Else Sønsterød mot Porsgrunns Dagblad

PFU-sak 195/98


SAMMENDRAG:
Porsgrunns Dagblad hadde mandag 30. november 1998 et oppslag over fire spalter på side 15 (sportsside) med tittel: » Kokki brakte 17-åring til TÅRER» . Ingressen lød:
«Herøya-Gjerpen 2 26-30 (11 – 15). Herøya gikk på sitt første tap for sesongen, og trener Jens Kåre Kokki Aasen lot frustrasjonen flomme over både spillere, motstandere og dommere.»
Videre i teksten:
«Verst gikk det ut over en av Herøyas yngste spillere. Ved siden av å kjefte, brukte Aasen kroppsspråk for å demonstrere hvor misfornøyd han var med henne. Resultatet ble at den 17 år gamle jenta begynte å gråte. PD (Porsgrunns Dagblad; sekr. anm.) forsøkte å få en kommentar fra Kokki søndag kveld, men da var han ikke til stede. Oppmann Morten Olafsen i Herøya benekter imidlertid at trenerens temperament skaper problemer. – De vet hvordan han er og har et greit forhold til det som skjer under kampene, sier han. – Du tror ikke kjeftingen kan være vel tøff for yngre spillere? – Dette her går på arbeidsoppgaver og ikke person. Det vet jentene, mener Olafsen. – Men kan det være nødvendig å la det gå så langt at spillerne feller tårer i en håndballkamp? – Slike reaksjoner kan ha med krav og forventninger til seg selv å gjøre, svarer Olafsen. Han forteller at klubben ofte
diskuterer retningslinjene på dette området, og gjentar at så lenge kritikken dreier seg om arbeidsoppgaver og ikke person, må det være greit.»
Oppslaget er illustrert med to fotos, det ene ( fire spalter) med bildetekst: » Forbanna: Jens Kåre Aasen gav høylydt uttrykk for hvor misfornøyd han var med spillerne i oppgjøret mot Gjerpen lørdag .»
Avisen hadde også en førstesidehenvisning over én spalte, med tittel » Brakte 17-åring til tårer» og et enspaltet bilde av treneren.
Den påfølgende dag, tirsdag 1. desember , hadde PD en artikkel over en spalte med tittel » Reagerer på PD-oppslag» . Her er sekretæren i Herøya IF intervjuet, og han mener at treneren oppførte seg bra under kampen.
Dagen etter, onsdag 2. desember , hadde avisen et oppslag over fem spalter på side 19, med tittel » Herøya-miljøet forsvarer ?Kokki?» , og med undertittel » – Det var ikke hans skyld at spilleren begynte å gråte» . I artikkelen er det flere personer med sentrale roller i klubben som kritiserer avisas oppslag to dager tidligere og som avviser at treneren har opptrådt ukorrekt.
Avisen hadde samme dag også en lederkommentar om saken, og sin egen dekning av den. Lederen avsluttes slik: » For oss i PD er det et mål å drive kritisk sportsjournalistikk, og vi synes derfor det er viktig å sette søkelyset på kritikkverdige forhold. Når en 17-årig 3. divisjonsspiller blir skjelt ut av sin trener slik at hun begynner å gråte, har vi faktisk en jobb å gjøre der og da. »

KLAGEN:
Klageren er engasjert i håndballmiljøet i Grenland. Etter henvendelse fra sekretariatet er det innhentet samtykke til klagebehandling fra den omtalte treneren. I den korte klagen heter det:
«Vi er ganske mange i og omkring håndballmiljøet her som mener at Porsgrunns Dagblad har gått langt over streken ved å henge ut en håndballtrener med navn, bilde og uetisk omtale. Håper dere kan gi Porsgrunns Dagblad en ?oppstramming?».

TILSVARSRUNDEN:
Porsgrunns Dagblad tilbakeviser at avisen på noen måte har brutt med de presseetiske reglene i sin omtale av hendelsen. I tilsvaret vises det til at journalisten satt bare noen meter unna laglederbenken og ikke er i tvil om at det var trenerens oppførsel som var årsaken til jentas reaksjon. Avisen mener slik oppførsel er kritikkverdig. Videre viser avisen til at det ville være meningsløst ikke å identifisere treneren, og at man ga treneren anledning til såvel samtidig som etterfølgende kommentar, noe han ikke ønsket. Det understrekes også at en representant for lagledelsen ble intervjuet i den påklagede artikkelen, og at ledelsen i klubben kom til orde med sin versjon i etterkant. Avisens redaktør konkluderer slik:
«Jeg kan ikke se at Porsgrunns Dagblad har brutt god presseskikk i denne saken. Vi har overholdt tilsvarsretten, og en såpass klar observasjon tilfredsstiller etter min mening nødvendige krav til journalistisk metode. I tillegg synes jeg det er viktig at sportsjournalistikk er mer enn referater og rundetider – at sports-journalister også våger å sette søkelys på kritikkverdige forhold i idretten.»

Klageren hevder i sitt tilsvar at også 17-åringens oppfatning burde vært gjenstand for avisens oppmerksomhet. Videre antyder klageren at bakgrunnen for avisens «voldsomme reaksjon» er av eldre karakter enn den omtalte hendelsen. Utover dette har ikke klager nye synspunkter.
Avisen beskriver i sitt siste tilsvar hvilken kontakt det var mellom avisen og representanter for klubben etter at det innklagede oppslaget sto på trykk. Dette for å vise at avisen har overholdt kravene til tilsvarsrett.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
En representant for håndballmiljøet på Herøya mener Porsgrunns Dagblad «gikk over streken» da avisen omtalte en navngitt håndballtreners oppførsel under en kamp. Ifølge artikkelen skal en av lagets yngre spillere ha tatt til tårene på grunn av trenerens opptreden, noe klageren mener er en helt feilaktig fremstilling. Den omtalte treneren har gitt sitt sam-tykke til klagebehandling.
Porsgrunns Dagblad mener beskrivelsen av hva som skjedde under håndballkampen er korrekt og at det ville vært meningsløst ikke å navngi treneren. Avisen anfører dessuten at treneren selv ble tilbudt så vel samtidig som etterfølgende kommentar, uten å benytte denne muligheten. Porsgrunns Dagblad viser imidlertid til at en representant for lagledelsen ble intervjuet samme dag, og at ledelsen i klubben slapp til med sin versjon i etterkant av artikkelen.
Pressens Faglige Utvalg mener Porsgrunns Dagblad var i sin fulle rett til å omtale trenerens adferd under håndballkampen og hvilke reaksjoner dette medførte. Av den påklagede artikkelen går det klart frem at det er journalistens egen observasjon som er grunnlaget for omtalen. Utvalget vil heller ikke kritisere avisen for å ha navngitt og avbildet treneren. Han er kun omtalt i kraft av sin treneroppgave og hans identitet vil være kjent blant leserne.
Utvalget har ellers lagt vekt på at både den omtalte treneren og representanter for klubben ble gitt anledning til så vel samtidige som etterfølgende kommentarer til saken, men at treneren tilsynelatende ikke har ønsket å benytte seg av denne retten. Utvalget mener at avisen, både i den innklagede artikkelen og i de påfølgende dagene, gjorde det man med rimelighet kunne forvente for å presentere trenerens og klubbens syn på og vurdering av den omtalte hendelsen.
Porsgrunns Dagblad har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 26. januar 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen