Gunnar Pedersen mot Nordlys

PFU-sak 218/99


SAMMENDRAG:
Nordlys hadde torsdag 29. oktober 1999 et oppslag på første side med tittelen » Fikk ikke ett ord til takk fra Høyre «. Henvisningsteksten lød:
«Alvhild Yttergård fikk ikke ett ord til takk fra partikollegene i Høyre på sin siste dag som ordfører i Tromsø. Høyre tok seg heller ikke bryet med å fremme Yttergård som kandidat til ordførervervet, og avga blanke stemmer. Yttergård, som må nøye seg med tredjeplassen på Høyres reservebenk til formannskapet, innrømmer at det har vært stunder hvor hun har sett på sine partikolleger som drittsekker. – Nå ber jeg bare om at jeg ikke blir bitter, sier hun.»
Oppslaget inne i avisen gikk over to sider og hadde tittelen: » Bare Herman roste Alvhild «. Her het det i ingressen:
«På Alvhild Yttergårds siste dag som ordfører innrømmer hun at det har vært stunder hvor hun har sett på sine partikolleger som drittsekker. – Av og til har jeg lurt på om det er slik man skal behandle mennesker. Nå ber jeg bare om at jeg ikke blir bitter, sier hun. Fra sitt eget parti mottok hun ikke et ord til takk for sin ordførergjerning.»
Senere i artikkelen, under mellomtittelen » Ikke et ord til takk «, heter det:
«En time (etter denne uttalelsen) ble hun skjøvet langt ut i mørket til tredje vara til formannskapet. Ved gårsdagens valg av ordfører unngikk Høyre også å stille motkandidat. Kvinnen partiet hadde som førstekandidat ved kommunevalget ble ikke fremmet. Da Høyres gruppefører Gunnar Pedersen holdt sin tale nevnte han ikke Alvhilds gjerning med et ord. Økonomiseringen med godord eller takk var total.
– Hvilket forhold har du til Gunnar Pedersen i dag?
– Jeg har et avslappet forhold både til ham og de andre toppene i Høyre. Men denne perioden har kostet meg tungt og det har ofte vært vanskelig å forklare situasjonen overfor min egen familie, svarer hun.»
I tilknytning til reportasjen er det også en kommentarartikkel, med tittelen » Alvhilds drittsekker «. Her kommenterer avisens politiske redaktør Høyres behandling av sin avgåtte ordfører. I kommentarartikkelen heter det blant annet:
«En iskald umenneskelighet fra Høyres bystyregruppe var det som med usvikelig presisjon traff Alvhild Yttergård midt mellom skulderbladene. Og det var Gunnar Pedersen som førte kniven. Flertallet i det nye kommunestyret registrerte dette med hoderystende forundring.»
Og til slutt i kommentarartikkelen heter det:
«Hun hadde fortjent en takk også fra Høyre. Det hjelper ikke når det hevdes at de har sagt det før – det var i går hun måtte gå av. Da kunne Gunnar Pedersen i alle fall ha fortalt bystyret om den takk Høyre allerede har avlevert. Slik kunne han og de ni andre, som sammen med Alvhild Yttergård utgjør Høyres bystyregruppe, unngått et velfortjent stempel som drittsekker.»
KLAGEN:
Klager er lederen for Høyres gruppe i Tromsø kommunestyre, Gunnar Pedersen. Hovedpunktet i hans klage er at Nordlys, «mot bedre vitende, bevisst har underslått og gitt feil informasjon om at avtroppende ordfører Alvhild Yttergård ikke fikk noen takk fra sitt eget parti for sin ordførergjerning». Klagen skriver:
«Den 29. september 1999 hadde det «gamle» kommunestyret i Tromsø sitt siste ordinære møte. I tråd med gammel tradisjon i Tromsø såvel som i andre kommuner landet rundt takket den avtroppende ordfører, Alvhild Yttergård, kommunestyret for samarbeidet de fire siste årene. Likeledes takket også gruppelederne for de største partiene og rådmannen for samarbeidet.»
Som dokumentasjon for at dette skjedde, har klager lagt ved kopi av protokollen fra det aktuelle kommunestyremøtet.
Klageren skriver videre at det som skjedde på kommunestyremøtet 28. oktober, og som er grunnlag for den innklagede artikkelen, var normal prosedyre: » Denne anledningen
benyttet Kristoffersen til å takke Yttergård for hennes ordførergjerning. Noe som var naturlig når han som påtroppende ordfører overtok vervet etter Yttergård. Like naturlig var det også at ingen andre, hverken politikere eller rådmannen, på nytt igjen skulle takke den avtroppende ordføreren .»
Videre viser klageren til at han i en pause under møtet svarte på et spørsmål fra en navngitt journalist fra Nordlys, om hvorfor han ikke takket Yttergård for samarbeidet de fire siste årene. Klageren skal da ha svart at det allerede hadde skjedd, i tråd med vanlig tradisjon, i siste ordinære kommunestyremøte og at det ikke var tradisjon å gjøre det på det tidspunkt da gammel og ny ordfører byttet plass.
Klageren viser til vær Varsom-plakatens punkt 4.1 (saklighet og omtanke), 4.13 (feilaktige opplysninger skal rettes og beklages) og 4.14 (samtidig imøtegåelse). Han viser til at han 3. november sendte et brev til Nordlys der han ba om at artikkelen ble beriktiget, men at dette ikke har skjedd. Det omtalte brevet var i realiteten protokollen fra bystyremøtet der ordføreren ble takket.

TILSVARSRUNDEN:
Nordlys hevder i sitt tilsvar at avisens reportasje fra det konstituerende møtet i Tromsøs nye kommunestyre var korrekt og saklig, og at avisen ikke har underslått fakta. Avisen viser spesielt til kommentarartikkelens siste avsnitt, der det opplyses at Yttergård er takket av tidligere.
«Hadde Pedersen tatt med kommentarartikkelen i sin klage ville han sett at hele hans argumentasjon faller og at Nordlys ikke har noen feil å rette opp og heller ikke har noe å beklage.»
Nordlys bekrefter å ha mottatt protokollen fra møte 29. september, men hevder at klageren aldri har bedt om tilsvar i intervjus form eller å få trykt et leserinnlegg. Med hensyn til tradisjoner for avtakking av ordførere, skriver avisen i tilsvaret:
«Jeg vil også anføre at i forhold til prosedyrene for kommunestyremøter hvor ordfører skiftes, har sikkert Gunnar Pedersen rett i forhold til hva som er vanlig tradisjon. Men Nordlys er ikke i kommunestyremøter – verken i Tromsø eller andre steder – for å ivareta tradisjonene. Vi er der for å fortelle våre lesere hva som skjer – og ikke skjer.»
Avisen viser ellers til at klagen må sees i sammenheng med den politiske turbulensen som har vært rundt ordfører Alvhild Yttergård og Tromsø Høyre i de fire siste årene.

Klageren gjentar i sitt tilsvar at klagen gjelder reportasjen fra møtet (ikke kommentarartikkelen; sekr. anm.).
Til avisens synspunkter på tradisjoner, skriver klageren at uten å ta hensyn til hva som er tradisjoner ved skifte av ordfører, er det ikke mulig å fortelle leserne hva som skjer, eller ikke skjer.
Til punktet om å rette opp feil, peker klageren på at han sendte protokollen fra møtet der Yttergård ble takket, med en anmodning til avisen om å rette opp feilen i den innklagede artikkelen.

Nordlys anfører i sitt siste tilsvar at den innklagede artikkelen er et intervju med avtroppende ordfører, der hun gir uttrykk for at hun mange ganger har lurt på hvordan det går an å behandle mennesker slik hun er blitt behandlet av «sine egne». Videre ber avisen om at Pressens Faglige Utvalg legger vekt på at også kommentarartikkelen var en del av avisens totale dekning av kommunestyremøtet. Til slutt skriver avisen at man på bakgrunn av dette ikke kan se at det forelå noe behov for beriktigelse.

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, sendt ytterligere et brev til PFU der han uttrykker forbauselse over at avisen i sitt siste tilsvar viser til et intervju med avtroppende ordfører. Han peker på at det er overskriften og referatet som er innklaget, ikke Yttergårds synspunkter i artikkelen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er gruppeleder for Høyre i Tromsø kommunestyre, mener Nordlys brøt med reglene for god presseskikk da avisen i en stort oppslått artikkel skrev at Høyre ikke takket avtroppende ordfører for innsatsen gjennom fire år. Dette til tross for at avisen i forkant var gjort kjent med at avtakkingen, i tråd med tradisjonene, hadde skjedd på siste møte i det forrige kommunestyret. Klageren viser også til at avisen i etterkant heller ikke har vært villig til å rette opp feilen.
Nordlys mener det ikke foreligger brudd på de presseetiske reglene. Avisen har opplyst hva som skjedde på møtet, og har dessuten i en kommentarartikkel på samme side nettopp opplyst at hun var takket av tidligere. Avisen mener derfor at klageren ikke har noe krav på beriktigelse.

Pressens Faglige Utvalg har forståelse for klagerens reaksjon på den aktuelle artikkelen om hva som skjedde på det konstituerende møtet i kommunestyret. Også i den politiske reportasjen må det stilles krav til balanse og korrekthet. Det kan ikke herske noen tvil om at Nordlys’ redaksjon var klar over at avtakkingen av avtroppende ordfører allerede hadde funnet sted, og at den ifølge tradisjonen ikke skulle foregå på det omtalte møtet.
Selv om avisen opplyste dette på diskret plass i en kommentarartikkel på samme dobbeltside, mener utvalget at avisen burde ha fortalt hva som er tradisjon for avtakking
på mer synlig plass, og i sammenheng med opplysningene om at Høyre ikke takket ordføreren.
Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»
Nordlys har brutt god presseskikk.
Fredrikstad, 22. februar 2000
Catharina Jacobsen,
Thor Woje, Gro Holm, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen