Adv. Kjerstin Falkum Løvik (p.v.a. Kjartan Kristiansen) mot Verdens Gang

PFU-sak 196/08


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) brakte fredag 5. august 2008 i øvre, høyre hjørne på førstesiden et bilde av gitaristen Kjartan Kristiansen. Tittelen «Rockekjendis innrømmer NARKOSPREKK» var satt inn i bildet, og i bildeteksten sto det:

«SNAKKER UT: Kjartan Kristiansen i DumDum Boys»

Intervjuet inne i avisen gikk over to sider, der et stort bilde av Kjartan Kristiansen opptok litt mer enn en helside. I bildeteksten sto det:

«ROCK’N’ROLL: – Jeg er glad jeg har et yrke hvor det ikke er doptesting. Et skapende yrke hvor det er litt løse rammer, sier DumDum Boys-gitarist Kjartan Kristiansen (45).»

Tittel- og undertittelen på oppslaget var «Kjartan gikk på en ny DOPSMELL … men nå er DumDum-sjefen avholdsmann», der ordet «dopsmell» var fremhevet gjennom versaler og store typer. Et mindre bilde av Kristiansen var plassert i brødteksten, og i denne bildeteksten het det:

«TØFF TID: Kjartan Kristiansen avbildet i Robert Burås’ begravelse i fjor sommer, kort tid etter at han selv gikk på en ny dopsmell.»

Også i ingressen ble det fokusert på at Kristiansen gikk på en ny «dopsmell» i fjor. I tillegg ble han omtalt som «eks-heroinist», noe som ble forklart nærmere i brødteksten:
«Historien om Kjartan Kristiansens heroinavhengighet slo ned som en bombe i 2004, da han i et intervju med NRKs ”Lydverket” fortalte om hvordan han levde som sprøytenarkoman gjennom bandets første storhetstid (…) da han etter eget utsagn nådde bunnen, og greide å kvitte seg med heroinen. Men det er ikke lenge siden rusproblemene igjen tok overhånd.»

Videre fortelles det om «den nye smellen», og om denne uttaler Kristiansen blant annet:

«– Men dette var en annen type smell. Det var fyll og narko dette også. Men det var ikke den typen narko. Og siden har jeg faktisk vært avholdsmann.»

Under mellomtittelen «Ble langer» opplyses det at Kristiansen skal spille med det britiske bandet The Only Ones på Down On The Farm-festivalen. Kristiansen uttaler seg om dette bandets vokalist og vokalistens tidligere heroinmisbruk og virke som heroinlanger. Videre uttaler Kristiansen seg også om eget tidligere misbruk, men det fokuseres samtidig også på hvordan DumDum Boys «reddet ham» og at Kristiansen nå er avholdsmann. Mot slutten av brødteksten er en uttalelse, der Kristiansen uttaler seg om andres bruk av rusmidler, fremhevet gjennom fet tekst:

«– Jeg setter pris på at andre drikker og doper seg, det synes jeg bare er hyggelig. Det er jævlig mye moro med dop og alkohol. Men sannsynligheten er stor for at regningen kommer til slutt.»

KLAGEN:

Klager er Kjartan Kristiansen via advokat, som anfører: «Førstesideoppslaget er spekulativt, uriktig og misvisende, det foreligger brudd på intervjuavtale, det er utvist uredelig arbeidsmetode, sakens vinkling og dimensjonering er ute av proporsjoner, og sitater er uriktig og misvisende gjengitt. Det foreligger således brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3 og 4.4.»

Klageren forklarer at foranledningen til intervjuet var at det i mai ble klart at Kjartan Kristiansen skulle spille sammen med det engelske bandet The Only Ones på festivalen Down On The Farm. I den forbindelse ba VGs journalist Thomas Talseth festivalsjef Kai Jarre om et intervju med Kristiansen, noe både Jarre og Kristiansen imidlertid skal ha vært skeptiske til. Kristiansen skal derfor ha avslått to ganger.

Klageren anfører: «Etter at festivalledelsen hadde fått tilstrekkelige forsikringer fra VG-journalisten om at intervjuet skulle omhandle The Only Ones og det faktum at Kristiansen skulle spille med bandet (…), lot Kristiansen seg intervjue. Kristiansens motivasjon for intervjuet var å promotere sitt favorittband og Down On The Farm[-]festivalen. Intervjuets tema var således negativt avgrenset mot Kristiansens forhold til rus og dop.»

Om selve gjennomføringen av intervjuet, skriver klageren: «Intervjuet varte i ca to timer. I løpet av denne tiden pratet Kristiansen om The Only Ones, musikken, hvilken betydning bandet har hatt for ham selv som musiker og hvor stort det var for ham å skulle spille med bandet. I løpet av intervjuet fikk Kristiansen også spørsmål om han hadde hørt bandet live noen gang. Han fortalte da at han hadde hatt planer om å reise til England sommeren 2007 for å høre dem, men at han ikke kom så langt fordi han ”gikk på en liten smell”. Talseth fulgte opp uttalelsen, og Kristiansen forsøkte å legge ballen død gjentatte ganger».
Det påpekes at klageren «anerkjenner pressens samfunnsrolle», men klageren innvender: «Dette utgangspunktet modereres imidlertid når det er tale om informasjon av høyst privat karakter og som ikke kan sies å ha allmenn interesse. I slike tilfeller vil avtaler med pressen om vinkling av en sak ikke komme i konflikt med de grunnleggende prinsipper som sikrer en fri og uavhengig presse.» Klageren påpeker dessuten: «Alene det faktum at Talseth har gjort avtale med festivalsjef Jarre om et intervju med Kristiansen[,] viser med all ønskelig tydelighet at det ikke var tale om et personlig intervju med Kristiansen om hans privatliv.»

Klageren vedgår at uttalelsene «om eget forhold til rus ble avgitt i sammenheng med samtale om bandet The Only Ones», men påpeker at uttalelsene «ble avgitt i tillit til at VG ville overholde avtalen om intervjuets gjenstand», og at «når slik avtale var inngått, (…) tillot Kristiansen seg å være mer åpenhjertig om sitt forhold til rus enn han ellers ville vært». Slik klageren ser det, skulle journalisten «ha informert Kristiansen om at premissene for intervjuet endret seg underveis», og klageren mener at journalisten har «tilegnet seg informasjon og opplysninger av privat karakter ved å fremstille situasjonen som en annen enn det den var».

Det vises også til en telefonsamtale mellom klager og journalist i etterkant av intervjuet, der journalisten «nok en gang bekreftet» at det ikke skulle bli en artikkel om klagerens «private rushistorie». Klageren bemerker i tillegg: «Generelt må det være journalistens ansvar å skille mellom det som er tema for et intervju og det som åpenbart er sagt som del av et tillitsforhold og ”off the record”. Det er direkte uetisk og uredelig å bruke et slikt tillitsforhold til å vinkle en sak diametralt motsatt enn det som er forespeilet (…).»

På bakgrunn av ovennevnte, mener klageren at VG klart har brutt avtalen for intervjuet og Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 (klargjøre premissene). I tillegg anføres det brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.9, ettersom klageren mener journalistens arbeidsmetode både er «hensynsløs og uredelig».

I sammenheng med anførselen om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.7 (gjengivelse av uttalelser), opplyser klageren at han fikk en halv time til å sjekke «5 tettskrevne sider inneholdende 77 sitater». Etter gjennomlesingen skal klageren ha bedt journalisten om å moderere sitatet hvor han uttaler seg om andres bruk av rusmidler, ettersom han mente det nedskrevne «ikke reflekterte det han hadde ment å uttrykke», som var «at han ikke ville moralisere over andres valg av livsstil». Klageren anfører: «Talseth bekreftet på telefon at sitatet ikke ville gjengis og eventuelt endres i samsvar med Kristiansens intensjon.» Sitatet ble publisert i endret form, men slik klagerens ser det, fremstår sitatet som om han «forskjønner og oppfordrer til rusmisbruk», og det er ikke i tråd med hans anmodning om korrigering.

Når det gjelder innvendingene knyttet til førstesiden, mener klageren at henvisningen gir inntrykk av at han «er heroinavhengig», «at heroinavhengigheten gjelder nåtid», og at han «har gitt et åpenhjertig intervju til VG om dette tema». Klageren påpeker: «Det er først når en leser intervjuet (…) at det fremkommer at det dreier seg om forhold som aktualiserte seg sommeren 2007. Overskriften og førstesideoppslaget går således lenger enn det er dekning for i stoffet.» Klageren mener VG heller ikke har dekning for tittelen som er benyttet inne i avisen, og karakteriserer oppslaget som «spekulativt», med «totalt fravær av omtanke i innhold og presentasjon».

Det opplyses også at oppslaget har medført «påkjenning og ulempe» både for klageren og hans familie, og at det «mangler enhver respekt for Kristiansens privatliv som i utgangspunktet er det avtalte tema uvedkommende». Klageren tilføyer også at han «aldri har gitt intervjuer av privat karakter, men alltid har fremstått i anledning av sitt artistiske virke (…) [K]un én eneste gang tidligere har [han] uttalt seg om sitt fortidige heroinmisbruk» (i NRKs Lydverket i 2004, som omtalt i artikkelen).

På bakgrunn av ovennevnte, mener klageren at VG også har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 (saklighet og omtanke), punkt 4.3 (privatliv) og punkt 4.4 (dekning for titler etc.).

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang (VG) bestrider at avisen skal ha brutt god presseskikk i det påklagede tilfellet, og anfører: «Førstesidehenvisningen er korrekt og dekkende for innhold i intervjuet, det er ikke gitt noen bindende avtale om begrensninger i temaer som intervjuet skulle omfatte, artikkelens vinkling og presentasjon er saklig og balansert, og alle sitater er opplest og utformet i nært samarbeid med Kjartan Kristiansen.»

VG påpeker at Kristiansen er «en profilert skikkelse innen norsk rockemusikk» og «således velkjent med pressens arbeidsmetoder». I tillegg anfører VG at «det ofte [er] en utfordring for pressen å få store artister som Kristiansen i tale» på bakgrunn av «en utbredt trend i norsk underholdningsbransje, hvor man ønsker å styre inn intervjuer til pressen i forbindelse med et produkt som skal selges». Da VG ble kjent med at Kristiansen skulle spille med The Only Ones, anså avisen dette derfor som «en sjelden, journalistisk mulighet til å få et intervju med ham utenfor den sedvanlige lanserings-relaterte Dum Dum-konteksten».

Når det gjelder intervjuavtalen, mener VG at klageren har «en helt annen virkelighetsbeskrivelse» av avtalen enn avisens journalist, og avisen anfører: «Det ville selvsagt vært journalistisk umulig å inngå en bindende avtale i forkant av intervjuet om at spesielle uttalelser fra Kristiansen ikke skulle kunne refereres (…) Det er velkjent at Kristiansen og The Only Ones har hatt store problemer med narkotika (…) [D]et [var] ikke vår intensjon å provosere frem opplysninger om denne delen av Kristiansen[s] fortid. Vår journalist gjorde det helt klart for Jarre at dette helt og holdent var opp til Kristiansen, hvilke spørsmål han ville svare på og hva han ønsket å snakke om.»

Det opplyses også at journalisten ikke skal ha vært klar over at «Kristiansen angivelig skulle ha satt spesielle betingelser for intervjuet og et par ganger vegret seg for dette møtet med VG». Avisen påpeker dessuten at Kristiansen selv opplyste «av fri vilje og uten press at han ”gikk på en liten smell”», en opplysning VG mener klageren måtte skjønne ville vekke journalistens interesse. VG anfører: «Kristiansen hadde ingen grunn til å oppfatte vår medarbeider som skriftefar eller off-record fortrolig venn – dette var et møte mellom en media-vant artist og en profesjonell VG-journalist.»

Slik VG ser det, viser også uttalelsene i artikkelen, «som Kristiansen har gitt samtykke til å trykke (…) med all tydelighet at han snakker villig og utfyllende omkring sitt eget (…) narkomisbruk», og det avvises at klageren i denne forbindelse skal ha forsøkt å «legge ballen død gjentatte ganger». Avisen avviser også at den journalistiske arbeidsprosessen skal ha vært «hensynsløs og urederlig», og innvender at VG har «spilt med åpne kort hele veien».

Hva angår innvendingene mot førstesidehenvisningen, mener VG at tittelen formidler «nøkternt et faktisk forhold», og anfører: «Vi kan ikke argumentere mot de hypotetiske innfortolkninger klageren foretar. Det er fysisk begrenset hvor mye av historien som kan fortelles i en liten ramme på førstesiden, men leseren som søker vårt oppslag på innsiden vil raskt konstatere i oppslagets tittel: ”…nå er DumDum-sjefen avholdsmann”.» (VGs utheving, sekr. anm.)

Når det gjelder sitatsjekken, bekrefter VG at uttalelsene ble sendt på e-post, men VGs journalist hevder det gikk «nesten en time fra mailen ble sendt til han hadde den siste gjennomgangen med Kristiansen på telefon». VG påpeker i denne sammenheng: «Kristiansen gav ikke uttrykk for at han trengte mer tid til å gå gjennom sitatene. Han godkjente samtlige utsagn til bruk i Verdens Gang, med et lite unntak som ble endret i samråd med Kristiansen.»

Hva angår klagerens påstand om at det korrigerte sitatet «forskjønner og oppfordrer» til rusmisbruk, innvender VG at en slik tolkning «forutsetter at artikkelen leses med tunnelsyn». VG skriver: «Kristiansen har et dualistisk syn på bruk av rusmidler, og leses intervjuet i sammenheng får leseren et korrekt bilde av hans synspunkter.»

For øvrig opplyser VG at avisen også publiserte en artikkel 19. august 2008 (vedlagt) på bakgrunn av intervjuet som er grunnlaget for den påklagede artikkelen. Denne andre artikkelen forteller om at DumDum Boys jobber med et nytt album.

Klageren bemerker at VG ikke har kommentert «de forhold som er konkret påklaget» med hensyn til førstesidehenvisningen, men mener at «VG selv erkjenner at oppslaget går lenger enn det er dekning for ettersom det vises til at man må slå opp i intervjuet for å få riktig faktum».

Når det gjelder intervjuavtalen, viser klageren blant annet til en e-post som var vedlagt selve klagen, og anfører: «VG[-]journalistens egne utsagn i e-post[-]korrespondanse vedlagt i bilag 5 til klagen bekrefter (1) at det har vært samtaler om intervjuets tema, og (2) at disse samtalene har handlet om Kristiansens forhold til rus, og (3) at intervjuets tema var The Only Ones, Kristiansens gjesteopptreden og Down On The Farm.»

Videre siterer klageren fra e-posten, og mener sitatet dokumenterer at det er «åpenbart at det var avtalt føringer for intervjuet». I e-posten skriver VG-journalisten: «Jeg husker våre samtaler i forkant, og jeg gikk også flere runder med ledelsen om dette. Jeg lovte deg [festivalsjefen, sekr. anm.] at det ikke kom til å bli en sak av typen ”HEROINTREFF PÅ FARMEN” (…).» For øvrig mener klageren at VGs egne uttalelser om deres motivasjon for intervjuet «må tillegges betydning i bevisvurderingen» av hva som var avtalt for intervjuet.

Klageren innrømmer at han er «velkjent med pressens arbeidsmetoder», slik VG påpeker i sitt tilsvar, men klageren innvender at det også var «derfor Kristiansen ikke ville gi intervjuet uten at det var inngått avtale om intervjuets tema». I tillegg påpekes det: «Det Kristiansen imidlertid ikke er kjent med, er at det skal være en akseptert og velkjent arbeidsmetode fra pressen, å inngå intervjuavtaler som deretter brytes, for på den måten å få i stand et intervju man ellers ikke ville fått (…).»

Hva angår VGs avvisning av muligheten for å inngå «en bindende avtale i forkant», anfører klageren: «Dette henger for øvrig svært dårlig sammen med at Talseth erkjenner å ha gitt løfter om begrensninger i intervjuets tema.» (Her henviser klageren til den nevnte e-posten, sekr. anm.) Videre avviser klageren at journalisten «gjorde det klart for Jarre at hva intervjuet dreide seg om var opp til hva Kristiansen valgte å uttale seg om.»

Når det gjelder gjengivelsen av klagerens «uttalelser om dop og rusmisbruk», bemerkes det at disse er «tatt ut av den sammenheng de fremkom i». Det anføres dessuten at klagerens uttalelser om samme tema i 2004 i programmet Lydverket til forskjell fra VGs artikkel var et «bevisst valg», ettersom «[p]rogrammet ble kringkastet sent på kvelden etter barns leggetid, og (…) han var klar over innholdet og egne uttalelser og han var klar over vinklingen – og av den grunn hadde han anledning til å forberede familie og venner på at han hadde valgt å stå frem offentlig – i et seriøst fjernsynsprogram».

Med hensyn til sitatsjekken og tidsaspektet for denne, anfører klageren at journalisten «ga helt klart uttrykk for at dette hastet, og at Kristiansen ikke hadde som valgalternativ å be om utsettelse eller ytterligere tid».

Etter klagerens mening, «gir [VG] uttrykk for en total ansvarsfraskrivelse, både i forhold til intervjuets tema og intervjuobjektets forutsetninger og sitater», og klageren påpeker at det «antakelig [er] derfor norske underholdningsartister er tilbakeholdne med å la seg intervjue».

Verdens Gang (VG) avviser at avisen har brutt god presseskikk. Slik VG ser det, var premissene for intervjuet helt klare, og avisen anfører: «Det er riktig som klager hevder at det i utgangspunktet var Kristiansens planlagte opptreden med The Only Ones i august som initierte vår journalistiske interesse. (…) Men det var Kristiansen selv, uoppfordret og frivillig, uten press eller føringer, som i intervjusituasjonen røpet nyheten om sin narkosprekk og utdypet forhold i den forbindelse.» (VGs utheving, sekr. anm.)

VG fastholder også at avisen har gjengitt meningsinnholdet i klagerens uttalelser, og påpeker at sitatene «ble bekreftet og godkjent av Kristiansen før offentliggjøring». Etter VGs mening, ble intervjuet også gitt en saklig presentasjonsform. Dessuten mener VG at tittelen på førstesiden er «faktisk riktig» og at den hadde dekning i stoffet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er DumDum Boys-gitarist Kjartan Kristiansen via advokat, som påklager et intervju med ham i Verdens Gang (VG), og førstesidehenvisningen til intervjuet. Klageren mener henvisningen er spekulativ, uriktig og misvisende, og at sakens vinkling og dimensjon er «ute av proporsjoner». Etter klagerens mening har VG brutt avtalen for intervjuet og opptrådt uredelig, ettersom den publiserte artikkelen omtaler forhold utenom det som var det avtalte utgangspunktet for intervjuet. I tillegg anfører klageren at han er feilsitert.

VG bestrider at avisen har brutt god presseskikk. VG anfører at førstesidehenvisningen er korrekt og dekkende for innholdet i intervjuet, og at artikkelens vinkling og presentasjon er saklig og balansert. Det avvises at VG har inngått noen bindende avtale om begrensninger i temaer som intervjuet skulle omfatte, og avisen påpeker at det var klageren selv som brakte temaet rus på banen. VG anfører dessuten at klageren er velkjent med pressens arbeidsmetoder etter mange år i rockebransjen, og at alle sitater er opplest og utformet i nært samarbeid med ham.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at begge parter opplyser at utgangspunktet for det påklagede intervjuet var klagerens kommende opptreden med det engelske bandet The Only Ones, og at det publiserte intervjuet i tillegg omtaler og fokuserer på klagerens forhold til rusmidler. Når det gjelder hvilke avtaler og begrensninger som var lagt for intervjuet og dets tema, konstaterer utvalget at påstand står mot påstand. Utvalget kan derfor vanskelig ta stilling til om det er begått noe avtalebrudd.

Utvalget merker seg imidlertid at begge parter også bekrefter at klageren fikk lese gjennom sitatene før publisering, og at han kun skal ha bedt om endring av én avgitt uttalelse. Selv om klageren innvender at han fikk knapt med tid til sitatsjekken, og at korrigeringen av den ene uttalelsen ble feil, kan ikke utvalget se at klageren har bestridt at han har uttalt seg om temaene som formidles i intervjuet.

Slik utvalget ser det, må man i det påklagede tilfellet kunne legge vekt på, slik VG også anfører, at klageren gjennom sin mangeårige karriere som rockemusiker har lang medieerfaring og derfor burde forstå at hans uttalelser til journalisten kunne bli publisert.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse