Adv. Bjørn O. Winsvold (p.v.a. klient) mot Sarpsborg Arbeiderblad

PFU-sak 206/02


SAMMENDRAG:
Sarpsborg Arbeiderblad (SA) brakte 11. desember 2002 inne i avisen en tospaltet nyhetsartikkel med tittelen » Vil si opp langtidssyke? «. I ingressen het det:

» Greåker menighet er tydeligvis ikke fornøyd med fellesrådets politikk med hensyn til langtidssyke. Kirkeverge (navnet) er en av de som har vært syk lenge. »

Og videre i artikkelen:

» I en henvendelse til kirkelig fellesråd peker Greåker menighetsråd på at oppsigelsesvernet i henhold til arbeidsmiljøloven er 12 måneder.
– Det er en kjent sak at flere av de ansatte har gått sykemeldt i meget lang tid. Dette skaper til dels stor usikkerhet både for midlertidig ansatte og valgte representanter i Greåker menighetsråd, hevder menighetsrådet i sitt brev.
Fellesrådet oppfordres til å gjøre prinsipielle overveielser og vedtak i slike saker.
Greåker menighetsråd forventer at dette skjer snarest.
– Dette for å få orden på en til dels vanskelig situasjon og at avgjørelsen begrunnes ut fra gjeldende lovgivning.
Kirkeverge (navnet) [er] en av de som har vært syk lenge. Det lange sykefraværet skal etter det vi kjenner til være bakgrunnen for brevet fra Greåker menighetsråd. »

Artikkelen var illustrert med et portrettbilde av (navnet).

KLAGEN:
Klager er advokat Bjørn O. Winsvold, på vegne av kirkeverge (navnet). Det opplyses at kirkevergen, hans medlemsorganisasjoner, hans nettverk for øvrig og avislesere klageren har hatt kontakt med, mener Sarpsborgs Arbeiderblads artikkel er » mer enn injurierende og krenkende «. Som vedlegg følger kopi av brev fra Sarpsborg Kommunale Fagforening, der det bl.a. heter:

» Vi oppfatter det som svært uetisk måte å lage en artikkel med bilde av en person som er langtidssykmeldt, og knytte dette opp til ?ønske? fra enkelte å avslutte et arbeidsforhold p.g.a. sykdom. Vi mener dette er et overtramp i forhold til personvernet. Vi har valgt å ikke gå offentlig ut ovenfor SA, for ikke å skape ytterligere avispolemikk rundt en person som er langtidssykmeldt .»

Også kopi av brev fra Kirkelig Fellesråd i Sarpsborg følger vedlagt, og det heter bl.a.:

» Det er svært beklagelig at avisens journalist blander inn i sin artikkel forhold som ikke er tatt opp i det brevet som er kommet fra Greåker menighetsråd. Det er oppfattet som et ufattelig overtramp, og svært uberettiget. (…) Artikkelen [i] Sarpsborg Arbeiderblad og brevet fra Greåker menighetsråd viser at det er manglende kunnskaper om det regelverk som gjelder for denne type forhold. »

Som vedlegg følger også kopi av brev klageren sendte avisen to dager etter publiseringen av den påklagede artikkelen. Her blir det bl.a. påpekt at arbeidsmiljølovens § 64 inneholder en regel som forsterker det generelle oppsigelsesvernet. «Det vil med andre ord si at brevet fra Greåker Menighetsråd forutsetter at det er noen av de sykmeldte som har oppført seg slik at arbeidsgiveren kan si dem opp når oppsigelsesvernet ved sykdom er utløpt.» Og dessuten:

» SA har knyttet brevet til (navnet) uten å ha noen dekning i brevet for det. Avisen har med andre ord kombinert de uriktige opplysningene i brevet med annen kunnskap avisen måtte ha. Angrepet på (navnet) får på denne bakgrunn karakteren av å være gjort av en journalist som bevisst vil skade ham. »

Klageren opplyser at det 17. desember ble holdt et møte med SAs redaktør. Her skal redaktøren ha tilbakevist og benektet at artikkelen kan oppfattes på den måten klageren hevder. Ifølge klageren hadde redaktøren ingen forståelse for at » oppslaget indirekte påstår at Kirkevergen har forgått seg i stillingen på en slik måte at han blir sagt opp når han blir friskmeldt «. «Det eneste Redaktøren er villig til å innrømme er at (navnet) ?kanskje kunne? ha kommet til orde.»

Foruten å vise til flere punkter i Vær Varsom-plakaten som klageren mener avisen har overtrådt (1.5, 3.2, 3.9 og 4.3), ber klageren om en beklagelse fra avisen. «Dersom PFU har myndighet til det ber jeg også om at Utvalget anbefaler at SA betaler oppreisning for ærekrenkelsen med kr. 20 000,- + utgifter til juridisk bistand.»

Sekretariatet underrettet klageren om at PFU hverken kan avkreve avisen en beklagelse eller anbefale økonomisk oppreisning.

Klageren meldte tilbake at det vesentlige for hans klient er å få en uttalelse fra PFU. Samtidig sendte klageren kopi av brev fra prost Dag Mysen i Sarpsborg. I brevet understrekes det at kirkevergens langtidssykmelding er en personalsak unntatt offentlighet. Ifølge prosten har kirkens tillitsvalgte og ansatte i kommunen opplevd «unison avsky og forferdelse» over avisomtalen.

TILSVARSRUNDEN:
Sarpsborg Arbeiderblad påpeker at brevet fra Greåker menighetsråd var offentlig. «I den forbindelse ble det lagt til en setning om at kirkeverge (navnet) er blant dem som er syke. For oss var dette naturlig siden kirkevergen er kirkens øverste administrative leder i Sarpsborg. Han har vært syk i lang tid uten at noen personer har vært konstituert. Det skjedde først på desember-møtet til kirkelig fellesråd i Sarpsborg. Det ble også tatt en telefon til en person i Greåker menighetsråd for å få litt bakgrunnsinformasjon. »

«Avisen sitter i tillegg med informasjon om at kirkevergens sykmelding er en av årsakene til at brevet ble skrevet. Dette er heller aldri blitt benektet av Greåker menighetsråd. Kirkevergen har en såpass sentral rolle i menighetslivet, at vi anser den ha stor offentlig interesse. Vi kan ikke se at en offentliggjøring av at kirkeverge (navnet) er sykmeldt, og derfor vesentlig årsak til brevet, strider mot god presseskikk .»

«Klageren har fått en muntlig innrømmelse om at avisen med fordel burde bedt (navnet) om en kommentar til utspillet fra Greåker menighetsråd. Dette på tross av at vi ikke ser at artikkelen inneholder noen beskyldninger av noe slag som utløser samtidig imøtegåelse. Siden saken først og fremst beskrev en uttalelse fra et menighetsråd, valgte vi ikke å hente inn kommentarer.»

Avisen opplyser at den i etterkant har tilbudt klageren å komme til orde, uten at det senere har skjedd noe. «Vi kan heller ikke se at vi har overdimensjonert oppslaget, som ligger som tospalter nederst på siden som en utvidet notis.»

Klageren konstaterer at avisen «fortsatt ikke vil kommentere det vesentlige i saken: I artikkelen beskylder SA (navnet) for å ha forgått seg i arbeidsforholdet på en slik måte at han kan sies opp «. Dessuten anfører klageren at «det er en ren faktafeil når SA hevder at Kirkevergen har en sentral rolle i menighetslivet. Kirkevergen er en ren administrativ stilling for Fellesrådet.»

Fra lederen av Greåker menighetsråd har PFU fått tilsendt en bekreftelse på at han ikke har uttalt seg til Sarpsborg Arbeiderblad. «Kirkelig Fellesråd har besvart vårt brev og vi anser oss ferdig med saken.» Kopi av Fellesrådets svarbrev har klageren ettersendt, og han skriver i sitt følgebrev: «Brevet er et bevis for at artikkelen ikke hadde fått det skjebnesvangre innhold dersom avisen hadde kontrollert sine opplysninger.»

Sarpsborg Arbeiderblad har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Sarpsborg Arbeiderblad, basert på et brev et lokalt menighetsråd hadde sendt til det kirkelige fellesrådet i kommunen. Brevet omhandlet oppsigelsesvernet for langtidssyke, og i den sammenheng trakk avisen inn den langtidssykmeldte kirkevergen med navn og bilde. Kirkevergen klager via advokat over at han på misforstått grunnlag knyttes opp til noens ønske om å si opp langtidssyke. Slik klageren ser det, må artikkelen indirekte forstås som at han har forgått seg i stillingen på en slik måte at han kan bli oppsagt når han blir friskmeldt.

Sarpsborg Arbeiderblad mener det var naturlig å omtale klageren i tilknytning til menighetsrådets brev, ut fra hans posisjon som kirkens øverste administrative leder lokalt. Avisen hevder å ha bakgrunnsinformasjon om at klagerens sykmelding var en av årsakene til at brevet ble skrevet. Avisen har imidlertid innrømmet overfor klageren at han med fordel burde vært kontaktet for samtidig kommentar, selv om artikkelen ikke er noe angrep på ham.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at partene har høyst ulike oppfatninger av sakens alvorsgrad, og hvordan den påklagede artikkelen er å forstå.

Utvalget mener imidlertid at redaksjonen på forhånd burde skjønt at den måtte gjøre langt grundigere undersøkelser, for å unngå å bringe en artikkel som åpner for spekulasjoner om oppsigelse av en langtidssykmeldt. Ut fra dette finner ikke utvalget det vanskelig å forstå at omtalen av klageren i sammenheng med menighetsrådets brev, måtte oppleves som en sterk tilleggsbelastning. Dessuten mener utvalget at klageren skulle ha blitt konfrontert med at han ville bli nevnt i sammenheng med brevet, og samtidig gitt mulighet til å kommentere saken.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

Sarpsborg Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse