NN mot Aftenposten

PFU-sak 204/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på Aftenpostens nettsider om en anmeldelse politiet i Rogaland har sittet på i et halvt år uten å foreta seg noe. Av artikkelens tittel fremgikk det at det var to psykiatriske pasienter som skal ha anmeldt en pleier for seksuelle overgrep.

Klager er den anmeldte pleieren, som mener Aftenposten har gitt et skjevt bilde av saken og brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Klager reagerer på at verken han eller hans advokat fikk komme til orde, og han anfører flere feil, blant annet i tittelen. Slik klager ser det, skulle Aftenposten utvist bedre kildekritikk og kontroll av opplysningene. Han mener seg også identifisert og forhåndsdømt, og opplyser at omtalen har vært en stor belastning for ham.

Aftenposten avviser klagen og anfører at redaksjonen har vært tilbakeholden i sin omtale; klageren er anonymisert, og omtalen går ikke nærmere inn på de anmeldte overgrepene. Avisen påpeker også at artikkelen setter søkelyset på politiets manglende etterforskning av anmeldelsen, og at overgrepene ikke er hovedtemaet. Aftenposten kan derfor vanskelig se hvordan klageren skulle være forhåndsdømt. Slik avisen ser det, foreligger det heller ikke faktafeil i strid med de presseetiske normene. For øvrig opplyser avisen at den har til hensikt å følge opp saken når det foreligger nye opplysninger.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag minne om at pressen bør utvise særlig varsomhet ved omtale av anmeldelser, blant annet fordi bakgrunnen for anmeldelser kan være svært forskjellig. Dette er også noe utvalget har påpekt en rekke ganger tidligere. Når det er sagt, konstaterer utvalget at den påklagede artikkelen i liten grad går inn på den omtalte anmeldelsens innhold, og at Aftenposten slik har utvist varsomhet. Artikkelen setter også vel så mye søkelyset på hvorfor politiet ikke har foretatt seg noe i saken. Utvalget merker seg at de kritiske spørsmålene er rettet mot politiet, og at det også er derfor politiet har fått komme til orde, ikke klageren.

Utvalget kan forstå at klageren opplever det som en belastning ikke bare å være anmeldt for seksuelle overgrep og ha anmeldelsen hengende over seg i lang tid, men i tillegg å lese om anmeldelsen i avisen. Selv om tittelen, som klager har reagert spesielt på, kort refererer hva han er anmeldt for, innebærer det ikke at Aftenposten beskylder klageren for det samme. Det fremgår også tydelig at det er snakk om en anmeldelse, noe som betyr at det er langt frem til en eventuell dom, og at det ikke er gjennomført noen etterforskning, som jo er hva politiet kritiseres for. Dessuten opplyses det også at Statens Helsetilsyn har sett på saken, og at tilsynet heller ikke kan karakterisere saken som alvorlig ved publisering.

Videre legger utvalget vekt på at klager er anonymisert. Selv om det er gitt enkelte opplysninger om ham, mener utvalget at disse ikke er med på å identifisere ham utover den krets man må kunne anta likevel er kjent med saken.

Når det gjelder opplysningene som klager mener er feil, merker utvalget seg at disse fremkommer i en uttalelse fra fagsjefen i Statens Helsetilsyn. Selv om det i ettertid skulle vise seg at dette ikke er hundre prosent korrekte opplysninger, mener utvalget at Aftenposten ikke hadde grunn til å tvile på fagsjefen. Etter utvalgets mening er det her heller ikke snakk om feil av en så alvorlig karakter at det skulle innebære et presseetisk overtramp. Det handler i større grad om upresise opplysninger.

Utvalget noterer seg også at klager mener dekningen er skjev og at han påpeker flere momenter Aftenposten ikke har omtalt. I denne sammenheng vil utvalget minne om at ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale. Man kan selvsagt være uenig i valg av vinkling, men det betyr ikke nødvendigvis at fremstillingen er skjev eller presseetisk uakseptabel. For øvrig merker utvalget seg at Aftenposten har til hensikt å følge opp saken når det foreligger nye opplysninger, noe utvalget også mener er i tråd med intensjonen i Vær Varsom-plakatens punkt 4.5.

Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2012

Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile