Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mot Trafikkskaddes Magasin

PFU-sak 186/01


SAMMENDRAG:
Tidsskriftet Trafikkskaddes Magasin , som er medlemsblad for Landsforeningen for Trafikkskadde, brakte i nr 9/2001 en artikkel over to sider med tittel » Slik blir du flådd i forsikringsoppgjør. Triks 1 ? 15 av 50 «. I ingressen het det:
«Blir du utsatt for en personskade på jobben eller når du kjører bil, må du forhandle frem et oppgjør med forsikringsselskapet. Selv om policy i forsikringsselskapene er at «skadelidte skal ha riktig oppgjør», opplever en del skadelidte at forsikringsselskapet forsøker å fastsette erstatningen lavest mulig. Her er et utvalg på 50 triks som det kan tenkes forsikrings-selskapet vil bruke ett eller flere av. Vi råder deg til å sjekke at ingen av disse triksene blir brukt på deg.»
Artikkelen presenterte deretter 15 såkalte triks over to sider. Til slutt i artikkelen ble det opplyst at resten av de femti triksene er å finne på en oppgitt internettadresse. Artikkelen var signert Lars Olav Skårberg.

KLAGEN:
Klager er Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ved organisasjonens informasjonsdirektør. Han skriver bl.a. i klagebrevet at » artikkelen inneholder en eneste lang tirade av sterke beskyldninger både mot forsikringsselskapenes oppgjørspraksis ved personsskader og mer generelt om forsikringsselskapenes holdninger til sine kunder. [….] Verken våre medlemsselskaper eller Finans-næringens Hovedorganisasjon (FNH) har etter hva vi vet, fått anledning til å imøtegå anklagene slik de er fremført i bladet. Vi finner det alvorlig at en hel næring blir hengt ut på denne måten. »
Klager henviser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

TILSVARSRUNDEN:
Trafikkskaddes Magasin opplyser at artikkelen har vært publisert tidligere (1997/98) og er skrevet av en advokat med betydelig kompetanse og autoritet på området. I tilsvaret heter det blant annet: » Vi har aldri hevdet ‑ heller ikke i den innklagede artikkelen ‑ at forsikringsselskapene har noen klar og entydig negativ holdning til skadelidte. På den annen side kan det ikke være tvil om at den over-veldende majoriteten av mennesker som henvender seg til dette bladet eller til Landsforeningen for Trafikkskadde opplever forsikringsselskapene ikke bare som en forhandlingsmotpart, men som en reell motstander i oppgjørs-sammenheng. Dette er heller ikke spesielt for Trafikkskaddes Magasin. Slike problemer har vært tatt opp en rekke ganger i en lang rekke medier. Det er nesten gjennomgående at når media belyser saksbehandling fra dette miljøet, beklager forsikringsselskapenes ledelse, uten at det i ettertid synes å hjelpe.
Ettersom vi ikke oppfatter den innklagede artikkelen som noe «partsinnlegg», men som alminnelig folkeopplysning for våre lesere, har vi ikke gjort noe aktivt for å hente inn kommentarer fra forsikringsselskapene. Det er også i og for seg nytt for oss at FNH engasjerer seg i denne sammenhengen. Dersom vi had­de fått reaksjoner fra forsikringsselskapene, ville vi imidlertid selvsagt publisert disse, slik vi rutinemessig har gjort i andre sammenhenger. [?]
Det har altså ikke vært vår hensikt å «henge ut en hel næring» med den aktuelle artikkelen. Vi har oppfat­tet det slik at forsikringsselskaper flest deler vår holdning om at erstatningsoppgjør skal være rimelige og riktige. Det bør derfor være i alles interesse at skadelidte er så godt forberedt som mulig i møtet med forsikringsselskapet. »
I sitt tilsvar oppretterholder klager sin klage, og skriver blant annet: » I tilsvaret fra Trafikkskaddes magasin påstås det at den innklagede artikkel «på ingen måte tar opp noen kritikk». Videre hevdes det at den heller ikke er noe «partsinnlegg», men er ment som alminnelig folkeopplysning. Av den grunn er det heller ikke nødvendig å innhente kommentarer fra forsikringsselskapene. Etter vår oppfatning er artikkelen et ensidig partsinnlegg. Skulle artikkelen fortjene stempelet «folkeopplysning» måtte det jo i det minste være et krav om en noenlunde balansert fremstilling av de ulike parters syn og argumenter. Det synes vi ikke er noe utpreget kjennetegn ved artikkelen.
Artikkelen inneholder også flere faktiske feil som lett kunne vært unngått hvis vi hadde fått slippe til med en samtidig kommentar. Grove påstander, faktiske feil og manglende vesentlige faktiske opplysninger har medført at FNH har utarbeidet svar på alle de 50 «triksene». »
Det opplyses videre at man fra bladet ikke har mottatt noen reaksjon på henvendelsen om å bringe svar på triksene.
Trafikkskaddes Magasin viser i sitt siste tilsvar til at dersom man hadde hatt til hensikt å ta opp en eller flere konkrete saker der slike «triks» var benyttet, ville man selvsagt hentet inn kommentarer fra det aktuelle selskapet. I dette tilfellet er artikkelen ment som ren informasjon.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klager, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), mener tidsskriftet Trafikkskaddes Magasin brøt reglene for god presseskikk da det ikke ga FNH anledning til samtidig imøtegåelse til en artikkel om «triks» forsikringsselskapene bruker i forbindelse med skadeoppgjør etter personskade.
Trafikkskaddes Magasin peker på at artikkelen var skrevet av en advokat med spesiell ekspertise i slike saker og at det ikke dreide seg om konkrete skadeoppgjør, men en generell opplysning om hva man bør være oppmerksom på om man kommer i en situasjon der det er snakk om oppgjør etter personskade.
Pressens Faglige Utvalg mener Trafikkskaddes Magasin var i sin fulle rett til å bringe en artikkel om «triks» forsikringsbransjen bruker, eller kan tenkes å bruke, i forbindelse med økonomiske oppgjør etter personskade, eksempelvis i trafikken. Dette er da heller ikke bestridt av klager. Spørsmålet gjelder om hvorvidt artikkelen har en form, eller inneholder opplysninger eller påstander, som utløser rett til samtidig imøtegåelse fra klagers side.
Utvalget har en rekke ganger pekt på viktigheten av å la den kritiserte få slippe til samtidig, men når det gjelder den innklagede artikkelen kan ikke utvalget se at det forelå noe krav til samtidig imøtegåelse. Dette fordi den har en generell form og ikke dreier seg om en eller flere konkrete saker.
Trafikkskaddes Magasin har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. januar 2002
Catharina Jacobsen
John Olav Egeland, Annette Groth, Gro Holm
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth