Mascot Electronic A/S v. personalsjef Terje Jensen mot Fredrikstad-Avisa Demokraten

PFU-sak 183/98


SAMMENDRAG:
Fredrikstad-Avisa Demokraten hadde torsdag 12. november 1998 et førstesideoppslag med tittelen » Sparket opp etter sex-sak «, undertittelen » LO gransker Mascot » og ingressen:
» Etter å ha sextrakassert en underordnet kvinnelig ansatt ble en mellomleder hos Mascot forflyttet til en høyere stilling. Saken er nå til behandling i LOs juridiske avdeling. »
På sidene 4 og 5 er hovedoppslaget » LO-jurister gransker Mascot » over syv spalter, med ingressen:
» En mellomleder hos Mascot ble forfremmet til ny sjefsjobb etter at han utsatte en kvinnelig underordnet for sextrakassering. Fellesforbundet har satt LO-jurister på saken .»
Bedriftens personalsjef er intervjuet i artikkelen. Han bekrefter at den omtalte hendelsen, eller hendelsene, har skjedd og at en person er «omorganisert», men at det ikke er snakk om noen «belønning».
En undersak, som har tittelen «- Verst med sjefene «, er en generell kommentar fra distrikts-sekretæren for Fellesforbundet i Østfold. En annen undersak på siden dreier seg om at flere ansatte ved bedriften er sagt opp eller permittert.
Noen dager senere, tirsdag 17. november , gjenga avisen på leserbrevside et innlegg fra tillitsvalgte ved bedriften der de tok avstand fra oppslaget. I innlegget het det blant annet: «Avisen kan umulig ha sjekket kilden sin. Ingen på Mascot har blitt belønnet med forfremmelse etter sex-trakassering av kvinnelig underordnet. »
Samme dag hadde avisen en oppfølgingartikkel om saken, under tittelen «Ikke belønnet» der de tillitsvalgte avviser at det var noen sammenheng mellom den påståtte trakasseringen og forfremmelsen. Artikkelen inneholder også kommentarer fra Fellesforbundet sentralt og fra to tillitsvalgte.
26. november gjenga avisen nok et innlegg, denne gang fra klubblederen ved bedriften, der det het:
«Undertegnede har på ingen måte samtykket til overskriften 12.11.98 (artikkelen over; sekr. anm.). Videre er dette med «forfremmelse» et uttrykk som i sterk grad er misvisende. Konklusjonen som her er trukket av Deres avis, bygger tydeligvis på Deres kildes personlige mening om denne saken. Dette er på alle måter en trist sak som bør, skal og blir behandlet i henhold til lov av avtaleverk som bedrift og klubb forholder seg til.»
KLAGEN:
Klager er bedriften Mascot Electronic A/S, ved personalsjefen, og klagen dreide seg i første omgang om at en mellomleder ved bedriften er gått over i en ny stilling etter at det er blitt hevdet at han har sextrakassert en kvinnelig underordnet. I klagen heter det:
«Den fremlagte påstand om sex-trakassering er i sin helhet behandlet som en personalsak internt i bedriften iht gjeldende regler og avtaler og i samarbeid med de tillitsvalgte. Ingen ved bedriften er blitt belønnet med forfremmelse etter sex-trakassering av kvinnelig underordnet.»
Og senere i klagebrevet:
«At dyktige medarbeidere som for kort tid siden er blitt forfremmet, blir urettmessig mistenkt for sex-trakassering, understreker hvilke skadevirkninger avisens oppslag allerede har fått.»
Sekretariatet ba om å få vite om det ville bli gitt samtykke til klagebehandling fra den omtalte og direkte berørte personen i saken. Det ble samtidig gjort oppmerksom på at bedriften alene også var klageberettiget.
Klageren opplyste i svarbrev at det er bedriften som er klager og at den direkte berørte personen ikke har gitt sitt samtykke, fordi vedkommendes forhold er saken uvedkom-mende. Samtidig utdypes klagen med å henvise til flere punkter i Vær Varsom-plakaten: Punkt 2.2 – at avisen ikke har vernet om sin troverdighet Punkt 3.2 – at avisen ikke har vært kritisk i valg av kilde og kontrollert at opplysningene er korrekte Punktene 4.1, 4.3, 4.4, og 4.5 – at avisens bruk av overskrift, manglende saklighet, sin tendensiøse og spekulative framstilling av saken har gitt grobunn for spekulasjoner, har satt bedriften i et svært dårlig lys og indirekte satt arbeidsplasser i fare.
Videre gjentas tidligere punkt om at uskyldige, som nylig er blitt forfremmet, urettmessig blir mistenkt.
Til slutt i klagebrevet heter det:
«At det har skjedd stillingsendringer ved bedriften er riktig, og at en av de involverte i en påstått sex-trakassering har fått en annen stilling er også korrekt. Men å påstå at dette er en forfremmelse er overhodet ikke riktig».

TILSVARSRUNDEN:
Avisen s tilsvar viser direkte til klagers siste avsnitt (over). Avisen skriver:
«(Personalsjefen) bekrefter altså at en av de involverte i saken om påstått sextrakassering har fått en ny stilling. Demokraten har påpekt at dette innebærer en forfremmelse av vedkommende. Vedkommende har altså fått en høyere stilling, noe som er bekreftet fra flere hold. Vi viser blant annet til vedlagte oppfølgingsartikkel, der avdelingsleder Halstein Sjøvoll bekrefter at Fellesforbundet gransker akkurat denne siden av saken.
Demokraten har aldri påstått at forfremmelsen skjedde på grunn av at han var i en slik situasjon. Skal man først lese mellom linjene, bør det være naturlig å trekke den konklusjon at saken er interessant fordi forfremmelsen skjedde på tross av at en gransking av saken er i gang. At avisen stiller de nødvendige spørsmål om hvordan dette kan oppfattes, er – slik vi ser det – vår soleklare oppgave.»
Klageren s tilsvar peker på at Demokraten » elegant har unngått å svare på klagen » og at man konstaterer at avisen » kategorisk hevder at enhver stillingsendring er en forfremmelse «.
Avisen konstaterer at klageren «fortsetter sin skyggeboksing, nå også overfor PFU». «Dette er ingen komplisert sak. Bedriften kunne opplyst hvilken stilling vedkommende hadde tidligere, og hvilken stilling han har nå».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en elektronikkbedrift i Fredrikstad, mener Fredrikstad-Avisa Demokraten brøt god presseskikk da den omtalte påstander om sex-trakassering ved bedriften i sammenheng med at en mannlig mellomleder ble forflyttet til en høyere stilling. Klageren påpeker at de nevnte påstandene fortsatt var under juridisk vurdering. Bedriften mener avisens bruk av begrepene «forfremmet» og «belønning» var ukorrekte i den påklagede sammenhengen.
Avisen avviser at den har opptrådt i strid med de presseetiske reglene og mener å ha gitt korrekte opplysninger med hensyn til uttrykket «forfremmelse».
Pressens Faglige Utvalg mener Demokraten var i sin fulle rett til å omtale forholdene rundt påstander om sex-trakassering og den pågående omorganiseringen ved bedriften, selv om utvalget kan forstå at omtalen måtte oppleves som ubehagelig for bedriften og de ansatte.
Utvalget vil imidlertid vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, hvor det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet». Selv om de påklagede artiklene er gitt en nøktern form og partene har fått komme til orde, mener utvalget at avisen har gitt titler og ingresser en konstaterende form som det ikke er dekning for i teksten.
På dette punkt har Demokraten brutt god presseskikk.
Bodø, 23. februar 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen