NN mot Finnmarken

PFU-sak 191/02


SAMMENDRAG:
Pressens Faglige Utvalg avga 19.11.2002 fellende uttalelse i sak 152-02 NN mot Finnmarken . Avisen gjenga utvalgets uttalelse lørdag 23. november 2002. Teksten som sto foran selve uttalelsen lød slik:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Finnmarken har brutt god presseskikk da avisa offentliggjorde bilder fra gjester i badstugammen til XX i Tana. Det var NN som innklaget Finnmarken til PFU etter en badstugammereportasje 16. august. Bakgrunnen for reportasjen fra den omstridte badstugammen til XX, var en invitasjon avisa fikk for nettopp å lage en sak fra badstugammen i Tana.

Etter at reportasjen sto på trykk henvendte NN seg til avisa , med klage på billedbruken. Ett av bildene viser NN naken i profil. I PFU-klagen hevder NN at hun ikke var klar over at bildene ville bli brukt. De var tatt om natta i forbindelse med «et lystig lag», som hun sier i klagen. NN og redaktør Bjørn Hildonen ble enig om en beklagelse for bruk av nakenbildet. Beklagelsen ble trykt 16. august.

24. september, vel en måned seinere, innklager NN, til, daglig (NNs yrkesmessige stilling), Finnmarken for PFU. 14. oktober sender også hennes samboer YY en klage til PFU på samme badstureportasjen.»

I teksten over var det oppgitt fulle navn både på NN, XX og YY, og dessuten var NNs yrkesmessige stilling oppgitt. I PFUs dokument, inkludert selve uttalelsen, var alle navn,
bortsett fra stedsnavnet Tana, fjernet, utelatt eller erstattet med anonyme betegnelser. Utvalgets dokument var også tydelig merket Anonymiseres.

KLAGEN :
Klager er NN, som skriver:
«Finnmarken har lørdag 23.11.02 publisert PFUs kjennelse. Finnmarken har i samme «artikkel» hvor kjennelsen gjengis omtalt saken. Jeg synes denne fremstillingen er tendensiøs, samtidig som det kan være vanskelig å skille hva som er kjennelsen og hva som er Finnmarkens synsing om saken. Her navngis både jeg og min kjæreste, samtidig som vi omtales som samboere og at jeg er (stilling). Dette er faktisk feil. I PFU-sak 152/02 er punktet omtale/anonym. merket med anonymiseres . Jeg ber dere vurdere hvorvidt Finnmarken har fulgt PFUs vedtekter for offentliggjøring av kjennelsen.»

TILSVARSRSRUNDEN:
Finnmarken s redaktør skriver blant annet i sitt korte tilsvar:

«Registrerer at PFU mener jeg har brutt vedtektene. Personlig vurdering var at navnet måtte offentliggjøres, nettopp for å synliggjøre at innklageren hadde fått medhold. Ikke minst når vi på samme side har en dom fra Lagmannsretten, der vi heller ikke nådde fram. Har ingen problemer med å beklage at vi hevdet NN hadde samboer når det skulle være kjærest. Enn videre at vi har gitt henne tittelen (…). Den tittelen fikk vi vitterlig fra (NNs arbeidsgiver).»

Klageren peker i sitt tilsvar på at man sitter igjen med et inntrykk av at Finnmarkens redaktør forholder seg til PFU og de presseetiske reglene etter eget forgodtbefinnende. «Skal PFU fungere så bør dere ta et oppgjør med slike holdninger i bransjen til pressens egne regler. Hvis ikke, mener jeg presseetikken og selvjustisprinsippet står i fare.» Klageren har for øvrig vedlagt sitt referat fra en telefonsamtale med Finnmarkens redaktør.

Finnmarken s redaktør skriver i sitt siste tilsvar:

«Selvsagt har jeg respekt for PFU og deres avgjørelser. At jeg valgte å bruke navnet hadde sammenheng med sakens natur. At PFU har vurdert anonymisering av utfallet, mener jeg fortsatt ikke var riktig. All den tid sakens realitet hadde fått relativ bred omtale hos oss. I ettertid ser jeg heller ingen tungtveiende grunn til ikke å oppgi navnet på innklageren.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER :
Klageren mener Finnmarken brøt god presseskikk, og PFUs vedtekter, da avisen i sin omtale av at den var felt av Pressens Faglige Utvalg, identifiserte klageren. Dette til tross for at utvalget tydelig hadde markert at klageren skulle anonymiseres. Klageren påpeker også enkelte faktiske feil i omtalen.

Finnmarken mener at navnet måtte offentliggjøres, nettopp for å synliggjøre at innklageren hadde fått medhold og på grunn av den relativt brede omtalen saken tidligere hadde fått i avisen.

Pressens Faglige Utvalg viser til at PFU-sak 152-02 var tydelig merket «Anonymiseres» fra utvalgets side og at redaksjonen derfor måtte forstå at en offentliggjøring av klageren navn, yrkestittel og arbeidssted, samt navnet på klagerens kjæreste, ville stride mot pressens etiske regler.

Utvalget viser i denne sammenheng til punktet om anonymisering i reglene for klagebehandling i PFU, der det heter: «I de tilfeller der en offentliggjøring vil kunne krenke privatlivets fred, kan utvalget bestemme at uttalelsen ikke skal offentliggjøres eller at den offentliggjøres på en slik måte at klagerens navn holdes utenfor.» Dessuten viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det blant annet heter. «Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

Finnmarken har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen