Per Garen mot NRK

PFU-sak 219/11


SAMMENDRAG:

NRK Sogn og Fjordane hadde fredag 19. august 2011 et radioprogram (fast program) kalt ”Fredagspanel” der inviterte gjester diskuterte aktuelle nyhetssaker. En av de omtalte sakene den dagen var en konflikt i forbindelse med at en hotelleier har nektet teleoperatører å sette opp mobilmast på eiendommen sin. I introduksjonen sier programlederen blant annet:

”…Stryn kommune skal kalle inn til eit fredsmøte fyrstkomande tirsdag for å løyse denne konflikta med mobildekninga over Gamle Strynefjellsveien.”

Det kommer frem at det er første gang dette problemet har oppstått, og en av gjestene mener det har med tradisjon på hotellet å gjøre:

”Men no har jo på ein måte Videseter hotell, – har jo alltid ei historie på direktørar med ein spesiell innfallsvinkel.”

Om den nåværende direktøren sier gjesten også:

”…For, liksom når du begynner på den måten der, og tar 500 kroner i bot før folk har fått parkert nede på plassen, som han også har gjort, så blir det på ein måte ubegripelig alt sammen.”

Til dette kommenterer programlederen:
”Ja, men du, det kan jo være ein reklameeffekt dette her og. Møt Norges vanskelegaste hotelldirektør direkte.”

Gjesten foreslår en alternativ reklame slik:

”Ja, eller: ’Ikkje kom til Videseter hotell, for der er det ikkje mobildekning. Der er ingen ting og stiger du feil, så er det 500 kroner i bot’.”

Deretter samtaler panelet om hvilke konsekvenser manglende mobildekning har for andre aktiviteter i området, det vises til at kommunen nå skal forsøke å mekle i konflikten før samtalen blir avrundet.

KLAGEN:

Klageren er hotelldirektøren, som mener han er blitt utsatt for urimelig omtale. Han skriver at de ”…driver med direkte personforfølgelse og sitter og slenger skitt om meg på radio. De har ingen kunnskap om saken og har ikke vært i kontakt med meg. De presenterer meg med fullt navn og sitter og gjør ap med meg på radioen. Dette mener jeg er helt feil og man skal ikke kunne bruke statskanalen til slikt.”

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen og skriver innledningsvis litt om programmet som er innklaget: ”Panelet skal ha et skråblikk på de mest omtalte, eller viktigste, sakene vi har hatt på lufta den siste uken, gjerne i kombinasjon med humor.”

Deretter gjengir kanalen kort bakgrunnen for konflikten og viser til at dette var et naturlig tema for fredagsprogrammet: ”Både vi og andre media i fylket har laget en rekke saker rundt denne og tidligere konflikter rundt eier Per Garen ved Hotel Videseter.”

Videre understreker NRK den humoristiske tonen som er i det påklagede programmet: ”Konflikten i sin karakter gjorde det naturlig at den videre samtalen fikk en satirisk form, hvilket for øvrig er rimelig normal samtaleform for vårt tradisjonelle Fredagspanel. Tonen og innholdet i det som ble sagt bar tydelig preg av det.” Kanalen stiller seg derfor uforstående til at det kan bli oppfattet som personforfølgelse og skittkasting.

Det presiseres at hotelleieren har fått komme til orde i nyhetsdekningen og at kanalen mener det ikke ble satt fram påstander mot ham som ikke var dekket av tilsvarsretten han hadde fått i tidligere nyhetssendinger.

Klageren opprettholder sin klage og skriver innledningsvis at han ikke har uttalt seg i forbindelse med nyhetsdekningen som har vært: ”Undertegnede har ALDRI stilt opp og kommentert saken overfor NRK. Det er derimot sendt et informasjons skriv som de nekter å trykke på nettsiden.”

Han viser videre til sin begrunnelse for ikke å tillate mastene på eiendommen og mener saken er oppkonstruert av NRK: ”Det var NRK som startet denne debatten med en mengde feilaktige oppslag. De har ’gjester’ som lar seg intervjue som lyger så det renner av og der finnes overhode ingen faktasjekk. De øvrige media siterte bare NRK.”

Klageren mener NRK burde laget et nøytralt innslag: ”Her var det ikke noe satire over det hele. Her var det sarkasme og latterliggjørelse som stod på dagsorden.”

NRK gjentar i sitt siste tilsvar at det påklagede programmet har en satirisk profil. Kanalen bekrefter for øvrig at konflikten er blitt omtalt i flere nyhetsinnslag, men viser til at klagen er ikke er knyttet til den generelle nyhetsdekningen. Kanalen ønsker likevel å presisere at hotelleieren har stilt opp til et intervju i forbindelse med nyhetssaker: ”Garen har hatt flere muligheter til å komme til orde med kommentarer og tilsvar både på radio, TV og nett i vår nyhetsdekning.”

NRK opplyser også om at det, i motsetning til det klageren skriver, ikke er dem, men derimot Telenor og Netcom, som er i konflikten med hotelleieren om å sette opp mobilmaster.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i et NRK-program der en hotelleier blir omtalt i forbindelse med en konflikt om telemaster på hotellets eiendom. I innslaget samtaler programlederen og to gjester om dette temaet på en måte som ifølge NRK er ment å gi et skråblikk på nyhetssaker som har vært omtalt den siste tiden.

Klageren er hotelleieren, som reagerer på at han blir latterliggjort i innslaget. Han mener at uttalelsene er et eksempel på personforfølgelse og at gjestene ikke har kunnskap om konflikten som omtales. Han påpeker også at han ikke har uttalt seg til kanalen ved noen anledning.

NRK avviser klagen og viser til at programmet har en humoristisk og satirisk tone og at dialogen dermed er preget av dette. Kanalen viser også til at konflikten tidligere er blitt omtalt som nyhetssak på vanlig vis der hotelleieren ble gitt tilsvarsrett.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis bemerke at ord står mot ord når det gjelder klagerens eventuelle deltakelse i tidligere omtale av konflikten. Utvalget viser til at denne omtalen heller ikke er påklaget og har dermed ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at ytringene framstår i et program hvis hensikt er å ha et skråblikk på aktuelle nyhetssaker. Det betyr imidlertid ikke at man kan si hva man vil om personer som ikke er til stede og derfor ikke har mulighet til å forsvare seg. Utvalget minner om Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, hvor det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Dette punktet er i utgangspunktet sjangeruavhengig.

Slik utvalget ser det, dreier omtalen av klager seg mer om sterke meningsytringer og karakteristikker enn påstander av faktisk art. Selv om kravet til saklighet og omtanke gjelder uavhengig av dette, legger utvalget vekt på at lytterne er fortrolig med programformens noe uhøytidelige karakter og at omtalen forstås i lys av dette. Utvalget forutsetter at klager ville blitt gitt tilsvarsrett, hvis han hadde bedt om dette.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye