Ludvig Nikolaisen mot Radio R35

PFU-sak 195/06


SAMMENDRAG:

Radio R35, som oppgir å være lokalradio for Modum, Sigdal, Krødsherad, Nedre Ringerike og Øvre Eiker, brakte lørdag 6. oktober 2006 følgende nyhetsmelding:

(Nyhetsoppleser Helge Solbakken:)

Ludvig Nikolaisen fra Geithus, som representerer Arbeiderpartiet i Modum-politikken, fikk ikke medhold i den kommunale klagenemnda om å betale kloakkavgift for vannet han bruker i sitt private badebasseng i sin hage. Tidligere har teknisk etat gitt Nikolaisen blankt avslag på hans innsigelser, og som ventet ble ikke resultatet annerledes etter klagen. Nikolaisen har fått det for seg at han ikke skal betale 618 kroner for de 30 kubikkmeter med vann han fyller i sitt svømmebasseng fordi han ikke tømmer dette i kloakken, men i en bekk. Men Nikolaisen vil fortsette farsen og sender saken til fylkesmannen der han etter all sannsynlighet går på en ny smell. Politikere Radio R35 har vært i kontakt med, synes det er pinlig at en kommunalpolitiker bruker andres tid på krangel om sine egne utgifter til vannet i sitt svømmebasseng, og sier at en Arbeiderpartipolitiker burde bruke sine krefter til beste for innbyggerne på helt andre saker.

KLAGEN:

Klager er den omtalte Ludvig Nikolaisen. Han skriver i klagebrevet:

«Sender inn en klage på fremstilling av en privat sak på Radio R-35 ved redaktør Helge Solbakken. I opplesning av lokale nyheter den 06.10.06 kl 8.33 til kl 0900, kom Helge Solbakken med private ytringer i forhold til privat sak som jeg har med Modum kommune.

Saken jeg har med Modum kommune gjelder betaling av kloakk avgift som ikke er belastet kloakken – jeg holdt tilbake kr 680, men har betalt de 680 for flere mnd siden. Helge Solbakkens bemerkning i denne saken var at jeg ville få en ny smekk ved videre anking og hans fremstilling fikk det også til å høres ut som jeg ikke har betalt regningen min. Sakens fremstilling er uriktig og med litt undersøkelser kunne redaktøren fått de riktige opplysningene i denne saken. At jeg er AP politikker har ikke noe med denne saken å gjøre, som Helge Solbakken også legger vekt på i sin fremstilling.»

Før Radio R35 rakk å svare på klagen mottok sekretariatet nok et brev fra klageren. Der opplyser han at han har bedt om å få utlevert opptak av det påklagede innslaget, men at han hadde fått beskjed om at han måtte framlegge godkjenning fra politiet. Han anfører ellers at «saken framstår som defus og «tablå». Han opplyser videre at han har vært i kontakt med redaktøren for radiostasjonen, men at det ikke var tegn til forsoning. Han opplyser også at redaktøren lo rått da han ble fortalt at saken var innklaget til Pressens Faglige Utvalg.

TILSVARSRUNDEN:

Radio R35 avviser klagen. Det anføres i tilsvaret at klageren er en person som flittig hevder sine meninger i det offentlige rom, og at han er en ivrig tipser til media. Videre:

«Når det gjelder «bassengsaken» har han profilert seg kraftig også i avisene og i lokal-TV for å fremme denne saken og har i høyeste grad medvirket til en kraftig fokusering på sin egen person. Radio R35 har omtalt saken flere ganger og nyhetsmeldingen ble laget på bakgrunn av at Nikolaisen nok en gang fikk avslag på sin henvendelse. Nikolaisen er medlem av kommunestyret i Modum som representant for Arbeiderpartiet og det er på bakgrunn av henvendelser til politikere både i hans eget parti og andre partier at meldingen er formulert. Det skal her påpekes at Nikolaisen kjører kampanje i media som går stikk imot det som er gjeldende regler i Modum kommune som han som politiker er valgt til å påse at overholdes.»

Radiostasjonen anfører at man anser det som helt naturlig å legge vekt på at klageren er Ap-politiker. Det opplyses også at man tidligere har meldt at han har betalt de omtalte 680 kronene.

Klageren reagerer på at R35 trekker inn andre politikere i saken. Han mener redaktøren i Radio R35 burde prøve å stå på egne ben. Videre heter det i klagers tilsvar:

«Radio R-35 hadde muligheten, om viljen hadde vært til stede i denne sak. Han burde som i andre saker intervjue meg, men i framstillinger i brev av 8.11.06 (Radio R35s tilsvar; sekr. anm.) (går det) klart frem (at) proletaren skal taes. Saken kom opp i følge av brev til kommunen om at jeg hadde holdt igjen 618.- kr i kloakkavgift. Avisen Drammens tidene tok kontakt, Modum TV tok også kontakt, disse spør meg med visse mellom rom om det er nye nytt i saken.»

Radio R35 har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, en navngitt lokalpolitiker i Modum, mener lokalradiostasjonen Radio R35 brøt god presseskikk da den sendte et nyhetsinnslag om at den kommunale klagenemnda hadde avslått en anke fra ham. Anken dreide seg om at klageren var pålagt å betale kloakkavgift for vannet han bruker i sitt private svømmebasseng. Klageren mener innslaget inneholdt private ytringer om en privat sak. Han mener også at opplysningen i innslaget om hans verv som representant i kommunestyret, ikke har noe med saken å gjøre.

Radio R35 avviser klagen, og anfører at klagerens «bassengsak» er vel kjent og omtalt i flere medier tidligere, inkludert Radio R35. Radiostasjonen mener at klagerens verv som lokalpolitiker er en av begrunnelsene for å omtale saken.

Pressens Faglige Utvalg mener Radio R35 var i sin fulle rett til å omtale at klageren hadde fått avslag på sin anke på vedtaket om at han må betale kloakkavgift for vannet han bruker i svømmebassenget sitt. Denne retten vil, slik utvalget ser det, gjelde uansett hvem det er som anker, men blir ikke mindre viktig når det er en lokal politiker det handler om.

Utvalget oppfatter videre klagen slik at klageren reagerer på at radiostasjonens redaktør, som også var den som leste det påklagede nyhetsinnslaget, tilla innslaget egne private meninger. Slik utvalget ser det, berører dette Vær Varsom-plakatens punkt 4.2, som pålegger pressen å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Radio R35 har blandet fakta og kommentarer, og utvalget mener at radiostasjonen med fordel kunne ha skilt ut redaktørens egen kommentar fra nyhetsopplesningen. Utvalget legger likevel avgjørende vekt på at det for lytterne neppe bød på problemer å skille det ene fra det andre, særlig fordi det dreide seg om en sak som var kjent fra tidligere omtale.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Radio R35 ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2006

Odd Isungset,
Ellen Arnstad, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller