært rimelig: «- Denne bestemmelse i Vær Varsom-plakaten kan ikke forsvare den hets som Hugo Olsen og Jacob Jacobsen har vært utsatt for, og som avisen har ansvar for gjennom å trykke leserbrev og ulike ledere og reportasjer så å si daglig over to måneder, og med stadige oppfordringer til de kritiserte, Olsen og Jacobsen, om å gi sin versjon, for at disse ikke skal anses å ha akseptert beskyldningene som fremsettes».

Klagerne mener VA har brutt kravene til god presseskikk ved å fremsette gjentatte udokumenterte, urimelige og delvis sjikanerende påstander mot navngitte personer, for deretter å forlange at de som blir utsatt for slikt, skal bevise sin uskyld gjennom polemikk i media, og gjennom å kreve granskning. Dette selv om de anklagede har gitt sine versjoner som avviser påstandene, og hvor det ikke er saklig grunn til å trekke dette i tvil.

Avslutningsvis presiserer klagerne at de gjentatte beskyldningene mot dem har vært en stor belastning som går utover tålegrensen, selv om man innehar en ledende stilling i et kommunalt selskap, er engasjert i kommunalpolitikken eller innehar ulike styreverv.

TILSVARSRUNDEN:

Vesteraalens Avis forklarer at den 8. juli 2010 ble invitert på pressekonferanse av tidligere markedssjef i Trollfjord Kraft, Asbjørn Klaussen. Her ønsket han å kaste lys på hva som skjedde i forbindelse med at han sluttet i selskapet. Han forklarte at han følte seg presset ut av jobben av administrerende direktør Jacob N. Jacobsen og styreleder Hugo Olsen. Klaussen ville gå ut med historien etter å ha lest en lignende historie noen uker tidligere.

Avisen peker på at Trollfjord Kraft er et heleid kommunalt aksjeselskap, og dermed er underlagt offentlighetsloven, noe som tilsier at mediene bør og skal ha et særskilt innsyn i selskapets drift. Videre presiserer VA at det er pressens plikt å avdekke kritikkverdige forhold, og at saken skapte stor debatt blant publikum. Avisen mener den omdiskuterte taushetsavtalen mellom Klaussen og Trollfjord Kraft er presseetisk uinteressant, da avisen ikke er bundet av denne.

Videre bemerker VA at klagerne sammenblander avisen og vol.no, som den opplyser er et selvstendig aksjeselskap med egen ansvarlig redaktør. VA tar ikke ansvar for artikler publisert på vol.no.

VA avviser at den har brutt punktene 4.4, 3.2 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten, som klagerne hevder. Den kan ikke se å ha overtrådt prinsippene om saklighet og omtanke, og presiserer at det her har dreid seg om en av kommunens viktigste virksomheter. I forhold til punkt 3.2 insisterer avisen på at opplysningene som er gitt er korrekte, og at det er tydelig hva som er påstander. Avisen hevder klagerne har fått alle muligheter til samtidig imøtegåelse.
I forhold til leserbrevene og kritikken klagerne mener er usaklig, eksempelvis innlegget publisert 24. juli, anfører avisen: «- Generelt er det slik at når sterk kritikk er en del av et debattinnlegg, utløses også retten til samtidig imøtegåelse, for eksempel ved at saken løftes over til nyhetsplass. Det kunne gjerne ha skjedd i dette tilfellet (ble direktøren ansatt uten å være skikket?). På den annen side er det slik at direktørens kvalifikasjoner i dette tilfellet er en sentral og innvevet del av hele diskusjonen rundt forholdene i energiselskapet. Det handler altså om kvalifikasjonene til sjefen for en lokal maktmastodont (politisk og økonomisk). Da må det være tillatt å være sterkt kritisk til vedkommendes kvalifikasjoner så lenge dette skjer under fullt navn».

Klagerne ber PFU behandle innlegget som ble publisert 28.juli på vol.no, for seg selv, mot vol.no. Likevel opprettholder de klagen på innlegget mot VA ettersom det ble trykket i avisen 29.juli. Klagerne mener det er diskutabelt om Trollfjord Kraft er underlagt offentlighetsloven, idet selskapet har flere forretningsområder som er konkurranseutsatt og opererer i et marked, med en omsetning over 50 prosent knyttet til konkurranseutsatt virksomhet.

Klagerne mener også det er uinteressant hvorvidt selskapet er underlagt offentlighetsloven, i forhold til Vær Varsom-plakaten. Videre er de innforstått med at selskapet og ledelsen må tåle kritikk, men insisterer på at denne kritikken må ha en saklig form. Eksempelvis nevnes innlegget 29.juli, hvor klagerne mener det fremkommer grove og uriktige påstander og uriktig rundt Jacobsen sin ansettelse i Trollfjord Kraft og insinuasjoner om at han ikke skal være skikket til stillingen:
«- Dersom Vesteraalens Avis hadde tatt seg bryet kunne de enkelt funnet ut følgende fakta før de valgte å trykke innlegget: Jacob Jacobsen har vært ansatt i Trollfjord Kraft i 35 år. Han er utdannet ingeniør, og hadde allerede vært i selskapet i 16 år som prosjektingeniør før han ble ansatt i 1991 som adm. direktør. Dette skjedde etter at stillingen som direktør var utlyst på ordinær måte. Det var den gang 6 søkere til stillingen, 3 personer var til intervju. Styret i Trollfjord Kraft innstilte enstemmig Jacob Jacobsen som kandidat nummer èn, og det samme gjorde formannskapet. Hadsel kommune ansatte deretter Jacob Jacobsen. Insinuasjonene 20 år etter om at ansettelsen ikke gikk korrekt for seg, og at Jacob Jacobsen ikke er kvalifisert for stillingen er således direkte feil og injurierende, og leserbrevet skulle ikke vært trykket. Leserinnlegget er svært personlig i formen og henger ut Jacob Jacobsen på en måte som det ikke er grunnlag for. Samtidig har avisens kontinuerlige ubalanserte omtale av saken trolig vært med på å skape denne type reaksjoner blant leserne, og det synes som om det ikke er grenser for hva Vesteraalens Avis synes er riktig å trykke i ytringsfrihetens navn. Det er litt merkelig at avisen gjentar kritikken om Jacob Jacobsen kvalifikasjoner i tilsvaret til PFU, basert på en enkelt personalsak i løpet av de 20 årene han har vært direktør, basert på at en tidligere ansatt to år etter avslutning av arbeidsforhold går ut i media med grove påstander mot ledelsen i Trollfjord Kraft som fortsatt ikke er dokumentert.
Det ville også vært svært enkelt for Vesteraalens Avis å undersøke på forhånd om det var riktig at Trollfjord Kraft hadde trenert en sak for å unngå at et vedtak i formannskapet ble gjennomført, før denne type beskyldninger ble satt på trykk. For eksempel kunne jo Vesteraalens Avis påberopt seg offentlighetsloven og krevd innsyn i dokumentene fra kommunens side, for eksempel hva som var kommunens bestilling overfor Trollfjord Kraft».

Vesteraalens Avis har ingen ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en rekke artikler i Vesteraalens Avis (VA) om en konflikt mellom en tidligere ansatt i Trollfjord Kraft og selskapets administrerende direktør og styreleder. De to sistnevnte klager via advokat, og hevder å ha blitt utsatt for massiv uriktig og usaklig kritikk gjennom VAs dekning av saken. Den ene klageren viser til en taushetserklæring inngått mellom ham og den tidligere ansatte, og reagerer blant annet på at VA på lederplass hevdet at han ”på mange måter innrømmer skyld” ved ikke å kommentere saken. Begge klagerne ga sine versjoner til henholdsvis VA og nettstedet vol.no, og mener VA har skapt grobunn for ytterligere spekulasjoner og usaklige angrep gjennom sine artikler. Klagerne hevder i tillegg at flere av leserinnleggene som avisen har publisert, er spekulative og sjikanøse, og at det fremkommer opplysninger som er udokumenterte.

Vesteraalens Avis avviser klagen og fremhever at det er snakk om en av kommunens viktigste virksomheter. Avisen kan ikke se å ha opptrådt i strid med prinsippene om saklighet og omtanke og understreker at klagerne har fått alle muligheter til samtidig imøtegåelse. Videre fremhever avisen at det er pressens plikt å avdekke kritikkverdige forhold, og at saken skapte stor debatt blant publikum.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at det er pressens rett å ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.3, hvor pressen blant annet manes til ikke å gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt og fri informasjonsformidling. En taushetserklæring mellom klagerne og den tidligere ansatte i Trollfjord Kraft kan ikke være til hinder for at pressen avslører eventuelle kritikkverdige forhold.

Utvalget vil presisere at de pressetiske normene også gjelder for meningssjangrene, som for eksempel leserinnlegg. Samtidig må det være stor takhøyde for hva som kan uttrykkes på meningsplass, også med hensyn til kritikk som rammer enkeltpersoner.

I et av de påklagede leserinnleggene i Vesteraalens Avis mener imidlertid utvalget det fremkommer faktiske påstander av en slik art at retten til samtidig imøtegåelse utløses. Det videreformidles rykter om den ene klagerens ansettelsesforhold, som han etter utvalgets mening burde ha fått svare på, eventuelt på nyhetsplass. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Slik utvalget ser det, kunne ikke Vesteraalens Avis fremsette slike påstander uten at klageren på en eller annen måte samtidig fikk ta til motmæle.

På dette punkt har Vesteraalens Avis brutt god presseskikk.

Oslo, 25. januar 2011
                                             
Marit Rein,
John Olav Egeland, Martin Riber Sparre, Håkon Borud,
Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum, Reidun Førde