Norges Miljøvernforbund v. Snorre Sletvold mot digi.no

PFU-sak 199/08


SAMMENDRAG:

digi.no publiserte onsdag 1. oktober 2008 en nyhetsartikkel med tittelen «– Oddekalv anmeldte aldri MTU». Et bilde av lederen for Norges Miljøvernforbund (NMF), Kurt Oddekalv, som klipper over en mobilmast på et hustak i Oslo, var plassert øverst i artikkelen, og i ingressen sto det:

«Anmeldelsen fra Miljøvernforbundet er et spill for galleriet, hevder MTU-sjef Jo Einride Lid Lerheim»

I brødtekstens første avsnitt ble bakgrunnen for den omtalte anmeldelsen forklart:

«Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund klippet nylig ned en mobilmast som de hevdet var ulovlig utplassert på et tak i Bygdøy Allé i Oslo. Utstyret tilhørte mobilselskapet MTU, som svarte med å politianmelde Oddekalv og Miljøvernforbundet. Oddekalv svarte i sakens anledning med samme mynt: – Vi kan ikke ha et samfunn der mobilmaster popper opp ukontrollert. Derfor blir MTU politianmeldt for brudd på plan- og bygningsloven.»

Videre blir det opplyst at Oddekalv foreløpig ikke skal ha levert inn noen anmeldelse, ifølge en pressemelding fra MTU, og sjefen for mobilselskapet uttaler seg om dette. Mot slutten av artikkelen gjengir digi.no også MTU-sjefens syn på Oddekalvs aksjon:

«MTU-sjefen synes miljøkampen fortjener medieeksponering, men oppfatter at Oddekalvs aksjoner tenderer mer til kriminell virksomhet enn sivil ulydighet.»
Dagen etter, torsdag 2. oktober 2008, fulgte digi.no opp med en nyhetsartikkel med tittelen «Hevder at MTU lyver». I ingressen het det:

«Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet anmeldte MTU, og anklager mobiloperatøren for å være ute etter hevn.»

Etter en kort oppsummering av hva striden mellom NMF og MTU handler om, refererer digi.no hvordan NMF reagerer på MTU-sjefens påstand om at Miljøvernforbundet driver «et spill for galleriet» og ikke har anmeldt MTU:

«Dette har falt Norges Miljøvernforbund tungt for brystet. I en epost til redaksjonen går de hardt ut mot MTU, og mot digi.no for å publisere MTU’s påstand:»

Deretter gjengir nettavisen den omtalte e-posten i sin helhet. E-posten er undertegnet Snorre Sletvold i NMF. Videre opplyser digi.no:

«Norges Miljøvernforbund står fast ved at de har politianmeldt MTU, og har sendt redaksjonen en kopi av politianmeldelsen som skal ha blitt levert 15. september 2008:»

Derpå gjengis politianmeldelsen, som er undertegnet henholdsvis leder og fagansvarlig i NMF, Kurt Oddekalv og Sissel Halmøy.

Begge de ovennevnte artiklene inneholdt også lenker til andre artikler, relatert til saken. Av lenkene fremgår det at de to første artiklene ble publisert torsdag 18. september 2008. Disse hadde titlene «Oddekalv rev ned ”ulovlig” mobilmast» og «Ber sponsporer trekke pengestøtte».

Den første artikkelen var en kort NTB-nyhet som omtalte det forhold at NMF og MTU «utveksler politianmeldelser etter en aksjon i Oslo», og begge parter uttalte seg om saken. I den andre artikkelen oppfordrer MTU-sjefen medlemmer og sponsorer om å trekke støtten til NMF, og han uttaler blant annet:

«– Samtlige bør trekke seg ut. Kurt Willy Oddekalv er en bølle som påberoper seg miljøvern. Verken medlemmer eller sponsorer ønsker å finansiere ødeleggelser og bølleri (…)»

En artikkel med tittelen «Raser mot flere mobilnett» ble publisert onsdag 24. september 2008. Denne artikkelen var basert på en pressemelding fra sjefen i mobiloperatørselskapet Hello, som reagerer på at Norge snart kan ha åtte mobilnett. I tillegg gir han også sin støtte til Kurt Oddekalv for å ha satt fokus på temaet.

For øvrig fulgte digi.no opp striden mellom MTU og NMF etter artikkelen torsdag 2. oktober 2008. Fredag 3. oktober 2008 ble en artikkel med tittelen «MTU hevder Oddekalvs anmeldelse er ugyldig» publisert, og mandag 6. oktober 2008 publiserte nettavisen en artikkel med tittelen «– Jeg vet for mye».

KLAGEN:

Klager er Norges Miljøvernforbund (NMF) som påklager artiklene digi.no publiserte 1. og 2. oktober 2008. Klager mener digi.no gir en «svært ensidig dekning av saken» i artikkelen publisert 1. oktober 2008. Slik klageren ser det, er artikkelen et eksempel på «tendensiøs/usaklig journalistikk» og «manglende kildekritikk». Klageren hevder digi.no har klippet og limt fra en pressemelding, og anfører at nettavisen også har publisert feilaktige opplysninger. Det påpekes dessuten at ingen i NMF ble kontaktet for å «imøtegå påstander som fremsettes».

Klageren reagerer også på digi.nos publisering av e-posten fra NMF i den oppfølgende artikkelen (publisert 2. oktober 2008). Klageren opplyser at NMF kontaktet digi.no per e-post for å gjøre redaksjonen oppmerksom på «den uriktige fremstillingen og MTU-sjef Jo Lerheim sine mange feilaktige påstander» i artikkelen publisert 1. oktober 2008. Klageren anfører: «digi.no la straks ut hele e-postkommunikasjonen (…) Dette skjedde uten at digi.no tok seg bryet med ytterligere kontakt med NMF (…).»

Klageren opplever publiseringen av e-posten som en «uthenging av NMF», og kommenterer i denne sammenheng: «Presentasjon av e-post egner seg dårlig i en slik sak (…) Dette er direkte galt, når det ikke er avklart om en part lar seg intervjue eller ikke. Dette hadde vært enkelt å ta en telefon til undertegnede, eller andre tillitsvalgte i NMF, for å få en offisiell uttalelse. Vi er ikke vanskelige å be.»

TILSVARSRUNDEN:

digi.no opplyser at de to påklagede artiklene er «del av en serie med 7 artikler som startet med en NTB-melding 18. september». Nettavisen avviser at den har brutt god presseskikk, og anfører: «[V]i har belyst sakskomplekset med en serie artikler der vi har lagt ekstra vekt på å fremføre begge parters mening. (…) Vi har hele veien hatt punkt 4.14 og 4.15 i Vær Varsom[-p]lakaten i tankene da vi gjorde våre redaksjonelle vurderinger.»

digi.no forklarer også at den i de påklagede artiklene la «vekt på at dette var påstander fra den ene parten i konflikten, og at det var en del av en lengre meningsutveksling der begge parter har brukt kraftige virkemidler og språkbruk».

Når det gjelder publiseringen av e-posten, opplyser digi.no at den ble publisert «etter en redaksjonell diskusjon», der redaksjonen «kom frem til at det ville være mest redelig å publisere den uavkortet, blant annet fordi den inneholdt kritikk av digi.no». Nettavisen forklarer at den oppfattet e-posten som et tilsvar, og påpeker: «NMF er en organisasjon med utbredt medieerfaring. Vi må kunne forvente at de er inneforstått med at deres argumenter er offentlige når de sender innspill til en redaksjon.»

Slik digi.no ser det, var heller ikke påstandene som ble fremsatt av MTU i artikkelen publisert 1. oktober 2008, «sterke beskyldninger» som utløser retten til samtidig imøtegåelse. Nettavisen opplyser imidlertid at den har «oppfordret partene til å delta i debatten på digi.no i forbindelse med disse artiklene», og at begge parter faktisk også har deltatt. digi.no refererer også en debattdeltakers kommentar til nettopp dette: «Har noen her merket hvilken god sak dette faktisk har blitt? Med uttalelser og intervjuer fra alle parter har vi fått et godt innblikk i hva saken gjelder og alles utgangspunkt for dette.»

For øvrig opplyser digi.no å ha kontaktet NMF og invitert til et møte om saken, men at NMF har avslått tilbudet.

Klageren påpeker i sitt tilsvar at klagen gjelder brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 (kontroll av opplysninger/kildekritikk) og punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse), ettersom NMF mener påstandene MTU fremsetter i artikkelen publisert 1. oktober 2008, er sterke. I tillegg mener NMF at tittelen i nevnte artikkel fremstår som en sannhet, og at digi.no derfor skulle sjekket påstanden med NMF.

Klageren avviser digi.nos argument om at artiklene inngår som del av en serie artikler, og anfører: «[S]ist artikkel før dette var 24. september, altså en uke tidligere. (…) Det fremmes altså nye sterke påstander i artikkelen (…) NMF oppdaget denne artikkelen ved en tilfeldighet ved et tips. Hadde så ikke blitt gjort, ville artikkelen blitt stående som en sannhet. (…) NMF har aldri forsøkt å skjule noe i denne saken, har aldri hindret motparten i å påstå hva man vil, men reagerer på at man ikke fikk imøtegått en sterk påstand, som vi mener er sentral i saken.»

digi.no påpeker at begge parter har fått komme til orde med sitt syn i saken. Når det gjelder klagerens innvending mot den ene tittelen, anfører digi.no at det tydelig fremgår at det handler om en påstand, og at «[d]et samme er tilfelle gjennom hele artikkelen». digi.no understreker også at NMF «slapp umiddelbart og uredigert til ordet med sin kritikk av det de mente var dårlig utført håndverk», og anfører: «Vi kan ikke ta selvkritikk i en sak der motparten konsekvent nekter å snakke med oss (…).»

Klageren kom etter avsluttet tilsvarsrunde med ytterligere opplysninger til saken. Sekretariatet videresendte opplysningene til digi.no, som svarte med en kort kommentar. Begge parters tilleggsbrev er vedlagt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er Norges Miljøvernforbund (NMF) som påklager to artikler publisert av digi.no i forbindelse med at mobilselskapet MTU og NMF har politianmeldt hverandre. Bakgrunnen for anmeldelsene var at NMFs leder klippet over en mobilmast som tilhørte MTU. NMF mener spesielt den ene artikkelen er tendensiøs og svært ensidig, og inneholder flere feil. NMF anfører at digi.no skulle kontrollert opplysningene bedre og vært mer kildekritiske. Det påpekes i tillegg at NMF skulle fått anledning til samtidig å imøtegå påstander som fremsettes, og det reageres på at digi.no også publiserte en e-post fra NMF uten å ta kontakt med NMF.

digi.no anfører at de påklagede artiklene inngår i en serie artikler relatert til saken, der begge parter har fått komme til orde. Nettavisen anser påstandene i de påklagede artiklene som del av en løpende meningsutveksling, og avviser at påstandene er av en slik art at retten til samtidig imøtegåelse utløses. Når det gjelder publiseringen av e-posten fra NMF, forklarer avisen at den oppfattet e-posten som et tilsvar. Avisen påpeker også at NMF har bred medieerfaring og derfor måtte forstå at deres synspunkter sendt til redaksjonen kunne bli publisert.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at digi.no har omtalt konflikten mellom NMF og MTU i flere artikler, både forut for og i etterkant av de påklagede artiklene. Utvalget noterer seg også at begge parter har sluppet til med sine synspunkter, om enn ikke samtidig i alle artiklene.

Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, vil utvalget minne om at denne retten ikke utløses av ethvert angrep eller enhver sterk beskyldning. For det første må det være snakk om sterke beskyldninger av håndfast karakter. Dessuten vil den samtidige imøtegåelsesretten heller ikke gjelde fullt ut når påstandene og beskyldningene inngår som elementer i en løpende debatt.

Slik utvalget ser det, er påstandene i det påklagede tilfellet meningsytringer som formidler en parts subjektive oppfatning av et forhold, og ikke sterke beskyldninger av faktisk art som krever en samtidig kommentar fra motparten. Videre er utvalget enig med digi.no i at man må kunne betrakte de påklagede artiklene og påstandene som fremsettes i disse, som en del av en løpende meningsutveksling mellom partene og del av en bredere dekning av saken.

Hva gjelder digi.nos publisering av e-posten fra NMF, har utvalget forståelse for at NMF misliker at digi.no ikke tok kontakt med organisasjonen i forkant av publiseringen, men utvalget kan likevel ikke se at publiseringen skulle være i strid med de presseetiske normene. I denne sammenheng legger utvalget vekt på at NMF er en organisasjon som har erfaring med mediene, og utvalget mener NMF derfor måtte forstå at deres synspunkter kunne bli offentliggjort. Utvalget merker seg også at NMF fikk påpekt det organisasjonen mente var feil i den ene artikkelen, gjennom digi.nos publisering av NMFs e-post.

digi.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse