Antirasistisk Senter, v. infoleder Henrik Lunde mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 196/02


SAMMENDRAG:
Fædrelandsvennen brakte 18. november 2002 en artikkel over fire spalter med tittelen: «Antirasister stjal for 60.000». Artikkelen, som ikke var illustrert, hadde følgende ordlyd:

» 22 ungdommer har anmeldt tyverier for nær 60.000 kroner. Ty­veriene er begått av ungdommer med inn­vandrerbakgrunn fra Antirasistisk senter i Oslo.

KRISTIANSAND: ‑ Det meste av det som ble stjålet, kom til rette i løpet av lørdag og søndag, men noe mangler fortsatt. Vi vil etterforske dette som et van­lig tyveri, selv om lederne ikke vil si hvem gjerningsmannen er, sier Yngve Svendsen, som er vaktleder ved Sentrum politistasjon i Kristiansand.

Tyveriene skjedde da 150 ungdommer var på musikktea­terkurs på Haumyrheia skole i helgen. Lederne for kurset tok saken i egne hender og satte i gang in­tern etterforskning. Politiet fikk melding om tyveriene klokken 14.00, men hadde ikke tid til å sende ut en patrulje før ved 18‑tiden.

Omkring 120 ungdommer i alderen 15‑19 år fra distriktet var invitert til rusfritt musikk­teater denne helgen i regi av IOGT‑organisasionen Juvente og Kolon Musikkteater. Ung­dommene er i hovedsak ikke medlemmer i Juvente eller Ko­lon, men har blitt invitert med. I tillegg til disse kom Juvente i Oslo i samarbeid med Antira­sistisk senter med en gruppe på 30 personer, hvorav en bety­delig andel med innvandrer­bakgrunn. Og det var i følge po­litiet et par av disse som viste seg å være ekstra langfingrete. Etter hva Fædrelandsven­nen kjenner til, tilstod en eller to av
ungdommene tyveriene. De leverte tilbake en hel sekk med diverse tyvegods lørdag. Fra de to klasserommene var det stjålet flere mobiltelefo­ner, diskman, øreplugger, di­sketter, bankkort, fotoappara­ter og penger.

‑ Vi akter å finne ut hvem som har gjort dette. Tross alt er det snakk om tyverier på nærmere 60.000 kroner, og det må gjerningsmennene stå til rette for, sier Andersen. Tyveriene fra bagasjen på to av klasserommene hvor kurs­deltakerne overnattet, ble oppdaget ved 10.30‑tiden av en jen­te som så at noen hadde rotet i tøyet hennes og mobiltelefonen var borte. Det viste seg at flere hadde hatt uvedkommende på besøk, og dermed ble det satt i gang intern etterforskning.

‑ Men det blir helt feil grunn­lag å beskytte disse ungdom­mene på. Når 22 har valgt å anmelde forholdet, så er det selv­sagt en sak for politiet, sier po­litibetjent Kenneth Fidjeland som søndag var på stedet. Harald Stensland som er daglig leder i Kolon musikktea­ter i Kristiansand var på kur­set som en av lederne.

‑ Jeg beklager det som skjed­de. Vi ønsket ikke å stigmatise­re hele den store gruppen som kom fra Oslo. Derfor forsøkte vi å finne ut nøyaktig hvem som hadde stått bak tyverirai­det. Men totalt sett tror jeg ikke opplegget vårt ble for mye pre­get av det som skjedde, sier Stensland. Bussen med de 30 ungdom­mene og lederne fra Oslo forlot Haumyrheia skole ved 10.30‑ti­den. Da hadde ledene lovet at de skulle snakke alvorlig med gjerningsmennene.»

Fem dager senere, 23. november 2002, brakte Fædrelandsvennen et enspaltet innlegg på sin leserbrevside:

«Uriktig av
Fædrelands-
vennen

I et oppslag 18. november skriver Fedrelandsvennen om tyverier som skjedde på et helgeseminar i regi av Juvente og Kolon musikkteater. Tittelen er «Antirasister stjal for 60.000». I artikkelens ingress slås det fast at «Tyveriene er begått av ungdommer med innvandrerbakgrunn fra Antirasistisk Senter i Oslo.»

Dette er feil. Antirasistisk Senter hverken deltok eller hadde noe samarbeid med Juvente om dette seminaret. Ungdommene som deltok fra Oslo var heller ikke «fra Antirasistisk Senter» slik Fedrelandsvennen feilaktig skriver, men invitert direkte fra Juvente uten at Antirasistisk Senter hadde noe med turen å gjøre.

Noen av ungdommene som deltok er involvert i prosjektet New Page som leier kontorplass hos oss for prosjektadministrasjon. Bruken av ordet «antirasister» om ungdommene forsterker inntrykket av at dette var Antirasistisk Senters ungdommer, noe som Fedrelandsvennen ikke har dekning for å påstå. Fedrelandsvennen burde tatt seg bryet med å ta en telefon til oss før de gikk ut og erklærte at Senterets ungdommer hadde begått tyveriene.
Slike feilaktige opplysninger er svært skadelig både for Antirasistisk Senter og ikke minst for de ungdommene som virkelig er knyttet til Senteret, og som har reagert sterkt på oppslaget.»

Leserinnlegget var undertegnet av informasjonslederen for Antirasistisk senter, Henrik Lunde.

14. desember 2002 brakte så Fædrelandsvennen en liten enspaltet rettelse, under vignetten » VI RETTER»:

Fædrelandsvennen skrev 18. november at antirasister stjal for 60.000 kroner under et arrangement ved Haumyrheia skole i Kristiansand. Det ble også hevdet at ungdommene var knyttet til Antirasistisk senter i Oslo. I ettertid viser det seg at opplysningene er feilaktige, og at det ikke er grunnlag for å knytte ungdommene til Antirasistisk senter i Oslo. Fædrelandsvennen beklager feilen. Red.

KLAGEN:
Klager er Antirasistisk Senter ved dets informasjonsleder. Klagebrevets innhold fremgår delvis av leserbrevet som er gjengitt ovenfor. I tillegg heter det blant annet:
«Vi har forsøkt å rette på det inntrykket som ble skapt før vi besluttet å sende denne klage.
Vi kontaktet både politiet (som Fedrelandsvennen oppga som kilde) og avisen samme kveld som artikkelen stod på trykk. Vi la fram sakens fakta og ble lovet en beriktigelse. Denne kom ikke på trykk som lovet av avisen. Undertegnede kontaktet redaktør Finn Holmer-Hoven 20.11. og sendte et korrigerende innlegg vi ønsket på trykk på redaksjonell plass.» (Innlegget gjengitt over.)

Klageren peker på at han aldri har tvilt på at det var politiet som var kilde for de feilaktige opplysningene, og viser videre til et svar via e-post fra avisens sjefredaktør, der det ifølge klageren heter:

«Vår artikkel er basert på de opplysninger vi fikk av politiet. Vi fikk opplyst at ungdommene fra Oslo var i Kristiansand i forbindelse med et samarbeid med Juvente sentralt og Antirasistisk senter i Oslo. Politiet bekrefter at det var ungdommer fra denne gruppen (ca. 30) som hadde begått tyveriene. Vår politikilde knyttet dem til Antirasistisk senter og uttalte til oss at «ungdommene vil bli tatt hånd om av Antirasistisk senter og barnevernet når de kommer til Oslo søndag ettermiddag». Dersom du fortsatt vil ha innlegget på vil vi på vår side svare med de informasjoner vi har fra politiet.»

«Til tross for redaktørens trussel om å henge på en hale på mitt innlegg ønsket jeg fortsatt å få det på trykk. Lørdag 23.11 kom innlegget på trykk, men ikke på redaksjonell plass, men i leserbrevspalten i seksjon 2. Redaktøren hadde droppet å henge på noen hale, men i stedet flyttet innlegget til en mindre synlig plass i avisen. Å sette korreksjonen på trykk fem dager senere i en leserbrevspalte er langt fra tilfredsstillende og ikke egnet til å rette opp det feilaktige inntrykket Fedrelandsvennen har skapt.»

TILSVARSRUNDEN:
Fædrelandsvennen skriver blant annet i sitt tilsvar:

» På det tidspunkt reportasjen ble laget hadde ungdommene forlatt Kristiansand og vår journalist hadde derfor ingen muligheter til å oppsøke disse eller sjekke identiteten til de involverte. Han hadde heller ingen foranledning til å tvile på politiets opplysninger.

Når klageren hevder at avisen er blitt kontaktet samme kveld som artikkelen stod på trykk og ble lovet en beriktigelse, er dette ukjent både for journalist Versland og undertegnede. Derimot ble jeg som ansvarlig redaktør kontaktet av klager pr. e‑post 20. november, med et innlegg som ble forlangt trykket på redaksjonell plass. Klageren fikk et svar hvor vi redegjorde for hvilke opplysninger artikkelen var basert på. Vi gjorde det klart at dersom innlegget ble trykt ville vi på vår side måtte redegjøre for hva vi baserte våre opplysninger på. Det ville selvsagt ikke ha skjedd i form av en redaksjonell «hale» på innlegget, men i en kort redegjørelse i neste dags avis. På det tidspunkt hadde vi på nytt vært i kontakt med våre kilder i politiet, som bekreftet sin første versjon, men som gjorde oppmerksom på at de måtte stole på de opplysninger de pågrepne hadde gitt til politiet når de ble bedt om å identifisere seg selv og oppgi personalia. Og vi hadde heller ikke mottatt noen henvendelse fra politiet med anmodning om å korrigere de opplysninger vi hadde trykket med dem som kilde. Innlegget fra informasjonsleder Lunde kom på trykk på leserbrevsiden 23.11.02. Etter en nærmere vurdering valgte vi å avstå fra noen etterfølgende redegjørelse fra vår side, som ville kunne utarte seg til en polemikk.

Etter vi mottok PFU‑klagen tok vi igjen kontakt med Antirasistisk Senter for om mulig å løse saken i minnelighet slik det oppfordres til. Selv om vi fortsatt mente de faktiske forhold var uavklarte, var vi villige til å akseptere deres versjon og tilbød vi oss å rykke inn en rettelse på redaksjonell plass med en ordlyd som ble forelagt Senteret til uttalelse, med invitasjon til å komme med alternative forslag til formuleringer. Dette ble avvist av Senteret. Rettelsen ble allikevel tatt inn på redaksjonell plass 14.12.02. (gjengitt over; sekr. anm).»

Klageren fastholder sin kritikk i sitt tilsvar, og skriver blant annet:

«I avsnitt 3 i brevet (avisens tilsvar; sekr. anm.) forklarer Fædrelandsvennen hvordan koblingen skjedde ved å fortelle at politiet hadde oppgitt at «ungdommene ville bli tatt hånd om av Antirasistisk Senter og barnevernet når de kommer til Oslo søndag ettermiddag». Dette er også en faktisk feil, da noe slik(t) mottak aldri var hverken avtalt eller gjennomført, men poenget er at selv om det hadde vært riktig ville det likevel ikke kunne rettferdiggjøre ordbruken i artikkelen som «Antirasister stjal» og «ungdommer fra Antirasistisk Senter».

Fædrelandsvennen skriver i avsnitt 5 at det er ukjent at avisen ble kontaktet samme kveld som artikkelen stod på trykk. Antirasistisk Senters leder Nadeem Butt (hadde) en lang samtale med vaktsjefen samme kveld hvor det ble lovet en beriktigelse. Dagen etter kom en oppfølgende artikkel der det ikke var noen direkte kobling mellom oss og ungdommene. Men noen beklagelse av den opprinnelige artikkelen kom ikke og jeg tok derfor kontakt med redaktøren via e‑mail.

Vi ser fremdeles denne saken som så belastende at vi ber PFU om å vurdere Fædrelandsvennens fremgangsmåte i denne saken. Mitt innlegg på leserbrev-spalten i seksjon 2 og den mikroskopiske rettelsen 14.12 kan på ingen måte sies å rette opp det inntrykk som den opprinnelige artikkel skapte.»

Fædrelandsvennen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Fædrelandsvennen i forbindelse med tyverier under et arrangement i Kristiansand, der avisen feilaktig opplyste at ungdommer fra Antirastisk Senter i Oslo sto bak tyveriene. Senteret påklager artikkelen, ettersom ingen derfra var involvert i det hele tatt. Klagen gjelder også det som betegnes som avisens manglende vilje til å korrigere de feilaktige opplysningene på en skikkelig måte.

Fædrelandsvennen anfører at de omstridte opplysningene var fra politiet og at man ikke hadde noen grunn til å tvile på dem. Videre hevder avisen at et innlegg fra klageren kom på trykk tre dager etter at det ankom redaksjonen. Avisen påpeker også at den , til tross for at de faktiske forhold var uavklarte, valgte å trykke en rettelse på redaksjonell plass, med en ordlyd som på forhånd var forelagt klageren.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at Fædrelandsvennen, på det tidspunkt artikkelen gikk i trykken, selv mente å ha grunnlag for påstanden om at ungdom tilknyttet Antirasistisk Senter sto bak tyveriene. Likevel finner utvalget at avisen har brukt en for konstaterende tittel og ingress. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».

Når det gjelder tidspunktet for når klagerens motforestillinger ble kjent for avisen, registrerer utvalget at påstand står mot påstand. Utvalget konstaterer imidlertid at avisens rettelse og beklagelse først kommer nesten en måned etter den påklagede artikkelen og i en lite synlig form. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

Fædrelandsvennen har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 25. februar 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen