NN mot Laagendalsposten

PFU-sak 188/06


SAMMENDRAG:

Laagendalsposten (LP) brakte mandag 16. oktober 2006 en ordinær notis på sin personaliaside om en kvinne som fylte 40 år samme dag. Kvinnens navn og adresse var oppgitt.

KLAGEN:

Klager er den omtalte kvinnen. I klagebrevet heter det innledningsvis: «Jeg synnes ikke det er greit å bli hengt ut offentlig i media og slettes ikke i ei lita lokalavis som Laagendalsposten»

Senere i klagebrevet:

«Grunnen til at jeg vil klage på denne bursdagsannonsen i Laagendalsposten i dag er:
1. Jeg er ikke noen offentlig person og ønsker å få være anonym/ha privatlivet i fred.
2. Synnes ikke LP har tatt hensyn til at jeg har gitt 2 beskjeder ang. at jeg og min familie ikke vil stå med navn nr. og jubileer i avisen.»

Sekretariatet ba, på bakgrunn av klagen, avisen om en kort redegjørelse for hva som hadde skjedd i saken. Avisens redegjørelse inngår som en del av tilsvarsrunden.

TILSVARSRUNDEN:

Laagendalsposten opplyser at kilden for opplysningen om at klageren fyller 40 år, er Norsk Telegrambyrås jubilanttjeneste, som er basert på offentlige registre. Videre heter det i tilsvaret: «Som en ekstraservice overfor våre lesere tilbyr vi å luke ut jubilanter som ikke ønsker offentlig oppmerksomhet.»

Avisen bekrefter at klageren tok kontakt med avisen noen dager før fødselsdagen, men at man oppfattet henvendelsen som generell, på vegne av flere i familien. Avisen har vedlagt
e-post-korrespondansen, der avisen svarte: «Det er greit å reservere seg, men vi kan ikke ha en generell melding – dere må sende oss en konkret melding for hver enkelt når jubileet nærmer seg, og hvilken dato det gjelder.»

Videre opplyses det at loggen tyder på at klageren sendte et svar 13. oktober, men at denne ikke er blitt fanget opp i redaksjonen.

Avisen opplyser at tre medarbeidere har beklaget overfor klageren det som skjedde, men at man ikke har satt noen beklagelse på trykk fordi det ville gitt hennes fødselsdag større oppmerksomhet. Til slutt i tilsvaret heter det:

«Vi beklager gjerne igjen at vi ikke har gitt klageren den ekstraservicen som vi tilbyr våre lesere. Vi kan derimot ikke se at vi har brutt reglene i Vær Varsom-plakaten. Fakta i saken er riktig, og fødselsdager er offentlige opplysninger.»

Klageren gir i sitt tilsvar uttrykk for at hun mener det må være uakseptabelt at en avis skal kunne informere sine lesere om private forhold uten å innhente tillatelse.. I tilsvaret heter det.:

«Grunnen til at jeg ville klage på denne «freidige episoden» fra avisen er det at en hver må få bestemme selv om en vil komme på trykk ihlt. bursdager, brylupsdager osv…. Ser på dette som en krenkelse ihlt. personvern og privatlivet.»

Laagendalsposten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren mener Laagendalsposten brøt god presseskikk da avisen på sin personaliaside brakte en notis om at hun fylte 40 år samme dag. Dette skjedde, ifølge klageren, til tross for at hun hadde vært i kontakt med avisen to ganger for nettopp å forhindre en slik notis. Klageren mener også det må være presseetisk uakseptabelt å gi slike opplysninger uten å innhente tillatelse fra de det gjelder.

Laagendalsposten har gjentatte ganger beklaget at notisen kom på trykk, men avviser å ha brutt med normene for god presseskikk. Fra avisens side anføres det at faktum er korrekt og at fødselsdager er offentlige opplysninger.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at personopplysninger som fødselsdag, dødsfall, inngåelse av ekteskap o.l. er offentlige opplysninger som det normalt må være presseetisk akseptabelt at mediene viderebringer. Det kan heller ikke være noe presseetisk krav at man må innhente den omtaltes tillatelse til dette på forhånd, så lenge opplysningene er nøkterne og korrekte.

I det påklagede tilfellet registrerer imidlertid utvalget at klageren to ganger var i kontakt med avisen for å forhindre at opplysning om hennes merkedag kom i avisen. Samtidig registrerer utvalget at avisen gjentatte ganger har beklaget overfor klageren at dette likevel skjedde. Slik utvalget ser det, bør redaksjoner etablere og opprettholde gode systemer for reservasjon, slik at personer som av ulike grunner ikke ønsker omtale, kan unngå dette. I det påklagede tilfellet synes systemet i Laagendalsposten å ha sviktet.

Laagendalsposten har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 19. desember 2006

Odd Isungset,
Ellen Arnstad, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller