Tore Lindholt mot Romerikes Blad

PFU-sak 175/12


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad (RB) brakte torsdag 14. juni et leserinnlegg med tittelen «A-pressen – et B-lag?». Innlegget, som var signert Tore Lindholt, Skjetten, var tematisk merket med «Avis og eierskap».

Innlegget var en kommentar, eller et tilsvar, til et innlegg Romerikes Blad brakte lørdag 9. juni. Dette innlegget, med tittelen «Lindholts episke aggresjon mot RB», var skrevet av ansvarlig redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa og var en kommentar til en kommentarartikkel skrevet av Lindholt, publisert på fagbladet Journalistens nettside torsdag 7. juni. Mellingens kommentar ble også publisert på Journalisten.no.

Lindholts hovedpoeng var at Edda-avisene ville gå en bedre framtid i møte om de ble overtatt av medieselskapet Polaris enn av A-pressen. Mellingen mener Lindholt ikke har særlig peiling på det han snakker om.

Innlegget i RB 14. juni var betydelig forkortet

KLAGEN:

Klager er debattanten Tore Lindholt. Han viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett, og mener RB har gjort et inngrep i hans innlegg som strider mot dette punktet og dermed opptrådt i strid med god presseskikk. Som dokumentasjon har han lagt ved det opprinnelige innlegget/tilsvaret med det avisen har strøket avmerket.

Det som er utelatt dreier seg om en avgjørelse i Pressens Faglige Utvalg fra 23. april i år (sak 033/12). I denne klagesaken, der de samme partene var involvert, fikk Lindholt ikke medhold. Også den saken dreide det seg om redigering av Lindholts innlegg (vedlagt).

Klageren skriver: «Jeg oppfatter at de foretatte strykningene i mitt tilsvar er et brudd på min tilsvarsrett og en endring av meningsinnholdet i mitt innlegg, som er uberettiget og usaklig. Selv om setningen ”Det kan vel ikke godt sies at RB fikk medhold fra PFU, slik Mellingen skriver” er beholdt, fremstår den etter de foretatte strykninger som en ubegrunnet påstand, en subjektiv synsing, når det siterte fra PFUs uttalelser er fjernet fra tilsvaret. Jeg må her ha en utvilsom rett til å kunne dokumentere både riktigheten av hva jeg skriver i mitt tilsvar, og det ufullstendige i det Mellingen skriver i sitt innlegg.»

Klageren mener å konstatere at RBs ansvarlige redaktør ikke er villig til å publisere kritikk mot seg selv, «heller ikke om den i forsiktig form er kommet fra PFU». Klageren mener videre at Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett faktisk legger begrensninger på redaktørers suverene rett til å bestemme hva som skal publiseres «ved at de er pålagt å trykke tilsvar som oppfyller kriteriene i nevnte punkt 4.15». Han mener at redigeringen av hans innlegg, samt at det er «søkt gjemt bort i avisen og utstyrt med minst mulige overskriftstyper», innebærer at avisen har brutt nevnte punkt.

Klageren reagerer også på at Romerikes Blad har gitt Mellingen tilsvarsmulighet til et innlegg avisen selv ikke hadde publisert.

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blads ansvarlige redaktør er forundret over at PFUs sekretariat igangsetter full klagebehandling nok en gang, siden klageren ikke fikk medhold i en tilsvarende klage tidligere i år.

Om redigeringen av klagerens innlegg skriver avisen: «Lindholts innlegg er redigert ned ved at hans referat fra PFUs uttalelse i sak 033/12 er tatt ut. Alle hans meningsytringer er beholdt. RB har av bestemte grunner knyttet til forhistorie og klagers agenda valgt ikke å publisere uttalelsen som konkluderer med at RB ikke har brutt god presseskikk, noe vi heller ikke er pliktig til. Dette redaksjonelle valget, som man gjerne må ha meninger om, kan da ikke åpne for at noen i et leserinnlegg publiserer det vi selv har valgt ikke å publisere. Da overlater vi redaktørfunksjonen til andre, i dette tilfelle klager. Vi valgte imidlertid å beholde henvisningen til PFUs nettside for dem måtte ha interesse av å lese klagesaken.» Avisen anfører også at premissene for å debattere i RB står gjengitt hver dag på trykk, inkludert formuleringen ”Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og korte ned innlegg.”

Klageren opprettholder klagen og gjentar tidligere anførsler om at redaksjonens nedkorting av hans innlegg var i strid med god presseskikk, fordi det var nødvendig for å imøtegå Mellingens innlegg. «Siden Mellingen bruker min PFU-klage i den sammenheng og på den måte han gjør, og dermed reiser spørsmål ved min etiske standard, blir det både legitimt og uunngåelig for meg å referere i tilsvaret til Mellingens innlegg hva PFU-klagen dreide seg om og hva PFU faktisk uttalte i den anledning. Da blir det et klart brudd på tilsvarsretten og på god presseskikk å foreta de strykninger som ble foretatt i mitt tilsvar.»

Klager er uenig med RBs ansvarlige redaktørs karakteristikk av det som ble strøket. Klager mener det ikke dreier seg om «meningsinnhold», men om reelt innhold som er blitt endret gjennom redigeringen.

Romerikes Blad gjentar i et kort tilsvar at man ikke kan se å ha opptrådt i strid med god presseskikk, i og med at meningsinnholdet i klagers innlegg ikke ble endret.

Klageren har i et ytterligere tilsvar nok en gang anført at «når sjefredaktøren i RB lar en redaktørkollega omtale PFU-saken på en misvisende måte i et innlegg som er et personangrep på meg og som for øvrig relaterer seg til en artikkel som er publisert på et helt annet medium, nemlig journalisten.no, er det for meg åpenbart at jeg har tilsvarsrett og må ha rett til å referere hva PFU faktisk uttalte om min klage i sak 033/12».

Romerikes Blad anfører i et kort tilsvar at det ikke er klager som bestemmer hva avisen skal oppfatte som sakens kjerne. Det anføres at man har mener å ha avveid og håndtert dette på en måte som ivaretar klagerens tilsvarsrett.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder redigering av et leserinnlegg publisert i Romerikes Blad. Innlegget var et tilsvar til et tidligere innlegg, og debatten handlet om A-pressens kjøp av Edda Media. Den fjernede teksten omhandlet en tidligere avgjørelse i Pressens Faglige Utvalg.

Klageren er forfatteren av innleggene. Han reagerer på at Romerikes Blad fjernet teksten, og mener avisen dermed har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens formulering om tilsvarsrett. Klageren mener avisens redaktør hadde en soleklar plikt til også å bringe den fjernede delen av hans innlegg, i og med at dette ble berørt i innlegget han svarte på.

Romerikes Blad avviser klagen. Det vises til redaktøransvaret og retten til å redigere egen avis. Slik avisen ser det, står Romerikes Blad fritt til å nedkorte eller avvise leserinnlegg så lenge forfatterens mening ikke blir endret. Avisen mener å ha ivaretatt klagerens tilsvarsrett.

Pressens Faglige Utvalg finner det naturlig nok en gang å minne om redaktøransvaret og redaktørers suverene rett til å bestemme hva som skal publiseres og ikke publiseres i eget medium. Samtidig har klageren fullstendig rett i at Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, om tilsvarsrett, faktisk tilsidesetter redaktørens suverene redigeringsrett, i og med at den som blir utsatt for kritikk, har en rett til å få et tilsvar på trykk.

I det foreliggende tilfellet har klageren fått tilsvarsrett, men han mener altså at Romerikes Blads redigering, i realiteten nedkorting, av hans innlegg har medført at denne retten ikke ble oppfylt i tilstrekkelig grad.

Om redigering av leserinnlegg har utvalget tidligere uttalt at redaksjoner kan forkorte eller på andre måter redigere leserinnlegg, men forutsetningen må være at meningsinnholdet opprettholdes. Det påklagede innlegget handler om medieeierskap. Slik utvalget ser det, har ikke redigeringen medført en slik endring av meningsinnholdet at det skulle tilsi noe brudd på god presseskikk. Utvalget vil også minne om at det ikke er presseetisk påkrevd at redigeringer skal begrunnes.

Når det er sagt, vil utvalget igjen minne om Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, siste ledd, hvor det heter: «Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.» Utvalget har også tidligere uttalt at journalister og redaktører, som har et spesielt ansvar for å hevde og fremme ytringsfrihet, må avfinne seg med at de utsettes for så vel sterk som usaklig kritikk fra publikum. Av den grunn mener utvalget at Romerikes Blad med fordel kunne utvist større romslighet og latt den fjernede teksten stå, eller på annen måte latt klagerens omtale av en PFUs uttalelse i en tidligere klagesak inngå i teksten. Likevel kan ikke utvalget se at avisens redigering skulle innebære noe brudd på god presseskikk.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets flertall at Romerikes Blad ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Eva Sannum

Utvalgets mindretall mener, i tråd med klagerens anførsel, at Romerikes Blad har brutt god presseskikk ved å fjerne en del av klagerens innlegg. Han mener redigeringen undergraver hele poenget i innlegget, nemlig at hans beskyldninger mot avisen ikke var ubegrunnet og at avisen i virkeligheten ikke hadde fått full støtte fra PFU i hans tidligere klagesak. Det viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett.

Oslo, 28. august 2012

Hadi Khosravi Lile