Per G. Bjørnstad mot helsemagasinet PULS, NRK

PFU-sak 209/01


SAMMENDRAG:
NRKs helsemagasin PULS sendte mandag 12. november 2001 en reportasje der temaet var hjertebarn og behandlingssted. Innslaget fokuserer på hvorfor enkelte hjertebarn ved Rikshospitalet ikke får tilbud om å reise til Haukeland sykehus for behandling, men i stedet skysses til Kiel. I den forbindelse intervjues to leger ved Rikshospitalet og en lege ved Haukeland. Det innrømmes at kommunikasjonen mellom sykehusene ikke er bra nok.
Utskrift fra innslaget ligger vedlagt.

KLAGEN:
Klageren , Per G. Bjørnstad, viser til at innslaget var vinklet på ?en angivelig konflikt mellom Haukeland og Rikshospitalet. Gjennomgangsmelodien var spørsmålet om hvorfor ikke disse barna ble sendt til Haukeland i stedet for å bli sendt med ferge til Kiel, og dette ble påstått å være uttrykk for Rikshospitalets manglende samarbeidsvilje».
Klageren påpeker at årsaken til at «vi i det hele tatt hadde vurdert å behandle våre pasienter i utlandet var den ekstra bevilgningen Stortinget hadde satt av til et slikt formål, (?utenlandsmilliarden?, sekr. anm.)». Klageren anfører at det ikke «var aktuelt å definere Bergen som utland og behandlingen i Bergen ville være like inflasjonsdrivende som i Oslo. Hvis journalisten hadde vært åpen for de fakta som ble presentert under samtalene, ville hele programinnslagets poeng ha falt bort».
Klageren mener det er «urimelig overfor de medvirkende å invitere til intervju om ?utenlandsmilliarden? og så viser det seg at journalistens ?sak? dreier seg om noe helt annet».

TILSVARSRUNDEN:
NRK avviser at redaksjonen skal ha opptrådt i strid med god presseskikk, og anfører at reportasjen ikke inneholder feilaktige opplysninger, «men tvert i mot fokus på et problem som er erkjent også av legene på Rikshospitalet? Vi laget ikke sak om ?utenlandsmilliarden?, men på det manglende samarbeidet mellom Rikshospitalet og Haukeland ? et samarbeid de er pålagt å ha».
I et vedlegg fra reporteren framgår det at samarbeidsforholdene mellom Haukeland og Rikshospitalet ikke var gode noe som kan hindre at sykehusene fordeler oppgavene. Overlege Norgård ved Haukeland sykehus skal ha sagt at å sende barn til Kiel «var et ?elendig eksempel på samarbeid?. Han sa videre at det var ?konkurransen? mellom Rikshospitalet og Haukeland som hadde ført til at legene i Oslo hadde valgt å ikke kontakte Bergen for et mulig samarbeid. At Haukeland hadde både kapasitet og kompetanse til å gjøre inngrepene på flere av barna var han helt klar på. Fokus i saken ble derfor å se på hvorfor de to sykehusene ikke engang hadde hatt en dialog på hvor barna kunne fått behandling i Norge før Kiel ble valgt som alternativ».

Klageren mener PULS skulle ha tydeliggjort hvorfor Rikshospitalet valgte å sende barna til Kiel, og reagerer på at dr. Norgårds utsagn ?vi har kompetanse på dette? ble stående uimotsagt. Klageren viser til at Haukeland ikke har dokumentert noen kompetanse på dette området, ut over i en publikasjon. Klageren mener også at dr. Norgård i Bergen skulle blitt stilt spørsmålet om han «sørger for informasjon om alternative behandlingssteder i Norge. Det er imidlertid viktig å være klar over at pasientene er henvist til oss eller Haukeland fra annen instans. Det er den henvisende instans som må ha ansvaret for å opplyse om alternative behandlingssteder».
«Man mener altså fortsatt at det er urimelig overfor de medvirkende å invitere til intervju om behandling av hjertebarn i Kiel når det altså egentlig er slik at journalisten ønsker å fortelle om en konflikt mellom Haukeland og Rikshospitalet. Og når man først tar opp konflikten, går man ikke tilstrekkelig inn i motforestillinger og kritiske spørsmål til den parten som var utløsende årsak til at programmet overhode ble født».
NRK påpeker at det er deres rett til fritt å velge journalistisk vinkling, og påpeker at klagerens tilsvar «bærer preg av at dette faktisk dreier seg om en faglig strid mellom Rikshospitalet og Haukeland».
I et vedlegg fra journalisten avvises kritikken av at klageren skal ha blitt invitert til intervju på feilaktige premisser og «at jeg skal ha lagt det frem som om saken ville handle om utenlandsmilliarden». NRK viser til at det er to barnehjertesentre i Norge. «Disse er lovpålagt å samarbeide bedre. Når det ene senteret velger å sende barn til Kiel for behandling uten å kontakte eller forsøke å samarbeide med det andre sentret mener jeg at dette er noe det bør settes fokus på».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i NRKs helsemagasin PULS der temaet er et angivelige samarbeidsproblem mellom Rikshospitalet og Haukeland sykehus når det gjelder behandling av ?hjertebarn?. Klageren, en lege ved Rikshospitalet, mener premisset for intervjuet var uklart. Klageren hevder han skulle intervjues om ?utenlandsmilliarden? og behandlingen av hjertebarn i Kiel, men at saken i stedet dreide seg om samarbeidsproblemer mellom sykehusene i Norge. Etter klagerens syn skulle NRK ha tydeliggjort hvorfor Rikshospitalet sendte barna til Kiel og ikke til Haukeland. Han reagerer også på at en lege ved Haukeland sykehus uimotsagt får påstå at de har kompetanse på området, og at redaksjonen ikke har vært tilstrekkelig kritisk til sine kilder.
NRK avviser klagerens påstand om at premissene for intervjuet ikke var klare, og hevder at klageren var kjent med at saken ville omhandle det manglende samarbeidet mellom Rikshospitalet og Haukeland. NRK anfører at reportasjen ikke inneholder feilaktige opplysninger, og at problemet mellom sykehusene er erkjent også av legene på Rikshospitalet. NRK viser til at redaksjonen har en lang rekke kilder som dokumenterer konflikten.
Pressens Faglige Utvalg påpeker at det må stå redaksjoner fritt å velge innhold og hvordan saker skal presenteres, selv om en slik fremstilling ikke skulle oppfylle de involvertes forventninger.
Etter utvalgets mening var NRK i sin fulle rett til å sette søkelys på det manglende samarbeidet sykehusene imellom. Utvalget konstaterer at klageren har fått anledning til å kommenterer samarbeidet med Haukeland og deres kompetanse, og at klagerens kollega innrømmer at kommunikasjonen med Haukeland er for dårlig. Utvalget bemerker videre at det tydelig framkommer at behandlingen i Kiel ikke er et dårlig medisinsk alternativ, og legger vekt på at det ikke er påvist feil i reportasjen.
NRK PULS har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 19. februar 2002
Catharina Jacobsen,,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth