IL Stålkameratene, fotballgruppa v. nestleder Hugo Fjellheim mot Rana Blad

PFU-sak 198/98


SAMMENDRAG:
Rana Blad hadde torsdag 26. november 1998 et oppslag på side 22 (sportsside) om planer om samarbeid mellom fotballklubbene i Mo. Artikkelen gjengis her i sin helhet:
» Kommenterer ikke
ordførerens utspill
Fotballgruppa i Stålkameratene vil på det nåværende tidspunkt ikke kommentere ordfører Svein Bogens utspill om ei MO IL-topping den kommende sesongen.
Torsdag kveld avholdt styret i fotballgruppa et møte med spillerne. Leder i fotballgruppa, Steinar Sørensen, vil ikke kommentere hva de mener om Bogens forslag, i alle fall ikke før de har hatt møte med hovedlaget. Det skjer i kveld.
Ordfører Svein Bogen mente klubbene burde samarbeide allerede den kommende sesongen ved å toppe ett av lagene. Hans forslag var å spisse Mo IL. Samtidig ga han lagene frist til 1. februar med å komme til enighet om en FK Rana-satsing sesongen 2000.
Fotballgruppa ønsker likevel å offentliggjøre ei pressemelding som de forfattet etter tirsdagens møte.

Den lyder slik:
«Styret i fotballgruppa vil framlegge følgende: IL Stålkameratene, fotball, har de to siste årene arbeidet meget godt, både organisatorisk og sportslig. Siste års resultat skulle tale for seg selv. Vi gikk gjennom serien uten tap, og var det lag i vår avdeling som fikk minst gule / røde kort.
Spillerstallen fra 1998 er intakt og i god gjenge med tanke på den kommende sesong. Den økonomiske situasjonen er under kontroll, vi hadde for sesongen 1997 et regnskap som gikk i null og forventer at resultatet for 1998 vil komme ut som budsjettert.
Fotballgruppa er godt organisert og har en god stab som tar seg av den daglige driften av gruppa.
IL Stålkameratene har et årsmøtevedtak på at FK Rana skal være etablert fra sesongstart i år 2000. Styret i fotballgruppa slutter seg enstemmig til dette vedtaket og vil arbeide for at dette lar seg realisere.
Brev fra Mo IL
Leder for hovedlaget, Odd Hågensen, vil også presisere at han den 12. november i år sendte et skriv til Mo IL der det heter at de ønsker å fortsette samtalene om en videre FK Rana-prosess – og finne en samarbeidsform.
Inntil i går hadde han ikke fått noen tilbakemelding. Hågensen sier også at han etterlyste et svar fra Mo IL på møtet hos ordføreren sist fredag.
– Interimstyret har jo ikke noe mandat fra klubbene lenger, og da er det naturlig at klubbene tar tak i saken, sier han.»
Artikkelen over inngår i en serie artikler i avisen, med omtale av planer om å etablere en FK Rana som et samarbeid mellom de to klubbene. Ranas ordfører har tatt initiativ til at man «topper» Mo ILs lag i påvente av at FK Rana blir en realitet fra 2000..

KLAGEN:
Klager er IL Stålkameratenes fotballgruppe, ved nestlederen. Klagen henviser konkret til to punkter i Vær Varsom-plakaten. I klagen heter det:
«Rana Blad har offentliggjort vår pressemelding med stort oppslått overskrift og ingress. I såvel overskrift som i ingress har avisen valgt å vinkle det hele mot at vi ikke vil kommentere ordfører Svein Bogens sitt utspill om en topping av Mo IL i kommende sesong. Det er selvsagt slik at Rana Blad har rett til å ha en redaksjonell mening om IL Stålkameratene og om hvordan vi har taklet den interne og offentlige debatt som fulgte i kjølvannet av Svein Bogens ovennevnte initiativ. Etter vårt skjønn burde imidlertid avisen ha publisert vår pressemelding som et selvstendig åndsverk, og ikke bakt den inn i en redaksjonell kommentar, med innhold og overskrift som ikke har noen som helst tilknytning til innholdet i vår pressemelding.»
Videre mener klageren at sammenblanding av pressemeldingen og en redaksjonell kommentar er å betrakte som en redaksjonell polemisk replikk, og konkluderer med at enten skulle avisen ha presentert pressemeldingen på selvstendig plass, eller benyttet sin rett til ikke å publisere pressemeldingen. Klageren mener Rana Blad brøt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om ikke å gå lengre i tittel og ingress enn det er dekning for i stoffet, og punkt 4.15, om polemisk replikk.
TILSVARSRUNDEN:
Rana Blad opplyser i sitt tilsvar at et initiativ fra avisen om å løse saken i minnelighet, ikke har ført fram.
Videre framgår det at avisen etter spillermøtet forsøkte å få kommentarer fra klubben, uten å lykkes, og at man da «velvilligst» valgte å trykke pressemeldingen i sin helhet. Det gjorde avisen, selv om pressemeldingen ikke inneholdt noe nytt eller det man egentlig ønsket svar på, nemlig ordførerens utspill om topping av Mo IL. Og videre i tilsvaret:
«Det fotballgruppa mener er en ?redaksjonell polemisk replikk?, er kun nødvendig , og sannferdig, informasjon til leserne. Samtidig tjener innledningen også som en forklaring på hvorfor vi bringer pressemeldingen, som altså ikke forteller noe nytt, i sin helhet. Det journalistiske poenget i saken var, i dette tilfellet, nettopp det som står i overskriften – at Stålkameratene ikke ønsker å kommentere ordførerens utspill.
At pressemeldingen er informasjon til redaksjonen, som fritt kan bearbeides redak-sjonelt og ikke kan kreves trykket i sin helhet, skulle det ikke være nødvendig å si noe mer om.»

Klageren presiserer i sitt tilsvar at klagen » er av (…) teknisk karakter, i og med at vi mener avisen har brutt god presseskikk ved å gjengi vår pressemelding i en sammenheng hvor den ikke hører hjemme .»

Rana Blad har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagerne, IL Stålkameratenes fotballgruppe, mener Rana Blad brøt god presseskikk da avisen gjenga en pressemelding fra klubben i en sammenheng der den ikke hørte hjemme. Dessuten mener klagerne at den innklagede artikkelen også måtte oppfattes som en polemisk replikk til pressemeldingen.
Rana Blad kan ikke se at det foreligger noe brudd på pressens etiske regler. Avisen mener en pressemelding er å betrakte som informasjon til redaksjonen og at artikkelen som samtidig ble publisert, setter pressemeldingen inn i en korrekt sammenheng.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagerne mener å ha en rett til å få sin pressemelding gjengitt på selvstendig plass i avisen, og ikke som en del av en redaksjonell artikkel. Det foreligger imidlertid ingen slik rettighet. En pressemelding må kunne betraktes som hvilken som helst annen informasjon til redaksjonen og det må være et journalistisk valg hvordan den presenteres, så lenge gjengivelsen er korrekt.
Utvalget kan heller ikke se at artikkelen inneholder ytringer som kan falle inn under kategorien polemisk replikk.

Rana Blad har ikke brutt god presseskikk.
Bodø, 23. februar 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen