Høgskolen i Østfold v. høgskoledir. Wiktor Tvete og personaldir. Birgitta Næss mot Fredrikstad-Avisa Demokraten

PFU-sak 194/01


SAMMENDRAG:

Fredrikstad-avisa Demokraten brakte 12. november 2001 et leserinnlegg på «Ordet fritt»-siden med tittelen « Mobberne på Kråkerøy ». Innsenderen Joar Tranøy, som er psykolog og tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, tar utgangspunkt i Demokratens tidligere omtale av «en hemmelig-stemplet rapport fra bedriftshelsetjenesten» om arbeidsforholdene ved helsefaghøgskolen på Kråkerøy (avdeling av Høgskolen i Østfold).

I innlegget vises det til en lederartikkel i Demokraten 30. oktober, som «påpeker blant annet meget treffende at det er ? beklemmende og betenkelig når dekanus ved skolen nærmest gjør det som er mulig for bagatellisere den rapport bedriftshelsetjenesten har utarbeidet. ?»

Deretter skriver innsenderen bl.a.:

« Dekan (XX)s bagatellisering er dessverre symptomatisk for hennes manipulerende lederstil. (XX) har et mål/middelsiktepunkt på alt og alle, og seg selv. Følgen er en almen manipulerende væremåte. Dessverre er hun [i] stor grad selv årsak til problemene på Kråkerøy.

Ledelsen ved helsefag og personaldirektør i Halden – drev et sjofelt svarteperspill overfor meg. De ga aldri begrunnelse på hvorfor jeg ble grovt forskjellsbehandlet
med hensyn til arbeidstidsordningen. (…) Andre ansatte tilhørende hoffet og venninnene til dekan (XX) kunne gå og komme nesten som de ville. (…) Eksemplene er dessverre mange på, at ledelsen ved Kråkerøy driver mobbing av enkelte ansatte som defineres som faglige avvikere som de ikke liker. »

Også høgskolens kontorsjef (NN) omtales i innlegget, i tilknytning til et brev hun skal ha sendt innsenderen om at «det å være sammen med egne barn er ingen permisjons-grunn».

KLAGEN:

Klager er ledelsen ved Høgskolen i Østfold, med samtykke fra de direkte berørte og som omtales i leserinnlegget.

«Etter høgskolens vurdering er deler av dette innlegget direkte injurierende , og vi ønsker en vurdering av om det er forenlig med VÆR VARSOM-plakaten og god presseskikk å trykke dette innlegget slik det sto.

Vårt neste spørsmål tar utgangspunkt i det den samme plakaten sier om at dem som blir angrepet skal kontaktes og få mulighet til å gi et tilsvar i samme utgave av avisen. Burde ikke redaktøren/avisen ha kontaktet de det gjelder for å kunne gi dem denne mulig-heten? Vi synes ikke det holder at høgskolen ved rektor sjøl tok kontakt da avisen var trykt for å be om spalteplass dagen etter.» (Vedlagt).

TILSVARSRUNDEN:

Demokraten viser til sin opprinnelige reportasje 26. oktober (vedlagt) om arbeidsforholdene ved helsefaghøgskolen. «Artikkelen ble laget på bakgrunn av en rapport fra Halden Felles Bedriftshelsetjeneste hvor det ble reist til dels sterk kritikk av arbeidsforholdene så vel som deler av samarbeidsformene ved Helsefaghøgskolen.»

«I forbindelse med artikkelen kontaktet vi også dekanus (XX) ved Helsefaghøgskolen. Hun fikk muligheten til å svare på kritikken, og gi sine kommentarer til rapporten. Noe hun også gjorde – i tillegg til å uttrykke skuffelse for at rapporten var tilgjengelig for offentligheten. »

«I kjølvannet av denne saken mottar vi et leserbrev fra psykolog og tidligere første-amanuensis ved Helsefaghøgskolen, Joar Tranøy. Tranøy har sterke synspunkter på (XX)s kommentarer til saken, og ønsker å komme med sine betraktninger og erfaringer.»

« Som følge av dette leserbrevet valgte høgskolens rektor å skrive et tilsvar. Dette tilsvaret ble ikke plassert under ?Ordet fritt?, men ble løftet fram til ledersiden. Leserbrevet ble trykket på første avisdag etter at vi mottok brevet. Slik vi etterstreber når det oppstår debatt om enkeltsaker i vår avis. »

«At ledelsen ved Helsefaghøgskolen klager på at Demokraten ikke kontaktet skolen før vi trykket leserbrevet har vi ingen forståelse for . Det er ikke vanlig praksis at enkeltparter får informasjon om leserbrev redaksjonen mottar. (…) Tilsvarsretten ble benyttet da saken ble behandlet redaksjonelt, og på vårt initiativ i forkant av saken som sto på trykk 26. oktober. »

Klageren understreker at klagen gjelder Tranøys innlegg 12. november, og ikke handler om avisens reportasje 26. oktober, «selv om vi nok er noe forundret over hva som slås opp».

Vedlagt tilsvaret følger kopi av «Konklusjon og anbefaling» fra Halden Felles Bedrifts-helsetjeneste etter den omtalte arbeidsmiljøundersøkelsen. Som hovedkonklusjon slås det fast: « Avd. for helsefag er en arbeidsplass preget av trivsel og trygghet, der de ansatte opplever å ha meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver. » Det tilføyes imidlertid at « på flere områder synes det likevel å være behov for tiltak for å bedre arbeidsmiljøet .» Deretter opplistes «faktorer» som man anbefaler «fokuseres».

Klageren mener undersøkelsens konklusjoner stiller det påklagede leserinnlegget i « enda mer injurierende lys ». «Vi er fortsatt av den oppfatning at når man valgte å trykke leserinnlegget, så burde man ha kontaktet høgskolens ledelse i forkant. Vi mener at tilsvarsrett i denne sammenheng ikke kan sies å være ivaretatt i forbindelse med artikkelen som sto på trykk 26. oktober. Innlegget under ?Ordet fritt? er et direkte angrep på personer, og da spesielt på dekanus (XX). »

«Vi mener faktisk også at et varsel om at innlegget kom ville ha gitt oss mulighet til en beredskap når så harde personangrep blir publisert i lokalmiljøet.»

Demokraten har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg i Fredrikstad-avisa Demokraten, der det på bakgrunn av en arbeidsmiljørapport som avisen tidligere hadde omtalt, ble reist sterk kritikk av navngitte personer i ledelsen ved Høgskolen i Østfolds helsefagavdeling. Høgskolens ledelse, med samtykke fra de berørte, påklager det de oppfatter som direkte injurierende påstander og karakteriseringer i innlegget. Klagerne mener dessuten at et slikt angrep på personer burde medført at avisen hadde varslet de berørte på forhånd, og eventuelt gitt dem mulighet til å svare.

Demokraten viser til sin opprinnelige reportasje om arbeidsmiljørapporten, der den sterkest kritiserte i det påklagede leserinnlegget fikk komme til orde. Avisen viser også til at høgskolens rektor raskt fikk på trykk et tilsvar til det påklagede innlegget. Demokraten har ingen forståelse for klagernes ønske om å bli kontaktet innen leserinnlegget ble publisert.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det påklagede leserinnlegget inneholder sterke, personrettede angrep som, hvis de hadde forekommet i en redaksjonell reportasje, ville ha utløst retten til samtidig imøtegåelse. Siden en slik rett normalt ikke kan påberopes når det gjelder leserinnlegg, må det stilles særlige krav til redaksjoners vurdering av påstander og beskyldninger innsendere kommer med mot navngitte personer. Etter utvalgets mening skulle avisen i dette tilfellet ha unnlatt å publisere innlegget i den form det forelå fra innsenderen.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Fredrikstad-avisa Demokraten har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Marvin Wiseth