Adv. Per Danielsen mot Kapital

PFU-sak 174/05


SAMMENDRAG:
Kapital brakte i nr. 13/2005 en «Inside»-artikkel med hovedtittelen » Millionsluket » og stikktittelen » Advokatfirmaet Danielsen med tap i samtlige injuriesaker «. Artikkelen ble innledet slik:

» Absolutt alle injuriesakene som advokatfiramet Per Danielsen har vært involvert i på mer enn tre år har endt med tap. Det viser en rykende fersk og oppdatert oversikt utarbeidet av Norsk redaktørforening og injurieekspert Cato Schiøtz, som har tatt for seg samtlige ærekrenkelsessaker avgjort ved norske domstoler de siste årene. »

Senere het det at «vi må helt tilbake til februar 2002 for å finne en injuriedom i Danielsens favør». «Advokat Cato Schiøtz karakteriserer tapsstatistikken som ?knusende? for advokatfirmaet Danielsen.»

» De økonomiske tapene som advokatfirmaet Danielsen har påført sine klienter i disse sakene, beløper seg etter Kapitals beregning til 10-15 millioner kroner (se boks). Det vil si, tapet pr. klient har i snitt vært på nærmere en halv million kroner. Da kan man vel si at dårlige råd er dyre. »

Deretter gjengis en samtale mellom Kapitals journalist (Vibeke Holth) og Per Danielsen, etter at sistnevnte er bedt om en kommentar:

» – Oversikten er sterkt misvisende, mener Danielsen. ? Det er tatt med flere saker vi ikke har hatt. Flere saker er anket og er ikke rettskraftig avgjort. Det viser hvor forutinntatt og inhabil du er når det gjelder å lage en oversikt.

– Det er ikke jeg som har laget oversikten. Den er satt opp av Norsk redaktørforening og advokat Cato Schiøtz.

– Det er du som presenterer og stiller forutinntatte spørsmål på gale premisser. Det vil jeg ha med i artikkelen.

– Nå er det opp til redaksjonen å avgjøre hva som tas med i en artikkel. Det er standard prosedyre at redaksjonen, og ikke intervjuobjektet, som avgjør hva som er relevant.

– Men søte deg, sier du det? Akkurat som om jeg ikke visste det. Hva var vitsen med den kommentaren?

– Å gjøre deg oppmerksom på at du ikke kan diktere pressen.

– Men jeg har ikke forsøkt det. Jeg sier at jeg må få kommentere det jeg vil si.

– Ja, så er det opp til pressen selv å avgjøre hva som er relevant å ta med i en sak og som ikke er injurierende. Det er vanlig standard.

– Så du føler deg injuriert?

– Det har jeg ikke sagt. Nå får du svare på spørsmålet.

– Det har jeg gjort.

– Fint, da har vi et spørsmål til: Du uttalte nylig at du kun påtok deg injuriesaker av idealistiske årsaker, men hvor nobelt er det å ?loppe? klientene dine for millioner i saksomkostninger?

– Din gjengivelse er misvisende, men det er riktig at det er et idealistisk innslag i vår virksomhet. Vi lopper ingen for noe som helst, men tar rimelig betalt hvor det er grunnlag for det, sier Danielsen. »

Til slutt i hovedartikkelen het det for øvrig:

» Vi gjør oppmerksom på at Kapital har vært motpart i flere av de omtalte sakene, derunder hans aller ferskeste tap ? som er anket. Trolig vil Kapital også i fremtiden møte advokat Per Danielsen i retten. »

I en underartikkel med tittelen » – Bedre ytringsfrihet enn noensinne » kommer advokat Danielsen ytterligere til orde med tilbakevisning av tapsoversikten Kapital gjengir. Han mener den er «tatt ut av sin sammenheng» og at den «kun [er] egnet til å vise at det for tiden
har vært problematisk å vinne injuriesaker». Det opplyses at advokat Schiøtz også tidligere har forelagt Danielsen den samme oversikten, og blitt møtt med samme tilbakevisninger.

Kapitals redaktør kommenterer på lederplass i samme utgave den befatning bladet selv har hatt med advokat Danielsen som motpart, opp mot Redaktørforeningens og advokat Schiøtz? oversikt.

I Kapital nr. 15/2005 publiserte bladet et lengre motinnlegg fra Per Danielsen, under tittelen » Injurier «. I innlegget het det blant annet:
» Som jeg forklarte Kapitals journalist Vibeke Holth, er Kapitals fremstilling av undersøkelsen for det første ufullstendig. Den tar ikke med flere saker mot Dagbladet, NRK, billedbladet ?Her og Nå? og flere privatpersoner, for å nevne noe etter hukommelsen. I nevnte mediesaker har vi på vegne av våre klienter oppnådd dementier og utbetaling av skattefrie oppreisningsbeløp på i gjennomsnitt kr. 100.000,- per sak.

Vibeke Holth nektet imidlertid å sitere meg på dette, fordi det angivelig ikke var ?relevant? ? fordi flere av sakene er forlik og ikke dommer Men her må hun ha glemt sitt eget spørsmål ? oversikten skulle jo vise alle saker vårt firma hadde vært ?involvert i?. Og dessuten viste jeg som nevnt også til flere dommer. Det er leit at Holth her opptrådte i strid med god presseskikk. Det er opp til leserne, ikke Kapital, selv å vurdere om mitt svar er ?relevant? eller ikke. Eller gjelder ytringsfriheten bare når det passer Kapital selv, ikke når bladet blir irettesatt?

Verre er at Holth, som selv figurerer som saksøkt i injuriesaker mot Kapital der vårt firma har (og har hatt) prosessoppdrag, ytterligere har forvrengt undersøkelsen hun bygget sine spørsmål på. Hun regnet nemlig mange saker som ?tap? for vårt firma til tross for at vi ikke har prosedert sakene for domstolene. Det er mildt sagt usaklig å kritisere vårt firma for saker vi ikke har hatt i retten. »

» Aller verst med Kapitals forvrengning er at journalisten tok med mange saker som ikke er avsluttet. Skal det kunne lages en oversikt over en rettsutvikling overhodet, er det ikke mulig å lage ?statistikk? basert på uferdig, altfor tynt materiale. Her må Kapitals journalist iallfall ha ufullstendige kunnskaper om hvorledes statistikk lages. Da jeg forklarte Holth feilene i hennes resonnementer, var det imidlertid som å snakke til veggen. »

» Korrigeres Kapitals fremstilling med alle de faktiske feil som her er påpekt, står vi igjen med en håndfull dommer fra de siste to-tre år. »

Danielsens innlegg var utstyrt med en redaksjonell «hale», der det het:

» KAPITAL PRESISERER:
1.) Kapital og journalist Holth har hverken utarbeidet eller påvirket kriteriene for den nevnte injurieoversikten. Det er Norsk Redaktørforening, i samråd med advokat Cato Schiøtz, som har laget og presentert oversikten.

2.) Injurieoversikten er fullstendig idet den tar for seg samtlige injuriesaker som har vært oppe for norske domstoler de siste årene. Både Redaktørforeningen, Cato Schiøtz og Kapitals redaksjon er av den klare oppfatning at det i en slik sammenheng er irrelevant å ta med tilfeldig valgte utenomrettslige forlik, slik Danielsen ønsker. Dette er ikke i strid med god presseskikk. Red. »

KLAGEN:
Klager er advokat Per Danielsen, som reagerer på to forhold:

«Kapital henger på en hale som er egnet til å forvirre leserne og som i seg selv må være i strid med god presseskikk . Ekstra ille blir det når redaktør Hegnar i halen angriper noe jeg ikke har skrevet, se halens pkt. 1. Dette fremkommer ved enkel innenatlesning.»

«Som [det] fremgår av mitt leserinnlegg ble undertegnedes svar til Kapital sensurert/nektet sitert, da undertegnede ble kontaktet for å bli gitt anledning til å kommentere den opprinnelige artikkel. Det er ikke opp til Kapital å bestemme hva en kommentar skal inneholde . Presseorganer plikter lojalt å gjengi det intervjuobjektet sier. Også her har Kapital opptrådt i strid med god presseskikk . »

TILSVARSRUNDEN:

Kapital «kan overhodet ikke se at behandlingen av advokat Per Danielsen på noe punkt strider mot god presseskikk. Han har tvert imot fått en håndverksmessig god og rettferdig journalistisk behandling av Kapital, helt i tråd med de presseetiske reglene. Advokat Danielsen ble kontaktet av journalisten flere dager før artikkelen gikk i trykken, han fikk en særdeles god adgang til samtidig imøtegåelse av de faktiske opplysningene, først på telefon og deretter på epost.»

«Det er kort og godt uriktig når Danielsen skriver at hans svar til Kapital ble sensurert/ nektet sitert. Hans utsagn var tvert imot så ordrett og presist gjengitt at Danielsen bad oss om å stryke noe, og de ble sendt i god tid til Danielsen for sitatsjekk på epost. »

«Det Kapital har valgt ikke å sette på trykk, og som må være kjernen i hans klage her, er en utvidelse av svaret nederst på s. 27 i den opprinnelige artikkelen. Denne utvidelsen fremkommer i Danielsens tilbakemelding på sitatsjekken (se vedlegg).» «Vi viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.8: ? Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale?. » Her har Kapital simpelthen benyttet sin soleklare rett til å redigere materialet, og ikke minst til å utelate en etter vår oppfatning usaklig tilføyelse. »

«For øvrig vil man se av den vedlagte korrespondansen at Kapital ikke har sløyfet et eksempel på det vi mener er hans bruk av hersketeknikk overfor den kvinnelige journalisten ( ?men søte deg? ). Etter journalistens oppfatning er dette slett ikke utypisk for hans retorikk og derfor relevant.»

Kapital opplyser ellers at man har hatt kontakt med Dagbladet, NRK og Her og Nå for å sjekke klagerens påstand om at han hadde vunnet injuriesaker mot dem. » Ingen av de tre mediehusene kjente seg igjen i Danielsens beskrivelse om at han hadde ført saker mot dem med positivt utfall for hans klienter .»

Bladet fremhever videre at klageren fikk «nesten en side til disposisjon for sitt skriftlige tilsvar». «Vi kan tilføye at Danielsens egne kommentarer i saken langt overskrider den tekstmengden hvor han omtales.» » Det skulle derfor være hevet over enhver tvil at advokat Danielsen har kommet klart og tydelig til orde. » «Det er Kapitals klare oppfatning at journalistene må tåle åpen kritikk etter kritiske artikler, og av den grunn har vi ikke grepet inn i det som kom på trykk.»

» Kapital har heller ikke laget noen polemisk hale til leserbrevet, selv ikke for å ivareta journalistens krav på samtidig imøtegåelse. Vi kan derimot ikke akseptere en direkte feilaktig fremstilling av faktum. Det Kapital derfor har gjort, er å skrive en kort presisering som ? med ordlyden i Vær Varsom-plakaten ? ? er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form ?. »

«Leserbrevet formidler i korthet et inntrykk av at Kapital har manipulert grunnlaget for artikkelen ? ved utelatelser, feiltolkninger, forvrengninger eller inkludering av irrelevante saker. (?) Undersøkelsen foreligger , gjennomført av andre, og journalisten har hverken kunnet legge til eller trekke fra. Den mottatte oversikten, hele oversikten og intet annet enn oversikten er lagt til grunn for Kapitals artikkel. »

Bladet tar videre for seg klagerens påstand om at han overfor journalisten » viste (?) til flere dommer «. «Når dette er koblet med en klage på manglende gjengivelse av hans svar, kan det ikke tolkes på annen måte enn at konkrete dommer er holdt utenom. (?) Nettopp derfor presiserer vi i tilsvarets («halen»s; sekr. anm.) punkt 2) at oversikten tar for seg samtlige injuriesaker som har vært oppe for norske domstoler de siste årene, og at oversikten derfor er fullstendig. (?) Kapitals tilsvar er da heller ikke noen polemisk replikk, men en kort presisering av forhold som fremkommer på misvisende måte gjennom leserbrevet.»

Klageren fastholder at han finner punkt 1 i den redaksjonelle ?halen? «unødvendig, ubegrunnet og bare egnet til å trekke lesernes oppmerksomhet fra undertegnedes innlegg i Kapital». » Det er jo slikt haler ikke skal brukes til. »

Advokaten fastholder også sin innvending mot «halen»s punkt 2, og skriver: «Igjen gjør det samme seg gjeldende: Jeg har ikke skrevet at forlik er relevant i forhold til saker for domstolene . Som [det] fremgår av mitt innlegg, var imidlertid inngåtte forlik relevante i forhold til Kapitals journalists spørsmål i intervjuet som jeg ble bedt om å svare på .»

Klageren viser til e-korrespondansen med journalisten. «Her bes undertegnede kommentere de saker vårt kontor ? har vært involvert i ?. Når dette er tema, blir det etter min mening relevant ikke bare å se på dommer, men nettopp flere saker enn de oversikten dreier seg om, der vårt firma nettopp har vært involvert . ?Halen? er dermed bare egnet til å polemisere, ikke rette opp faktum som begge parter er enige i. »

For det tredje fastholder klageren berettigelsen av også å ta med saker mot Dagbladet, NRK og Her & Nå. «Poenget er at undertegnede ikke fikk tilsvarsrett, da dette sitatet ikke ble tatt med i intervjuet. (?) Det er dette klagen gjelder . Jeg tilføyer at alle og enhver sikkert forstår at Kapitals måte å fremstille saken på, har vært preget av ondsinnethet og et ønske om å skade. Når undertegnede svarer, så plikter bladet å gjengi lojalt. Bladet skal ikke kunne sensurere uttalelser, selv om uttalelsene nyanserer og kan være i strid med bladets egne, påståtte ?funn?. »

Kapital på sin side fastholder at bladet/journalisten ikke har forvrengt undersøkelsen. «Kapital har heller ikke regnet noen av injuriesakene som ?tap? uten at de har vært tapt. Uansett hvordan man leser injurieoversikten vil man kunne se at advokatfirmaet Danielsen har tapt samtlige av de 22 injuriesakene det har vært involvert i ved norske domstoler i løpet av de tre siste årene. Her henviser vi til at Danielsen ? selv ikke i ettertid ? har kunnet påvise at én eneste av de nevnte 22 injuriesakene ikke har endt med tap. »

«I sitt tilsvar bygger advokat Danielsen på at Kapitals oversikt gjaldt ?saker? i vid forstand. Dette er feil. Kapitals artikkel (injurieoversikten) gjaldt rettssaker. Dette kom tydelig frem både under intervjuet og i artikkelen. At advokat Danielsen gjerne vil snakke om noe annet, er forståelig, men en avsporing av hva saken og artikkelen handlet om.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klager er advokat Per Danielsen, som reagerer på at Kapital har utstyrt et tilsvar til en tidligere reportasje om ham i bladet med en såkalt redaksjonell «hale». Etter klagerens mening er «halen» egnet til å forvirre leserne, siden redaksjonen angriper noe han ikke har skrevet. I klagen inngår også at Kapital i den opprinnelige reportasjen ikke fullt ut kom til orde med sine innvendinger. Slik klageren ser det, kan ikke redaksjonen bestemme hva en kommentar skal inneholde, men plikter tvert imot lojalt å gjengi hva intervjuobjektet sier.

Kapital tilbakeviser klagen på begge punkter. Bladet mener klageren i første omgang ble gitt god anledning til samtidig imøtegåelse, men skjønner at klageren sikter til en utelatt tilføyelse han kom med etter oversendelse av artikkelen på e-post for sitatsjekk. Kapital anser å ha benyttet seg av sin redigeringsrett da en etter bladets mening usaklig tilføyelse ble strøket. Det tilbakevises også at den redaksjonelle «halen» til klagerens tilsvar skulle være av polemisk art og i strid med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter at tilsvar ikke skal utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Etter utvalgets mening går Kapital på ett punkt i «halen» langt i retning av det polemiske, men utvalget finner likevel at faktainnholdet gjør den redaksjonelle tilføyelsen presseetisk akseptabel. For øvrig har utvalget tidligere uttalt at det i en sammenheng som denne ikke kan stilles samme strenge krav til periodiske publikasjoner som til dagspresse.

Når det gjelder utelatelsen av klagerens ønskede tilleggskommentar i den opprinnelige reportasjen, konstaterer utvalget at partene har ulike oppfatninger av hva klageren var bedt om å kommentere. Selv om bladet med rette viser til sin redigeringsrett, anser utvalget imidlertid at redaksjonen med fordel kunne ha strukket seg lengre for å i møtekomme klagerens ønske om en tilføyelse. Dette sett på bakgrunn av det for klageren svært negative hovedbudskap reportasjen hadde.

På den annen side legger utvalget til grunn at Kapital i etterkant har gitt klageren rik anledning til å nyansere sitt syn på saken og bladets behandling av den, ved på fremtredende sted i bladet å gi ham plass for tilsvar.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Kapital ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen