NN mot Østlands-Posten

PFU-sak 200/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en omtale i Østlands-Posten (ØP) av den såkalte Kristin-saken, drapet på Kristin Juel Johannesen i 1999. Den påklagede artikkelen ble publisert i mars 2016, før den nye rettssaken mot den siktede. Klager er den siktedes, senere dømtes, søster. Hun er omtalt i artikkelen i kraft av at hun var vitne og forklarte seg i retten i 2001. Hun mener ØP har opptrådt i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten fordi avisen ikke har gjengitt henne korrekt, og heller ikke sitert dommen mot broren korrekt.

Østlands-Posten er enig i at avisen ikke har gjengitt korrekt fra hennes forklaring i avhør, og i retten for femten år siden og viser til at den har tilbudt seg å publisere en korreksjon, som et tilbud om en minnelig løsning av saken. Avisen har også opplyst at korreksjonen vil bli publisert uansett hvordan PFU konkluderer i klagesaken. Men ØP mener de påberopte feilene i den påklagede artikkelen ikke er av en så alvorlig karakter at de betyr at avisen brøt med reglene for god presseskikk. Avisen mener heller ikke artikkelen utløste klagerens rett til samtidig imøtegåelse.
Pressens Faglige Utvalg registrerer at den påklagede artikkelen ble publisert mens klagerens bror var siktet for andre gang i den såkalte Kristin-saken, og altså før det var reist ny tiltale, og før rettssak og fellende dom. Omtalen gikk over åtte avissider og var også publisert i avisens nettutgave.

Med hensyn til klagerens anførsler om brudd på imøtegåelsesretten og tilsvarsretten, samt klagers påstand om brudd på punkt 4.1, saklighet og omtanke, finner ikke utvalget grunnlag for fellelse.

Utvalget registrerer at Østlands-Posten bekrefter at den har begått en faktisk feil og en upresishet knyttet til omtalen av klagerens forklaring/vitnemål og at dette slik sett dreier seg om mulig brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om faktakontroll. Spørsmålet er imidlertid om de to feilene er så alvorlige at de kvalifiserer til brudd. Utvalget er under tvil kommet til at forholdet ikke fremstår så alvorlig at det gir grunnlag for fellelse, sett opp mot at avisen ville bringe en korrigering/beklagelse.

Utvalget har imidlertid kommet til at den anførte feilopplysningen var så belastende for klageren at det var presseetisk uakseptabelt av avisen å utsette publiseringen av korrigeringen/beklagelsen til etter at PFUs behandling av saken var avsluttet. Avisen skulle med andre ord ha publisert den teksten de ønsket klagerens godkjenning av, umiddelbart etter at de hadde mottatt klagen og konstatert at de hadde begått en feil og en upresishet, i tråd med kravet i plakatens punkt 4.13. Der heter det: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»
Østlands-Posten har brutt god presseskikk på punkt 4.13 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 29. november 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Martine Riber Sparre, Alexander Øystå
Erik Schjenken, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku