NN mot Trønder-Avisa

PFU-sak 219/10


SAMMENDRAG:

Trønder-Avisa hadde fredag 1. oktober 2010 på førstesiden et oppslag med tittelen «Stjal morfin fra døende pasienter». I henvisningsteksten sto det blant annet:

«Ble anmeldt: En avdelingsleder ved en sykeheim i Namdalen har innrømmet at hun stjal morfinpreparater fra syke og døende pasienter.
Tilsto: Kvinnen har i avhør erkjent de faktiske forhold. Hun måtte slutte på dagen, og risikerer å miste autorisasjonen som sykepleier.»

Tittelen på artikkelen inne i avisen var «Stjal fra sykeheimspasienter», og i ingressen het det:

«En kvinnelig avdelingsleder ved en sykeheim i Namdalen er politianmeldt for å ha stjålet store mengder sterke smertestillende medikamenter fra døende pasienter.»

Videre, i brødteksten, ble det opplyst:

«Medikamentene ble stjålet fra avdelingen hun var sjef for. Hun har også forfalsket pasientjournaler. Kvinnen har erkjent de faktiske forhold, og helsetilsynet vil nå vurdere ytterligere reaksjoner i forhold til helsepersonelloven. Avsløringen skal ha slått ned som en bombe hos de ansatte ved avdelingen. De skal ikke hatt mistanke om at avdelingslederen stjal morfin som svært syke og døende pasienter skulle ha.»
Artikkelen var illustrert med et stort bilde av etterforskningslederen ved politiet i Namsos, og i en underartikkel med tittelen «Saken oversendt helsetilsynet», ble saken kommentert av blant annet fylkeslegen.

Tre dager senere, mandag 4. oktober 2010, fulgte Trønder-Avisa opp med en beklagelse, plassert nede i venstre hjørne på side 5. Redaksjonen beklaget her påstanden om at avdelingslederen hadde stjålet morfin:

«Vi har ikke noe grunnlag for å skrive at det dreier seg om morfin. Det Trønder-Avisa har fått bekreftet fra flere kilder er at det dreier seg om sterke smertestillende medikamenter som blir beskrevet som b-preparater. Medikamentene skal etter det vi får opplyst være stjålet fra medisinskap på en avdeling med terminalpasienter – det vil si døende pasienter.»

Ytterligere tre dager senere, torsdag 7. oktober 2010, publiserte Trønder-Avisa nok en beklagelse. Denne gang plassert øverst på side 4, og dessuten med henvisning på førstesiden. Her innrømmet redaksjonen at den heller ikke hadde grunnlag for å skrive at avdelingslederen hadde stjålet fra døende pasienter. Ansvarlig redaktør erkjente:

«Dermed blir det heller ikke riktig at avdelingslederen har innrømmet å ha stjålet morfinpreparater fra døende pasienter, slik Trønder-Avisa skrev (…) Trønder-Avisa har fått bekreftet fra politiet og fra Helsetilsynet at avdelingslederen har stjålet det politiet karakteriserer som reseptbelagte medisiner fra medisinskap på avdelingen vedkommende jobbet.»

Redaktøren beklaget i tillegg:

«Som redaksjonelt ansvarlig i Trønder-Avisa beklager jeg måten vi har framstilt denne saken på. Jeg beklager på avisas vegne også at det er mange mulig berørte personer som kan ha blitt skadelidende i denne saken. Derfor beklager jeg overfor pasienter, deres pårørende, og helsepersonell i distriktet, men først og fremst overfor den omtalte avdelingslederen og vedkommendes familie at denne saken har påført unødvendige belastninger og lidelser.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte avdelingslederen som mener Trønder-Avisa har brakt «feil og løgner på flere punkter» i den påklagede artikkelen. I tillegg anser klageren det som «svært krenkende at Trønder-Avisa legger disse sterke påstander og løgner ut i så lang tid i etterkant (ca. 4 mnd.)», og dessuten som «mangel på respekt» både overfor henne selv og pårørende til tidligere pasienter. Slik klager ser det, har avisa brutt Vær Varsom-plakatens punkt 2.1 (redaktørens ansvar), 4.4 (dekning for titler etc.), 4.6 (omtale av kriminalsaker) og 4.7 (identifisering).

Klager påpeker at tittelen på førstesiden er uriktig, og at redaksjonen ikke har noen kilder som underbygger denne: «Jeg har ikke tatt morfin og heller ikke tatt medisin i noen form, ifra noen pasienter. Alle pasienter under min pleie har fått alle sine medisiner som de har blitt foreskrevet av sin lege.» Klager avviser også at hun skal ha innrømmet å ha stjålet morfin, og hun innvender at hun heller aldri har vært anklaget for dette. Med hensyn til hva hun har erkjent, forklarer klager: «Jeg har erkjent de faktiske forhold, men det er langt ifra de forhold avisen refererer til.»

Slik klager ser det, blir påstanden om tyveri av medisiner moderert i ingressen fra «morfin» til «sterke smertestillende medikamenter». Hun innvender imidlertid: «[F]ortsatt er tyveri av medisiner til døende pasienter i fokus. Blank løgn.» Videre bemerker klager at hun ikke har forfalsket pasientjournaler, men medikamentjournaler.

Når det gjelder den første beklagelsen, publisert 4. oktober, påpeker klageren at det omtalte medisinskapet tilhører flere avdelinger, og at kun 0-4 plasser på avdelingene er avsatt til terminalpasienter, og at det derfor er «stort overtall av andre kategorier» av pasienter.

Etter klagers mening har avisa dessuten forsøkt å skjule beklagelsen. Klager anfører: «Ettersom avisen hadde dette som hovedoppslag, burde de også rette like stor oppmerksomhet til beklagelsen. De burde også bruke en slik ordlyd at avisens lesere under en hver tvil ikke misforstår hva som er sannheten i deres tidligere artikkel.» Det mest «hårreisende» sett med klagers øyne, er likevel at redaksjonen ikke beklaget at «påstander om tyveriene fra svært syke og døende pasienter også var ukorrekte». For øvrig opplyser klager å ha sendt avisa krav om ny beklagelse, samme dag som klagen er datert (06.10.2010), og i et oppfølgende brev sendt til PFU-sekretariatet tre dager senere, bekrefter hun at ny beklagelse er inntatt (se vedlagte brev, mottatt i sekretariatet 12. oktober).

Med hensyn til punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten som omhandler identifisering ved omtale av klanderverdige og straffbare forhold, mener klager at både hun selv og andre er identifisert: «Det er i et så lite miljø ikke vanskelig og resonere seg frem til rette vedkommende. (…) Det er ett sykehjem i [stedsnavn] med [antall] avdelinger og hver sin avdelingsleder, nå er det [beskrivelse av hvor mange mannlige og kvinnelige ledere det er]. Vil tro disse [antall] kvinnelige ledere føler seg tråkket på ettersom de skriver en kvinnelig avdelingsleder.»

Avslutningsvis tilføyer klager dessuten: «Jeg har hele tiden stått inne for mine handlinger til myndigheter og ledere. Har over hodet ikke noe jeg prøver å bortforklare. Kanskje journalisten burde tatt kontakt med rette person i denne saken for og forhøre seg om sannheten i disse påstander.»

TILSVARSRUNDEN:

Trønder-Avisa forklarer at redaksjonen flere ganger det siste året har omtalt helsepersonell som har stjålet medisiner. Da den fikk tips om at en avdelingsleder ved et navngitt sykehjem hadde stjålet morfinpreparater fra en avdeling hvor det er døende pasienter, ble også dette fulgt opp: «Vi prioriterte å få fram faktaopplysninger i saken fra kommunen, fra politiet og fra Helsetilsynet. Journalisten fikk til slutt bekreftet saken og at det dreide seg om store mengder reseptbelagte medisiner, at saken var ferdig etterforsket hos politiet og at fylkeslegen hadde videresendt saken til Helsetilsynet sentralt for en eventuell straffereaksjon mot avdelingslederen.»

Med hensyn til spørsmålet om identifisering, anfører avisa blant annet: «Vi ble raskt enige om at saken skulle anonymiseres så mye som mulig ved at vi omtalte hovedpersonen som en avdelingsleder ved en sykeheim i Namdalen. ( [D]et er 12 kommuner i Namdalen og på denne måten mente vi at vi ikke bidro til at mistanken ble rettet mot en enkel institusjon eller enkeltperson.)».

Hva gjelder omtalen av de stjålne medisinene, innrømmer redaksjonen: «I det interne arbeidet med saken ble sterke medikamenter byttet ut med morfinpreparater – og som i tittelen ble morfin. Dette er feil begått internt i vår redaksjon.» Det opplyses dessuten: «Politiet og kommunen har i ettertid opplyst til oss at det dreier seg om sterke smertestillende tabletter. Etter det vi forstår inneholder tablettene stoffer som kan omdannes til morfin i kroppen. Fra politiet og kommunen understrekes det at selv om det på avdelingen befinner seg døende pasienter, så er medisinene stjålet fra medisinskap og alle pasienter har fått de medikamentene de skal ha.»

Trønder-Avisa vedgår også at «koblingen mellom ordet morfin og døende pasienter skaper et meget sterkt inntrykk på leseren», og påpeker: «Avdelingslederen har ikke stjålet A.-preparatet morfin fra døende pasienter, som åpenbart er den betydningen leseren vil sitte igjen med etter å ha sett oppslaget. Vi har i ettertid to ganger i avisa og i brev til klageren beklaget at vi feilaktig har brukt ordet morfin og ordet døende pasienter. Vi tar selvkritikk. På disse to punktene har vi begått feil. Og det beklager vi.»

Med hensyn til kontakten med klager i ettertid og oppfølgingen av artikkelen med beklagelser, opplyser Trønder-Avisa at i tillegg til de to publiserte beklagelsene, har ansvarlig redaktør også skrevet brev med beklagelse til klager samt til hennes far, «som også har henvendt seg til avisa» (se vedlegg, sekr. anm.). Avisa har imidlertid fått det inntrykk at klager ønsker en PFU-behandling uavhengig av beklagelsene.

Om foranledningen til beklagelsene, forteller avisa at klagers samboer først tok kontakt med redaksjonen dagen etter publisering og gjorde oppmerksom på klagers reaksjoner. Videre skriver ansvarlig redaktør: «Søndag ettermiddag tok jeg ny kontakt med representanten for klageren [samboeren, sekr. anm.] og i denne dialogen på telefon og sms ble det fra vår side gjort klart at vi ville sette inn en beklagelse i avisa mandag 4. oktober. Vi gjorde det klart at ingen av våre kilder hadde brukt ordet morfin eller at tyveriet var gjort fra døende pasienter. Beklagelsen ble sendt over på sms med spørsmål om de hadde noen kommentar til formuleringene. Vi tok på ny telefonisk kontakt og vedkommende som representerte klageren sa at han ikke hadde fått snakke med henne, slik at han ikke kunne si om vedkommende ville akseptere den. Vi gjorde det klart at vi kunne utsette beklagelsen en dag om de følte behov for å tenke gjennom saken. Dette fikk vi ikke respons på og valgte å kjøre beklagelsen i avisa.»

Trønder-Avisa opplyser også om videre kontakt med klager og hennes familie om en ny beklagelse etter den første publiserte, samt ytterligere undersøkelser for å sjekke fakta i saken – blant annet kontakt med fylkeslegen og politi. Avisa har også vedlagt korrespondansen med klager om den oppfølgende beklagelsen. Her fremgår det at klager fikk anledning til å komme med forslag til utforming av beklagelsen (se vedlegg). I tillegg anfører avisa at nettversjonen av den påklagede artikkelen og en lenke til denne på Facebook ble fjernet samme dag som den andre beklagelsen ble publisert (7. oktober).

Avslutningsvis bemerker Trønder-Avisa: «Vi har i ettertid gjort hva vi har kunnet for å beklage oppslaget både overfor avdelingslederen og hennes familie. Det er ingen pårørende til pasienter som har henvendt seg til avisa etter oppslaget eller etter beklagelsene. Saken har vært en viktig vekker for redaksjonen. Vi har hatt interne samtaler om våre egne rutiner og vi skal følge opp dette i fellesmøte mellom redaksjonsledelse og vaktsjefene.»

Klageren har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer til saken, og tilsvarsrunden ble således avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og en artikkel i Trønder-Avisa (TA) om at en avdelingsleder ved et sykehjem skal ha stjålet morfin fra døende pasienter. Omtalen ble senere beklaget, to ganger, siste gang med henvisning på førstesiden.

Klager er den omtalte avdelingslederen, som anser omtalen som krenkende og løgnaktig. Hun anfører at hun aldri har tatt morfin og heller ikke medisiner fra noen pasienter – alle pasienter i hennes pleie har fått medisinene de skulle ha. I tillegg innvender klageren at det ikke var pasientjournaler som ble forfalsket, slik TA skriver, men medikamentjournaler. Slik klageren ser det, burde journalisten sjekket opplysningene med henne før publisering, ikke bare med politi, kommune og helsetilsyn. For øvrig mener klageren at omtalen er identifiserende.

Trønder-Avisa mener å ha anonymisert omtalen tilstrekkelig, men innrømmer feil med hensyn til bruken av ordene «morfin» og «døende pasienter». Sistnevnte har redaksjonen beklaget både i publisert form og i brevs form til klager og hennes far. Etter redaksjonens mening har den gjort det den kunne for å beklage omtalen overfor klageren og hennes familie. Det opplyses også at saken har vært en vekker for redaksjonen, og at den har vært gjenstand for interne samtaler om egne rutiner. Når det gjelder fakta i artikkelen, opplyser redaksjonen at den prioriterte å få fram opplysninger gjennom kontakt med politiet, kommunen og Helsetilsynet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag minne om Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der pressen manes til å kontrollere at opplysningene som formidles er korrekte.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at det handler om en alvorlig sak. Slik utvalget ser det, vil omtalen utvilsomt føles rammende for den omtalte avdelingslederen. Dette vil også være tilfelle dersom opplysningene hadde vært hundre prosent korrekte, og selv om den omtalte har innrømmet de faktiske forholdene. Etter utvalgets mening bør pressen i slike saker utvise ekstra påpasselighet med hensyn til hva som formidles av opplysninger.

Utvalget noterer seg at Trønder-Avisa har vært i kontakt med både kommunen som anmeldte kvinnen, politiet som har etterforsket saken, og Fylkeslegen som også er bedt om å se på saken. I utgangspunktet mener utvalget at dette burde være tilstrekkelig kontroll av opplysningene. Men samtidig konstaterer utvalget at den påklagede artikkelen er upresis og inneholder feil.
I Vær Varsom-plakatens punkt 4.13 heter det: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.» Utvalget merker seg at dette ble gjort etter at klager og hennes nærmeste tok kontakt, og at redaksjonen også ga klager mulighet til å påvirke hvordan beklagelsen skulle utformes.
Etter utvalgets mening har TA strukket seg langt for å imøtekomme klager. Utvalget vil også berømme redaksjonen for å innrømme feil. Slik utvalget ser det, må redaksjonens bestrebelser på å rette opp og beklage i dette tilfellet kunne veie opp for det opprinnelige overtrampet. For øvrig, med hensyn til graden av identifisering, mener utvalget TAs omtale er tilstrekkelig anonymisert og legger også dette til grunn for i vurdering.

Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. januar 2011

Marit Rein,
John Olav Egeland, Martin Riber Sparre, Håkon Borud,
Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum, Reidun Førde