Adv. Terje Søvik p.v.a. klient mot Østlandets Blad

PFU-sak 217/04


SAMMENDRAG:
Østlandets Blad (ØB) hadde 26. oktober 2004 et oppslag på side 11 over fire spalter, med tittel » Tiltalt for uaktsomt drap etter arbeidsulykke » Artikkelen hadde følgende ingress:

«To arbeidere omkom da taket falt ned under arbeid på Kampen skole i Oslo for to år siden. Nå er formann i firmaet de jobbet i tiltalt for uaktsomt drap, under særdeles skjerpende omstendigheter.»

Videre brødteksten i sin helhet:

«OSLO: Mandag 4. oktober 2002 skulle en vegg mellom to rom i 4. etasje i et tilbygg på Kampen skole rives. Men sikringsbjelke manglet, og taket raste sammen over hodet på arbeiderne som holdt på med å restaurere skolen. To svenske bygningsarbeidere ble drept.
– Årsaken til at taket raste var at den prosjekterte sikringen for riving av veggen ikke var gjennomført, sa politiførstebetjent Rolf Erik Rotegård ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt til NRK etter ulykken. Nå har påtalemyndighetene tatt ut tiltale mot i alt ti firmaer og enkeltpersoner etter dødsulykken. Rettssaken starter i 4. januar 2005 i Oslo tingrett. Det er satt av fire uker til behandling av den omfattende tiltalen.»

«Befaring tre dager før.»
«Det alvorligste forholdet i tiltalen er etter Straffelovens paragraf 239 » for, under særdeles skjerpende omstendigheter, ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død «. En Vestbymann er den eneste som er tiltalt for dette forholdet. Han var formann i firmaet Norprodukter-Miljø AS på Siggerud, som var underentreprenør ved prosjektet for ombygging av Kampen skole og arbeidsgiver for de to som omkom. Bakgrunnen for den alvorlige tiltalen er at Vestby-formannen under en befaring i bygningen bare tre dager før dødsulykken, ikke stanset videre riving av vegger før nødvendige tiltak for å hindre sammenrasing av taket ble gjort. Dette til tross for at anlegget for takbjelken delvis var falt ut, etter at murveggen i døråpning over midtbærevegg var slått ned.» «Ingen risikovurdering.»
«Styrelederen i Siggerud-firmaet Norprodukter-Miljø AS er, sammen med Oslo kommune ved ordføreren, tiltalt for brudd på Arbeidsmiljøloven i forbindelse med ulykken. Påtalemyndigheten mener at det ved utarbeidelse av plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ombyggingsprosjektet, ikke ble laget en plan som tok hensyn til de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skulle utføres samtidig eller etter hverandre. Det ble heller ikke utarbeidet risikovurderinger. Spesifikke arbeidsplaner ble heller ikke utarbeidet for rivekonstruksjoner hvor personer kunne bli utsatt for ras, skadet ved fall eller fallende gjenstander.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte formannen for det navngitte firmaet, via advokat. Klagen begrunnes slik:

«Avisoppslaget inneholder faktisk feil. Østlandets Blad har tilbakeholdt opplysning om at tiltale for overtredelse av straffeloven § 239 første straffealternativ er tatt ut for fem av de andre tiltalte. For fire av dem subsidiært for overtredelse av straffeloven § 151. Min klient (klageren; sekr. anm) er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 239 annet straffealternativ. Det er ikke korrekt at han er den eneste som er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 239 slik avisen opplyser. Han kan heller ikke med rimelighet fremstilles som hovedtiltalte i saken, slik det påklagede avisoppslaget er egnet til å fremkalle forestilling om.» «Videre er avisoppslaget i Østlandets Blad egnet til å fremkalle den åpenbare misforståelse at det ikke er foretatt risikovurderinger. Fremstillingen er derfor også av den grunn uriktig. Det er fremkommet ? av gjerningsbeskrivelsen i tiltalen ? at min klient har forvisset seg om at oppdragsgiver, ved presumptivt kyndige fagpersoner, på stedet foretok en særlig risikovurdering før ordre om å iverksette rivingsarbeid ble formidlet videre.»

Klageren mener også ØB handlet i strid med god presseskikk fordi artikkelen inneholder så mange opplysninger at han kan identifiseres i lokalmiljøet. Her henvises det i klagen til punktene 4.6 og 4.7 i Vær Varsom-plakaten. Videre mener klageren han gjennom artikkelen er blitt forhåndsdømt, fordi avisen kommer med påstander som vil bli bestridt i retten. Klageren mener avisen bringer opplysninger om befaringen som ikke er korrekte. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5

TILSVARSRUNDEN:
ØB viser innledningsvis i sitt første tilsvar til at den innklagede artikkelen er basert på tiltalebeslutningen i saken. I tilsvaret heter det videre: «Klageren ? som har lokal interesse er omhandlet i tiltalepunkt som betegnes som » det alvorligste forholdet «. Det er korrekt gjengivelse fordi tiltalte nr 6 (klageren) er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 239, annet straffealternativ for under særdeles skjerpende omstendigheter (avisens understrekning), ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død. Han er den eneste som er tiltalt under dette straffealternativ.» Avisen mener derfor at formuleringen » den eneste som er tiltalt for dette forholdet » er en korrekt gjengivelse av tiltalen. Det anføres ellers i tilsvaret at omtalen av risikovurderinger var utformet slik at det tydelig framkom at dette gjelder andre enn klageren.

Det pekes i tilsvaret fra ØB til at man bevisst valgte ikke å identifisere klageren med navn, alder eller bilde, men bare valgt å opplyse om stilling, hjemkommune og kjønn for å forklare at saken har lokal tilhørighet. Til slutt i tilsvaret avviser avisen at det er avsagt noen forhåndsdom, i og med at det tydelig ble opplyst i artikkelen at saken skulle behandles i retten over nyttår.

Klageren s advokat peker i sitt tilsvar på at «(I) den påklagede artikkelen er det ikke vist til annet straffealternativ (klagerens understrekning) i straffeloven § 239. Spesielt innsiktsfulle ville kanhende ha forstått av de i artikkelen etterfølgende ord » for under særdeles skjerpende omstendigheter » at det var annet straffealternativ Østlandets Blad refererte til. Men Østlandets Blad er ikke skrevet for spesielt innsiktsfulle. Og det kan knapt være i folkeopplysningens tjeneste å underslå at flere er tiltalt for overstredelse av straffeloven § 239 ? hvilket gir en ubalanse i fremstillingen. Forøvrig fastholdes at » ingen risikovurdering » er faktisk feil og at sammenkoblingen av avisens omtale herom med min klient, er et overgrep.»

Det anføres videre at man konstaterer at ØB ikke har villet forsvare at man også oppga hvilket firma klageren var ansatt i som formann og at dette, sammen med andre opplysninger, er mer enn tilstrekkelig til å identifisere ham. Videre mener klageren fortsatt at formen på artikkelen innebar at avisen konstaterte hendelser som påtalemyndighetene skal føre bevis for i retten.

ØB gjentar i sitt siste tilsvar at det i artikkelens ingress var en klar hentydning til at det dreide seg om en utferdiget tiltale som gikk på at det var formannen i det nevnte firmaet «som var tiltalt under straffealternativet » særdeles skjerpende omstendigheter «» og at»(D)ette må leses i sammenheng med artikkelens øvrige opplysning om at det til sammen var tatt ut tiltale mot ti firmaer og enkeltpersoner». ØB mener dette gir en tilstrekkelig balansert framstilling av saken.

Når det gjelder navngivingen av firmaet klageren var ansatt i, mener ØB at saken, etter avisens vurdering «var så vidt alvorlig at vi fant det korrekt å oppgi firmaets navn i forhold til tiltalen», fordi en mer upresis navngiving «ville gi grobunn for rykter og kunne sette andre i en liten bransje i et uheldig lys».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Østlandets Blads omtale av en kommende rettssak, der en av de tiltalte er hjemmehørende i avisens dekningsområde. Mannen klager, via sin advokat, over at avisen har gitt så mange opplysninger at han er blitt identifisert i sitt lokalmiljø. Videre mener klageren at han er blitt forhåndsdømt ved at avisen har fastslått noe som retten skal ta stilling til. Endelig mener han avisens framstilling inneholder en feilopplysning som setter han i et uheldigere lys enn tiltalen innebærer.

Østlandets Blad avviser at avisen har brutt god presseskikk og peker på at grunnlaget for artikkelen er en tiltalebeslutning. Det vises også til at sakens alvorlige karakter er bakgrunnen for at man har valgt å oppgi navnet på firmaet klageren var ansatt i. Når det gjelder spørsmålet om forhåndsdom, skriver avisen at det klart framgår av artikkelen at den dreier seg om en kommende rettssak og at klageren er tiltalt, ikke dømt. Den påståtte feilopplysningen i klagen avvises av avisen.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til viktigheten av å skille mellom de rettigheter pressen har til straffritt å kunne gjengi innholdet i tiltalebeslutninger, referere fra rettssaker og gjengi domsslutninger, og de hensyn man er forpliktet til å vise på et pressetisk grunnlag.

Utvalget har forståelse for at omtalen av den kommende rettssaken, slik den framsto i den innklagede artikkelen, har vært en belastning for klageren. Utvalget kan også se at Østlandets Blad med fordel kunne ha vært tydeligere i sin omtale av hva klageren var tiltalt for, også i forhold til de andre tiltalte, men finner likevel at dette ligger innenfor det en må kunne akseptere av manglende juridisk presisjon.

Når det gjelder spørsmålet om forhåndsdom, mener utvalget det klart framgår av artikkelen at saken skal for retten og at dom derfor ikke er falt. Utvalget finner det også akseptabelt at firmanavn, og klagerens yrkestittel og bostedskommune, er oppgitt, sett i lys av sakens alvorlige karakter.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Østlandets Blad ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. januar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller