NN mot Lofot-Tidende

PFU-sak 200/05


SAMMENDRAG:
Lofot-Tidende hadde fredag 21. oktober 2005 en nyhetsartikkel på side 13 med tittelen «Ingen nåde fra politikerne». Artikkelen dreide seg om en befaring for formannskapet i Vestvågøy kommune. Befaringen gjaldt en garasje som formannskapet ønsker flyttet. Artikkelen gikk slik:

«Formannskapet står fast på sitt krav om at garasjebyggeren på Gravdal må flytte garasjen sin. Nå må han trolig også flytte et gjerde han nylig har satt opp.

– Våre målinger viser at gjerdet er satt opp utenfor eiendomsgrensen hans. På det meste er det snakk om en halv meter. Det opplyste arealplanlegger Benn Erik Grov da formannskapet onsdag dro på befaring for å se på garasjen mannen har satt opp i strid med byggetillatelse og reguleringsplan. ? Vi vil skrive til ham og gjøre oppmerksom på forholdet, sa Grav. Dermed er det klart for det som kan bli enda en vedvarende klagesak i det kommunale systemet, lenge før den mer velkjente garasjesaken er endelig avgjort. For det vil ta lang tid før mannen eventuelt får et rent pålegg om å flytte gjerdet. Først skal han gis mulighet til å løse saken på andre måter, blant annet ved å søke om reguleringsendring. Med dagens saksbehandlingstid i kommunen og hos fylkesmannen, betyr det at det vil gå minst et år før gjerdesaken er endelig avgjort. Trolig vil det ta enda lenger tid.

Ikke til å rikke (mellomtittel)

Politikerne i Vestvågøy ser ikke lyst på en eventuell ny grensetvist med garasjebyggeren i hovedrollen, men den vil de uansett ikke få i fanget før på et senere tidspunkt. Onsdag var det nemlig mannens mye omtalte garasje som sto på politikernes sakskart igjen. Garasjebyggeren hadde søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å slippe å flytte garasjen, men politikerne var som ved tidligere anledninger, ikke til å rikke i denne saken. Søknaden ble blankt og enstemmig avslått.

– Kan ikke fortsette (mellomtittel)

– Grensene er tøyd så langt, over så lang tid, at vi ikke kan la dette fortsette, sa Terje Wiik (KrF). Nå kan garasjebyggeren klage på vedtaket som da vil sendes tilbake til formannskapet. Der vil klagen etter alt å dømme igjen bli avslått, før fylkesmannen tar en endelig avgjørelse i saken. Og hvis fylkesmannen opprettholder formannskapets vedtak, da først må garasjen flyttes, om så av kommunen ? for eiers regning.»

Artikkelen var illustrert med et bilde fra den omtalte befaringen, med gjerde og garasje og noen personer i bildet. Bildetekst: «Tok en titt: Formannskapet dro på befaring til garasjebyggeren i Gravdal, før de enstemmig avslo søknaden hans om å få la garasjen stå. Arealplanlegger Benn Erik Grav (t.v.) kunne fortelle at også gjerdet mannen nylig har satt opp er i strid med reguleringsplanen.»

KLAGEN:
Klager er mannen som i artikkelen er omtalt som «garasjebyggeren». I klagen heter det: «Avisen fremsetter her en påstand om «at et gjerde er satt opp utenfor osv.» Dette er helt nytt for meg og har ikke vært drøftet med kommunen i det hele tatt. Denne beskyldningen har jeg ikke fått anledning til å kommentere i forkant. Og det har heller ikke vært gjort forsøk fra avisens side på å verifisere utsagnet Før trykking. Avisen har vært dømt tidligere for urettmessig omtale av meg. Aktuelle garasjesak har vært fast innslag i avisen i over et år. Jeg føler å være blitt utsatt for en «heksejakt» uten sidestykke. Og det blir dobbelt galt når avisen spiller så ensidig på lag med kommunen.» Klageren henviser til punktene 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten. Pukt 4.14 dreier seg om retten til samtidig imøtegåelse, mens 4.15 dreier seg om tilsvar i ettertid.

TILSVARSRUNDEN:
Lofot-Tidende avviser klagen. Det opplyses i tilsvaret at avisen deltok på formannskapets befaring, og at det under denne ble opplyst at klageren «også har satt opp et gjerde ? også dette i påstått strid med generelle bestemmelser. Det er mulig (NN) (klageren; sekr. anm.) oppfatter dette som såpass graverende påstander at han må verifisere disse. Gjerdet står der og vi må vel kunne gjengi hva som sies i et formannskapsmøte uten å måtte innhente kommentarer på alt som sies? Om saken er ny eller ei for (NN) kan vi neppe lastes for.» Det anføres ellers fra avisens side at klageren ikke har gjort noe forsøk på å få sitt syn på trykk i etterkant. Det vises i tillegg til at man bevisst har unnlatt å bruke klagerens navn i artiklene om garasjesaken.

Klageren opprettholder i sitt tilsvar klagen i forhold til omtalen av befaringen på hans eiendom og den manglende muligheten han fikk til samtidig imøtegåelse. I tillegg trekker han inn tidligere artikler, «ca. ett (oppslag) hver uke siden juli 2004», og mener disse artikler bryter mot Vær Varsom-plakatens punkt 1.5. Punktet handler om at det er pressens rolle å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Sekretariatet informerte klageren i brevs form om at sekretariatet ikke har tilgang på de artiklene han henviser til, og som trolig også vil falle utenfor klagefristen på tre måneder. Klagebehandlingen vil derfor dreie seg om den opprinnelig klagen.

Lofot-Tidende opprettholder i sitt siste tilsvar påstanden om at det ikke foreligger noe brudd på god presseskikk i denne saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en omtale i Lofot-Tidende av en befaring Vestvågøy kommune hadde i forbindelse med at formannskapet skulle behandle et forslag om å pålegge klageren å flytte en garasje. I artikkelen framgår det at kommunen også har funnet at et gjerde er oppsatt utenfor eiendomsgrensen. Klageren mener avisen skulle ha kontaktet ham før publisering og gitt ham anledning til samtidig kommentar til påstandene om feil oppsatt gjerde.

Lofot-Tidende avviser klagen, og viser til at det må være anledning til å gjengi det som sies i et formannskapsmøte uten å måtte innhente kommentarer til det som blir sagt i møtet. Avisen viser dessuten til at klageren i etterkant ikke har benyttet seg av muligheten til tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, som omhandler pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet. Utvalget mener Lofot-Tidende var i sin fulle rett til å informere sine lesere om at formannskapet i Vestvågøy kommune mente klagerens garasje måtte flyttes, og også at det ble opplyst under formannskapets befaring at administrasjonen mente klagerens gjerde var feil oppsatt.

Slik utvalget ser det, kunne Lofot-Tidende med fordel tatt kontakt med klageren for å innhente hans samtidige kommentar til den nye opplysningen om det påstått feilplasserte gjerdet. På den annen side anser ikke utvalget saken som så alvorlig at den utløser noen automatisk rett til samtidig imøtegåelse. Utvalget registrerer dessuten at klageren i ettertid ikke har tatt noe initiativ til tilsvar, en rett han åpenbart hadde.

Lofot-Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. desember 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller