Sylvia Talmo på vegne av Marius Talmo mot Telemarksavisa

PFU-sak 175/06


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa hadde 24. august 2006 et bærende oppslag på førstesiden om en lokal bystyrepolitiker i Porsgrunn som angivelig hadde begått trygdesvindel. Politikeren skulle ha unnlatt å oppgi til Aetat at han mottok godtgjøring som politiker samtidig som at han fikk attføringspenger som arbeidsledig. Både førstesideoppslaget og den påfølgende artikkelen innholdt identifisering av politikeren gjennom fullt navn og bilde. På førstesiden, under overskriften «Bystyrepolitiker tiltalt for trygdesvindel», sto det følgende:

«SV-politikeren Marius Talmo (bildet) må møte for Skien og Porsgrunn tingrett tiltalt for attføringssvindel. Han skal ha fått utbetalt nærmere 62 000 kroner i attføring, mens han samtidig var i jobb og mottok politikergodtgjørelse fra Porsgrunn kommune.»

Overskriften gikk over hele førstesiden, mens det var satt inn et bilde i passfotostørrelse ved siden av teksten. I den påfølgende artikkelen som sto på side 6 og 7 inne i avisen, under overskriften «Politiker tiltalt for trygdesvindel», ble det redegjort nærmere for forholdet:

«Talmo ble anmeldt til politiet av Aetat i mai i fjor. I tidsrommet 11. mars 2003 til 30. november 2004 skal han ha fått utbetalt 61 985 kroner i attføringspenger, ifølge tiltalen. Politiet mener at 24-åringen i den samme perioden skal ha unnlatt å opplyse at han var i arbeid og mottok inntekt, samt å ha unnlatt å delta i diverse aktiviteter i regi av Aetat.»

Videre i artikkelen ble det gjengitt uttalelser fra den tiltalte selv og hans advokat. Utover å bekrefte tiltalen, ønsket ingen av dem å gi ytterligere kommentarer i saken. Det ble informert om at tiltalte var på ferie på Grand Canaria, og at behandling av saken i retten var blitt utsatt på ubestemt tid. Ordføreren i Porsgrunn kommune, samt varaordfører og SV-leder Helge Mæland, var også intervjuet. Ordføreren omtaler blant annet saken som en «personlig tragedie». Tilsvarende bilde som ble brukt for forsiden, var trykt i samme format ved siden av artikkelen som omhandlet tiltalte. I tillegg var det tatt inn et stort bilde av tiltaltes forsvarer som det bærende bildet i artikkelen.

Reportasjen inneholdt også en undersak som omhandlet politiet i Telemarks ekstra innsats mot trygdemisbruk, og at dette hadde ført til en markant økning i antall domsfellelser i denne type saker det siste året.

Da saken kom opp i Skien og Porsgrunn tingrett, brakte Telemarksavisa 25. oktober 2006 på ny navn og bilde av tiltalte, sammen med gjengivelse av rettsforhandlingene og en kort redegjørelse for saken under overskriften «Politiker kan få samfunnsstraff». Her ble det også trykt en faksimile av den tidligere omtalte artikkelen fra 24. august 2006.

KLAGEN:

Klager er den tiltalte manns bestemor, som klager på vegne av sitt barnebarn. Tiltalte har gitt skriftlig samtykke til klagen.

I klagen vises det til at saken presenteres med «krigstyper», fullt navn og alder, samt bilde av tiltalte. Klager hevder det at det forelå særlige omstendigheter hos den tiltalte som tilsa at Telemarksavisa burde ha utvist større grad av menneskelighet i sin omtale av han. Det ble vist til at tiltalte har diagnosen ADHD, og at han gjennom oppveksten har hatt store sosiale og følelsesmessige problemer. Klager mener avisa burde ha undersøkt nærmere med pårørende eller politiske kolleger om de personlige problemer tiltalte hadde. På bakgrunn av ovenstående hevder klager at Telemarksavisa har handlet i strid med Vær Varsom-plakaten.

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa uttrykker forståelse for at saken har vært en påkjenning både for pårørende og hovedpersonen selv, men mener de ikke kunne ivareta avisens informasjonsplikt på en tilfredsstillende måte uten å gjøre leserne oppmerksom på hvilken spesiell posisjon tiltalte hadde.

Avisen understreker at det vanligvis er et krevende vurderingsspørsmål om man skal bruke navn og bilde ved omtale av tiltaler. I denne type saker mener avisen det må være et tungtveiende hensyn for identifisering at det er tale om personer som har søkt offentlig tillit. Da det i denne saken gjaldt en aktiv politiker som var tiltalt for å misbruke offentlige midler, vurderte Telemarksavisa det slik at det var riktig, ikke minst i forhold til dem som hadde valgt tiltalte inn i bystyret, å identifisere ham fullt ut. Hensynet til å unngå at andre politikere ble mistenkeliggjort, styrket etter avisens vurdering, behovet for full

identifisering. Det samme gjorde det faktum at godtgjørelsen for tiltaltes politiske virksomhet også var en del av tiltalen.

Avisen informerer om at den var i kontakt med tiltalte før artikkelen kom på trykk, for en kommentar, og hevder klager her ble informert om at de vurderte å bruke navn og bilde. Det vises til at det ikke er praksis å ta kontakt med tiltaltes pårørende i slike saker – spesielt ikke når det er snakk om myndige, folkevalgte personer.

Når det gjelder klagers angivelige ADHD-diagnose, opplyser avisen at den ikke var kjent med denne da de publiserte saken første gang, men understreker at dette ikke ville ha forandret deres standpunkt i spørsmålet om identifisering. Avisen mener de samme reglene må gjelde for folk med en slik diagnose som for andre folkevalgte.

Klager erkjenner at offentlige personer i større grad enn andre må tåle negativ presseomtale, men hevder dette ikke legitimerer at en avis «skånselsløst og uten å undersøke de individuelle forhold henger ut en ungdom (25 år) som av mer eller mindre tilfeldige omstendigheter har kommet inn i bystyret. «. Videre følger en nærmere konkretisering av tiltaltes personlige og sosiale problemer som klageren mener burde ha ført til ekstra varsomhet fra avisens side.

Når det gjelder artikkelen som sto på trykk 25. oktober 2006, reagerer klager sterkt på at Telemarksavisa slår opp saken på nytt med fullt navn og bilde, særlig med den kunnskap de hadde fått om tiltaltes personlige forhold. Klager finner dette spesielt krenkende, og stiller spørsmål ved om det ligger et element av hevn i dette.

Til slutt viser klager til den belastingen det innebærer å bli hengt ut i en liten by som Porsgrunn, både for den det gjelder og dennes pårørende.

Avisen tilbakeviser kategorisk påstander om hevn da den omtalte saken på nytt 25. oktober 2006 etter behandlingen i tingretten, og viser for øvrig til den argumentasjonen som ble gitt i tilsvaret til klagen på den første artikkelen.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og to nyhetsartikler i Telemarksavisa om en lokalpolitiker i Porsgrunn som var tiltalt for trygdesvindel etter angivelig å ha unnlatt å oppgi til Aetat at han mottok godtgjøring som politiker, samtidig som han fikk attføringspenger som arbeidsledig. Avisen omtalte både tiltalen og behandlingen i tingretten.

Klager hevder, på vegne av tiltalte, at avisen ikke utviste tilstrekkelig varsomhet i sin omtale av saken da den valgte å identifisere tiltalte med fullt navn og bilde i begge artiklene. Fra klagers side anføres det at det forelå særlige omstendigheter hos den tiltalte som tilsa at avisen ikke burde ha identifisert han med fullt navn og bilde.

Avisen avviser påstanden om brudd på god presseskikk, og hevder identifisering i denne saken var en forutsetning for at avisen kunne ivareta sin informasjonsplikt overfor leserne. Til påstanden om at det burde ha vært tatt individuelle hensyn i dette tilfellet, svarer avisen at det må gjelde de samme regler for alle folkevalgte og aktive politikere, uavhengig av personlige forhold.

Pressens Faglige Utvalg mener Telemarksavisa var i sin fulle rett til å omtale en straffesak mot en lokalpolitiker som var tiltalt for trygdesvindel. I denne forbindelse viser utvalget
til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, som understreker pressens rett til å avdekke kritikkverdige forhold.

Når det gjelder spørsmålet om identifisering, viser utvalget på et generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, som maner til varsomhet med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Identifisering ved denne type saker må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.

Utvalget vil påpeke den tillit man er vist når man sitter som politiker i et folkevalgt organ, og mener Telemarksavisa som lokalavis er en viktig kilde til at lokalbefolkningen i Porsgrunn kan gå til valg på et så riktig grunnlag som mulig. På bakgrunn av dette mener utvalget at dette er en type sak som faller inn under de situasjoner der det foreligger et berettiget informasjonsbehov.

Utvalget ser at delvis identifisering i denne saken, kunne ha ført til at andre politikere i bystyret hadde blitt utsatt for uberettiget mistanke, og støtter derfor avisens vurdering. Når det gjelder bruken av bilde i tillegg til navngivelse av tiltalte, mener utvalget at avisen har publisert bildet på en måte som ligger innenfor det presseetisk forsvarlige.

Ettersom tiltalte selv har valgt å bli en offentlig person gjennom sitt verv som politiker, kan ikke utvalget se at personlige forhold skulle ha fått betydning for spørsmålet om identifisering.

Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2006

Odd Isungset,
Ellen Arnstad, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller

5
Sak nr. 175/06