Heidi Stav mot Røyken og Hurums Avis

PFU-sak 176/10


SAMMENDRAG:

Røyken og Hurums Avis (RHA) omtalte torsdag 5. august 2010 i hovedoppslaget at en privat barnehage står i fare for å måtte stenge. I henvisningsteksten ble det opplyst:

«15 ansatte og 73 barn går en meget uviss tid i møte etter at Hurum kommunestyre i 2008 vedtok å avslutte kontrakten med Heidi Stav (bildet) og hennes Sætre kunst- og musikkbarnehage, ett år tidligere enn først avtalt. Nå føler Stav seg motarbeidet av kommunen.»

Saken ble også omtalt i avisas lederartikkel under tittelen «Barnehage vs boliger». Her talte avisa barnehagens sak og ba politikerne tenke seg om en gang til:

«Barnehagen i de gamle skolelokalene er privat drevet, og går svært godt økonomisk og representerer i dag 15 arbeidsplasser. Tilsynelatende er også foreldrene og barna svært fornøyd med tilbudet. Politikerne bør tenke seg om en gang til. Det reguleringsarbeidet som er igangsatt med kommunen som tiltakshaver kan stoppes. Hvis fornuften skal seire i denne saken, må ansvarlige politikere gripe inn og sørge for at barnehagen i Sætre får drive videre.»

Selve nyhetsartikkelen inne i avisen om barnehagen hadde tittelen «- Næringslivet skremmes vekk», og her fremgikk det av ingressen:

«Sætre kunst- og musikkbarnehage legges ned, og bygges mest sannsynlig om til leilighetskompleks.»

Artikkelen ble også publisert på avisas nettsider, der det ble åpnet for kommentarer fra publikum. Noen av disse, blant annet et undertegnet «forelder» og et «Tidligere ansatt», uttrykte misnøye med barnehagen og dens eier (se vedlegg).

Røyken og Hurums Avis fulgte opp barnehagesaken i neste utgave, mandag 9. august 2010, under tittelen «Trenger moderne barnehage», der ordføreren kommenterte saken. I en underartikkel med tittelen «Klager på bygg» ble det dessuten opplyst:

«Til RHA sier [barnehageansvarlig i Hurum kommune] at noen foreldre har klaget på sikkerheten til barna. – Dette omhandler det byggtekniske, men det skal også ha vært enkelte klager rundt det pedagogiske. Dette er imidlertid forhold som strekker seg tilbake til dit [sic] og det skal være orden i sakene nå[.]»

En uke senere, mandag 16. august, publiserte avisa et leserinnlegg med tittelen «Nedleggelsen av Sætre kunst- og musikkbarnehage», undertegnet flere foreldre. I innlegget rettet foreldrene kritikk mot barnehagens leder og driften av barnehagen:

«Det er flere forhold som har vært svært problematiske i Sætre kunst- og musikkbarnehage. Vi opplevde gjennom årene vi hadde barn der (vi fikk ikke andre plasser) en stadig utskiftning av personell. Vi var vitne til hvordan riktig gode pedagoger og assistenter valgte å slutte den ene etter den andre pga. samarbeidsproblemer med Stav.»

Foreldrene skrev også blant annet om kritikkverdige hygieniske forhold i barnehagen og dårlig samarbeid mellom leder og foreldre.

Samme dag svarte barnehagens leder på kritikken fra foreldrene i et leserinnlegg med tittelen «Svar til de misfornøyde». Her skrev hun blant annet:

«Jeg hadde helst håpet på en diskusjon rundt videre bruk av huset og videre drift av Sætre kunst & musikkbarnehage. Jeg hadde ikke tenkt å kommentere alt som blir skrevet, men noe bør sies for å balansere noen av innspillene.»

I påfølgende utgave, torsdag 19. august, fikk en tidligere FAU-leder i barnehagen komme til orde gjennom et leserinnlegg med tittelen «RHA sin behandling av saken om nedleggelse av Sætre Kunst- og musikkbarnehage». Leserbrevsskribenten kritiserte først og fremst avisa for en ukritisk dekning av saken, men uttrykte også sin støtte til kommunens oppsigelse av leieforholdet med barnehagens eier. Hun opplyste dessuten:

«Avisens leder går ut med uforbeholden støtte til en barnehagestyrer som gjennom mange år har vært veldig omstridt og kritisert for sin drift av den nevnte barnehagen. Det har opp gjennom alle årene med drift i barnehagen vært mange rapporter og bekymringsmeldinger fra foreldre til kommunens barnehagekonsulent vedrørende kritiske forhold i barnehagen. Jeg anser RHA sin behandling av saken som særdeles slett.»

Mandag 23. august imøtegikk ansvarlig redaktør i RHA kritikken fra den tidligere FAU-lederen. Under tittelen «Ganske eiendommelig» redegjorde han for hvordan avisa har jobbet med den omtalte barnehagesaken. Innledningsvis skrev redaktøren dessuten:

«En eiendommelig situasjon har oppstått. Etter de siste ukers publisitet rundt Sætre kunst- og musikkbarnehage, er redaktøren i RHA (undertegnede) blitt truet med politianmeldelse fra angjeldende barnehage, samtidig som det hagler beskyldninger fra den annen part, det vil si tidligere foreldre i nevnte barnehage, om at avisen er både partisk og uprofesjonell.»

Om publiseringen på nett, opplyste redaktøren for øvrig:

«[D]et ble skrevet kommentarer som var på kanten av hva som kan godtas innenfor god presseskikk, og som Heidi Stav oppfattet som personangrep. Kommentarene (2 stykker) ble dessverre liggende på nett en hel dag, men da redaksjonen ble gjort oppmerksom på dem, ble de straks fjernet. Det er å beklage at disse ikke ble fjernet tidligere.»

KLAGEN:

Klager er styrer av den omtalte barnehagen. Hun mener to leserkommentarer som ble publisert på nett er «injurierende og krenkende», og at også leserinnlegget undertegnet foreldre til barn i barnehagen, er usaklig, har et «krenkende og meget ødeleggende innhold» og «inneholder usanne påstander».

Om kommentarene på nett, forklarer klageren: «Det var jeg selv som tilfeldig så dette på nettet og meldte straks inn til Rha at dette var upassende lesestoff, som ødelegger for meg, min familie og vil skade min private barnehagedrift i kommunen. Redaktøren Svein Ove Isaksen bekreftet at dette har stått på trykk hele søndagen, men at han var helt uvitende til at det var kommet ut på nettet og skyldte på en ’en glipp’ og ferieavvikling i avisa. Jeg ville anmelde forholdet og ønsket å vite hvem som hadde skrevet dette, noe han nektet å gi meg tilgang til. Han rådet meg til å ikke politi-anmelde saken, for da kunne det bare bli verre for meg og min barnehagedrift, mens jeg heller bare burde godta og overse dette.»

Når det gjelder foreldrenes leserinnlegg, opplyser klageren at hun ba redaktøren om ikke å trykke dette, men at han svarte at «han ikke vil stoppe en debatt». Klager anfører: «Jeg informerer så redaktøren om at jeg vil anmelde dette, men SOI svarer imidlertid at jeg ikke bør komme med trusler og at det er ytringsfrihet her i Norge.»

Om bakgrunnen for selve saken, bemerker klager: «Vi gikk ut i RH-avisa 5. august, fordi vår barnehage er i ferd med å miste sine lokaler, som kommunen nå vil selge. Vi ønsket å få forståelse og hjelp til videre drift (…) Saken har plutselig kommet ut av kurs og er over på anklager og personangrep på meg som leder av barnehagen fra noen få personer som ønsker å hetse. (…) Personangrepene er skrevet anonymt og er på et usaklig nivå, og dette blir derfor umulig for meg som enkeltperson å kunne forsvare alene. (…) Vi har ikke gjort noe straffbart eller ulovlig og fortjener ikke denne omtalen.»

Slik klageren ser det, er publiseringene både et brudd på avisas egne etiske regler og på normer i Vær Varsom-plakaten.

Sekretariatet ba – innen klagegrunnlaget ble realitetsvurdert – Røyken og Hurums Avis om en kortfattet redegjørelse, spesielt med hensyn til hva som ble publisert og fjernet på nett, og hvor lenge dette lå ute på avisas nettsider.

Røyken og Hurums Avis kom tilbake med en fyldig redegjørelse der redaktøren også forklarer hvordan saken startet: «Mandag 2. august tar Røyken og Hurums Avis sin journalist kontakt med leder og eier av Sætre kunst- og musikkbarnehage, Heidi Stav, for å skrive om at regjeringen vil frata private barnehager muligheten til å ta ut utbytte. Stav vil ikke uttale seg om temaet, men tilbyr oss det hun kaller ”en langt mer viktig og mer lokal sak”. Saken gjelder det faktum at kommunen har sagt opp leieavtalen på lokalene i gamle Sætre skole.»

Med hensyn til sekretariatets spørsmål om hva som ble publisert og fjernet på nett, opplyser redaktøren: «Artiklene [publisert 05.08.2010] blir også publisert på rha.no, med anledning for leserne til å kommentere. Stav oppdager noen av kommentarene som går i hennes saks disfavør, og ringer til undertegnede som er ansvarlig redaktør Svein Ove Isaksen. Redaktøren er ikke å treffe akkurat da, og Stav ringer vak[t]sjefen som deretter får tak i Isaksen, som dermed ringer Stav ca. 18.13 mandag 9. august. Stav gjør oppmerksom på to kommentarer som står på nett (…) Isaksen har ikke sett dem, men lover å se på det omgående og dessuten ta kontakt med Stav dagen etter for å redegjøre for hva som er blitt gjort med saken. Saken gjelder to kommentarer (…) De er lagt ut av samme person. Den første ”Vær ærlig nå”, skrevet av ”Tidligere ansatt” ble lagt ut kl. 20.28 den 8. august. Redaktøren slettet kommentaren klokken 18.30 den 9. august (samme kveld) og umiddelbart etter telefonsamtalen med Stav. Kommentaren sto på nettutgaven i nesten ett døgn. Kommentar nummer to, ”Ikke lett å gi opp lettjente penger” av ”forelder”, ble skrevet
9. august klokken 13.19 av samme IP-adresse, og er skrevet som kommentar til lederartikkelen på nett. Også denne ble fjernet ca 18.30 den 9. august, og lå dermed ute i litt under fem timer.»

Det understrekes at «[b]egge kommentarene (…) ble slettet etter nøye overveielse, og de ble fjernet først og fremst fordi avisen ønsker at leserne skal diskutere sak og ikke person». Redaktøren anfører: «Kommentarene var etter vår mening av en slik karakter at de lett kunne bidra til at debatten på nett ville utarte seg i uakseptabel usaklig retning.» I tillegg opplyses det at også en kommentar klager selv hadde lagt inn, ble fjernet, etter klagers eget ønske. For øvrig forklarer avisen: «Sykdom og ferieavvikling i en forholdsvis liten redaksjon er årsaken til at kommentarene ikke ble fanget opp tidligere.»

Klager kom – før klagegrunnlaget var realitetsvurdert – med ytterligere bemerkninger til klagen, og hun utvidet også klagen til å gjelde den tidligere FAU-lederens leserinnlegg (publisert 19.08.2010) samt ansvarlig redaktørs svarinnlegg (publisert 23.08.2010).

Sekretariatet ba klageren – fortsatt innen klagegrunnlaget ble realitetsvurdert – om en tilbakemelding med hensyn til hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten hun mente var brutt.

Klager viste i sitt svar til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (1.5, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.13, 4.17), til Røyken og Hurums Avis’ egne regler, og til andre moment nevnt i Norsk Presseforbunds presseetikkhefte, blant annet PFUs prinsipputtalelser (se vedlegg, sekr. anm.).

Klager påpekte dessuten: «Avisa har altså kommet med massiv negativ og usaklig omtale av meg som person, som jeg vanskelig kan gå ut å deklamere eller rette opp i etterkant. Dette burde avisa selv gått ut og beklage og prøve å rette opp.»

Sekretariatet valgte etter dette å igangsette ordinær tilsvarsrunde.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Redaksjonen har forsøkt å oppnå kontakt med klager i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten å lykkes.

TILSVARSRUNDEN:

Røyken og Hurums Avis opplyser at deres tilsvar bygger på den tidligere avgitte redegjørelsen, men at tilsvaret inneholder noen utvidelser.

Avisa forklarer at foreldre som har hatt barn i barnehagen tok kontakt med redaksjonen allerede etter den første publiseringen om barnehagesaken 5. august, fordi de ønsket å uttale seg. De skal da ha fått beskjed om at de måtte stå frem med fullt navn om innlegget skulle bli publisert. RHA anfører: «Innlegget blir noe redigert, men ikke mye. Redaktøren anser innlegget til å være av en slik karakter at hvis det skal på trykk, må den som kritiseres gis adgang til samtidig [imøtegåelse].» «Dermed ble Heid[i] Stav oppringt av redaktøren. Stav var fortsatt sint på avisen, og hun sa i utgangspunktet at hun ikke ville ha oversendt noe innlegg fra foreldrene på mail, slik redaktøren foreslo. Redaktøren ga noen velmente råd til Stav (…) I samtalen ba Stav redaktøren offentlig beklage at kommentarene [de to som ble fjernet, sekr. anm.] hadde stått på nett. Hun fikk til svar at redaktøren ville vurdere dette.»

Videre opplyses det at foreldrenes leserinnlegg ble sendt til klager på e-post sammen med «et forslag til uttalelse fra henne», forfattet av redaktøren (se vedlegg, sekr. anm.), samt at klager kom tilbake med et svarinnlegg samme kveld, og det var dette som ble publisert 16.08.2010 samtidig med foreldrenes kritiske innlegg.

I tilsvaret refererer avisa også til en e-postkorrespondanse med klager 14.08.2010, som handler om at klager vil politianmelde RHA ved redaktøren.

RHA viser også til redaktørens innlegg som ble publisert 23.08.2010, ettersom dette «klargjør også noe av det som skjedde i prosessen og det redegjør samtidig for hvordan avisen har vurdert saken».

Klageren gjentar at hun mener seg hengt ut og krenket i avisa. Hun anfører at hun ba om at foreldrenes innlegg ikke ble publisert, og at hun viste til «flere feilaktige påstander i foreldrenes innlegg». Klageren anfører også at hun ikke fikk lese gjennom hele innlegget før det ble trykket, og innvender: «Jeg følte meg presset til å skrive et motinnlegg til avisa.»

Klageren reagerer dessuten på at avisa publiserte et stort bilde av henne i tilknytning til hennes svarinnlegg, som hun skriver: «[S]lik at alle lesere kunne gjenkjenne meg som den krenkende part.» I tillegg påpeker hun at redaktøren selv i sitt svarinnlegg viser til «viktigheten av pressens etiske retningslinjer og respektfull omtale av hverandre», og hun anfører: «Jeg har fortsatt ikke sett at RHa har kommet med noen beklagelse i avisa eller på nettet.»

Videre forteller klager hvilke negative konsekvenser omtalen har hatt både for barnehagedriften samt for henne personlig, og hun bemerker: «Jeg er langt ifra enig med Isaksen i at dette er noe jeg som driver en bedrift må regne med. Hva oppnår RHa med å servere slik personlig omtale i avisa og spre stygg bygdesnakk rundt? Dette er langt over streken for hva en lokalavis burde bruke som interessant stoff.»

Røyken og Hurums Avis mener alle artikler i saken publisert fra og med «Stavs misnøye med kommunen» (05.08.2010) til og med redaktørens innlegg publisert 23.08.2010, «må leses når Heidi Stavs sak mot RHA skal vurderes».

Ansvarlig redaktør avviser en del påstander i klagers tilsvar, blant annet: «Jeg mener Stav må finne seg i en viss offentlig debatt, men jeg har aldri sagt at Stav ”må finne seg i debatten selv om den er usaklig og krenkende”. (…) Påstanden fra Stav om at hun ikke fikk lese gjennom foreldrenes innlegg (…) før det kom på trykk, faller på sin egen urimelighet, i og med at det er dette innlegget hun har svart på i samme avis. Jeg synes for øvrig brevet hennes av 15.10.10 bærer preg av unøyaktigheter vedrørende hva jeg har sagt, ikke sagt, gjort eller ikke gjort.»

For øvrig henviser avisa til deres omtale av brukerundersøkelser i barnehager (se vedlagt artikkel, sekr. anm.). Avisa bemerker imidlertid: «Så lenge sak 176/10 verserer i PFU, er vi svært forsiktige med å omtale [klagers] virksomheter. Normalt sett ville det være naturlig for en kritisk redaksjon å se nærmere på saken, siden Stavs Sætre kunst- og musikkbarnehage, som den eneste i Hurum, valgte å lage sin egen brukerundersøkelse, der mange av spørsmålene er direkte ledende. (…) Det blir vanskelig for lokalavisa å stille kritiske spørsmål om slikt så lenge vi er innklaget av Stav. Slik sett ville det være fint med en avklaring av saken i PFU.»

Klager kom etter avsluttet tilsvarsrunde med ytterligere kommentarer til saken. Klager anfører: «Redaktør SOI viser ikke i sine tilsvar tegn på anger, empati eller tar oppriktig ansvar for alt det krenkende han trykket, som har skadet oss hardt som enkeltmennesker og videre har ødelagt næringsgrunnlaget vårt. Det er bare utrolig at SOI fortsetter å hetse min barnehage, ved nå videre å trekke frem vår brukerundersøkelsen fra juni 2009, som verken hadde det dårlig resultat eller hadde ledende spørsmål (…) Han fortsetter i siste kommentar med mer subjektiv og negativ omtale, til sitt forsvar. Dette er alvorlig[.]»

Klager presiserer også enda en gang at hun kun fikk tilsendt «deler av foreldrenes innlegg i avisa». Og om konsekvensen av avisas omtale, opplyser klager: «Nå etter disse usaklige innlegg i lokalavisen og nettavisen, med løgner og bedrag, som har medført mange runder med baksnakk og rykteflom i kommunen, så har vi nå mistet tillit hos politikerne, og dermed tapt våre muligheter for å drive Sætre kunst&musikk barnehage videre. Vår søknad i driftsutvalget nylig ble avslått, og vi fikk ikke videre leieavtale med kommunen. Vi har fått høre at dette skyldes den negative omtalen i avisa i høst.»

Røyken og Hurums Avis har etter dette ikke hatt flere kommentarer til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager driver en privat barnehage, som trolig må stenge etter at kommunen har sagt opp leieavtalen med barnehagen. Røyken og Hurums Avis har omtalt saken, noe som utløste flere reaksjoner fra foreldre, både i form av kommentarer på nett og leserinnlegg i avisa.

Klager reagerer på publiseringene som hun mener er injurierende, krenkende og inneholder feilaktige påstander, blant annet to leserkommentarer på nett som ble fjernet da klager gjorde redaksjonen oppmerksom på disse. Klager skal også ha bedt om at et leserinnlegg fra foreldre av barn som har gått i den omtalte barnehagen, ikke ble trykket. Slik klager ser det, er hun hengt ut i avisa, også ved at hun er avbildet i tilknytning til et leserinnlegg, og hun anfører brudd på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Røyken og Hurums Avis (RHA) forklarer at innleggene på nett ble fjernet så snart redaksjonen ble kjent med disse, og at ferieavvikling og sykdom er årsaken til at dette ikke ble gjort tidligere. Redaksjonen anfører at klageren har fått samtidig imøtegå kritikk fra foreldre, i tråd med VVP-punkt 4.14. Videre mener avisa at klageren som leder av en bedrift må tåle en viss offentlig debatt omkring sin virksomhet.

Pressens Faglige Utvalg minner om Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det fremgår at redaksjonene ikke er pålagt å forhåndsredigere nettdebattene. En slik praksis forutsetter imidlertid at redaksjonene har sikre og raske rutiner for å fange opp innlegg med et innhold som åpenbart er i strid med pressens etiske normer.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at det ene innlegget klageren reagerer på, lå ute i omtrent et døgn, og at det andre var tilgjengelig i rundt fem timer. Videre merker utvalget seg at det var klageren som gjorde redaksjonen kjent med innleggene. Slik utvalget ser det, er det ikke presseetisk akseptabelt å overlate overvåkingen av umodererte nettdebatter til publikum alene. Når det er sagt, registrerer utvalget at RHA er en liten redaksjon, og at avisa forklarer «glippen» med henvisning til ferieavvikling og sykdom. Dessuten noterer utvalget seg at RHA har tydelige regler for nettkommentarer.

Videre konstaterer utvalget at RHA fjernet innleggene så snart redaksjonen ble gjort kjent med dem. Utvalget mener at dette skjedde i løpet av såpass kort tid at det må kunne anses for å være innenfor en akseptabel tidsramme, også sett i lys av hva utvalget tidligere har uttalt om lignende forhold.

Når det gjelder publiseringene i papiravisen, mener utvalget disse er i tråd med ordinær journalistisk praksis. Utvalget merker seg også spesielt at RHA har innfridd det presseetiske kravet til samtidig imøtegåelse, idet klager samtidig får svare på kritikken som fremkommer i leserinnlegget fra foreldre til barn som har gått i klagers barnehage.

For øvrig vil utvalget minne om at det er pressens oppgave å stille spørsmål og informere om det som skjer i samfunnet, men pressen skal ikke ukritisk videreformidle alt en kilde forteller. Går man til media med en sak, må man altså også regne med kritiske spørsmål og debatt omkring saken.

Røyken og Hurums Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 14. desember 2010

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Marit Rein, Øyvind Brigg,
Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse, Eva Sannum