NN mot Lofotposten

PFU-sak 184/02


SAMMENDRAG:
Lofotposten brakte tirsdag 19. november 2002 en nyhetsartikkel over to sider med tittelen
«-Fiskekriminalitet satt i system». I ingressen står det:

«SVOLVÆR: -Daglig leder BB har lekt katt og mus med Kontrollverket, og gjort sitt ytterste for å tåkelegge behandlingen i retten, og på den måten forsøkt å hindre oppklaring av saken».

«Det var den knusende meldingen da dommen falt i (…)-saken i Lofoten Tingrett i går».
I dommen det refereres fra framgår det at BB, som fikk en dom på ett år og ni måneder ubetinget fengsel, har vært «sentral i gjennomføringen. De medtiltalte arbeiderne har vært med på dette. God tro i denne sammenhengen er ikke aktuelt, sa Eidissen, som i straffeutmålingen ga alle tre ansatte like straffer; 90 dagers ubetinget fengsel. I tilegg må de betale 75.000 kroner hver i saksomkostninger»

Oppslaget er illustrert med et stort bilde fra rettssalen, og man ser seks menn stå bak sine bord. To av mennene bærer advokatkapper, mens de fire andre er sivilt kledt. I billedteksten står det:

«Forsvarer Jens Blix Nilsen (tv) måtte motta en knusende dom for sin klient BB, mens advokat Tore Haug hørte at de tre ansatte, XX, YY og ZZ fikk 90 dagers fengsel hver».

KLAGEN:
Klageren, samboer til en av de tre ansatte, reagerer på at Lofotposten har «trykket bilde av samtlige tiltalte sammen med sine forsvarere, inne i rettssalen, like etter at dommen er falt». Klageren påpeker at hennes samboer har nektet pressen å ta bilder under hele rettssaken. «Dette har Lofotpostens journalister respektert og tatt til etterretning, inntil nevnte reportasje?Lofotpostens journalist, Turid Ringstad, bekrefter i telefonsamtale 19. november med meg at det er riktig at de inntil dommen ble lest har respektert tiltaltes ønske om ikke å bli fotografert. Journalisten sier videre i sin begrunnelse at retten er hevet og dermed kan bilde tas og trykkes ?Har offentligheten større krav på bilde av de impliserte i en rettssak etter domfellelse enn før?»

TILSVARSRUNDEN:
Lofotposten innrømmer at avisens journalist «knipset et bilde inne i rettssalen i Lofoten tingrett. Det skjedde i det øyeblikket retten ble hevet, like etter at dom i en omfattende sak om økonomisk kriminalitet var forkynt. Etter vår vurdering burde vi antagelig spurt to av de tiltalte, som tidligere hadde nektet å la seg fotografere, om det var greit å ta dette bildet, ettersom vi under hele saken har tatt hensyn til deres ønsker».

Redaktøren anfører at hvis klageren hadde tatt kontakt med redaksjonen, ville «vi hatt mulighet til å beklage billedbruken allerede i neste dags avis».

Avisens redaktør hevder imidlertid at Lofotposten ikke har overtrådt noen etiske retningslinjer. «Saken var spesiell, og hadde stor offentlig interesse …Jeg viser også til den nylig avsagte dommen hvor TV2 ble frikjent etter å ha vist bilder inne fra rettssalen i Baneheia-saken. Tingretten viser blant annet til at Den europeiske menneskerettighets-konvensjonens vern av ytringsfriheten står over norsk lov. Tiltaltes vern må derfor vike».

Klageren viser til at hun ikke er ute etter en beklagelse fra avisens side. «Skaden er skjedd for vår del. Det jeg ønsker er en prinsipiell behandling av saken».

Lofotposten har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Lofotposten, der en daglig leder og tre av hans medarbeidere ble avbildet under en domsavsigelse i en sak om fiskekriminalitet. Klageren, den ene ansatte representert ved sin samboer, reagerer på at avisen brakte bilde av ham fra rettssalen uten samtykke. Klageren viser til at pressen under hele rettssaken har respektert mannens ønske om ikke å bli avbildet, og kan ikke se at offentligheten har større krav på å se bilde av ham etter domfellelse enn før.

Lofotposten bekrefter at avisens journalist «knipset et bilde inne i rettssalen i Lofoten tingrett» i det øyeblikk retten ble hevet, og innrømmer at avisen burde spurt de tiltalte om det var greit å ta dette bildet. Lofotposten anfører at avisen ville ha beklaget publiseringen dersom klageren hadde bedt om det. Redaktøren hevder imidlertid at avisen ikke har overtrådt noen etiske retningslinjer, og understreker at saken var spesiell og hadde stor offentlig interesse.

Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger påpekt at identifisering av siktede, tiltalte og dømte personer må skje ut fra hensynet til allmennhetens behov for å vite hvem personen er.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Lofotposten publiserte et bilde av klageren fra rettslokalet uten at han har samtykket til dette. Utvalget kan ikke se at klagerens rolle i saken var av en slik art at bildebruken var berettiget, og viser til at klageren ikke var hovedmannen bak fiskejukset, noe som også framgår både av dommen og artikkelen. Utvalget finner det også kritikkverdig at Lofotposten tok bildet i en situasjon der klageren pliktet å møte, og uten å sørge for samtykke til fotografering og publisering.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasjen (…) Avstå fra identifikasjon når det ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav».

Lofotposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen