Laksevåg bydelsadministrasjon, v/ bydelsdirektør Georg Myhrvold mot TVHordaland

PFU-sak 189/01


SAMMENDRAG:
TVHordaland brakte onsdag 19. september 2001 en reportasje om at eldre ved Lyngbøtunet Bo- og servicesenter må bruke engangsbleier om igjen, og at de blir nektet drikke for å redusere bleiebruken. Disse påstandene ble fremsatt av en anonym pleier ansatt på senteret. I introduksjonen til innslaget fremgikk det at ledelsen ved Lyngbøtunet avviste kildens påstander. Styreren ved senteret ble intervjuet i reportasjen. Utskrift av innslaget følger vedlagt.
KLAGEN:
Klageren , Laksevåg bydelsadministrasjon v/ bydelsdirektør Georg Myhrvold, mener reportasjen strider mot flere av punktene i Vær Varsom-plakaten, og peker spesielt på punktene 3.2, 4.1, 4.4 og 4.13.
Innledningsvis mener klageren at ledelsen ikke har fått kommentere og tilbakevise påstandene som ble fremsatt av den anonyme kilden i reportasjen.
Deretter skriver klageren følgende: «Når iveren om å være kritisk og avslørende fører til at usannheter, rykter og påstander fremsettes som sannheter, må vi reagere. Hadde TVHordaland kunnet dokumentere påstandene, skulle vi vært de første til både å beklage og sørge for at noe slikt aldri skjedde igjen. Men i denne saken har vi ikke funnet spor av sannhetsgehalt i påstandene. TVHordaland har lovet å arbeide videre med saken, men de har ennå ikke kommet med en ny sak som viser at det er hold i påstandene. Utsagnene til deres anonyme kilde er ikke støttet av noen andre, noe som er et klart brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten. [?]
At en løgnaktig-/ryktepreget påstand bæres videre i reportasjen som en sannhet, er også i strid med punkt 4.1 i VV-p. [?] Vi kan heller ikke si at punkt 4.4. i VV-p er oppfylt i denne saken. Etter vårt syn er påstanden tynt til det uanstendige og uverdige. [?]
Gjennom snart en måned har vi prøvd å komme i dialog med TVHordaland for å få dem til å beklage innslaget og å trekke påstandene tilbake. Det har de ikke vært villige til. Det er etter vår mening et klart brudd på punkt 4.13 i VV-p. Klageren viser blant annet til at han personlig kontaktet redaktøren kvelden før reportasjen ble sendt, og ba redaksjonen sjekke kilden sin.

TILSVARSRUNDEN:
TVHordaland avviser klagen på alle punkter. Om kildevalget og påstanden om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, trekker redaksjonen frem at kilden anses som meget pålitelig. » Kilden er ansatt ved Lyngbøtunet (dette fremgår også av innslaget), og har svært god kjennskap til rutiner og drift ved institusjonen. [?] Det som gjør oss sikker, er at styrer ved Lyngbøtunet et stykke ut i innslaget sier, om påstandene: «Jeg synes det er leit at en av pleierne opplever det, og ikke finner forum for å ta det opp». Her er styrer kanskje mer opptatt av de interne rutiner ved institusjonen, enn de faktiske forhold som beskrives. Styrer benekter ikke de faktiske forhold, men beklager heller formen de er fremsatt i (man har gått til media ? ikke tatt det opp internt). »
TVHordaland tilbakeviser også klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om presentasjon. Redaksjonen viser til at begge parter fikk komme til orde i reportasjen, og at ingen del av innslaget er gitt en utilbørlig presentasjonsform, verken gjennom bilde- eller ordbruk.
Vedrørende overskrifter, ingresser, inn- og utannonsering og påstanden om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, avviser også redaksjonen dette, og mener den » ikke noe sted benyttet «store ord» eller uriktige begreper og hentydninger. »
TVHordaland tilbakeviser også klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.13 om feilaktige opplysninger. «Straks reportasjen var sendt kontaktet han oss, og ville ha påstandene dementert. Fra vår side ble han bedt om å kommentere påstandene i oppfølgningsreportasje hos oss. Dette ville han ikke ? han anså det som «unødvendig, fordi reportasjen var balansert fremstilt, og han kunne dessuten ikke si noe annet enn det styreren allerede hadde sagt» (sitat). Likevel, han «måtte reagere av hensynet til de ansatte», og valgte derfor å kreve at vi skulle dementere påstandene. [?] Den 26. september hadde vi så et møte med Georg Myhrvold, pluss helse- og sosialsjef i bydelen, samt styrer ved Lyngbøtunet. Møtet foregikk i TVH?s redaksjon i hyggelige former. Om temaet «brukte bleier» hadde vi en grei, og til tider morsom diskusjon, der vi var enige om at en ikke sammenfallende oppfatning av «brukt bleie» nok var en sterk medvirkende årsak til uenigheten, eller fra deres side misnøyen med vår reportasje.
Hovedkonklusjonen etter møtet ble uttrykt slik: vi erkjenner uenighet om forståelsen av begrepet «brukt bleie».
Det er her sakens kjerne egentlig ligger. Hva er brukt bleie?
I min terminologi er en bleie brukt dersom noen har brukt den (hatt den på seg, om jeg kan bruke det uttrykket).
I deler av helsevesenet er en brukt bleie en bleie som er tom, dvs. en bleie som det ikke er noe i, eventuelt så lite at den kan brukes en gang til. Dette er klart Lyngbøtunets definisjon av «brukt bleie». Men ? ansatte ved Lyngbøtunet og bydelsdirektøren ønsket ikke å gå nærmere inn i detaljer rundt temaet, heller ikke i en ny, klargjørende reportasje, som vi inviterte til.
Fra vår side informerte vi på møtet om at vi ville forsøke å arbeide videre med saken, og ville presentere en oppfølger dersom vi fant grunnlag for det. For å være på den sikre siden satte vi to nye journalister til å arbeide med samme sakskompleks, men det lykkes ikke dem de nærmeste ukene å lage et oppslag som forsvarte publisering. Det har selvfølgelig mange årsaker; temaet er vanskelig, men ikke minst var det en sterk medvirkende årsak at Lyngbøtunet overhodet ikke ønsket å samarbeide videre på våre premisser, men heller foretrakk å legge lokk på saken.»
Klageren er enig med TVHordaland i at dialogen mellom partene har vært holdt i en god tone, men er forbauset over at redaksjonen i sitt tilsvar bagatelliserer påstandene om brukte bleier og redusert drikke, og opprettholder klagen på alle punkter.
Vedrørende kildevalget legger klageren til: «TVH har hatt kontakt med flere utover de som er nevnt. Bl.a. eldreombudet i Bergen, leder for samarbeidsutvalget ved Lyngbøtunet, pårørende, en beboer, sykepleierforbundet, men har ikke fått noen bekreftelse på påstandene.»
Om presentasjonen mener klageren at TVHordaland blander intro og intervjusituasjon. «I intervjuet er påstanden om «? og blir nektet drikke for å redusere bleiebruken» ikke omtalt. Dette presenteres uten at leder får svare på denne påstanden. I vårt møte med TVH erkjente og redaktøren at påstanden om drikke nok var «litt drøy».»
TVHordaland kan ikke se at tilsvaret fra klageren bringer nye fakta inn i saken, men vil likevel kommentere noen av punktene.
Vedrørende kildevalget skriver redaksjonen: «Her viser bydelsdirektøren at han har brukt mye tid på å finne ut hvordan TVH arbeidet videre med saken. Konkusjonen om at disse kontaktene ikke har medført noen bekreftelse av saken er selvsagt ikke riktig.»
Om klagerens påstanden om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om presentasjonen, understreker redaksjonen at TVHordaland innledningsvis i reportasjen sa at ledelsen ved Lyngbøtunet avviser kildens påstander. Redaksjonen trekker også frem at styrer fikk komme til orde i reportasjen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i TVHordaland om at eldre ved Lyngbøtunet Bo- og servicesenter må bruke engangsbleier om igjen, og at de blir nektet drikke for å redusere bleiebruken. Disse påstandene ble fremsatt av en anonym pleier ansatt ved senteret. I introduksjonen til innslaget fremgikk det at ledelsen ved Lyngbøtunet avviste kildens påstander. Styreren ved senteret ble intervjuet i reportasjen. Klageren, Laksevåg bydelsadministrasjon ved bydelsdirektøren, hevder reportasjen strider mot flere av punktene i Vær Varsom-plakaten. Han mener redaksjonen ikke har fulgt presseetikkens normer om kildekritikk, og at påstandene i reportasjen er løgnaktige og ryktepregete. Klageren viser også til at ledelsen ikke har fått kommentere og tilbakevise påstandene, og at TVHordaland ikke har villet beklage innslaget.
TVHordaland avviser klagen, og trekker frem at kilden anses som meget pålitelig. Redaksjonen viser til at klageren fikk komme til orde i reportasjen, og mener innslaget ikke er gitt en utilbørlig presentasjonsform. TVHordaland hevder sakens kjerne ligger i at partene har erkjent ulik forståelse av begrepet «brukt bleie».
Pressens Faglige Utvalg mener TVHordaland var i sin fulle rett til å sette søkelys på forholdene ved Lyngbøtunet Bo- og servicesenter, og anser at reportasjens form og vinkling ikke bryter med de presseetiske retningslinjene.
I det påklagede tilfellet viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.» Etter utvalgets mening kunne TVHordaland med fordel ha foretatt ytterligere undersøkelser for å underbygge de framsatte påstandene før reportasjen ble sendt. Utvalget legger imidlertid vekt på at klageren samtidig fikk imøtegå påstandene i innslaget.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at TVHordaland ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. januar 2002
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland, Annette Groth, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth