Berge Partners Ltd., v. Petter Berge mot Telemarksavisa

PFU-sak 188/08


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa (TA) brakte onsdag 17. og torsdag 18. september 2008 følgende artikkel, på henholdsvis nett og papir:

«Forstod ikke hva han solgte
Finansmannen Gunnar Knudsen Borgestad skjønte ikke selv hva slags produkter han solgte. Nå legger han mye av skylden for investorenes tap over på Berge partners.
 
Gunnar Knudsen Borgestad tar nå bladet fra munnen og for første gang kommenterer havariet i Forvaltningsgruppen og Borgestad kapitalforvaltning som de to siste dagene er blitt omtalt i TA. – Jeg skjønte jo ikke engang selv hva slags produkter jeg formidlet, sier han til TA. Han er rasende på finanshuset Berge partners som fikk agenturet for det irske forsikringsselskapet Hansard Global plc og som etter hans oppfatning ledet norske investorer ut i ulykka. Gunnar Knudsen Borgestad avviser å være ansvarlig for å ha ført privatpersoner i Grenland og andre steder i landet ut i ulykka og sier alle disse i de opprinnelige tegningspapirene ga samtykke for flytting av pant eller konvertering av obligasjoner til livsforsikring.
– Jeg har selv vært kunde hos Berge partners og Hansard og tapt mye penger på dette. Dersom jeg hadde visst de katastrofale konsekvensene av å bruke Hansard i forbindelse med strukturerte produkter, hadde jeg aldri anbefalt dette til en eneste
kunde. Jeg grøsser hver gang jeg hører navnet Berge partners, sier Borgestad Knudsen.
Fikk agentur (mellomtittel)
Berge partners fikk for noen år siden agentur på irske Hansard Global plc. Det førte til at hundrevis av rådgivere over hele landet benyttet seg av Hansard og denne EØS-livrenten. Forvaltningsgruppen AS ble sammen med 500 andre rådgivere presentert fordelene ved å plassere strukturerte produkter fra Orkla finans inn i Hansard. De høye kostnadene kundene ble belastet for ble det derimot aldri fokusert på ifølge Knudsen Borgestad.
Grotesk eksempel (mellomtittel)
Han nevner et grotesk eksempel på salg av et aksjefond hvor det tok fire måneder å få stilt kurs. Fondet kunne ikke falle mer enn 20 prosent, men nå er det ned 90 prosent. Kundene måtte ta store tap på sin kappe. – Dette får Berge partners ta på sin egen kappe, og jeg vet fra kolleger at det er rasende kunder over hele landet som har blitt «lurt» inn i Hansard, sier Borgestad Knudsen. Han føler å være lurt av Berge partners til å lure andre mennesker.
– Som rådgiver har jeg mistet min troverdighet i Grenland. Det er synd, fordi jeg har også mange fornøyde kunder som ingen får høre om, sier Knudsen Borgestad. For alle kunder som har lidd store tap på grunn av disse investeringer, beklager han dette. Advokat Johan Kr. Falk-Pedersen har gitt Berge Partners frist til i dag med å svare på konkrete spørsmål han har stilt selskapet. Den saken kan ende med søksmål mot selskapet, sier advokaten.

KLAGEN:

Klager er det omtalte firmaet Berge Partners. Det anføres fra klagers side at artikkelen inneholder en rekke kraftige angrep på selskapet, blant annet skyld for kunders tap, ”ledet norske investorer ut i ulykka”, og ”lurt” kunder og rådgivere. Videre i klagebrevet: «Vi legger til grunn at dette kvalifiserer som angrep eller sterke beskyldinger i henhold til Vær Varsom-plakatens punkter 4.14 og 4.15.» Klageren viser til at avisen ikke har dokumentert noen av påstandene, og at det ikke er andre kilder enn den intervjuede Borgestad. Det opplyses i klagebrevet at man ikke har registrert at avisen henvendte seg til firmaet før publiseringen av den påklagede artikkelen. Videre heter det:

«Man skulle kanskje håpe at det i en avisredaksjon var i det minste en våken sjel, som etter at man hadde kastet svært grove beskyldninger over en norsk næringsvirksomhet som sysselsetter et betydelig antall personer og et irsk livselskap som driver lovlig virksomhet her i landet med et stort antall norske kunder, i det minste tenkte tanken på at man kanskje skulle innhente en kommentar fra den som ble angrepet?»

Klageren mener dessuten at Telemarksavisa, ved å ha publisert den påklagede artikkelen, heller ikke har utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke og dermed opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, og heller ikke utvist tilstrekkelig kildekritikk (punkt 3.2) fordi det kun er oppgitt en kilde, en person med en «betydelig og åpenbar personlig agenda».

TILSVARSRUNDEN:

Et forsøk fra Telemarksavisa på å løse saken i minnelighet førte ikke fram.

Telemarksavisa skriver blant annet følgende i sitt tilsvar: «TA regner ikke Berge Partners for automatisk å være en direkte motpart i saken. Bare en av flere involverte. Likevel tok TA kontakt med Berge Partners for å få en kommentar umiddelbart. Det lyktes oss ikke. Vi kom ikke lenger enn til sentralbordet. Vi valgte da likevel å kjøre saken – fordi vi mente det var vesentlig at leserne ble kjent med forholdene som Knudsen bekjentgjorde vedrørende disse finansielle produktene fra det irske forsikringsselskapet Hansard Global plc. Det var også den andre av flere nyhetssaker om Gunnar Borgestad Knudsens salgsvirksomhet.»
 
«I perioden etter oppslaget ble det flere ganger prøvd å oppnå kontakt med Petter Berge (klageren; sekr. anm.). Blant annet fordi det ble varslet søksmål mot Berge Partners. Det lyktes heller ikke. I perioden etter at PFU-sak ble varslet fra Petter Berge har vi, 10-20 ganger, skriftlig og per telefon kontaktet klager for å få utfyllende kommentarer til stoffet. Vi har lagt igjen beskjeder på sentralbordet til Berge Partners Ltd. Vi har mailet. Også med kopi til PFU. Og vi har sendt SMS. Vi har altså, en rekke ganger, tatt kontakt for å se om saken kan løses i minnelighet, i den grad at Berge partners syn på det som gikk galt for Gunnar Knudsen Borgestad kunne komme til uttrykk.» 
 
«I klagen står det da også at det aldri har vært noe ønske om å tilkjennegi Berge Parters syn på saken. Kun hindre at den i det hele tatt ble trykket. Dermed er det knapt den samtidige tilsvarsretten som er spørsmålet, men at TA i det hele tatt trykket saken med Knudsen.
 Den skulle aldri vært trykket, skriver Petter Berge. Men han er ikke villig til å drøfte med oss hvorfor han mener den aldri skulle vært trykket. »

Klageren gjentar at det er «fraværet av mulighet til samtidig tilsvar (imøtegåelse; sekr. anm.) med alt det medfører som er sakens kjerne». Ellers konstaterer han at avisen nå plutselig hevder at det ble forsøkt tatt kontakt med oss før oppslaget. «Dette er ny informasjon, og vi er svært spørrende til at dette ikke har framkommet tidligere». Det vises til at det ikke finnes spor av noen slik henvendelse til bedriftens sentralbord og det anføres at alle samtaler til firmaet logges og tas opp på bånd. Klageren ber om å få opplyst om når slik henvendelse skjedde, og fra hvilket telefonnummer.

Telemarksavisa anfører at avisen ikke har kommet med anklager mot klageren. «Men Gunnar Knudsen Borgestad (avisens kilde; sekr. anm.) kommer med subjektive påstander om et produkt han selv solgte. TA har ikke anklaget Berge Partners Ltd. for ulovligheter – eller viderebragt slike påstander.»

Det gjentas i tilsvaret at man gjentatte ganger forsøkte å få kontakt med klageren uten å lykkes, og det oppgis, etter oppfordring fra klageren, hvilke telefonnumre det ble ringt fra. Avisen gjentar også sin anførsel om at det er tydelig at «klagerens hensikt ved kontakt ikke var å komme med noe samtidig tilsvar (imøtegåelse; sekr. anm.), men å stoppe hele artikkelen».  

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Telemarksavisa, både i papirutgaven og på nett, i september 2008. I artikkelen kom en finansmann i Skien med en rekke påstander om et finanshus, basert i Tønsberg, og et irsk forsikringsselskap. Blant annet hevdet finansmannen at finanshuset hadde forledet norske investorer, med katastrofale konsekvenser. Klageren er det omtalte og navngitte finanshuset. Firmaet mener Telemarksavisa brøt god presseskikk fordi avisen ikke ga dem mulighet til samtidig imøtegåelse. Det vises også til at avisen, ved sin ensidige kildebruk, ikke har utvist nødvendig kildekritikk.

Telemarksavisa hevder at klageren egentlig ikke var interessert i å kommentere kildens påstander, men å få stoppet hele artikkelen. Det anføres fra avisens side at den ikke har hevdet, eller viderebrakt påstander om, at klageren har begått ulovligheter. Videre vises det til at kilden har kommet med «subjektive påstander om et produkt han selv solgte». Angående klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, hevder Telemarksavisa i sitt tilsvar at det ble gjort forsøk på dette, men at man ikke kom lenger enn til firmaets sentralbord.

Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, var Telemarksavisa på presseetisk trygg grunn da avisen satte søkelys på omsetningen av finansielle produkter i forbindelse med problemer knyttet til et finansselskap i Grenland. Utvalget vil på generelt grunnlag understreke at journalistikk rundt forhold som det omtalte, er av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Men utvalget er ikke i tvil om at påstander framført i den påklagede artikkelen i Telemarksavisa, utløser en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Selv om det ikke framføres påstander om lovbrudd i artikkelen, har utsagnene fra avisens kilde et svært alvorlig innhold. Utvalget registrerer at påstand står mot påstand om hvorvidt avisen forsøkte å få kontakt med klageren eller ikke, men utvalget vil understreke at når samtidig imøtegåelse ikke ble oppnådd, kunne ikke påstandene publiseres i den form de fikk. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der retten til imøtegåelse er beskrevet.

Utvalget mener videre at avisen heller ikke i tilstrekkelig grad har utøvd kildekritikk, ved å unnlate å kontrollere eller dokumentere kildens påstander. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte». Utvalget vil påpeke at det kun er kildens subjektive påstander som er viderebrakt til avisens lesere, uten noen form for motforestillinger verken fra klageren eller andre.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Hege Holm, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye