Moss Bibelssenter Grunnskole, v. rektor Torgeir Flatin mot NRK

PFU-sak 205/01


SAMMENDRAG:
NRK Dagsrevyen sendte søndag 9. september 2001 et nyhetsinnslag der temaet var de såkalte ACE-skolene. Reportasjen tok utgangspunkt i åpningen av nye lokaler for Moss Bibelskole. Skolens rektor og en anonymisert 10-åring blir intervjuet. Det vises bilder både fra skolen og fra et møte i menigheten Moss Bibelsenter. Innslaget legger vekt på undervisningen på skolen og særlig hva elevene lærer om forholdet mellom kvinner og menn.
Etter reportasjen debatteres kristne privatskoler i studio mellom daværende undervisningsminister Trond Giske (Ap.) og Valgerd Svarstad Haugland (Krf.).
KLAGEN:
Klageren, rektor Tor Flatin ved Moss Bibelsenter Grunnskole, mener «intervjuet med den 10 år gamle eleven ble foretatt på feilaktige premisser, og viser til at det ble stilt andre spørsmål enn de avtalte ?ufarlige?. «Eleven i dette intervjuet ble stilt spørsmål som hun ikke hadde forutsetninger for å svare på, bl.a. om forholdet mellom kvinne og mann i hjemmet, og homofili. Dette er ikke temaer som vanligvis opptar barn i 10-årsalderen».
Klageren viser også til at elevenes uttalelser ikke gir et riktig bilde av meningsinnholdet. «Kun utvalgte deler av det som ble sagt, ble vist i innslaget».
Klageren reagerer også på at eleven ble utstyrt med sladd, og mener dette gir et inntrykk av at saken dreide «seg om en eller annen form for kriminalitet. Søsken av jenta har blitt møtt med ubehagelige spørsmål, fordi jenta tross sladden har vært lett å kjenne igjen i nærmiljøet» . Videre påpekes det at «reportasjen var kryssklippet på en slik måte at jentas svar ble direkte etterfulgt av uttalelsen av fagpersonen på Modum bad. Uttalelsen han s gikk i retning av at mange tar skade av å være i et slikt menighetsmiljø. Dette fører til ytterligere mistenkeliggjøring av jentas situasjon».
Klageren viser for øvrig til at innslaget ble vist i slutten av stortingsvalgkampen. «Det virker som om siktemålet for innslaget var å fremme en politisk mening ved å stille kristne privatskoler i et negativt lys».
TILSVARRUNDEN:
NRK Dagsrevyen anfører at ACE-skolene er journalistisk interessante fordi de «har et innhold i skolen som blant andre Likestillingsombudet og Redd Barna mener kan være i strid med norsk lov. Politisk var det også en strid der blant andre daværende undervisningsminister Trond Giske gikk høyt ut og kritiserte ACE-pedagogikken». NRK viser til at kanalen ville lage «en reportasje om undervisningen på disse skolene og hva den inneholdt». Moss Bibelskole og rektor Torgeir Flatin sa ja til å ta imot NRK-teamet.
Når det gjelder anklagene om at en 10-åring skal ha blitt intervjuet på feilaktige premisser, viser NRK til at det var «rektor Flatin som selv spurte om vi ønsket å intervjue noen barn. Det var rektor Flatin som ba om tillatelse fra foreldrene, etter at vi hadde sagt ja takk til tilbudet. Flatin spurte hva Strand, (journalisten, sekr. anm.), ville spørre barna om, og fikk til svar at de ville bli spurt om det de lærte på skolen og at formålet var å få frem at dette var en skole der undervisningen skilte seg fra en vanlig skole» . NRK avviser at intervjuet skjedde på feilaktige premisser.
NRK viser til at formålet med reportasjen var å vise hvordan ACE-skolene skiller seg fra vanlige skoler. «Derfor ble det spurt om innholdet i undervisningen, og intervjuet ble redigert ut fra formålet. Det er vår soleklare rett å redigere intervjuer, for best mulig å belyse den saken vi tar opp».
Når det gjelder anonymiseringen av 10-åringen, anfører NRK at det i utgangspunktet ikke var meningen å sladde jenta. NRK viser til at klageren mente at manus var for negativt vinklet og at han ville gi beskjed om det til foreldrene. «Deretter ringte moren til Victoria, Hanna Paulsen, den andre klageren. Hun sa at hun ikke ville at datteren skulle være med i reportasjen». NRK valgte da å anonymisere jenta «av hensyn til henne selv, og at dette skulle begrunnes i innannonseringen til innslaget». NRK påpeker også at manuset, som ble sendt klageren, ble publisert på ?Norge i dag? sin nettside, der Finn Jarle Sæle er redaktør. Det skal ha vært innhentet kommentarer fra Ingen Lønning som mente innslaget «sannsynligvis [er] et bestillingsverk».
NRK hevder at mor til jenta «ødela anonymiseringen ved å gå ut i lokalavis og i avisen Dagen med navn og bilde der hun forteller om vår bruk av datteren».
NRK avviser at innslaget er utilbørlig kryssklippet, og kan ikke se at sendetidspunktet er kritikkverdig. NRK påpeker at debatten etterpå også fikk belyst temaet ytterligere.
Klageren viser til at de ikke har foreslått for journalisten å intervjue barn. «Jeg spurte Strand om han hadde planer om å intervjue barn for å sikre lovlig framgangsmåte». Journalisten skal også ha forsikret at det ville «bli enkle spørsmål som: ?Hvordan liker du deg på skolen??, og det var dette foreldrene sa ja til».
Klageren avviser at han har sagt at mannen er overordnet kvinnen, og hevder at han sa «at vi ut fra Guds ord mente at mannen var satt til å ha et spesielt ansvar som leder i familien, ingenting om at han var satt over henne i posisjon». Når det gjelder NRKs påstand om at det i intervju med Flatin blir formidlet et slikt syn på forholdet mellom kvinner og menn, påpekes det at «settingen her var et søndags formiddagsmøte (med gudstjeneste i bakgrunnen), og igjen ble det en miksing av menighet, teologi og skole fra Strand sin side, og det ble ikke snakket så mye om hva som var emner i undervisningen».
NRK mener presiseringen fra klageren, om at han ut fra Guds ord mente at mannen var satt til å ha et spesielt ansvar som leder i familien, «klart sier hvilken holdning Moss Bibelsenter Grunnskole har til hvem som er overhode i familie n».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i NRK Dagsrevyen der det settes søkelys på innholdet i de private kristne ACE-skolene. I den forbindelse intervjues både rektor og en anonymisert 10 år gammel elev under åpningen av en slik skole. Klagerne, den omtalte rektoren og elevens mor, mener intervjuet med eleven ble foretatt på feilaktige premisser. Klagerne hevder det ble stilt spørsmål som eleven ikke hadde forutsetninger for å svare på, bl.a. om forholdet mellom kvinne og mann i hjemmet. Klageren hevder også at elevenes uttalelser ikke gir et riktig bilde av meningsinnholdet, og oppfatter anonymiseringen av eleven som en kriminalisering av henne. Klageren påpeker også at innslaget ble vist i slutten av stortingsvalgkampen, og at hensikten må ha vært å fremme en politisk mening ved å stille kristne privatskoler i et negativt lys.
NRK Dagsrevyen anfører at kanalen ville lage en reportasje om den kontroversielle undervisningen på ACE-skolen. NRK avviser at intervjuet med eleven skjedde på feilaktige premisser, og viser til at rektor visste at barna ville bli spurt om det de lærte på skolen. NRK påpeker at intervjuet ble redigert ut fra det formålet. Når det gjelder anonymiseringen av 10-åringen, anfører NRK at kanalen valgte å sladde jenta etter at klagerne mente manus var for negativt vinklet og ville trekke intervjuet. NRK påpeker at mor til jenta ødela anonymiseringen ved selv å gå ut i pressen med navn og bilde for å fortelle om NRKs bruk av datteren.
Pressens Faglige Utvalg mener NRK var i sin fulle rett til å sette søkelyset på ACE-skolenes innhold og undervisning, men vil på generelt grunnlag understreke at redaksjoner må være varsomme med bruk av barn i intervjusituasjoner, fordi de ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser.
I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at NRK har gjennomført intervjuet med eleven på feilaktige premisser. Utvalget anser at klagerne var informert om NRKs hensikt med innslaget, og legger vekt på at det forelå en aksept for intervjuet både fra foresatte, rektor og barnet. At spørsmålene i ettertid oppleves som støtende, er ikke nødvendigvis et presseetisk overtramp. For øvrig bemerker utvalget at det ikke er påvist feil i innslaget.

Utvalget kan heller ikke se at anonymiseringen bryter med de presseetiske normer. Utvalget anser at sladdingen er gjort for å skåne intervjuobjektet, etter at klagerne, ved gjennomlesning av manus, oppfattet bruken av elevens uttalelser i sammenhengen som belastende for henne.
For øvrig mener utvalget at det ikke kan være kritikkverdig å ta opp et mye omtalt og omstridt politisk tema i innspurten på en valgkamp, og noterer seg at temaet ble ytterligere belyst fra forskjellig politisk ståsted i debatt etter innslaget.
NRK Dagsrevyen har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 19. februar 2002

Catharina Jacobsen,,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth