Namdal sykehus, v. dir. Reidar Tessem mot Se og Hør

PFU-sak 193/99


SAMMENDRAG:
Se og Hør brakte i nr. 44/1999 en reportasje over to sider med tittelen » Reidun skulle gjennom et rutineinngrep – nå ser hun dobbelt: LEGENE OPERERTE FEIL ØYE! «, og med vignetten » Sykehus under lupen «. Ingressen lød:
» Reidun Arnøy (14) våknet alene etter narkosen på et sterilt sykehusrom. Hun ble vettskremt da hun skjønte at legene hadde operert feil øye! »
Av artikkelen framgikk det at «det som skulle være en helt vanlig og ukomplisert operasjon ved Namdal sykehus, ble et mareritt for tiendeklassingen Reidun Arnøy fra Sømna i Nordland. Hun slet med at høyre øye skjelte til siden – og hun skulle gjennom en ukomplisert operasjon». Det meste av artikkelen er basert på intervju med 14-åringens mor.
I oppslaget inngikk også en kort underartikkel med tittelen » SJEFLEGEN BEKLAGER «. Der het det at «sjeflege Øivind Stenvik ved Namdal sykehus legger seg flat. Han innrømmer at Reidun er blitt behandlet på en beklagelig måte, og har full forståelse for at familien reagerer slik de gjør.»
Underartikkelen framstår som et intervju med sjeflegen, som bl.a. uttaler:
» – Ansvarlig lege har ikke hatt god nok kontroll i denne saken. Vi har rutiner som skal hindre forveksling av høyre og venstre. Saken skal opp i vårt kvalitetsutvalg .»

KLAGEN:
Klagen kommer på vegne av Namdal sykehus, ved direktør Reidar Tessem, og gjelder primært at Se og Hør » publiserte et intervju med sykehusets sjeflege uten i det hele tatt å ha vært i kontakt med vedkommende «.
I klagen påpekes sakens tilknytning til en parallell klagesak mot Brønnøysunds Avis (191/99). «Sistnevnte hadde lørdag 16.10.99 et stort oppslag om ei jente som var blitt operert ved Namdal sykehus for skjeling. Se og Hør har nå, såvidt vi oppfatter det, funnet saken så interessant at ukebladet har kontaktet Brønnøysunds Avis. BA-journalisten som skrev saken, for øvrig identisk med avisas redaktør, har så laget en reportasje for Se og Hør.»
Klageren viser til at sjeflegen ble intervjuet av Brønnøysunds Avis i tilknytning til saken, og at Se og Hør har brakt utdrag av dette avisintervjuet. » Slik intervjuet presenteres, ser det likevel ut som om Stenvik har uttalt seg til Se og Hør. Da han ble intervjuet av Brønnøysunds Avis, ble han ikke informert om at intervjuet, eller deler av det, ville bli brukt i Se og Hør. (?) Å bringe uttalelser fra en person uten at den siterte personen er kontaktet, er en så tvilsom praksis at det bør påtales .»

TILSVARSRUNDEN:
Se og Hør bekrefter at den aktuelle reportasjen er kjøpt av redaktøren i Brønnøysunds Avis.
Ifølge bladets tilsvar er redaksjonen «alltid opptatt av at begge parter skal komme til orde på trykk i våre saker». Bladet har notert seg at Brønnøysunds Avis parellelt er innklaget til PFU, «fordi sykehuset ikke fikk muligheten til ?samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger?». » Siden dette ikke var tilfelle i Se og Hør, bruker han (klageren) altså dyrebar tid på å lete etter andre innfallsvinkler. »
Etter bladets mening forsøker klageren «å skape inntrykk av at vi har diktet opp et intervju med Stenvik. Det har vi ikke.» Se og Hør kan for øvrig ikke se at klageren har noe å innvende mot innholdet i selve reportasjen om den øyeopererte 14-åringen, og heller ikke mot «innholdet i sjefslege Stenviks beklagelse». «Med andre ord, Se og Hørs fremstilling av saken er korrekt og balansert».

Klageren mener Se og Hør argumenterer «på siden» av det som er hans påstand. «Hva direktøren ved Namdal sykehus bruker tiden til, er saken uvedkommende. Såvidt jeg har oppfattet det, har sykehuset heller ikke påstått at intervjuet med sjeflege Stenvik er oppdiktet».
Slik klageren ser det, prøver bladet å «skjule seg» bak Brønnøysunds Avis? redaktør. «Men selv om han primært er å laste for at sjeflege Stenvik ikke er gjort oppmerksom på at intervjuet også kom til å bli brukt i Se og Hør, har Se og Hør et selvstendig ansvar for å kontrollere dette.»
Dessuten skriver klageren:
» Et annet moment er at det ikke noe sted i ?Stenvik-intervjuet? i Se og Hør vises til Brønnøysunds Avis, men at det bevisst er lagt opp til at det skal se ut som om sjeflege Stenvik har gitt intervjuet direkte til Se og Hør. Dermed kan bladet heller ikke vise til den ?frie sitatretten? når kilde oppgis, noe Se og Hør da også har unnlatt å gjøre i dette tilfelle .»

Se og Hør anser at «denne ikke-saken koker ned til at sjefslege Stenvik åpenbart er oppbrakt over at hans uttalelser er publisert i Se og Hør.» «At redaktør Eide (Brønnøysunds Avis; sekr. anm.) ikke har opplyst sjefslege Stenvik om at hans kommentarer også ville følge saken i Se og Hør, er muligens beklagelig. Men vi kan ikke med den beste vilje se at dette ville forandret noe på sakens fakta ? Reportasjen handlet om ei lita jente som ble feilbehandlet på et sykehus. Hennes liv er ødelagt. Da må det være et paradoks at det behandlende sykehus i etterkant bruker dyrebar tid og krefter på en ikke-sak som denne.»

Klageren har, etter endt tilsvarsrunde, grepet fatt i Se og Hørs sluttbemerkninger, og skriver: «Dette er harde påstander som jeg forventer Se og Hør dokumenterer om PFU vil legge slike argumenter til grunn i sine vurderinger.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen har sammenheng med en reportasje i Se og Hør, der bladet omtalte en 14 år gammel jente som hadde fått operert feil øye ved Namdal sykehus. En underartikkel, med tittelen «Sjeflegen beklager», framsto som et intervju med Se og Hør, og sykehusets direktør påklager at bladet med dette gir et feilaktig inntrykk av selv å ha snakket med sjeflegen. I realiteten var reportasjen i sin helhet levert av Brønnøysunds Avis. Klageren mener det må være en tvilsom praksis å bringe uttalelser fra en person som ikke er kontaktet.
Se og Hør tilbakeviser klagen og betegner den som en «ikke-sak». Bladet understreker at redaksjonen alltid er opptatt av at begge parter skal komme til orde, og at det må være det viktigste også i dette tilfellet. Etter Se og Hørs mening forsøker klageren å skape inntrykk av at bladet har diktet opp intervjuet. Slik bladet ser det, kan det umulig endre sakens realiteter at Brønnøysunds Avis ikke informerte sjeflegen om at intervjuet også ville gå til Se og Hør.

Pressens Faglige Utvalg understreker at Se og Hør var i sin fulle rett til å videreformidle 14-åringens og familiens opplevelse av og reaksjon på operasjonen av feil øye. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold».
Når det gjelder klagerens ankepunkt, vil utvalget påpeke at det er en vanlig praksis i pressen å gjengi uttalelser som opprinnelig er gitt til andre medier. Den samme praksis gjelder for videresalg og stoffutveksling, også hva intervjuer angår, dersom ikke annet er avtalt. Selv om utvalget vil anbefale at intervjuobjekter blir gjort oppmerksom på muligheten for bruk i flere medier, kan ikke dette være noe absolutt krav.
Utvalget konstaterer at bladet, ved å gjengi intervjuet med sykehusets sjeflege, har oppfylt det presseetiske kravet om å la den angrepne part få komme samtidig til orde med sin versjon, slik dette er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.
Se og Hør har ikke brutt god presseskikk.
Fredrikstad, 22. februar 2000
Catharina Jacobsen,
Thor Woje, Gro Holm, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen