Lars-Arne Høgetveit mot Dagen

PFU-sak 182/04


SAMMENDRAG:
Den kristelige avisen Dagen i Bergen brakte 17. september 2004 et leserinnlegg med tittelen » Sluttkommentar til Høgetveit «, skrevet av Ingolf Kanestrøm. Det framgår at innlegget er ett av flere i en pågående debatt med Lars-Arne Høgetveit om temaet «Skapelsen». I et avsnitt siterer Kanestrøm fra Høgetveits siste debattinnlegg:

» Han skrev: ?Det er en stor grad av intoleranse og meningssensur og manglende åpenhet som praktiseres på det naturvitenskapelige området ved våre universiteter og høyskoler. Når man lukter ?kristenmanns blod? eller ?Den hele Skrift er innåndet av Gud, settes alle pigger ut og man er trenet i å sette sine kollegaer og andre som hevder et slikt syn, i negativt ladede båser med solide akademiske vegger.? Da jeg var den eneste navngitte personen fra disse miljøene i innlegget, er det rimelig å anta at den også var rettet mot meg. Dette er en så alvorlig beskyldning at jeg hadde ventet en beklagelse. »

Og i et senere avsnitt:

» Jeg vet at det finnes tilhengere av ?Ung jord?. Jeg kjenner også bl.a. til Institute for Creation Research, og vet at de utgir materialer. Men om antall ?Ung jord?-tilhengere vokser eller avtar, vet jeg ikke. Jeg har levd over førti år i Akademia. Jeg har vært på en rekke internasjonale konferanser. Men jeg har ennå ikke opplevd at noen på disse konferansene har tatt avstand fra antagelsen av ?En gammel jord?. Jeg har fulgt med i internasjonale tidsskrift innen geofysikk. Heller ikke der har
jeg sett at noen forsker har tatt avstand fra denne antagelsen. Jeg tror derfor at LAH kunne spare seg fleipen. ?Hvor blir det da av K.s ikke mange seriøse forskere??»

KLAGEN:
Klager er Lars-Arne Høgetveit, som skriver:

«Saken gjelder i korthet en refusjon av et tilsvar til en artikkel som sto på trykk i Dagen. Refusjonen er da gjort etter at det i avisen Dagen er satt på et innlegg som klart krever et tilsvar fra undertegnede og som den vanlige avisleser venter vil bli gitt et tilsvar på. I og med en refusjon har avisen brutt denne muligheten. Det er fra avisens side ikke påpekt at innlegget evnt. skulle være for langt, men man har kort og brutalt avsluttet undertegnedes mulighet til å rette opp et klart angrep på undertegnede .»

«Ber med denne bakgrunn om at PFU vurderer denne saken, som føyer seg inn i rekken av lignende saker, der debatten slippes på og der avisen Dagen griper inn og stopper innlegg som den alminnelige avisleser klart forventer å se på trykk – i samme avis der angrepet med persons nevnelse er sluppet på.»

TILSVARSRUNDEN:
Dagen opplyser at klageren (LAH) de siste årene har vært en flittig innsender av debattinnlegg til avisen. «Det er få som har fått så mange leserbrev på trykk som han de senere år.» I et punkt 2 skriver Dagen: «De to siste årene har det i Dagens spalter gått en omfattende og intens debatt om evolusjon og skapelse, og om ulike oppfatninger av skapelsen. LAH er en av dem som har engasjert seg sterkt i denne debatten, særlig med tanke på å forsvare den oppfatning at jorden er ung og er skapt på seks vanlige dager. Det har han i sterk grad fokusert som et spørsmål om bibeltroskap. På det siste punktet avskar vi tidlig debatten, men LAH har stadig prøvt å omgå dette med nye innfallsvinkler til spørsmålet.»

«Professor Ingolf Kanestrøm (IK) har også deltatt aktivt i evolusjons-/skapelsesdebatten, til forsvar for skapelse, men med en oppfatning av at jorden er gammel og dagskjemaet i Bibelens skapelsesberetning gjelder perioder. IK og LAH har flere ganger vært i debatt med hverandre. Vi finner det ikke hensiktsmessig å gjennomgå eller oversende alle innlegg fra IK og LAH, men bare de som direkte refererer seg til det innlegget LAH ikke fikk på trykk.»

» Det innlegget LAH fikk i retur, stod i sammenheng med en meningsutveksling mellom LAH og IK, og der vi bedømte det som at LAH ikke hadde noen tilsvarsrett, men at det dreide seg om en ordinær debatt, som vi ut fra det som er nevnt i pkt. 2 ikke ønsket å videreføre. Den vurdering fastholder vi. »

Avisen gir en oversikt over og har vedlagt kopier av innleggene i den aktuelle debatten, etter at klageren startet det hele 19. juli. «Dette innlegget tok utgangspunkt i eit intervju med IK i
bladet Utsyn nr. 13/2004. LAH gikk her i rette med IK, og denne oppfattet det som et angrep på seg personlig. IK svarte 19/8 med et innlegg ? Åpent brev til Lars-Arne Høgetveit? . (…) Dette
fikk LAH svare på 2/9 i innlegget ? Skaperverket åpner seg for professor Ingolf Kanestrøm ?. (…) IK svarte 17/9 med artikkelen ? Sluttkommentar til Høgetveit ?.»

» Her kommenterte IK LAHs synspunkt/spørsmål uten å komme med nye spørsmål/direkte utfordringer til LAH, og anså altså for sin del debatten som avsluttet. Redaksjonen vurderte det også slik at debatten med det kunne avsluttes. Begge partene hadde hatt to innlegg, og hadde fått gitt uttrykk for sine meninger. Det er forståelig at LAH kunne ønske å føre debatt videre, men det var etter redaksjonens mening ikke noe i IKs siste innlegg som gjorde det påkrevet eller som utløste noen tilsvarsrett. »

Dagen konkluderer med at klageren er blitt «generøst behandlet».

Klageren påpeker at saken primært handler om siste artikkel fra Ingolf Kanestrøm, idet den inneholder to utsagn som klageren mener åpner for tilsvarsrett: 1. » Dette er en så alvorlig beskyldning at jeg hadde ventet en beklagelse. » 2. » Jeg tror derfor at LAH kunne spare seg fleipen .»

«En tilsvarsrett er ut i fra disse setninger ikke urimelig, siden det er å anta at den jevne Dagen-leser ville se det svært naturlig at det blir gitt tilsvar på dette – som etter mitt skjønn bør besvares. Dette også med bakgrunn i temaets alvorlige karakter og der en påstand om at en debattant driver med fleip som et virkemiddel, ikke hører hjemme i den saklige debatt. Påstanden om fleip er også med på å stigmatisere en annen debattant, selv om avisen Dagen ikke ser ut til å se og forstå dette. »

«Skal en hver avisredaksjon stå fritt til å avslutte enhver debatt når man skulle ønske det, en debatt redaksjonen har vært med på å sette i gang i og med tildelt spalteplass, ville dette være ødeleggende for den frie meningsutveksling i Norge.»

Dagen fastholder sin saksframstilling i første tilsvar, og kan ikke se at klageren har imøtegått denne. «De to setningene LAH refererer fra Kanestrøms innlegg anser vi for ytringer fra Kanestrøms side som ikke avstedkommer noen tilsvarsrett fra LAHs side. Det vil være en vanlig skjønnsmessig vurdering om debatten skal fortsette ut fra slike utsagn. (…) I LAHs tilsendte innlegg er forøvrig spørsmålet om beklagelse ikke tatt opp, og spørsmålet om fleipen er bare overflatisk behandlet. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder den kristelige avisen Dagens refusjon av et leserinnlegg, der innsenderen påberoper seg tilsvarsrett som følge av det han mener er et klart angrep på ham i en annen debattants leserbrev. Etter klagerens oppfatning er det to formuleringer i motdebattantens innlegg som gjør at den vanlige leser forventer et tilsvar.

Dagen opplyser at klageren de siste årene har vært en flittig innsender og at det er få som har fått så mange leserbrev på trykk som han. Avisen påpeker at begge parter har fått komme til orde tidligere i den aktuelle debatten. Redaksjonen vurderte det slik at klageren ikke lenger hadde tilsvarsrett, og derfor satte strek.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå klagerens ønske om å komme til orde enda en gang, sett på bakgrunn av formuleringer hans motdebattant hadde brukt i sitt siste innlegg. På den annen side kan ikke utvalget se at det dreier seg om angrep av en art som automatisk skulle utløse tilsvarsretten, slik denne er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15. Etter utvalgets mening må saken vurderes i lys av at klageren selv hadde startet meningsutvekslingen, og at begge parter hadde hatt innlegg på trykk i flere omganger. Redaksjonen måtte derfor være i sin fulle rett til å avslutte debatten.

Dagen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Annette Groth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller