Thomas Henden mot Nettavisen

PFU-sak 197/12


SAMMENDRAG:

Nettavisens mobilutgave brakte mandag 2. juli 2012 en «kommersiell artikkel» med tittelen «Prøvd e-sigaretter?». Under tittelen var det et bilde av en kvinne i ferd med å tenne en sigarett.

Teksten under bildet:

«E-sigaretter fra WinnerSmoke er ikke bare et sunnere alternativ til vanlig sigarettrøyking, de har også en økonomisk fordel. Foto: Jupiterimages.»

Derpå fulgte en byline og publiseringsdato.

Ingress:

«Med disse kan du få sunnere røykevaner eller stumpe røyken lettere.»

Videre:

«E-sigaretter fra WinnerSmoke ryker som en vanlig sigarett, bare uten de kjemiske og skadelige stoffene som finnes i vanlige sigaretter. De består nemlig av harmløs vanndamp med uskadelige araomastoffer, men føles akkurat som en vanlig sigarett, med sigarettrøyk. WinnerSmoke inneholder verken kreftfremkallende stoffer eller tobakk, og utsetter derfor ikke andre for passiv røyking.»

(Ordet WinnerSmoke var lenket til TradeTracker, som må oppfattes som et nettbasert reklamebyrå.) Artikkelen var også publisert på Nettavisen.no, men her tydelig merket som annonse.

KLAGEN:

Klageren er en vanlig leser. Han bruker mesteparten av klagen på å mene at reklame for e-sigaretter er ulovlig og peker på at Nettavisen anbefaler/reklamerer for et ikke-godkjent produkt «som er laget for å påføre folk store doser nikotin».

Klageren anfører også: «Innslaget (artikkelen; sekr. anm.) er til og med laget slik at det er tvetydig om dette er redaksjonelt innhold, da det er merket med navnet på journalisten, men er merket annonse nederst. Er det journalisten som anbefaler e-sigarettene, eller er det en kombinasjon av annonse og journalistens anbefaling?»

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen innleder sitt tilsvar med å anføre at det dreier seg om en «kommersiell artikkel» som er tydelig merket som «innstikk» på forsiden til Nettavisen og som «annonsebilag» på artikkelnivå. Avisen mener å ha merket dette i tråd med kravene i Tekstreklameplakatens punkt 5, om merking av annonsebilag. Det hevdes fra Nettavisens side at «den kommersielle artikkelen er i samsvar med Tekstreklameplakaten, og berører dermed ikke PFU. Vi anser med dette klagen fra Thomas Henden som en misforståelse».

Avisen bruker videre mesteparten av sitt tilsvar til å argumentere mot klagerens påstander om det omtalte produktet.

Klageren mener fortsatt artikkelen inneholder feilaktige påstander. Han har ellers vedlagt uttalelser fra antirøyke-organisasjoner.

Nettavisen anfører i sitt siste tilsvar:

«Dette er ikke en redaksjonell artikkel, men en kommersiell markedsføring tydelig merket som et kommersielt produkt. Promoteringen er merket som ”innstikk” på forsiden av Nettavisen og som ”annonsebilag” på artikkelnivå. I tråd med punkt 5 i Tekstreklameplakaten, anser vi at artikkelen opprettholder det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold.

Innklager har gjort et stort nummer av at den kommersielle promoteringen en kort periode ikke var tilsvarende merket på mobilsiden. Det er riktig, og forklaringen er følgende: Den innklagede kommersielle artikkelen ble publisert på forsiden av Nettavisen.no den 2. juli 2012 kl. 19, der merking av slike typer artikler er tydelig. På samme tid oppdaterte vi våre mobilsider. Ved en teknisk feil ble ikke alle elementer fra nettpromoteringen publisert på mobilutgaven. Dermed har klager rett i at artikkelen kunne oppfattes som redaksjonelt stoff på mobilutgaven. Men allerede kl 18:48 samme dag som promoteringen ble lagt ut på nett/mobil, fikk vi en e-post fra den klagede at den kommersielle artikkelen ikke var tydelig merket som kommersielt innhold på våre mobilsider. Saken ble umiddelbart fjernet fra alle plattformer og vi undersøkte merkingen av artikkelen nærmere. De tekniske svakhetene ble rettet opp umiddelbart.»

Nettavisen understreker at «den kortvarige manglende merkingen» ikke skyldes noe ønske om å undergrave skillet mellom redaksjonelt innhold og kommersiell promotering. Det vises til at avisens retningslinjer tilsier at all reklame skal merkes som «annonsebilag»,«innstikk» og «kommersielle tjenester».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse om såkalte e-sigaretter på Nettavisens mobilside. Klageren er en vanlig leser. Han mener avisen har opptrådt i strid med reglene både i Vær Varsom-plakaten og i Tekstreklameplakaten som maner pressen til å skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Klageren mener videre at avisen har viderebrakt ukorrekt informasjon om produktets egenskaper.

Nettavisen vedgår at den påklagede «kommersielle artikkelen» en kort periode ikke var merket i tråd med avisens egne regler, men at dette ble rettet opp så snart klageren gjorde oppmerksom på dette. Avisen avviser ellers klagers anførsler med hensyn til produktets skadevirkning og viser til at det dreier seg om et lovlig produkt.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke se at det i klageprosessen er dokumentert at det dreier seg om ulovlig reklame. Ut over dette ønsker ikke utvalget å mene noe om Nettavisens promotering av e-sigaretter, og anser at dette ligger utenfor utvalgets kompetanseområde.

Tekstreklame er imidlertid et sentralt område for utvalget. I det foreliggende tilfellet dreier det seg om reklame på Nettavisens mobilutgave som i en periode på vel to og en halv time manglet nødvendig merking.

Utvalget registrerer at Nettavisen bruker uttrykket «kommersiell artikkel», åpenbart for å distansere slike fra redaksjonelt materiale. Utvalget vil på generelt grunnlag advare mediebedrifter mot å trekke opprinnelige redaksjonelle begreper inn i sin kommersielle virksomhet. Dette kan bidra til å svekke det nødvendige skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Den påklagede artikkelen var i virkeligheten en annonse. Utvalget vil også anføre at å merke inngangen til nettannonser som «innstikk», ikke umiddelbart synliggjør at det dreier seg om kommersielt innhold.

Utvalget noterer seg for øvrig at vedkommende som har korrespondert med PFU-sekretariatet i tilsvarsrunden, er den samme som hadde byline på den påklagede annonsen. Utvalget vil anføre at det er ansvarlige redaktør og de redaksjonelle medarbeiderne som har det presseetiske ansvaret.

Utvalget merker seg at den påklagede «kommersielle artikkelen» var tenkt merket på en tydelig måte, og at det fra Nettavisens side anføres at det hele dreier seg om en feil som ble rettet opp etter at klageren tok kontakt. Videre noterer utvalget seg at redaksjonen har innrømmet feilen. I og med at redaksjonen gjennomførte de nødvendige korrigeringene umiddelbart, finner utvalget at Nettavisen i det foreliggende tilfellet har opptrådt innenfor det presseetisk akseptable.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. oktober 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes, Reidun Førde