NN mot Hardanger Folkeblad

PFU-sak 191/13


SAMMENDRAG:

Hardanger Folkeblad publiserte onsdag 3. juli 2013 en annonse på sine rubrikksider, der det sto:

«[NN]
oppfordres til å ta kontakt via mob. [XXX XX XXX] for å avtale tømming av lagringsplass på Sanvin.»

KLAGEN:

Klager er NNs far, med samtykke fra sønnen. Han skriver: «Jeg har vært i kontakt med redaktøren og annonsesjef i samme avis. Annonsesjef kunne fortelle at innrykkede annonse var klarert med både politi og advokat? Slik informasjon i forkant stiller jeg meg svært undrende til. Slik informasjon burde få flere enn en bjelle til å ringe. Annonsesjefen opplyser til meg at han følte at annonsen hadde en slik karakter at den var i grenseland. Selv opplevde min sønn og undertegnede annonsen som svært støtende. Dette er å sette ham i «gapestokk». Noe som nok var meningen til innrykker av annonsen.»

Om bakgrunnen for saken, skriver klager: «Min sønn fikk for flere år siden tillatelse av tidligere eiere til å plassere noen gamle møbler på en låve (…). Min sønn har fast bopel i Odda og kan påtreffes på sin adresse. Når det gjelder telefonnr så kan opplysningen 1881 også være til hjelp. Er møblene ulovlig plassert så er jo politiet rette instans (…). I stedet så velger man altså på denne gemene og sjofle måte å «henge ham ut i lokalavisa».»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Avisen har, uten hell, forsøkt å få kontakt med klager med sikte på å løse saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Hardanger Folkeblad ber om en presisering av hvilke paragrafer i Vær Varsom-plakaten som skal være brutt. Videre står det: «Jeg har vært i kontakt med den som rykket inn annonsen. Og grunnen til at de valgte å gjøre dette er basert på at de har overtatt lageret (…). De har prøvd å få kontakt for å få [NN] til å hente tingene. Det lyktes ikke og som et siste forsøk på å få kontakt rykket de inn den annonsen (…). Dette er kanskje noe uvanlig, men jeg kan ikke se at teksten skulle være krenkende. Og det er ikke uvanlig at vi som avis hjelper lesere med etterlysninger, men da helst på redaksjonell plass.»

At annonsen skal være klarert med politi og advokat må, ifølge avisen, bero på en misforståelse.

Klageren skriver: «Med respekt å melde synes jeg at argumentet om at jeg ikke er tilgjengelig på telefon er underlig og ikke riktig. HF har ikke prøvd å kontakte meg. (…) Da tidligere omtalte annonse kom på trykk (…) tok jeg straks kontakt med redaktør Syse som sporenstreks henviste meg til avisas annonsesjef. (…) Mange i Oddasamfunnet har stilt seg undrende til omtalte annonse, og har spurt (…) om det virkelig var nødvendig å etterlyse ham offentlig med fullt navn for noe gammelt skrot som ligger på en låve (…). Det skulle da ikke være nødvendig å ta i bruk gapestokk (…). Det er fullt mulig å finne min sønn via opplysningen (…). Jeg (…) stiller meg undrende til at redaktør Syse ikke har løftet en finger for å prøve å rydde opp og beklage. Det virker ikke som redaktøren skjønner at han har brutt intensjonene i Vær Varsom-plakaten.»

Hardanger Folkeblad har ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse i Hardanger Folkeblad der en navngitt person blir bedt om å ta kontakt for å avtale tømming av en lagringsplass.

Klager, omtaltes far, reagerer med samtykke fra omtalte på det de opplever som en uthenging i avisa. Klager sier han tok kontakt med redaktøren umiddelbart, at han ble henvist til annonsesjefen og at denne vedgikk at annonsen var grenseland, men at den var avklart med politi og advokat.

Avisen avviser en slik avklaring, og mener annonsen er innenfor det presseetiske akseptable. Det vises til at avisen ofte bringer etterlysninger.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne generelt om at annonser, som alt annet innhold i en avis, er redaktørens ansvar. Også annonsepubliseringer skal skje i tråd med Vær Varsom-plakatens krav.

I PFU-sak 277/12 uttalte utvalget at det må være større presseetisk takhøyde på annonseplass enn på redaksjonell plass. Utvalget merker seg at det står ord mot ord hva gjelder avisens forbehandling av den påklagede annonsen, men finner det godtgjort at avisen ikke umiddelbart forsto at annonseinnrykket bunnet i en konflikt. Da klager gjorde oppmerksom på dette påfølgende dag, mener utvalget avisen med fordel kunne gjort mer for å komme klager i møte. Men utvalget kan ikke se at innholdet i annonsen er av en slik art at dette var presseetisk påkrevet.

Hardanger Folkeblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. oktober 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Eva Sannum