Advokat Lars Barth (p.v.a. klient) mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 223/07


SAMMENDRAG:

Tønsbergs Blad brakte 4. juli 2007 en reportasje med følgende førstesidehenvisning under tittelen «Megler legger seg flat»:

«Eiendomsmeglerfirmaet Krogsveen nevnte ikke at den ‘usjenerte’ Tjømehytta til 4,9 millioner kunne få over 7.000 høns som nærmeste nabo. Nå beklager megleren.»

Inne avisen hadde reportasjen hovedtittelen «»Usjenert» hytte med 7000 høns som nabo» og undertittelen «Utelot hønseri-planer fra prospekt». Ingressen lød:

«Tjøme: En hyggekjøper som var villig til å gi nesten fem millioner kroner for en eiendom på Torås er mektig irritert over at han ikke fikk opplyst at han kan få over 7.000 høns som nærmeste nabo.»

I brødteksten går det fram at salgsannonsen for hytteeiendommen ble tatt av nettet etter at det kom frem at et hønseri er under planlegging i nabolaget. Deretter står det:

«Hyttesalget skulle vært formidlet av Krogsveen … og i salgsprospektet fremgår det at fritidseiendommen …ligger høyt og fritt i usjenerte omgivelser.»

En navngitt person som var på visning på eiendommen sier til avisen at han er «forferdet og forundret over at en profesjonell aktør som Krogsveen kan gi så gale opplysninger». Det går videre frem at vedkommende skrev et leserbrev til avisen om forholdet, og videre:

«Etter at brevet sto på trykk i avisa tirsdag tok meglerfirmaet Krogsveen sporenstreks hytteannonsen ut fra nettstedet Finn.no. – Vi har stanset all annonsering og i tillegg har jeg kontaktet de fire-fem som var på visningen. Jeg legger meg helt flat for kritikken, men må samtidig si at vi har handlet i god tro. Vi har forstått det slik at det ikke skulle bli noe av dette hønseriet. Da vi innhentet nødvendige opplysninger fra kommunen …, fikk vi ingen informasjon om disse planene… sier … daglig leder i Krogsveen i Tønsberg.»

Avslutningsvis står det så:

«Fylkesmannen har sagt nei til bygging av hønseriet på Torås med bakgrunn i at hønsehuset på nesten 900 kvadratmeter er for kontroversielt i forhold til naboene. Fylkesmannen vil at kommunen lager en ny reguleringsplan for området.»

KLAGEN:

Klager er eieren av hytteeiendommen, Truls Arnesen, som klager via advokat. I klagen står det om hønseriplanene:

«Naboen hadde fått avslag på søknaden av kommunen, og avslaget ble også stadfestet av Fylkesmannen… Eiendomsmegleren ble gjort kjent med Fylkesmannens avslag, men sjekket for ordens skyld saken i kommunen, og fikk bekreftet at det ikke forelå nye opplysninger i saken. Eiendomsmegleren fant ingen grunn til å informere om saken i prospektet i det fylkesmannens avslag var endelig.»

Videre står det:

«Mange interesserte kjøpere skrev seg på liste etter første visning, men pga innlegget i Tønsberg blad besluttet eiendomsmegleren og Truls Arnesen … å trekke annonsen … i det man anså [at] ytterligere publisitet omkring saken ville virke ytterligere prisdempende… Truls Arnesen kontaktet redaktøren for Tønsberg blad to ganger, i den hensikt å få journalisten til å komme ut til han, slik at hun selv kunne få lese avslaget fra fylkesmannen. Hun verken kom eller ringte.»

I klagen går det fram at det er holdt visninger også etter oppslaget, men at «alle som kommer fokuserer først og fremst på hønseriet og er skeptiske på grunn av negativ omtale». I klagen vises det til følgende punkt i Vær Varsom-plakaten: 3.2, 3.9 og 4.1.

Avslutningsvis står det:

«Avisoppslaget fikk den konsekvens at salgsprosessen måtte stanse, og dette har påført Truls Arnesen betydelig ulempe og økonomisk tap.»

TILSVARSRUNDEN:

Tønsbergs Blad mener klagen er «basert på en grunnleggende misforståelse» og skriver:

«[I] siste avsnitt av den innklagede artikkel forteller vi også at fylkesmannen har sagt nei til bygging av hønseriet på Torås. Klager hevder at dette betyr at den planlagte utbyggingen av hønseriet for 7.500 høns er endelig stanset. Det er feil… Utbygger av hønseriet … har for lengst varslet at han vil gå videre med utbyggingsplanene, og selv bekoste ny reguleringsplan for området. Dette har også vært omtalt i Tønsbergs Blad…»

Videre står det i tilsvaret:

«Tønsbergs Blad skrev om saken etter henvendelser fra publikum, som var sjokkert over at en stor megler i området kunne gå ut med et prospekt der så avgjørende forhold ikke var omtalt… Vi mener vi hadde aktverdig grunn til å omtale forholdet…»

Avisen påpeker også at megler «la seg helt flat for kritikken», slik det fremgår av reportasjen, og den avviser klagen på alle punkter.

Klageren opprettholder klagen, og i hans neste tilsvar står det:

«Det sentrale i saken er at ifølge artikkelens overskrift vil 7000 høns bli en del av hytteeiendommens nabolag. Det er dette inntrykket en leser av artikkelen sitter igjen med… Når Truls Arnesen henvendte seg til kommunen fikk han klart til svar at det ikke forelå noe konkret med hensyn til søknad om omregulering av området…»

«Det forelå ingen feilinformasjon i eiendommens salgsprospekt, hønserisaken var og er en ‘død ball’… Det sentrale er dog, som nevnt, at det på det tidspunkt eiendommen ble lagt ut for salg, forelå det intet konkret vedrørende søknad om omregulering av området. At megleren i ettertid har valgt å gi detaljert informasjon om Fylkesmannens vedtak er svært naturlig med tanke på den mediainteresse som det ble om saken.»

Videre blir det gjentatt at klageren kontaktet avisen, både per korrespondanse og personlig, for å få snakke med journalisten som hadde skrevet innlegget. Klageren ble da avvist.

I klagers tilsvar vises det også til de motivene potensielle kjøpere kan ha for å «fremkomme med den uriktige informasjonen overfor avisen».

Tønsbergs Blad svarer følgende på klagerenss tilsvar:

«En artikkel skal leses i sammenheng og i sin rette kontekst. Klager kan ikke velge å skille ut hovedoverskriften til særskilt behandling. Artikkelen viser til ‘planer’ og at det ‘kan’ komme 7000 høns på naboeiendommen… Det er ingen feil i det som er skrevet.»

Avisen «minner igjen om den oppfølgende artikkel… som forteller at utbygger ønsker å bygge ut hønseriet, med ny reguleringsplan – slik fylkesmannen ber om.»

Avisen avviser til slutt Arnesens versjon av kontakten mellom ham og avisen, og skriver:

«Arnesen har aldri vært i kontakt med ansvarlig redaktør… Derimot ringte han nyhetsredaktør Håkon Borud, og ga uttrykk for sin vrede… Noe møte ble absolutt ikke foreslått. Derimot er det selvsagt korrekt at redaktøren ved klagers fremmøte ikke så noen
grunn til å arrangere noen samtale med journalist. Denne type klagere er ansvarlig redaktørs ansvar…»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Tønsbergs Blad om en hytteeiendom som ble lagt ut for salg, uten at det ble opplyst om at det på en av naboeiendommene var planlagt et stort hønseri. Klageren er eieren av hytteeiendommen. Han klager via advokat på avisens fremstilling som han mener inneholder faktiske feil, og som har påført ham stort økonomisk tap.

Tønsbergs Blad mener å ha brakt en viktig sak, og de mener å ha fremstilt fakta korrekt. De viser også til at meglerfirmaet som sto for annonseringen av eiendommen, la seg flate da de ble konfrontert med mangelen på informasjon om hønseriplanene i prospektet.

Pressens Faglige Utvalg mener Tønsbergs Blad var i sin fulle rett til å omtale forholdet, som også avisens lesere i form av innlegg hadde vist interesse for.

Når det gjelder saksfremstillingen i reportasjen registrerer utvalget at partene er uenige om hva et avslag fra fylkesmannen innebærer, men utvalget finner det ikke godtgjort at avisen har brakt noen faktiske feil. Utvalget viser her også til at klagerens meglerfirma har fått anledning til samtidig å svare på kritikken i reportasjen.

Utvalget viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» I den aktuelle reportasjen mener utvalget Tønsbergs Blads tittel alene er i overkant konstaterende, men ettersom den står tydelig i sammenheng med en forklarende undertittel og ingress, mener utvalget den er innenfor det presseetisk forsvarlige.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Tønsbergs Blad ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Henrik Syse, Trygve Wyller