Merete Rosvold mot Flakstadnytt.no

PFU-sak 201/13


SAMMENDRAG:

Flakstadnytt.no publiserte fredag 21. juni 2013 en lederartikkel på nett med tittelen «Trakk søknaden». I artikkelen stod det:

«Fungerende rådmann Merete Rosvold har trukket sin søknad til rådmannsstillingen i Flakstad hvor hun var en av 12 søkere. Med mistillit fra halve kommunestyret da hun ble konstituert, er det på sin plass å ikke være blant søkerne som skal vurderes som ny rådmann. Tidligere ordfører og kommunestyrerepresentant Erling Sandnes fra Napp er en av søkeren. Han er i dag undervisningsinspektør ved Lofoten fagskole i Gravdal.»

KLAGEN:

Klager er Merete Rosvold. Hun finner artikkelen ærekrenkende på grunn av påstanden om mistillit fra kommunestyret. Hun mener at det å trekke en søknad er en privat handling og at ordet misstillit er et kraftig ord som svekker hennes integritet.

Videre vises det til en e-post med korrigeringer sendt fra ordføreren til avisen mandag 24. juni (se vedlegg). I e-posten ble det vedlagt vedtaket der det fremgikk at da hun ble konstituert, stemte 9 for og 8 imot.

Klager reagerer på at korrigeringen ikke ble publisert. Det påklagede innlegget ble ifølge klager slettet noen uker senere.
Etter klagers mening bedriver avisen offentlig mobbing og trakassering av offentlig ansatte, noe den ifølge klager har gjort i lang tid. Klager skriver: «Dette er én av mange feilsiteringer som mediet har brukt de siste årene, og de har aldri tatt inn korrigeringer. […] Ønsker at siden til Flakstadnytt tas opp til sjekk, og at de eventuelt får en henvendelse på hva og hvordan offentlige nettsider bør opptre, og deres ansvar for å viderebringe rett info. En slik nettside innehar stor makt, hvis aldri korrigeringer blir tatt inn… »

TILSVARSRUNDEN:

Flakstadnytt.no skriver innledningsvis at avisen er en «privat ikke kommersiell og politisk uavhengig nettside som formidler store og små nyheter fra bygdene i kommunen. Redaksjonen består kun av en person, nemlig undertegnede. Flakstadnytt.no drives på hobbybasis og må derfor kanskje nærmest karakteriseres under begrepet bloggside.»

Avisen forstår klager slik at det er ordet «mistillit» det reageres på: «Notisen [er] ikke et referat eller kommentar til et kommunestyrevedtak, men er en kommentar til en helt annen sak: «Trekker søknaden». Jeg har ikke på noen måte gitt uttrykk for at dette var kommunestyrets uttalelse. Når 8 av kommunestyrets 17 representanter ga uttrykk for at de ikke ønsket vedkommende konstituert i stillingen på grunn av manglende utdannelse og erfaring, må det være tillatt å kalle det «mistillit» i etterkant. Jeg kan ikke på noen måte se at dette har noe med ærekrenkelse å gjøre slik klager definerer det.»

Redaktøren mener at ansatte i Flakstad kommune stadig forsøker å kneble hans rett til ytringsfrihet når han kommenterer kommunale vedtak eller saksbehandling, «særlig når dette ikke er på bølgelengde med posisjonens meninger».

Videre: «Flakstadnytt.no er en populær nettside blant innbyggerne i kommunen, og jeg har ikke tenkt å slutte med lederartikler i ny og ne for framtiden. Hadde samme notis som nå påklages stått i f.eks. Lofotposten, ville det sikkert ikke vært reagert. Er det noen som burde føle seg trakassert er det undertegnede når jeg leser Rosvolds meningsløse begrunnelse for klagen.»

Klageren mener saken gjelder henne som privatperson, ikke kommunalt ansatt og kommentarartikkelen gjelder ikke et kommunalt vedtak, men en privat handling (å trekke en søknad): «Dette er et godt bevis på at Flakstadnytt ikke klarer å se at ansatte også har et privatliv, klagen er sendt fra meg privat, gjelder ikke feilreferat eller kommentarer på kommunale vedtak.»

Videre: «Mistillit er ett kraftig ord som setter stempel, som kan forfølge meg i videre jobb, at redaktøren benytter slike sterke ord, og ikke forholder seg til hva som kom frem under behandling av saken, er skit-slenging og forsøk på sverte meg (privat også) og min jobb.»

Når det gjelder vedtaket, skriver hun: «Administrasjonen skal følge og utføre vedtak, dette uansett om vedtak er 9/8 eller 14/3. Dette er slik demokratiet skal fungere.[…]Til opplysning, ville jeg reagert likens hvis dette vært Lofotposten som vridde vedtaket i en slik venning, som rammer meg som privatperson.»

Videre: «God presseskikk ville betydd at Flakstadnytt.no tar inn rettelser når den mottar disse, slik som ordfører sendte over til den, da notisen om misstillit kom på nettsiden, dette ble ikke gjort. »

Det opplyses for øvrig at klager også har anmeldt forholdet.

Flakstadnytt.no opplyser at det ikke kom noen kommentar fra klager da notisen var publisert, men at hun brukte ordføreren til å sende avisen kommunestyrets vedtak. Avisen mener det derfor er klager som blander offentlig og privat.

Redaktøren minner om at avisen er i sin fulle rett til å rette et kritsk lys – ikke bare mot offentlige handlinger og institusjoner – men også mot personer som i kraft av sin stilling eller sitt tillitsverv må regnes som offentlige personer.

Som svar på at klager mener avisen skal være lojal mot vedtaket som er gjort, skriver avisen: «Selvsagt er det enhver borgers frie rett til å være enig eller uenig med et flertallsvedtak, og det er også enhver borgers frie rett til å hevde og offentliggjøre sin mening om dette. Det burde en hvilken som helst person i offentlig stilling vite. Hvordan skulle det blir hvis ingen hadde rett til å diskutere f.eks. konsekvensene av et vedtak etter at det var gjort?»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en lederartikkel publisert på nettstedet Flakstadnytt.no, der redaktøren uttaler seg positivt til at fungerende rådmann trakk søknaden til rådmannsstillingen. Der står det at hun, da hun ble konstituert, ble møtt med «mistillit fra halve kommunestyret».

Klager er den omtalt fungerende rådmannen. Hun reagerer på bruken av ordet «mistillit». Det vises til flertallsvedtak 9/8. Slik klager ser det, er artikkelen ærekrenkende og svekker hennes integritet. Videre mener klager at avisen skulle korrigert artikkelen. Klager mener også at det å trekke en søknad er en privat handling, og at artikkelen derfor handler om henne som privatperson.

Flakstadnytt.no avviser klagen. Det vises til at dette er redaktørens mening, og at han er i sin fulle rett til å mene noe om forholdet. Videre skriver avisen at når 8 av 17 kommunerepresentanter ga uttrykk for at den ikke ønsket klager konstituert i stillingen, må det være tillatt å kalle det «mistillit» i etterkant. Etter avisens mening, er ikke dette en ærekrenkelse.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger uttalt at det skal være stor takhøyde for meninger på leder – og kommentarplass, men også i denne sjangeren påhviler det avisen et ansvar for at det som publiseres er korrekt. Utvalget har tidligere understreket at den omtalte takhøyden nettopp gjelder meninger, i form av ytringer og karakteristikker. Utvalget minner om at kommentarstoff ikke er fritatt fra Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som blant annet gjelder kontroll av opplysninger, eller punkt 4.14, retter man sterke faktiske beskyldinger mot noen, skal det normalt praktiseres imøtegåelsesrett i tilknytning til kommentaren.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at redaktøren var i sin fulle rett til å ytre seg om det faktum at konstituert rådmann trakk søknaden. Slik utvalget ser det, er dette av offentlig interesse og noe samfunnet har rett på å få vite. Utvalget vil imidlertid på generelt grunnlag minne om medienes plikt til å gjøre klart hva som er faktiske opplysinger og hva som er kommentarer, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.2. Slik utvalget ser det, burde avisen på en tydeligere måte merket artikkelen som leder eller kommentarartikkel.

Videre merker utvalget seg at det er bruken av ordet «mistillit» klager reagerer sterkest på. Utvalget kan ikke se at en slik bruk av ordet som i det påklagede tilfellet skulle være i strid med god presseskikk, og viser til at det her er brukt som et uttrykk for tvil, skepsis og mistro (som er noe annet enn et mistillitsvotum). Selv om utvalget mener at avisen kunne synliggjort at det var flertall for å konstituere henne, kan utvalget vanskelig se at å omtale 8 av 17 som halvparten, skulle tilsi et brudd på god presseskikk.

Flakstadnytt.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24.september 2013

Hilde Haugsgjerd
Alf Bjarne Johnsen, Håkon Borud, Martin Riber Sparre
Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes, Henrik Syse