Rolf Tjernes mot Sarpsborg Arbeiderblad

PFU-sak 221/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en lederartikkel i Sarpsborg Arbeiderblad (SA) om uttalelser fra Frp-politikeren Rolf Tjernes etter terroranslagene 22. juli. Avisen kontaktet Tjernes etter at han, på en åpen Facebook-side, kommenterte hvordan han tror valget vil påvirkes av terroren. I en nyhetsartikkel i avisen utdypet han blant annet bakgrunnen for Facebook-kommentaren. Denne artikkelen var igjen utgangspunktet for lederartikkelen.

Klageren er Rolf Tjernes, som mener «hele lederen må dementeres[,] da alt som står der er løgn». Han viser blant annet til at han aldri nevnte noe parti i tilknytning til kommentaren, og at hans forklaring av Facebook-kommentaren er tatt ut av sin sammenheng.

Sarpsborg Arbeiderblad hevder klager er korrekt gjengitt i nyhetsartikkelen, med unntak av en mindre feil i Facebook-sitatet. Avisen viser til at lederen bygger på denne artikkelen, og til at klager ikke har vist til konkrete presseetiske brudd.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, der det heter: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.» Når det gjelder den påklagede lederartikkelen, står det ord mot ord hva angår hvilke uttalelser klager ga avisen under intervjuet. Utvalget kan vanskelig uttale seg om hva som ble sagt og ikke, men legger til grunn at klager ikke peker på konkrete feilaktige gjengivelser som er av en slik art at dette medfører et presseetisk overtramp.

I den innklagede lederartikkelen pekes det direkte til Arbeiderpartiet, noe klager ikke gjør i sin opprinnelige Facebook-kommentar. Utvalget vil imidlertid mene at avisen hadde god grunn til å gå ut fra at det var dette partiet klager indirekte viste til. Slik utvalget ser det, er også klagers forklaring om bakgrunnen for kommentaren korrekt gjengitt i lederartikkelen.

Lederartikkelen bringer både den opprinnelige kommentaren og klagers kommentarer til denne. Utvalget mener det dermed kommer klart nok frem hva som er avisens egne tolkninger og meninger i denne saken, noe det manes til i Vær Varsom-plakatens punkt 4.2, der det heter: «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.»

Sarpsborg Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye