Troms FpU v. fylkesformann Kristoffer Kanestrøm mot Radio Tromsø

PFU-sak 211/06


SAMMENDRAG:

Radio Tromsø brakte i sin morgensending «God morgen Tromsø» fredag 20. oktober 2006 et intervju med nyvalgt formann i Tromsø FpU, Adrianne Kristensen. Intervjuinnslaget hadde en form der et presumtivt seriøst intervju med politisk tilknytning flere ganger ble avbrutt ved at en annen reporter stilte personlige og intime spørsmål. Intervjuobjektet ble blant annet spurt om hvilken type parfyme hun bruker, hvor hun kjøper klærne sine, om hun er singel og om hun vil gå på date med reporteren.

Mot slutten av intervjuet brøt «stuntreporteren» inn med følgende spørsmål: «Ehh… det er en ting jeg lurer på. Hvilken bh-størrelse bruker du.»

Senere samme dag brakte Radio Tromsø et innslag der FpUs fylkesformann framførte sterk kritikk mot bh-spørsmålet i morgensendingen. Deretter uttalte Radio Tromsøs redaksjonssjef følgende:

«Dette er vel så langt over streken som det er mulig å komme. (…) Vi legger oss langflate for kritikken og beklager på det sterkeste dette her.»

Det samme budskapet ble også framført på Radio Tromsøs nettside samme dag.

KLAGEN:

Klagere er Troms FpU ved lagets fylkesformann og den intervjuede nyvalgte formannen. I klagen heter det at «(D)enne settingen (med stuntspørsmålene; sekr. anm.) kom svært uventet på Adrianne Kristensen, og spørsmålene ble oppfattet som svært ubehagelige.»

I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke, og 4.3, om å vise respekt for privatliv, og ikke fremheve personlig og private forhold når det er saken uvedkommende. I klagebrevet heter det videre

«Når en politiker inviteres inn i et radiostudio i politisk sammenheng, er det uakseptabelt å stille spørsmål om hvilken BH-størrelse vedkommende bruker. (…) Vi mener Radio Tromsø gikk langt over streken i forhold til hva det er akseptabelt å spørre en politiker om. Adrianne Kristensen ble behandlet respektløst.»

TILSVARSRUNDEN:

Radio Tromsø opplyser i sitt tilsvar at man har forsøkt å komme til en minnelig ordning med klagerne, og radiostasjonens daglige leder beklager at dette ikke har vært mulig. «… jeg føler at vi har gjort alt som står i vår makt for å rette opp det beklagelige overtrampet vi gjorde».

Det opplyses i tilsvaret at hensikten med intervjuformen var å se om det var mulig å vippe Kristensen av pinnen ved å stille henne de uventede spørsmålene. Det anføres også at hun ble gjort kjent med at det ikke ville bli «noe tungt politisk intervju». I tilsvaret anføres det videre at Kristensen ”sto han av” og parerte med glans. Videre:

«Så falt det famøse spørsmålet – både Kristensen og Lian (den ”seriøse” intervjueren; sekr. anm.) mistet munn og mæle i noen sekunder – før Kristensen igjen viste seg moden for oppgaven og ga tilsvar på spørsmålet.» Videre anføres det at man umiddelbart skjønte at man hadde gått for langt, og at det derfor ble laget en nyhetssak både for nett og nyhetssending der Radio Tromsø beklaget overtrampet på det sterkeste og la seg flat for kritikken. Videre opplyses det at innrømmelsene ble gjort i et utall aviser lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dessuten ble Kristensen personlig oppringt og unnskyldning framført.

Radio Tromsø mener imidlertid norske politikere er blitt spurt om verre ting enn om hvilken BH-størrelse de bruker, uten at det har fått etterspill.

Klageren anfører at det å planlegge å «vippe en ung jente på 20 år av pinnen i hennes første radiointervju med dypt personlige spørsmål», er respektløst og i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, som advarer mot å framheve personlige forhold når det er saken uvedkommende. Klageren mener man gjerne må vippe politikere av pinnen, men da i politisk sammenheng.

Det anføres videre i tilsvaret at Kristensen aldri fikk opplyst at «dette ikke kom til å bli noe tungt politisk intervju fordi programmet er lett underholdning. Det eneste Kristensen fikk vite, var at hun var invitert i anledning valget som formann i Fremskrittspartiets Ungdom i Tromsø. Hun var på ingen måte forberedt på settingen som møtte henne i studio.»

Til slutt i tilsvaret anføres det at både Kristensen og den klagende fylkesformannen mener
det er prisverdig at det kom en beklagelse, men at man likevel ønsker det innklagede forholdet behandlet i Pressens Faglige Utvalg.

Radio Tromsø kom tilbake med følgende korte tilsvar: «Jeg skjønner av tilsvaret at dette blir en sak der påstand står mot påstand, og at Troms FpU akter å holde saken varm så lenge som mulig. Vi har lagt denne saken død for lenge siden, og utover tilsvaret vi har kommet med tidligere har vi ingen kommentarer. Det hele var et utilgivelig feilgrep som ikke burde ha funnet sted, og det er beklagelig at dette har fått et slikt etterspill.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, Troms FpU og formannen for Tromsø FpU, mener Radio Tromsø brøt god presseskikk da radiostasjonen i forbindelse med et intervju med sistnevnte, fra en «stuntreporter», plutselig ble spurt om hvilken størrelse hun bruker i BH. Det anføres at hun ikke på noen måte var forberedt på et slikt spørsmål, og at hendelsen må anses å være i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å unnlate å trekke inn private forhold når det er saken uvedkommende.

Radio Tromsø har sterkt beklaget det som skjedde, og karakterisert hendelsen som et utilgivelig feilgrep som ikke burde ha funnet sted. Radiostasjonen kom med beklagelsen i en nyhetssending samme dag, men konstaterer at klagerne ønsker å holde saken varm så lenge som mulig. Samtidig pekes det fra Radio Tromsøs side på at intervjuobjektet ble opplyst om at det ikke kom til å bli noe dypt politisk intervju, og at de personlige spørsmålene var et forsøk på å «vippe henne av pinnen».

Pressens Faglige Utvalg konstaterer innledningsvis at Radio Tromsøs forsøk på å innføre en ny form for politisk intervju, var særs lite vellykket. Utvalget kan godt forstå at klageren opplevde de uventede spørsmålene som både ubehagelige og avsporende. Samtidig registrerer utvalget at Radio Tromsø i etterkant sterkt har beklaget hendelsen, og at radiostasjonen allerede samme dag gjorde sitt for å rette opp den skaden man anså å ha forvoldt.

Med hensyn til hva som ble klargjort for intervjuobjektet i forkant av sendingen, har partene en noe forskjellig framstilling. Det synes imidlertid klart at den nyvalgte formannen aldri ble opplyst om at hun ville bli stilt spørsmål av svært personlig art.

Slik utvalget ser det, burde Radio Tromsø på en langt tydeligere måte ha klargjort overfor den nyvalgte partilagsformannen at hun ville bli utsatt for nærgående personlige spørsmål i det kommende intervjuet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner, og ellers i forhold til kilder og kontakter.» I tillegg viser utvalget til punkt 4.3, der det blant annet heter at man ikke skal framheve personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. At Radio Tromsø i etterkant gjorde en betydelig innsats for å begrense skaden, retter ikke fullt ut opp overtrampet.

Radio Tromsø har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. januar 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener Radio Tromsø brøt god presseskikk i forbindelse med et intervju radiostasjonen hadde med den nyvalgte formannen i Tromsø FpU. Under intervjuet ble hun overraskende stilt en rekke spørsmål av svært personlig karakter, uten at hun på forhånd var blitt informert. Utvalget mener også det var presseetisk uakseptabelt at Radio Tromsø på denne måten framhevet personlige og private forhold som var saken uvedkommende.»