NN mot Kamille

PFU-sak 200/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et bilde publisert i forbindelse med en trillingmamma-reportasje i bladet Kamille Kids. Bildet viser trillingmammaen i gang med kveldsstellet på badet. På bildet sitter trillingene (2) på potte.

Klager er trillingenes mormor med samtykke fra mor. Det reageres på bildebruken, spesielt når det gjelder en av trillingene. Det anføres at avtalen var at mor skulle godkjenne bildene før bruk, noe hun ikke fikk. Klager mener redaksjonen ikke burde publisert et så blottstillende bilde, og skriver at bildet er krenkende for alle, spesielt for mor som føler hun ikke har ivaretatt sitt ansvar som mor.

Kamille avviser klagen. Det vises til at klager fikk hele teksten til gjennomlesning og godkjenning, men at det ikke var gjort noen avtale for godkjenning av bilder.
Det vises til at mor var tilstede under fotograferingen og at fotografen ikke fikk noen beskjed om ikke å ta bilder av barna på potte. Det avvises at bildene eksponerer barna på en slik måte som klager beskriver, og redaksjonen kan ikke se at bildet er i strid med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg har i en rekke klagesaker understreket betydningen av å klargjøre premissene slik at det ikke oppstår uklarheter som i sin tur fører til utilsiktet publisering. Når det gjelder bilder av barn, har mediene et selvstendig ansvar, uavhengig av foresattes samtykke.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at premissene omkring selve intervjuet, deriblant vinklingen, var klargjort med mor. Videre registrer utvalget at det også var avtalt at Kamille kunne publisere bilder av trillingene i bladet, både bilder innsendt av mor og bilder tatt av bladets fotograf. Derimot er det uklart hvorvidt det ble gjort noen avtale om en godkjenning av bildebruken, her står påstand mot påstand.

Generelt mener utvalget at det er redaksjonens ansvar å etablere gode rutiner for bildebruk, spesielt når det gjelder bilder av barn.

Hva som er intimitetskrenkende ved bilder av barn, er ikke absolutt. I grensetilfeller som dette, er det foreldrene som er satt til å ivareta barnets interesser. I det foreliggende tilfellet mener utvalget at Kamille Kids, ved ikke å forelegge bildene for mor, har opptrådt kritikkverdig jf. VVP punkt 3.3 «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter».

Kamille Kids har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg,
Reidun Førde, Amal Aden, Henrik Syse