AMTL Norge A/S v. Astri Møkleby mot TV 2

PFU-sak 185/99


SAMMENDRAG:
TV 2 s forbrukermagasin » TV 2 hjelper deg » hadde 30. september 1999 et nyhetsinnslag som av programlederen ble innledet slik:
» I juni hadde vi et innslag om blodtester som ikke fungerte. Firmaet AMTL Norge tok 2500 kroner for testen, og nå vil misfornøyde kunder ha disse pengene tilbake. »
I tilknytning til bilder av forskjellige matvarer, opplyser reporteren:
» Alcats blodtest skal fortelle deg hva slags mat du ikke tolererer. Slutter du å spise disse produktene, skal det visstnok hjelpe mot både hodepine, depresjoner og overvekt. Vi tok tre blodprøver av den samme personen, og resultatet var ikke tillitvekkende. Alle de tre prøvene viste at hun skulle holde seg unna forskjellige typer matvarer. »
Like etter viser reporteren en plakat med resultatene av de tre testene, og fortsetter:
» Og med så sprikende resultater kan testen neppe være til å stole på. Nå har 30 misfornøyde kunder gått sammen for å kreve tilbake alle de 75 000 kronene de har brukt på disse blodtestene, og de har eksperter på matintoleranse bak seg. »
Overlege Ragnhild Halvorsen er intervjuet, og uttaler:
» – Å stille en diagnose ved hjelp av en laboratorietest som ikke engang er ordentlig dokumentert, det kan være forferdelig skadelig. Ville bruke de to-tre tusen kronene på en bedre måte. Jeg mener ganske bestemt at man ikke burde bruke denne testen. »
Reporteren tilføyer:
» Men firmaet som har Alcan-testen, holder fremdeles på sitt og hevder at testen er bra. De vil likevel ta erstatningskravet på alvor, men ifølge daglig leder Astrid Møkleby vil det ikke bli utbetalt noen penger, fordi selskapet for tiden ikke har midler til dette. »
Og programlederen avslutter slik:
» Men nå har AMTL Norge igjen startet markedsføringen av disse blodtestene gjennom annonser i Aftenposten. Så helt uten midler er selskapet tydeligvis ikke. »

KLAGEN:
Klager er AMTL Norge A/S, ved daglig leder Astri Møkleby.
Klagen har sin bakgrunn i at firmaet og dets blodtest (Alcat) ble utsatt for sterk kritikk i et tidligere «TV 2 hjelper deg»-innslag, fra 3. juni 1999. Ifølge klageren ble denne kritikken tatt alvorlig fra firmaets side. «I august 1999 foretok vi et studie der 40 blodprøver av, for oss, ukjent opprinnelse ble testet. Vi fikk deretter det uavhengige firma Parexel Medstat til å utarbeide de videnskaplige resultatene og den statistiske bearbeidelsen av disse.» september, dvs. to dager før det påklagede TV 2-innslaget gikk på lufta, sendte klageren
brev med de nye testopplysningene til redaksjonen. «Samtidig opplyste vi om at dette uavhengige firma har dokumentert at Alcat testen har en reproduserbarhet på 98.3 % Resultatene av den den videnskapelige undersøkelsen er blitt betegnet som tilfredsstillende og innenfor de krav som stilles til Bio-medisinske laboratorietester. Samtidig motbeviser resultatene den påstanden ?TV-2 hjelper deg? brukte i sitt program (i juni), nemlig at Alcat testen ikke var reproduserbar. »
Ifølge klageren ble redaksjonen også underrettet om at den endelige rapporten ville bli offentliggjort i uke 39. » Deretter oppfordret vi TV-2 til ikke, på ny, omtale firma eller testen på bakgrunn av det utilstrekkelige materiale TV-2 satt inne med. Vi oppfordret samtidig redaksjonen til å ta kontakt med personer som kunne komme med nøytrale opplysninger om vårt produkt. »
Og klageren fortsetter:
«Til tross for at overnevnte opplysninger var gitt til TV-2 den 29.09.99 valgte programmet å utelate disse informasjonen(e) i programmet som ble sendt 30.09.99 kl. 20.00. AMTL Norge
A/S mener derfor at Norsk TV-2 har tilsidesatt god presseskikk, og konkret brutt ?vær varsom-plakaten?s publiseringsregler på følgende punkter: 4.1, 4.14 og 4.15.»
Når det gjelder referansen til VV-punkt 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, viser klageren til det forhold at redaksjonen «ikke omtaler de saklige innvendinger vi presenterte før programmet skulle vises.» Og angående punkt 4.14:
«AMTL Norge A/S ble ikke tilbudt å komme med noen ?samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger? i forbindelse med påstanden om det såkalte ikke tillitsvekkende resultat av TV-2?s produkttest som ble omtalt igjen den 30.09.99.» Og til punkt 4.15: «AMTL Norge A/S er ikke blitt tilbudt ?adgang til tilsvar? etter TV-2?s angrep.»
Klageren avslutter med å kreve «å få sannheten brakt på det rene» for TV 2s seere, om Alcat-testens «særdeles tilfredsstillende» reproduserbarhet.

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 anfører at det påklagede innslaget var plassert under «TV 2 hjelper deg»s nyhets-vignett, «og må vurderes i lys av dette». «Innholdet må også sees i lys av det omfattende redaksjonelle arbeid som ble gjort i produksjonen av det første innslaget, blant annet bruken av blindtester og research i de medisinske fagmiljøene. Det innklagede innslaget er således kun en kort oppsummering av det tidligere innslag, samt en melding om at en gruppe forbrukere har krevet pengene de har betalt for testene – til sammen 75 000 kroner – tilbake. »
I tilsvaret opplyser TV 2 at redaksjonen på forhånd hadde flere telefonsamtaler med klageren, og det bekreftes at man 29. september mottok «en forsendelse» pr. telefaks fra klageren, med positive uttalelser fra kunder vedlagt. (Kfr. vedlegg).
TV 2 skriver:
«Henvendelsen ble før sending vurdert både av de redaksjonelle medarbeiderne som arbeidet med saken, redaksjonssjefen for redaksjonen i produksjonsselskapet og av TV 2s faktasjef. Innholdet i brevet var da gjennomdiskutert med klageren og det ble før avgjørelsen også tatt kontakt med en av de ressurspersonene klageren hadde oppgitt under samtalene med redaksjonen. I tillegg ble innholdet diskutert med andre kilder i miljøet. Man kunne etter gjennomgangen ikke se at henvendelsen ga grunnlag for annet enn det som ble lagt inn i nyhetsinnslaget, der Astrid Møkleby ble sitert på at hun fortsatt mente blodtestene ga gode resultater. »
Ut fra dette tilbakeviser TV 2 klagerens påstand om brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten. «I og med at det innklagede innslaget skulle være en kort oppfølgingssak til den tidligere reportasjen – som ikke er innklaget – mente man at det ikke ville være riktig å komme med mer omfattende argumenter for eller mot blodtestene som sådanne. (?) Den angivelige nye rapporten fra firmaet som skal ha kontrollert Alcat testen, omfatter forhold som etter det redaksjonen forstår, var kjente også da reportasjen i sommer ble laget. »
Og TV 2 tilføyer:
«Det kan under enhver omstendighet vanskelig være i strid med god presseskikk å legge mindre vekt på varsler om slike rapporter utført av såkalte ?forskningsfirmaer?, når resultatene fra egne blindtester gir et så vidt ekstraordinært utfall og sentralt plasserte medisinske spesialister uttaler seg slik de gjør om denne typen tester.»
Avslutningsvis påpeker TV 2 at «på det feltet man her behandler i stor grad er avhengig av at en kritisk presse tar sin samfunnsoppgave alvorlig». «De ?alternative? helsetilbud som her omtales retter seg mot en gruppe som i utgangspunktet befinner seg i en vanskelig og/eller sårbar situasjon. (?) Tilbydere av denne typen produkter og tjenester må således i særlig grad akseptere at mediene stiller spørsmål både ved virksomheten generelt og de enkelte produkter spesielt. »

Klageren anfører i sitt tilsvar at det allerede i det første programmet (i juni) » ble unnlatt å gi viktige opplysninger om Alcat Testen; redaksjonen hadde tilgjengelige opplysninger om hvordan Alcat Testen fungerer, men dette ble ikke tatt med i dette innslaget .» «Ingen av de personene fra fagmiljø som vi anbefalte ble kontaktet.» Ifølge klageren er det feil når TV 2 sier at de var i kontakt med en av disse ressurspersonene i forbindelse med oppfølgingen i september.
For øvrig fastholder klageren sin oppfatning av at de nye, positive opplysningene om Alcat-testens reproduserbarhet, burde vært med i det påklagede innslaget. Klageren finner det uforståelig at redaksjonen ikke måtte betrakte opplysningene som «nye momenter». TV 2s karakterisering av det uavhengige testlaboratoriet som et » såkalt forskningsfirma «, anser klageren for å være «ikke noe mindre enn en fornærmelse».
Til slutt gjør klageren oppmerksom på at AMTL Norge A/S «pr i dag er konkurs på grunn av denne ensidige negative omtalen».
Som vedlegg følger en orientering om Alcat-testen.

TV 2 tilbakeviser i sin sluttkommentar at man skulle ha underslått » viktige opplysninger «, og fastlår at redaksjonen ikke deler klagerens vurdering av disse opplysningene. «Blant annet nevnes at de undersøkelser redaksjonen gjorde også avdekket en sterkt kritisk holdning til studien, fordi den aktuelle prosentberegningen i stor grad kunne være et tolkingsspørsmål. Det er derfor etter TV 2s oppfatning, ikke noe å utsette på det skjønn redaksjonen her utøvet. »
For øvrig fastholder TV 2 at det på forhånd var kontakt med en av de ressurspersoner klageren hadde oppgitt under samtalene med redaksjonen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i forbrukermagasinet «TV 2 hjelper deg», der redaksjonen fulgte opp en tidligere reportasje om et navngitt firmas blodtest for kartlegging av matintoleranse. Klager er det navngitte firmaet, som viser til at blodtesten ble utsatt for sterk kritikk i den opprinnelige reportasjen. Ifølge klageren ble kritikken tatt alvorlig av firmaet, som lot et uavhengig laboratorium vurdere testmetoden. Det angivelig gode resultatet ble noen måneder etter den første reportasjen oversendt TV 2, da klageren ble kjent med at man aktet å følge opp blodtestsaken. Klageren mener redaksjonen brøt god presseskikk ved ikke samtidig å bringe de nye opplysningene.
TV 2 anfører at det påklagede innslaget kun var en kort oppsummering av den tidligere reportasjen, kombinert med en nyhetsmelding om at en gruppe forbrukere krevde pengene for blodtesten tilbake. Det var ikke redaksjonens intensjon å gjøre en ny vurdering av selve testmetoden. Ifølge TV 2 pekte da heller ikke den nye testrapporten på forhold som ikke var kjent da den opprinnelige reportasjen ble laget. For øvrig viser TV 2 til at klageren ble sitert på at blodtestene ga gode resultater.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder vurderingen av nyhetsverdien i det kontrollresultat som ble oversendt «TV 2 hjelper deg» innen sending av det påklagede innslaget. Utvalget registrerer også at det korte nyhetsinnslaget ikke tok sikte på igjen å sette et kritisk søkelys på klagerens blodtestmetode som sådan, men derimot å gi bakgrunnen for at en gruppe brukere krevde erstatning.
Selv om utvalget kan forstå klagerens ønske om å få de angivelig positive opplysninger sterkere eksponert, kunne det ikke påhvile redaksjonen et krav om å etterkomme dette. Etter utvalgets mening har «TV 2 hjelper deg» oppfylt forpliktelsen som følger av Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse, ved også å sitere klagerens syn på den omtalte blodtesten.
TV 2 har ikke brutt god presseskikk.
Fredrikstad, 22. februar 2000
Catharina Jacobsen,
Thor Woje, Gro Holm, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen