Jan Bjarne Engebretsen mot Hordaland

PFU-sak 218/08


SAMMENDRAG:

Avisa Hordaland hadde lørdag 30.august 2008 hovedoppslag på første side med tittelen «Flyktar fra politiet». Henvisningsteksten:

«Kåre Rykke, Jan Bjarne Engebretsen, Brynjulf Eide, Gunnar Amundsen og Henning Hegbom er alle på veg ut av Voss lensmannskontor og politiyrket. To går for aldersgrensa, tre får permisjon. Mei veit at betjentar som får permisjon sjeldan kjem attende til yrket, og at løn og trivsel er to viktige faktorar når politifolk skifter beite, sier fagforeiningsleiar Ivar Hellene.»

Oppslaget var illustrert med fotos av fire av de navngitte politifolkene.

Inne i avisen var tittelen «Mannefall hjå lensmannen». Ingressen:

«Ved Voss lensmannskontor har tre betjentar fått permisjon. Samtundes kjem to andre tenestemenn til å forlata yrket om heller kort tid.»

Videre framgår det av teksten, under mellomtittelen «Alder»:

«Dei to andre som med sikkerheit kjem til å forlata yrket, gjer det på grunn av oppnådd alder. Dette gjeld politibetjent Jan Bjarne Engebretsen og lensmannen sjølv, Kåre Rykke. Sistnemnde er 65 år.»

Helt til slutt i artikkelen heter det:
«I tillegg til dei fem som har stadfesta at dei er på veg ut av etaten, for all tid eller mellombels, er det fleire andre som vurderer å byte arbeidsstad. Men denne opplysninga let seg førebels ikkje stadfesta offisielt.»

Tirsdag 2. september hadde avisen nok en artikkel om «flukten» fra politiet, med tittelen «Tek tak i politiflukta». Som illustrasjon til denne artikkelen ble det brukt en faksimile av førstesideoppslaget over, med bilde av fire tjenestemenn.

KLAGEN:

Klager er Jan Bjarne Engebretsen, en av de fem navngitte polititjenestemennene. Han var også avbildet på førstesiden og dermed også på faksimilen noen dager senere. I klagebrevet heter det:

«På første side sto mitt navn med bilde, og der sto det at jeg skulle slutte i min jobb. Jeg hadde på dette tidspunktet ikke søkt om avskjed fra min stilling som politibetjent ved Vaksdal lensmannskontor. Hadde heller ikke tenkt å slutte, da jeg etter reglene for avtalefestet pensjon, kan være i arbeid til fylte 63 år. Jeg ble heller ikke kontakt(et) av avisa Hordaland om denne artikkelen, og heller ikke spurt om det var sant at jeg skulle slutte.»

Klageren viser videre til at senere kontakt med journalisten som skrev artikkelen har vært meget ubehagelig, fordi journalisten har kommet med sjikanerende utsagn, fjas og tullprat. Klageren anfører at han føler seg sjikanert og krenket av artikkelen, og at kjente og ukjente har kommet bort til ham og spurt om når han skulle slutte i jobben.

TILSVARSRUNDEN:

Hordaland skriver i sitt tilsvar:

«Det er vanskeleg å sjå korleis Jan Bjarne Engebretsen er krenka i denne saka. Det faktum at vår lokalkontor-journalist i Vaksdal kommune no har fått invitasjon til avslutningslunsj i høve hans avgang frå yrket, viser at krenkinga ikkje stikk djupt.

Det anføres fra avisens side at man hadde gode kilder for opplysningen om klagerens kommende avgang, og at det dessuten ikke står noe negativt om klageren i artikkelen. Videre mener avisen det har allmenn interesse at fem tjenestemenn ved et lensmannskontor slutter omtrent samtidig.

Til slutt i tilsvaret: «Det me har prenta er ikkje feil, ingen har tilbakevist det. At Engebretsen påstår at han på dåverande tidspunkt ikkje hadde bestemt seg for å slutta, står i grell kontrast til at han no har invitert til avslutningslunsj. Det er trass alt berre 2 månader siden saka sto på trykk.»

Klageren skriver i sitt tilsvar:

«Hva redaktøren forsøker å oppnå med å åpne sitt tilsvar med, at jeg har bedt inn til lunsj på min arbeidsplass på min siste dag, forstår jeg ikke. Jeg hadde ikke tenkt å slutte i mitt arbeid nå. Jeg hadde heller ikke sagt opp min stilling da artikkelen sto på trykk. Jeg ble heller ikke intervjuet eller spurt om ryktene var sanne. At jeg nå går av med pensjon, har artikkelen i avisa mye av ansvaret for.»

Klageren understreker at det han klager på er at «artikkelen er skrevet og at mitt navn og bilde er publisert uten min tillatelse, og brukt i en lønnskamp».

Hordalands siste tilsvar:

«Det verkar meir enn urimeleg at ein ytterst sakleg artikkel om at fem tenestemenn ved Voss lensmannskontor av ulike grunnar slutter, skal vera årsaka til at Engebretsen nå har valt å gå frå jobben sin. Korleis Engebretsen kan påstå at hans namn og bilete er nytta i en lønnskamp er uforståeleg, då det i artikkelen kjem klart fram at han sluttar ved oppnådd alder.» Avisen viser også til at ingenting av det som sto i den påklagede artikkelen, er tilbakevist av klageren.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren er tidligere politibetjent ved Voss lensmannskontor. Han mener Hordaland brøt god presseskikk da avisen i en artikkel med tittelen «Flyktar frå politiet» opplyste at han var en av fem navngitte tjenestemenn som var på vei ut av etaten. Det ble opplyst at han skulle gå av for aldersgrensen. Klageren mener avisen ikke skulle brukt navn og bilde uten på forhånd å ha innhentet hans tillatelse, og uten å ha kontrollert opplysningene med ham.

Hordaland kan vanskelig se at opplysningene om klagerens kommende avgang, og publiseringen av navn og bilde i den forbindelse, skulle representere noen krenkelse. Det vises også til at klageren ikke har tilbakevist opplysningene om avgangen, og at han faktisk slutter i politiet. Avisen mener opplysningen om at han og fire kolleger slutter samtidig, har allmenn interesse.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis anføre at opplysninger som den påklagede, om at fem tjenestemenn ved et lensmannskontor slutter samtidig, må kunne anses å ha betydning for lokalsamfunnet og dermed ha allmenn interesse. Utvalget mener også at dette i det foreliggende tilfellet må kunne gjelde identiteten til den enkelte tjenestemann.

Selv om avisen ideelt sett burde ha kontaktet klageren før publisering, primært for å kontrollere opplysningen om hans kommende avgang, konstaterer utvalget at klageren kort tid etter selv annonserte at han skulle slutte. Siden det på ingen måte er framsatt noen beskyldninger mot klageren i den påklagede artikkelen, forelå det heller ikke noen rett for klageren til samtidig imøtegåelse etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Hordaland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Stig Inge Bjørnebye, Eva Sannum