Anders I. Solheim p.v.a. Vågenes Camping AS mot Bergensavisen

PFU-sak 206/12


SAMMENDRAG:

Bergensavisen omtalte i en lederartikkel onsdag 11. juli 2012 tilsynet med campingplassene i Radøy kommune. Artikkelen var illustrert med et bilde fra en campingplass, og i bildeteksten sto det: «REGELBRUDD: Tilsyn har avdekket at denne campingplassen har brutt en lang rekke regler». I brødteksten het det:

«Et tilsyn ved Vågenes camping i Radøy har avdekket en lang rekke regelbrudd. Campingplassen har ulovlig innlagt vann, ulovlig kloakkanlegg, ulovlig avløpsanlegg, ulovlig oppførte hytter og ulovlig bryggeanlegg. Tilsynet avdekket også flere brudd på brannforskriftene. Blant annet ble det oppbevart store mengder eksplosiv gass på campingplassen.»

Det fremgår også at det er funnet regelbrudd ved andre campingplasser som er kontrollert, og at Fylkesmannen ønsker å rydde opp blant annet ved å lage en veileder som skal bidra til at det blir enklere å følge regelverket. Avisen kommenterer videre:

«Det er selvsagt positivt at fylkesmannen vil bidra (…) Spørsmålet er om det hjelper (…) Det er ikke småtteri Radøy kommune har avdekket i sine tilsyn med campingplassene. Regelbrudd av slike dimensjoner begås neppe som følge av uvitenhet. Det gjøres sannsynligvis med viten og vilje. (…) Tilsynet som nå er utført viser at slike kontroller er helt nødvendige. (…) At enkelte campingplasser tar seg til rette og har ulovlige vann- og kloakkanlegg er selvsagt uheldig. Men langt verre er det at det slurves med brannsikkerheten.»

KLAGEN:

Klager er Vågenes Camping, som mener Bergensavisen i lederartikkelen presenterer «utsagn og påstander som går langt ut over hva man kan forvente at en seriøs avis tillater seg». Slik klager ser det, går avisen ikke bare «veldig langt» i å påstå at rapportene som foreligger etter det omtalte tilsynet «er bevis på at campingplasseierne har begått regelbrudd, men også i å konkludere i at dette gjøres ”med viten og vilje”». Klager anfører: «Vi mener BA her forhåndsdømmer campingsplasseierne, og i tillegg spekulerer i at dette er gjort vel vitende om at de bryter regelverket.»

Når det gjelder det omtalte tilsynet, opplyser klager at rapportene som er utarbeidet etter at Radøy kommune utførte tilsyn med campingplassene i kommunen, er sendt campingplasseierne, som innen 15. august skal «uttale seg om de avvik og brudd på lover/regelverk som er påvist i rapporten». Klager anfører: «Rapportene er i seg selv heftig omdiskutert i lokale media, og det strides om hvorvidt disse rapportene i det hele tatt kan benyttes som grunnlag for videre diskusjoner mellom partene. Rapportene er (…) full av faktiske feil, mangler og feilaktige lovtolkninger. Det forventes derfor at det vil bli store revisjoner i både tilsynsrapport og tiltaksplaner etter at partene har gått gjennom avvikene i fellesskap. Partene skal, etter innsending av kommentarer, møtes for å bli enige om hvilke feil og tiltak som faktisk må taes tak i. Det er først etter disse møtene er avholdt man har mulighet for å konkludere om hvorvidt det faktisk foreligger lov- og regelbrudd hos campingeierne.»

Etter klagers mening har Bergensavisen brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten: 4.1 (saklighet og omtanke), 4.5 (forhåndsdom), 4.7 (identifisering i omtale av klanderverdige forhold) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen (BA) avviser at lederartikkelen representerer et brudd på god presseskikk. Redaksjonen forklarer at lederartikkelen «tar utgangspunkt i Fylkesmannen i Hordalands reaksjon etter tilsyn på campingsplasser i Radøy kommune, blant dem Vågenes Camping», og at saken også er omtalt på nyhetsplass 9. juli 2012 (vedlagt, sekr. anm.).

Avisen anfører: «I artikkelen der tilsynet er omtalt, er campingplassens eier og driver gitt anledning til å uttale seg (se vedlegg). (…) Tatt i betraktning de avvikene som omtales i tilsynsrapporten, som Fylkesmannens beredskapssjef finner grunn til å ta affære på bakgrunn av, må det være tillatt å spørre om enkelte av reglene bevisst er omgått. Bergensavisen fastslår imidlertid ikke at Vågenes camping bevisst har brutt reglene, men mener det må legges til grunn at enkelte av reglene kommunen mener er brutt burde vært kjent for de næringsdrivende.»

Klager avviser at BA spør om reglene er omgått. Slik klager ser det, hevder BA derimot «at [reglene] ”sannsynligvis er bevisst omgått”». Klager anfører også: «Vi mener at måten [BA] formulerer seg på i avisen er på en slik måte at alle som leser dette tolker det slik at BA fastslår at det her er brutt lover og regler bevisst. Uttrykket ”Med viten og vilje” kan ikke tolkes på annen måte enn ”Bevisst” i dette tilfellet. (…) Det er samtidig viktig å understreke at dette er en foreløpig rapport[.]»

Etter klagers mening forhåndsdømmer BA eierne av campingplassene i lederartikkelen. Klager bemerker også: «Bergensavisen har i tillegg, dersom de har lest de omtalte tilsynsrapportene, valgt å se bort fra kommunens merknader i rapporten. Der står det gjentatte ganger: ”Dette med atterhald om at dei kommunale arkiva når det gjeld mellombels bruksløyve/ferdigattest kan vere mangelfulle.”»

Klager utdyper også de tidligere anførte klagepunkter. Når det gjelder påstanden om brudd på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten, skriver klager blant annet: «Å henvise til at det (Sitat) ”Blant annet ble det oppbevart store mengder eksplosiv gass på campingplassen”, blir fullstendig usaklig. Gass vil du finne på alle campingplasser, stor sett alle campingvogner har med seg gassflasker, både til bruk i vognene og i gassgriller. Vågenes Camping er her intet unntak i så måte. Bergensavisen velger i sin leder å bruke disse opplysningene for å understreke sine poeng.» Med hensyn til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, anfører klager: «Identifiserende omtale fører i dette tilfellet til urimelig belastning for de som driver campingplassen[.]»

Hva gjelder muligheten til å avgi samtidig kommentar (VVP-punkt 4.14), opplyser klager: «Eierne av Vågenes Camping ble ikke forespurt om de hadde kommentarer til denne lederen før den gikk i trykken. Vi forstår at det ikke er vanlig å be om kommentar til en leder, da denne i seg selv har en debatt-drivende funksjon. Likevel anser vi lederens innhold som såpass alvorlig, at de som her blir beskyl[d]t for å bedrive lov- og regelbrudd ”med viten og vilje” bør få adgang til å kommentere i egen sak tilknyttet lederartikkelen.»

Bergensavisen har etter dette kun presisert at «lederartikkelen tar utgangspunkt i det faktum at Fylkesmannen i Hordaland har funnet grunn til å agere på bakgrunn av den omtalte tilsynsrapporten».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en lederartikkel i Bergensavisen (BA) om tilsynet med campingplasser i Radøy kommune, der det skal være avdekket flere regelbrudd.

Klager er Vågenes Camping, som er en av de kontrollerte og omtalte campingplassene. Slik klager ser det, går BA ikke bare langt i å konkludere med at det er begått regelbrudd, men også i å fastslå at bruddene er gjort bevisst. Klager anfører at tilsynsrapporten er foreløpig, og også omdiskutert da mange mener den inneholder feil, og at det derfor ikke finnes grunnlag for å konkludere. Etter klagers mening er omtalen forhåndsdømmende og delvis usaklig. Klager mener også BA skulle gitt campingplasseierne anledning til samtidig kommentar. I tillegg anføres det at den identifiserende omtalen er belastende.

Bergensavisen forklarer at lederartikkelen tar utgangspunkt i det faktum at Fylkesmannen i Hordaland har funnet grunn til å agere på bakgrunn av den omtalte tilsynsrapporten, og at tilsynet også har vært omtalt på nyhetsplass forut for lederartikkelen. I nyhetsartikkelen fikk klager uttale seg om saken. Slik BA ser det, har avisen ikke fastslått at klagerne bevisst har brutt reglene. BA anfører at det i lys av avvikene som er omtalt i tilsynsrapporten, må være tillatt å spørre om reglene bevisst er omgått.

Pressens Faglige Utvalg noterer seg at den påklagede lederartikkelen inneholder flere konstaterende formuleringer om lov- og regelbrudd ved campingplasser i Radøy kommune der det er utført tilsyn. Utvalget vil påpeke at det ligger i pressens samfunnsrolle å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. BA var derfor i sin fulle rett til å omtale og kommentere opplysningene som fremkommer i tilsynsrapporten, og det faktum at Fylkesmannen ønsker å rydde opp.

Videre vil utvalget minne om at det er tradisjon for stor takhøyde med hensyn til hva som kan uttrykkes på meningsplass. Det er av den grunn akseptert å benytte spissere formuleringer i lederartikler og annen kommentarjournalistikk enn i nyhetsjournalistikken.
Dette innebærer imidlertid ikke at de presseetiske normene kan tilsidesettes når det gjelder meningsgenren.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det blant annet: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Slik utvalget ser det, blir klager nettopp utsatt for slike sterke beskyldninger i lederartikkelen. Utvalget merker seg at klager har fått kommentere tilsynsrapporten på nyhetsplass tidligere. I denne sammenheng må utvalget imidlertid minne om hva det også tidligere har uttalt; tidligere uttalelser opphever ikke kravet til samtidighet. Selv om det heller ikke er naturlig med samtidig imøtegåelse i lederartikler, mener utvalget at BA ikke kunne bringe de aktuelle beskyldningene til torgs uten at de angrepne fikk ta til motmæle i samme avis. Ved å gi plass til en samtidig imøtegåelse, ville avisen for øvrig også kunne moderere det konstaterende inntrykket og i noe større grad balansere fremstillingen.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2012

Hilde Haugsgjerd,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Eva Sannum, Henrik Syse, Hadi Khosravi Lile