Helse Nord RHF mot iTromsø

PFU-sak 185/15


SAMMENDRAG:

 iTromsø publiserte tirsdag 2. juni 2015 et leserinnlegg både på nett og i papirutgaven med tittelen «Skandale og korrupsjon». Forfatteren, Stig Hansen, skriver innledningsvis om korrupsjon i fotballens verden – før han avlegger Helse Nord et besøk:

«Universitetssykehuset og Helseforetaket Nord-Norge er slaktet for sine investeringer i IT-system av politikere. Sivilombudsmann, Riksrevisjonen samt kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Til ingen nytte.

 Google-søk av skandale+dips eller korrupsjon+dips gir om lag fem hundre treff. Det er ingen tilfeldighet. Saken om en helsetopp som danner selskap og selger tjenester til tidligere arbeidsgiver uten hensyn til regelverket, er hårreisende lesning, med grundig dokumentasjon. Informasjon er tilbakeholdt, opplysninger fortiet og offentlig regelverk brutt. Likevel får de ansvarlige tilgivelse fra departementet og forsikring – «case closed».

Akkurat nå er det FIFA som er under press med krav om kulturendring, de feilet i kunststykket til Helse Nord – å feie samtlige fakta under teppet. Ved hjelp av godt betalte advokater, omdømmebyggere og kommunikasjonsdirektører. Det er ikke snakk om vennetjenester i gråsonen eller svart arbeid som vanlige mennesker må betale dyrt for Dette er grov økonomisk kriminalitet i størrelsesorden rundt en milliard kroner.

Advokat Marianne Dragsten er en av landets ledende eksperter innenfor offentlige anskaffelser. Hun har aldri sett lignende forsøk på bevisst å omgå et regelverk. Riksrevisor Per-Kristian Foss uttalte at han heller aldri har sett lignende. Konsulentfirmaet Accenture og advokatfirmaene Kluge og Simonsen Føyen trekker samme konklusjon. Helse Nord har opptrådt klart i strid med norsk lov.

Likevel startes ingen etterforskning med tiltale og straffeforfølgelse. Sepp Blatter: Look to Helse Nord.»

 

 Påfølgende dag, onsdag 3. juni, brakte avisen følgende:

 

«iTromsø beklager

I gårsdagens avis trykket vi et leserbrev under tittelen «Skandale og korrupsjon» hvor det insinueres at Helse Nord, UNN og Dips ASA er blandet inn i korrupsjon på linje med det FIFA etterforskes for. iTromsø beklager at slike udokumenterte påstander er kommet på trykk uten samtidig tilsvar fra Helse Nord og UNN.

Red.»

 

KLAGEN:

Klager er Helse Nord RHF ved kommunikasjonsdirektøren. Klager mener at flere påstander i leserinnlegget utløste en rett til samtidig imøtegåelse. Det nevnes følgende utsagn:

«…en helsetopp som danner selskap og selger tjenester til tidligere arbeidsgiver uten hensyn til regelverket…»

«…hårreisende lesning, med grundig dokumentasjon».

«..kunststykket til Helse Nord – å feie samtlige fakta under teppet.»

«Dette er grov økonomisk kriminalitet i størrelsesorden rundt en milliard norske skattekroner.»

Saken om Helse Nord som forfatteren av innlegget viser til har vært i søkelyset siden 2004, og er redegjort for på Helse Nords nettside, her: www.helse-nord.no/aktuelt/helse-nord-rhf-brot-loven-om-a-ga-ut-pa-anbud-article126851-19948.html. (Også vedlagt.)

Klager mener også det foreligger brudd på plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke. Videre heter det: «Dagen etter at leserinnlegget sto på trykk, ringte Helse Nord RHF iTromsø og fikk snakke med nyhetsleder/desken, med det resultat at leserinnlegget på nett ble fjernet. Vi fikk samtidig beskjed om at vi måtte snakke med iTromsøs redaktør om saken. Han ringte vi opp, la igjen beskjed på telefonsvareren, samt forsøkte nok en oppringning senere på dagen. Han ringte oss ikke tilbake.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 iTromsø viser til beklagelsen, publisert dagen etter publiseringen av det påklagede innlegget. Det anføres at avisen ikke har annet å tilføye enn at innlegget ikke skulle vært publisert uten samtidig tilsvar, les; imøtegåelse, fra klager. Avisen er «beredt til å ta den eventuelle kritikk som måtte komme».

 

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER

Klagen gjelder et leserinnlegg i iTromsø. I innlegget fremmes det påstander om Helse Nord RHF og om Universitetssykehuset (UNN i Tromsø) knyttet til en sak om at Helse Nord RHF brøt loven om offentlige anbud ved anskaffelse av elektronisk pasientjournal. Klager, Helse Nord RHF, mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke, og 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

iTromsø anfører at innlegget ikke skulle vært publisert uten at klageren fikk mulighet til komme samtidig til orde for eventuell kommentar. Videre viser avisen til at det allerede påfølgende dag ble brakt en beklagelse samt at nettversjonen ble fjernet.

 

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at iTromsø er enig med klageren om at innlegget, i den form det hadde, ikke skulle vært publisert uten et tilbud fra avisen om samtidig imøtegåelse. Innlegget inneholder påstander av faktisk art som utløser en slik rett for klager til å få ta til motmæle. Når så ikke skjedde var ikke den påfølgende beklagelsen tilstrekkelig til å oppveie overtrampet. Det foreligger derfor brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

 

iTromsø har brutt god presseskikk.

 

Oslo 27. oktober 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone A. Jensen,
Ellen Ophaug, Henrik Syse, Reidun Førde